Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie teoretyczne Podstawowe informacje

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie teoretyczne Podstawowe informacje"— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie teoretyczne Podstawowe informacje
DYSLEKSJA Wprowadzenie teoretyczne Podstawowe informacje

2 DYSLEKSJA ROZWOJOWA Dysleksja rozwojowa – zespół specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania, w uproszczonej formie dysleksja. Określenie – rozwojowa oznacza, że jej symptomy występują na każdym etapie rozwojowym, a opisane trudności nie pojawiają się nagle i występują od początku nauki szkolnej. Powinno się je dostrzec już w wieku przedszkolnym i wczesno szkolnym, choć wówczas jeszcze zazwyczaj mówi się o ryzyku dysleksji. Określenie: specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu podkreśla, że występują one u dzieci o prawidłowej inteligencji.

3 Trudności w czytaniu i pisaniu objęte tym terminem mogą występować w trzech formach, w postaci izolowanej (na przykład tylko trudności z nauczeniem się poprawnej pisowni) lub łącznie (kiedy występują jednocześnie dwie lub nawet trzy formy tych zaburzeń). Są to: Dysleksja (w wąskim rozumieniu) – specyficzne trudności w czytaniu. Dysortografia – specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne). Dysgrafia – trudności w opanowaniu pożądanego, to znaczy czytelnego poziomu graficznego pisma.

4 DIAGNOZA DYSLEKSJI Diagnozę dysleksji rozwojowej stawia się, gdy stwierdzono: prawidłowy rozwój umysłowy; opóźnienia w rozwoju funkcji słuchowo-językowych wzrokowo-przestrzennych, ruchowych i integracji tych funkcji, które stanowią podstawę do wykształcenia się umiejętności czytania i pisania; wczesne występowanie trudności w nauce czytania i pisania; że trudności te są nasilone i długotrwałe oraz nie ustępują one po podjęciu terapii pedagogicznej.

5 Nie rozpoznaje się dysleksji rozwojowej, gdy trudności w czytaniu i pisaniu:
są jedynie wynikiem złego funkcjonowania narządów zmysłu (niedosłuchem lub wadą wzroku); należą do zespołu symptomów inteligencji niższej niż przeciętna, upośledzenia umysłowego; są skutkiem schorzenia neurologicznego (mózgowe porażenie dziecięce, epilepsja); są wyłącznie wynikiem zaniedbania środowiskowego i błędów dydaktycznych.

6 Dysleksja – mistrzynią paradoksów
Paradoks 1. Lekarze, a nie pedagodzy bezpośrednio pracujący z dziećmi , odkryli i opisali dysleksję rozwojową. Paradoks 2. Dziecko jest inteligentne, a nie może nauczyć się tak prostych rzeczy, jak czytanie i pisanie. Paradoks 3. Dziecko „niby widzi, a nie widzi” (nie ma wady wzroku, lecz przepisując ze wzoru, popełnia dużo błędów; np. pisząc i czytając myli b i p, t i l; opuszcza litery. Paradoks 4. Dziecko „niby słyszy, a nie słyszy”(nie ma wady słuchu, ale z bardzo dużymi trudnościami pisze ze słuchu, podczas dyktanda opuszcza litery, wyrazy, myli litery, głównie te, które odpowiadają głoskom o podobnym brzmieniu).

7 Paradoks 5. Dziecko nie ma wady słuchu, ma dobry słuch muzyczny, jednak po badaniach w poradni dowiaduje się, że ma zaburzenia słuchu fonematycznego. Paradoks 6. Dziecko zna zasady ortografii, lecz robi błędy ortograficzne. Paradoks 7. Dziecko wie, jak należy wykonać zadania matematyczne, lecz nie potrafi obliczyć w pamięci prostych działań arytmetycznych, dużą trudność sprawia mu nauka tabliczki mnożenia. Paradoks 8. Wyjątkowym trudnościom w nauce czytania i pisania czasem towarzyszą wybitne uzdolnienia.

8 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA Z DYSLEKSJĄ
Uczniowie z dysleksją rozwojową mają prawo do diagnozy, terapii, dostosowania form i metod nauczania oraz wymagań do ich poziomu. Regulują to rozporządzenia: Ministra Edukacji Narodowej. Treść poszczególnych rozporządzeń jest dostępna w Internecie: na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej ( oraz Polskiego Towarzystwa Dysleksji ( Obligują one szkołę do udzielania uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się specjalistycznej pomocy, dostosowanej do ich potrzeb już w okresie przedszkolnym.

9 Obowiązkiem ucznia z dysleksją rozwojową jest podjęcie pracy nad swoimi trudnościami oraz dokumentowanie jej w osobnym zeszycie. Oznacza to, że w pewnym zakresie wymagania wobec niego powinny być zwiększone. W przeciwnym razie trudności będą się pogłębiały, a w konsekwencji znacznie ograniczą zdolność dziecka do odnoszenia sukcesów w dalszej edukacji i dorosłym życiu. Opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której stwierdza się dysleksję rozwojową, umożliwia jedynie wyrównanie szans uczniom z dysleksją. Udogodnienia na sprawdzianie i egzaminie nie rozwiążą problemu. Jedyną skuteczną formą pomocy jest systematyczna praca.

10 Bibliografia 1. M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Uczeń z dysleksją w szkole. Gdynia 2005


Pobierz ppt "Wprowadzenie teoretyczne Podstawowe informacje"

Podobne prezentacje


Reklamy Google