Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader EWALUACJA LGD Rzeszów, 21 maja 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader EWALUACJA LGD Rzeszów, 21 maja 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader EWALUACJA LGD Rzeszów, 21 maja 2013 r.

2 Podstawa prawna: § 6 umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR: § 6. 1. LGD zobowiązuje się do poddania się ocenie efektywności działalności LGD oraz realizacji LSR dokonywanej przez Samorząd Województwa w terminie wyznaczonym przez Samorząd Województwa. 2. W przypadku uzyskania podczas oceny, o której mowa w ust. 1, negatywnej opinii Samorządu Województwa, LGD jest zobowiązana do opracowania we współpracy z Samorządem Województwa programu naprawczego w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia oceny, o której mowa w ust. 1 i jego zrealizowania w terminie wskazanym w tym programie.

3 Podstawa prawna: § 11. 2. Umowa może ulec rozwiązaniu w przypadku niewykonania przez LGD, pomimo wezwania dokonanego przez Samorząd Województwa: 1)co najmniej jednego ze zobowiązań, o których mowa w § 5 pkt 1–4, 4a, 6–8, 10–15, 17–24 i 26 umowy oraz § 6 ust. 1 umowy; 2)nieopracowania programu naprawczego, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy, albo niezrealizowania tego programu w terminie.. 3. O rozwiązaniu umowy Samorząd Województwa niezwłocznie powiadamia LGD..

4 Ewaluacja LGD została przeprowadzona przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w oparciu o pismo przekazane przez MRiRW z dnia 23.04.2012 r., znak; ROWwl-mm-5505- 30/12(1636): 1.Termin przeprowadzenia ewaluacji - 31.12.2012 r. 2.Termin przekazania ewaluacji do MRiRW- 31.01.2013 r. 3.Według stanu na dzień 31 marca 2012 r. 4.Termin realizacji programu naprawczego – wskazany w programie naprawczym

5 6.Ocena wg 15 kryteriów. 7. LGD, które uzyskały poniżej 20 pkt. w ramach kryteriów 1-7 należy sformułować zalecenia w programie naprawczym, które odnoszą się do treści kryteriów, w ramach których LGD nie uzyskała maksymalnej liczby punktów. 8. W ramach każdego kryterium od 8 do 15 decyzja czy dany obszar wymaga programu naprawczego. Punkt odniesienia stanowi w zależności od kryterium średnia wartość danego kryterium dla województwa.

6 Opis czynności zmierzających do opracowania programów naprawczych dla LGD - Co trzeba zrobić? 1.na podstawie Raportu ewaluacyjnego, SW podjął decyzję o konieczności sporządzenia programów naprawczych dla wszystkich LGD z terenu województwa podkarpackiego 2.SW jest w trakcie przekazywania LGD pism, wskazujących obszary, w ramach których realizacja LSR przez poszczególne LGD jest zagrożona – na podstawie przeprowadzonej ewaluacji 3.do 30.06.2013 r. LGD są zobowiązane do opracowania i przekazania do SW programów naprawczych

7 4.bazą do sporządzenia programów naprawczych są: - LSR - sprawozdania LGD z realizacji LSR - Raport ewaluacyjny - Aktualne dane dostępne w SW

8 5.Zadania SW: a) analiza sprawozdań w oparciu o LSR b)dokonanie weryfikacji wskaźników określonych w LSR: - czy są one prawidłowo określone: czy są mierzalne, czy istnieją sposoby ich mierzenia -czy będzie konieczne dookreślenie wskaźnika lub doprecyzowanie mierzenia wskaźnika (np. poprzez określenie poziomu bazowego) -czy konieczne są zmiany wskaźników - na podstawie pisma MRiRW z dnia 11.04.2013 r., znak; ROWwl-mm- 540-4/13 (1601) – zwiększenie wskaźników

9 5.Zadania LGD: a) niezbędna jest współpraca w zakresie pozyskiwania danych. LGD będą proszone o dostarczanie danych, którymi SW nie dysponuje. Przede wszystkim będą to dane dotyczące: -określenia poziomu osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu i rezultatu - przypisania budżetu LSR do przedsięwzięć b) przekazywanie danych w terminie określonym przez SW. Będą określone krótkie terminy – do 7 dni

10 c) poprawa sprawozdań d) zmiana LSR w zakresie: - dookreślenia wskaźników - doprecyzowania mierzenia wskaźników -zmiany wskaźników

11 Kolejny etap – monitorowanie realizacji LSR 1.MRiRW pismem z dnia 11.04.2013 r. zobowiązało SW do monitorowania realizacji LSR. 2.Informacje w tym zakresie do MRiRW będą przekazywane w formie tabeli, stanowiącej załącznik do w/w pisma. 3.Pierwsza informacja zostanie przekazana w terminie do 15.06.br. Kolejne będą przekazywane po upływie każdego kwartału.

12 Kolejny etap – monitorowanie realizacji LSR 4. Zadania SW: - przekazywanie do LGD tabeli w celu jej uzupełnienia wraz z informacjami przekazywanymi LGD po upływie każdego kwartału – począwszy od III kwartału -wyjątek będzie stanowiło przekazanie pierwszej tabeli z uwagi na trwający proces przygotowania programów naprawczych. Przesłanie tabeli nastąpi w miesiącu sierpniu br.

13 Kolejny etap – monitorowanie realizacji LSR 5.Zadania LGD: - odesłanie pierwszej tabeli w terminie do 10.09.2013 r. -odsyłanie kolejnych tabel w terminie 10 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader EWALUACJA LGD Rzeszów, 21 maja 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google