Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYTOM, 15 GRUDNIA 2010 R. NOWE REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI ROK SZKOLNY 2010/2011 DELEGATURA W.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYTOM, 15 GRUDNIA 2010 R. NOWE REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI ROK SZKOLNY 2010/2011 DELEGATURA W."— Zapis prezentacji:

1 BYTOM, 15 GRUDNIA 2010 R. NOWE REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI ROK SZKOLNY 2010/2011 DELEGATURA W BYTOMIU

2 NOWE REGULACJE PRAWNE - SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ: w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych; w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach; w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach ; w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół; zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych; zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487) To rozporządzenie jest kluczowym aktem prawnym, który pokazuje zasadę udzielania i organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom, Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r.

4 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce polega na: rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych; rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności ze: szczególnych uzdolnień; niepełnosprawności; choroby przewlekłej; niedostosowania społecznego; zagrożenia niedostosowaniem społecznym; specyficznych trudności w uczeniu się; zaburzeń komunikacji językowej; sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; niepowodzeń edukacyjnych; zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą; innych potrzeb dziecka. Należy podkreślić, że wskazany w projekcie katalog indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych nie jest zamknięty, takie określenie pozwoli udzielić pomocy w zależności od rozpoznanych potrzeb. Zmieniają się warunki społeczno-ekonomiczne, pojawiają się jeszcze inne niż dotychczas rodzaje potrzeb tudzież trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego np. są uczniowie którzy wcześniej kształcili się za granicą, lub przybyli z innego kraju.

5 Kto udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; Kto udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej? POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UDZIELAJĄ PROWADZĄCY ZAJĘCIA Z UCZNIEM: nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, specjaliści, w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, WE WSPÓŁPRACY Z: rodzicami uczniów; poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; placówkami doskonalenia nauczycieli; innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Przepisy rozporządzenia uwzględniają zróżnicowane formy pomocy, w zależności od tego gdzie ma być ona realizowana. Określone zostały podmioty uprawnione do wnioskowania o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; Pomoc psychologiczno – pedagogiczna: Organizowana jest przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki. Udzielana jest z inicjatywy: ucznia; rodziców ucznia; nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; asystenta edukacji romskiej; pomocy nauczyciela. Wyliczono wszystkie osoby mogące wystąpić z takim wnioskiem. Uwzględniono asystenta edukacji romskiej, to najczęściej Romowie obdarzeni zaufaniem lokalnej społeczności romskich, zapewniają między innymi pomoc nauczycielom, pedagogom w rozpoznawaniu potrzeb i ewentualnych problemów poszczególnych uczniów, pomagają i mediują w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Na podkreślenie zasługuje fakt iż Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, pierwsza informacja – sygnał wpływa do dyrektora

7 RODZICOM UCZNIÓW I NAUCZYCIELOM:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; Formy organizowana i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej W SZKOLE: UCZNIOM: klasy terapeutyczne (z wyjątkiem szkół specjalnych); zajęcia rozwijające uzdolnienia; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym; zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery zawodowej; porady i konsultacje. Przepisy rozporządzenia uwzględniają zróżnicowane formy pomocy w zależności od tego, gdzie ma być ona realizowana. Na tym slajdzie przedstawiona jest forma pomocy w szkole! Nowy kontekst udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom zyskało także wspieranie ich rodziców i nauczycieli RODZICOM UCZNIÓW I NAUCZYCIELOM: porady i konsultacje; warsztaty i szkolenia.

8 RODZICOM UCZNIÓW I NAUCZYCIELOM:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; Formy organizowana i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w PRZEDSZKOLU i PLACÓWCE UCZNIOM: zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne; logopedyczne; socjoterapeutyczne; inne zajęcia o charakterze terapeutycznym; porady i konsultacje. Forma pomocy w przedszkolu i placówce! Tematyka i forma prowadzonych np. z rodzicami warsztatów, szkoleń będzie mogła uwzględniać indywidualne potrzeby i odpowiadać zdiagnozowanym problemom lokalnego środowiska. RODZICOM UCZNIÓW I NAUCZYCIELOM: porady i konsultacje; warsztaty i szkolenia.

9 Zajęcia rozwijające uzdolnienia:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Rodzaje zajęć: Zajęcia rozwijające uzdolnienia: organizowane dla uczniów szczególnie uzdolnionych; wykorzystywane są aktywne metody pracy, liczba uczestników zajęć - do 5 uczniów. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: organizowane dla uczniów mających trudności w nauce (w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego) liczba uczestników zajęć - do 8 uczniów. Wskazując na poszczególne rodzaje zajęć usunięto wymóg minimalnej liczby uczniów dla organizacji danego rodzaju zajęć, dając tym samym możliwość obejmowania tą formą pomocy nawet jednego ucznia, jeśli będzie w przedszkolu, szkole, placówce taka potrzeba.

10 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Zajęcia specjalistyczne: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: organizowane dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, liczba uczestników zajęć - do 5 uczniów. zajęcia logopedyczne: organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę, liczba uczestników zajęć - do 4 uczniów. zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym: organizowane dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. liczba uczestników zajęć - do 10 uczniów. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej: organizowane w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, wykorzystywane są aktywne metody pracy, zajęcia prowadzone przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów. Wskazując na poszczególne rodzaje zajęć usunięto wymóg minimalnej liczby uczniów dla organizacji danego rodzaju zajęć, dając tym samym możliwość obejmowania tą formą pomocy nawet jednego ucznia, jeśli będzie w przedszkolu, szkole, placówce taka potrzeba. Dotychczasowe przepisy w sposób istotny ograniczały możliwość organizowania tych zespołów dla mniejszej liczby uczestników niż wskazana w rozporządzeniu. W przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponad gimnazjalnej zespół zaplanuje zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób ich realizacji.

11 * W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie godzin zajęć
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach !!! Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzone są przez nauczycieli i specjalistów posiadających kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć. Czas trwania zajęć: 45 minut - godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 60 minut - godzina zajęć specjalistycznych. * W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie godzin zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując łączny czas zajęć ustalony dla danego ucznia. Sprecyzowany został czas trwania zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i specjalistycznych. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- służą wyrównania braków programowych i mają charakter zajęć edukacyjnych, celem opanowania treści podstawy programowej. Natomiast zajęcia specjalistyczne to rodzaj szczególnej pomocy, wynikającej z zaburzeń czy odchyleń rozwojowych, dostosowanej odpowiednio do wcześniej przeprowadzonej diagnozy. Z dotychczas obowiązującego rozporządzenia usunięto wszystkie przepisy związane z organizacją klas wyrównawczych (w szkole podstawowej i gimnazjum) Dla uczniów klas wyrównawczych wprowadzono przepis przejściowy, mówiący o tym, że uczniowie uczęszczający w dniu wejścia w życie rozporządzenia do klas wyrównawczych mogą kontynuować naukę w tych klasach do ukończenia rozpoczętego przez nich etapu edukacyjnego, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2012 r.

12 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; Cele działań pedagogicznych realizowane przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów w przedszkolu, szkole lub placówce: rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów. rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym w szczególności w: przedszkolu – obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), klasach I-III szkoły podstawowej – obserwacje i testy pedagogiczne oraz stosowanie innych metod w celu rozpoznania u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – doradztwo edukacyjno-zawodowe. * Nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje niezwłocznie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki o stwierdzonej potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającej z przeprowadzonych działań pedagogicznych. W rozporządzeniu pokazany został, krok po kroku, sposób postępowania w stosunku do ucznia, którego objąć należy pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Szczególnie podkreślona została na etapie edukacji przedszkolnej prowadzona przez nauczycieli obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, natomiast w klasach I-III szkoły podst. Działania służące rozpoznaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, co ma ogromne znaczenie dla dalszego wsparcia. Jak już wcześniej wspomniałam -Podkreślona została rola doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Kolejnym etapem będzie przekazanie informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dyrektorowi, odpowiedzialnemu za jej zorganizowanie. Pozwoli to na szybkie zareagowanie na potrzeby ucznia i objęcia go wsparciem, bądź poinformowanie rodziców o konieczności przeprowadzenia specjalistycznej diagnozy w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej.

13 Planowanie i koordynacja udzielania
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Planowanie i koordynacja udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Planowanie i koordynowanie jest zadaniem zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z danym uczniem, tworzących ZESPÓŁ. Dyrektor wyznacza osobę lub osoby koordynujące pracę zespołu. Spotkania zespołu zwołuje, w miarę potrzeb, osoba koordynująca pracę Zespołu, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym. W celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniowi podkreślona zostaje zespołowa praca wszystkich tych, którzy prowadzą z uczniem różnego rodzaju zajęcia.

14 Organizacja pracy Zespołu
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Organizacja pracy Zespołu Zespół tworzy dyrektor przedszkola, szkoły i placówki DLA UCZNIA posiadającego: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, ( niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii), 5. wobec którego nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych działań pedagogicznych . (5 - niezwłocznie po otrzymaniu informacji) Rozporządzenie szczegółowo określa zadania zespołu w odniesieniu do ucznia posiadającego: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, opinię poradni, oraz w odniesieniu wobec którego dokonano indywidualnego rozpoznania.

15 Kto może brać udział w posiedzeniu Zespołu?
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Kto może brać udział w posiedzeniu Zespołu? Rodzice ucznia - w części dotyczącej ich dziecka – o terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach dyrektor zawiadamia rodziców ucznia, Przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na wniosek dyrektora; Inne osoby, w szczególności lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi lub inni specjaliści – na wniosek rodzica ucznia. * Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu zobowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych podczas spotkania. Na wniosek dyrektora Przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej Na wniosek rodzica Inne osoby, w szczególności lekarze, a nawet osoba z organu prowadzącego szkołę

16 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Zadania Zespołu - 1 ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne; określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem zaleceń zawartych odpowiednio w orzeczeniu lub opinii oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia i indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; W przypadku ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej stanowią część indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego opracowywanego w ramach prac zespołu; planowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej; podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; stosownie do zalecanych form i sposobów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresów jej udzielania, określenie działań wspierających wobec rodziców ucznia oraz zakresu współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; Rozporządzenie szczegółowo określa zadania zespołu: ustala zakres pomocy, określa formy, sposoby okres udzielanej pomocy. W przypadku ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wyżej wymienione zadania zawiera Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny Znów podkreśla się doradztwo zawodowe dla ucznia gimnazjum i ponadgimnazjalnego.

17 opracowanie planu działań wspierających (PDW)
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Zadania Zespołu - 2 opracowanie planu działań wspierających (PDW) dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności prowadzonych zajęć; po dokonaniu oceny, określenie wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z uczniem, w tym zalecanych form, sposobów i okresów udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego stanowi część wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. założenie i prowadzenie Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KARTA)

18 Plan Działań Wspierających (PDW) opracowuje się dla:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Plan Działań Wspierających (PDW) opracowuje się dla: ucznia lub grupy uczniów o jednorodnym rozpoznaniu, wobec których, ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, określono potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną; posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego; orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Karta jest podstawą do opracowania PDW. W rozporządzeniu wymienia się grupę uczniów, dla których opracowuję się Plan Działań Wspierających (PDW), jednocześnie należy tutaj podkreślić, że dla uczniów którzy posiadają jednocześnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego PDW nie opracowuje się. Uczniowie ci mają Indywidualny Program Edukacyjno -Terapeutyczny).

19 Dla uczniów posiadających jednocześnie:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dla uczniów posiadających jednocześnie: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego NIE OPRACOWUJE SIĘ Planu Działań Wspierających (PDW) . Uczniowie ci mają Indywidualny Program Edukacyjno –Terapeutyczny (IPET).

20 Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia zakłada się dla:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia zakłada się dla: Ucznia posiadającego: opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego; orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; dla ucznia, u którego ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem, stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia nie zakłada się dla: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Kartę zakłada się dla ucznia posiadającego opinię poradni, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, oraz dla ucznia, u którego dokonane zostało rozpoznanie pracujących z nim nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistycznych. Karty nie zakłada się dla ucznia: posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, również w sytuacji gdy posiada on jednocześnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, z uwagi na to że wszystkie informacje wskazane w Karcie umieszczone są w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych.

21 Karta powinna zawierać:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Karta powinna zawierać: imię (imiona) i nazwisko ucznia; nazwę przedszkola lub szkoły oraz oznaczenie grupy lub klasy, do której uczeń uczęszcza; informację dotyczącą orzeczenia lub opinii albo stwierdzonej potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych przez nauczycieli i specjalistów działań pedagogicznych; zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zalecane formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane; ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi; terminy spotkań zespołu; podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu. W karcie znajduje się metryczka – dane ucznia, czy uczeń posiada opinię poradni, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego albo informacja o stwierdzonej potrzebie objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W Karcie zawarte będą również: zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zalecane przez zespół formy, sposoby i okres udzielania pomocy, okresowe oceny efektywności działań, także terminy spotkań zespołu. Podpisy na Karcie złożone przez osoby obecne podczas posiedzenia będą jednocześnie potwierdzeniem ich pracy, bez konieczności przygotowania odrębnego protokołu spotkania.

22 Dyrektor (przedszkola /szkoły):
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dyrektor (przedszkola /szkoły): wpisuje do Karty ustalone formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia oraz wymiar godzin, umieszcza datę i podpis. ٭W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej ustalone dla ucznia oraz wymiar godzin, umieszcza się w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym. informuje na piśmie rodziców ucznia o ustalonych formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. Każdorazowo po spotkaniu zespołu, kartę przedstawia się dyrektorowi. Dyrektor wskazuje w karcie formy i sposoby pomocy organizowanej dla ucznia, okres jej udzielania oraz wymiar godzin. Dyrektor uwzględnia wykorzystanie godzin pozostających w jego dyspozycji, o których mowa w art.42 oraz rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, które mogą być przeznaczone na rozwijanie zainteresowań i zdolności a także służyć wyrównaniu szans edukacyjnych i pokonywaniu trudności.

23 Od 1 września 2011 r. w: Od 1 września 2012 r. w:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana i udzielana jest na zasadach określonych w rozporządzeniu: Od 1 września 2011 r. w: przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych; gimnazjach; szkołach specjalnych wszystkich typów oraz oddziałach specjalnych; placówkach. Od 1 września 2012 r. w: szkołach podstawowych; szkołach ponadgimnazjalnych. Strategiczne daty: Pomoc psychologiczną organizuje się w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz gimnazjach i szkołach specjalnych do W przypadku szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. – pomoc psych – pedagog w tych szkołach jest organizowana i udzielana na zasadach określonych w dotychczasowych przepisach. Dlaczego przedszkola i gimnazja wcześniej ? Dzieci sześcioletnie rozpoczną obowiązkową naukę w klasie I szkoły podst. W gimnazjach od 1 września 2011 roku nowa formuła egzaminu gimnazjalnego oraz nowa kompetencja szkoły w zakresie dostosowania warunków sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych

24 Wyjątek w tej regulacji:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Wyjątek w tej regulacji: W przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i w gimnazjum zespół tworzy się przed opracowaniem arkusza organizacji na rok szkolny 2011/2012. Zespół, nie później niż do 30 kwietnia danego roku, określa zalecane formy i sposoby pomocy. Dyrektor na tej podstawie planuje organizację pomocy - w roku szkolnym 2011/2012 (w arkuszu organizacji). Analogicznie, rok później, w szkole podstawowej i ponadgimnazjalnej Przedszk. , gimn., szkołach specjalnych, będą musiały na wiosnę spotkać się w zespołach, aby zaplanować wszystkie potrzebne form pomocy i zabezpieczyć odpowiednią liczbę godzin, Rok później, w szkole podstawowej i ponadgimnazjalnej.

25 2-3. Rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I ODDZIAŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH LUB INTEGRACYJNYCH; (Dz. U. z 2010 r. Nr 228. poz. 1490) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie W SPECJALNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I ODDZIAŁACH ORAZ OŚRODKACH (Dz. U. z 2010 r. Nr 228. poz. 1489)

26 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011r.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011r. Określa warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy w: przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych; przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi; przedszkolach i szkołach integracyjnych.

27 KSZTAŁCENIE SPECJALNE ORGANIZUJE SIĘ:
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych KSZTAŁCENIE SPECJALNE ORGANIZUJE SIĘ: DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH; DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE I ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM.

28 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Kształcenie specjalne organizowane dla uczniów (dzieci i młodzieży) niepełnosprawnych Niesłyszących Słabo słyszących Niewidomych Słabo widzących Z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym Z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera Z niepełnosprawnościami sprzężonymi Doprecyzowuje się grupy uczniów niepełnosprawnych dla których organizuje się kształcenie specjalne poprzez uszczegółowienie kategorii uczniów z autyzmem, uwzględniające dzieci z zespołem Aspergera, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością ruchową uwzględniające dzieci z afazją. Problem kwalifikowania tychże dzieci do kształcenia specjalnego nie był rozwiązany jednolicie dotychczas.

29 Kształcenie specjalne dla dzieci i młodzieży:
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Kształcenie specjalne dla dzieci i młodzieży: z chorobami przewlekłymi, z zaburzeniami psychicznymi, z zaburzeniami zachowania, zagrożone uzależnieniem, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rozpoczęły naukę w szkole lub oddziale integracyjnym, mogą kontynuować naukę w szkole lub oddziale aż do ukończenia szkoły danego typu. Kształcenie specjalne utworzono jasne kategorie Nie organizuje się przedszk specjalnych dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim- może on otrzymać zalecenie do kształcenia w przedszkolu ogólnodostępnym lub integracyjnym, bądź z oddziałami integracyjnymi. Szkoły specjalne dla niedostoso społ i zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się wyłącznie w ośrodkach wychow i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii – obecne rozporządzenie to reguluje ( Nie można organizować w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych) Nie organizuje się przedszkoli specjalnych dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim - może on otrzymać zalecenie do kształcenia w przedszkolu ogólnodostępnym lub integracyjnym, bądź z oddziałami integracyjnymi. Szkoły specjalne dla niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się wyłącznie w ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii – obecne rozporządzenie to reguluje ( Nie można organizować w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych)

30 Kształcenie specjalne może być prowadzone dla uczniów, którzy:
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Kształcenie specjalne może być prowadzone dla uczniów, którzy: rozpoczną naukę od dnia 1 września 2012 r.: do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy: 18. rok życia - w przypadku szkoły podstawowej; 21. rok życia - w przypadku gimnazjum; 23. rok życia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej. rozpoczęli lub rozpoczną naukę w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych do dnia 31 sierpnia 2012 r.: 24. rok życia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej. Warunki organizowania kształcenia specjalnego Od roku szkolnego 2012/2013 obowiązkiem szkolnym objęte zostaną dzieci sześcioletnie, a nie jak dotychczas siedmioletnie, stąd do 23 roku, ale to daje nam 17 lat nauki jak dotychczas. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Obowiązek ten może zostać odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. (Dotychczasowe brzmienie obejmowało wychowanie przedszkolne z orzeczeniem. W wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 10 lat! Czyli 1 rok szybciej i 2 lata krócej) Powyższe zmiany wprowadzono celem zniwelowania dużych dysproporcji wiekowych między uczniami niepełnosprawnymi.

31 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych W szkołach zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej: Obligatoryjnie: w przedszkolach i szkołach integracyjnych; w przedszkolach i szkołach z oddziałami integracyjnymi; Możliwość zatrudnienia (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego) w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Nauczyciele i w/w specjaliści prowadzą zajęcia lub uczestniczą w zajęciach ustalonych przez dyrektora przedszkola/szkoły - dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Zatrudnia się dodatkowo nauczycieli z kwalifikacjami w zakresie i: obligatoryjnie w przedszkolach i szkołach integracyjnych oraz w przedszkolach i szkołach z oddziałami integracyjnymi; po uzyskaniu zgody organu prowadzącego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych;

32 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Zadania dodatkowo zatrudnionych nauczycieli w zakresie współorganizowania kształcenia specjalnego: prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz, wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami, realizacja zintegrowanych działań i zajęć, określonych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym (IPET); prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; uczestnictwo, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w IPET, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia określone w IPET, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: Opracowuje się IPET obejmuje okres na jaki wydane zostało uczniowi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jednak nie dłużej niż jeden etap edukacyjny

33 Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny zawiera:
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny zawiera: zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów, w tym w przypadku: ucznia niepełnosprawnego – zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, ucznia niedostosowanego społecznie – zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym, ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym; formy i metody pracy z uczniem, ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia, stosownie do potrzeb; działania wspierające rodziców uczniów oraz zakres współdziałania z poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi instytucjami. Powyższe przepisy wynikają z potrzeby zdefiniowania zadań każdego przedszkola i szkoły, w tym również ogólnodostępnej i integracyjnej w zakresie dostosowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Jednocześnie IPET w przypadku uczniów niedostosowanych społecznie zawiera działania o charakterze resocjalizacyjnym, a w przypadku uczniów zagrożonego niedostosowaniem społecznym działania o charakterze socjoterapeutycznym

34 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach Wchodzi w życie z dniem 1 września 2011r., z wyjątkiem § 2 ust.4, który obowiązuje od 1 września 2012 r. Określa warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy w: przedszkolach specjalnych oraz oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych; szkołach specjalnych wszystkich typów, w tym szkołach przysposabiających do pracy, oraz w oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych; młodzieżowych ośrodkach wychowawczych; młodzieżowych ośrodkach socjoterapii; specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych; specjalnych ośrodkach wychowawczych; ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzeniem w stopniu głębokim, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które umożliwiają realizację: obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Paragraf 2 ust. 4: w szkołach ogólnodostępnych nie organizuje się oddziałów specjalnych dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

35 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, Wyjątki: § 28 ust. 2 (dot. czasu przebywania dzieci i młodzieży w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym) i § 32 ust. 2 (dot. czasu pobytu wychowanka w specjalnym ośrodku wychowawczym) – obowiązują od 1 września 2012 r.

36 Rozporządzenie szczegółowo określa:
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Rozporządzenie szczegółowo określa: rodzaje i szczegółowe zasady działania publicznych: placówek oświatowo-wychowawczych: placówek wychowania pozaszkolnego; szkolnych schronisk młodzieżowych ( całorocznych i sezonowych); młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych - dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania; ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania: burs; domów wczasów dziecięcych; warunki pobytu dzieci i młodzieży w placówkach; wysokość i zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w placówkach

37 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Ramowe statuty publicznych stosuje się: od roku szkolnego 2011/2012 w: przedszkolach, ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych, oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach; gimnazjach, sportowych, mistrzostwa sportowego; szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym /znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

38 od roku szkolnego 2012/2013 w: szkołach podstawowych: liceach:
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół od roku szkolnego 2012/2013 w: szkołach podstawowych: ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych, sportowych, mistrzostwa sportowego; liceach: ogólnokształcących: mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych uzupełniającym liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym, szkołach prowadzących kształcenie zawodowe – ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych : zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupełniających, szkołach policealnych; szkołach dla dorosłych

39 Liczebność oddziałów:
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Liczebność oddziałów: Nie określa się minimalnej liczby uczniów niepełnosprawnych w oddziałach specjalnych i oddziałach integracyjnych, co daje organom prowadzącym możliwość dostosowania liczby uczniów w oddziale do możliwości środowiskowych i lokalowych; Możliwe będzie tworzenie oddziałów integracyjnych nawet dla 1 ucznia; Liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela w świetlicy zorganizowanej w szkole integracyjnej lub specjalnej powinna odpowiadać liczbie uczniów określonej dla danego oddziału szkoły integracyjnej lub specjalnej.

40 Pomoc materialna dla dzieci i młodzieży:
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Pomoc materialna dla dzieci i młodzieży: Statut przedszkola i szkoły powinien określać: formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie; działania na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

41 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Zespół Umocowanie Zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, którego zadania zostały określone w rozporządzeniu dotyczącym zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; Zespół tworzy się w publicznych przedszkolach i szkołach.

42 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228. poz. 1491)

43 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Sprecyzowano pojęcie SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ: „Przez specyficzne trudności w uczeniu się należy rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego” Paragraf 1a

44 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych zobowiązanie nauczyciela do indywidualizacji działań pedagogicznych, zarówno na obowiązkowych, jaki i na dodatkowych zajęciach edukacyjnych; pozostawienie na poziomie szkoły decyzji w zakresie śródrocznego promowania ucznia kl. I i II szkoły podstawowej w ciągu roku szkolnego bez konieczności uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, za zgodą rodzica; pozostawienie na poziomie szkoły decyzji w zakresie pozostawienia w tej samej klasie ucznia kl. I - III szkoły podstawowej, bez konieczności uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii rodzica; zwolnienie ucznia z afazją z nauki drugiego obowiązkowego języka obcego (uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim nie są objęci tym obowiązkiem); opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej; Paragraf 11 (ust. 2, 5, 7) dotyczy klasyfikacji śródrocznej ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym; - Paragraf 6 ustęp 1 i ustęp 1a - Paragraf 6a

45 w gimnazjach: 1 września 2011 r.
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych zwiększenie kompetencji szkoły w zakresie dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia – dostosowanie warunków następuje na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej: w gimnazjach: 1 września 2011 r. w szkołach podstawowych: 1 września 2012 r. w szkołach ponadgimnazjalnych: 1 września 2012 r. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego może przystąpić do sprawdzianu/egzaminu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia. Szczegółową informację o sposobie dostosowania warunków określa Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Paragraf 37

46 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych zmiana dotychczasowej formuły wydawania opinii dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu dostosowywania warunków sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych: opinia wydawana będzie nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian; określony został sposób postępowania w przypadku ubiegania się o opinię w terminie późniejszym; wydana opinia jest ważna przez wszystkie lata nauki szkolnej – nie będzie konieczne wydawanie kolejnej opinii na następny etap edukacyjny.

47 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych; 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych; Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46).

48 W rozporządzeniu szczegółowo określono:
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych; W rozporządzeniu szczegółowo określono: §1. Zadania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. §2. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne. §3. Teren działania poradni określany jest przez organ prowadzący. §4. Zasady wydawania opinii. §5. W poradniach są organizowane i działają zespoły orzekające. §6. Sposób realizacji zadań przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych i innych specjalistów. §7. Możliwość realizowania przez osoby, o których mowa w § 6, zadań poradni również poza poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży. §8. Przy realizacji zadań poradnia współdziała z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

49 §12. Określa czas pracy poradni w ciągu całego roku.
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych; §9. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradniach także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez poradnię. §10. Poradnia może posiadać filie. Które tworzy i likwiduje oraz określa zakres i teren ich działania organ prowadzący. §11. Poradnia prowadzi: wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, Możliwość prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej. Na wyłączne elektroniczne dokumentowanie potrzebna zgoda organu prowadzącego poradnię. Dokumentacja prowadzona w formie elektronicznej z zachowaniem selektywności dostępu do danych stanowiących dokumentację elektroniczną. §12. Określa czas pracy poradni w ciągu całego roku. §13.Skorowidz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, prowadzony przez poradnię na podstawie dotychczasowych przepisów, staje się, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wykazem alfabetycznym dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni.

50 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r.
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1492) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r.

51 WPROWADZONE ZMIANY: § 2 otrzymuje brzmienie:
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej WPROWADZONE ZMIANY: § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Statut poradni określa cele i zadania poradni oraz sposób wykonywania tych zadań, z uwzględnieniem potrzeb osób korzystających z pomocy poradni, a także organizację i zakres współdziałania z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom”; w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: § 5 ust. 1 Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni – w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku”; § 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz.1869) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

52 WPROWADZONE ZMIANY: § 6 otrzymuje brzmienie:
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej WPROWADZONE ZMIANY: § 6 otrzymuje brzmienie: § 6. Statut poradni określa zakres zadań pracowników poradni, z uwzględnieniem zadań realizowanych poza poradnią, w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.”; § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: § 7 ust.1. Dyrektor poradni, za zgodą organu prowadzącego poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.” .

53 BYTOM, 15 GRUDNIA 2010 R. Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "BYTOM, 15 GRUDNIA 2010 R. NOWE REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI ROK SZKOLNY 2010/2011 DELEGATURA W."

Podobne prezentacje


Reklamy Google