Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI w GMINIE WEJHEROWO „Rewolucja śmieciowa” Dyrektywy unijne Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI w GMINIE WEJHEROWO „Rewolucja śmieciowa” Dyrektywy unijne Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska."— Zapis prezentacji:

1 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI w GMINIE WEJHEROWO „Rewolucja śmieciowa”
Dyrektywy unijne Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z późn. Zm.) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 z późn. Zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późń. zm.) oraz akty prawa miejscowego opr. Piotr Czerwiński

2 Informacje w sprawach nowego systemu gospodarowania odpadami
lub sekretariat Robert Bianga i Piotr Czerwiński a także na stronie internetowej UG Wejherowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

3

4 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI „Rewolucja śmieciowa”
Jak jest? Norma Do tej pory właściciele nieruchomości indywidualnie podpisywali umowy z firmami odbierającymi śmieci. Przedmiotem zawieranych umów jest wywóz określonej wcześniej ilości śmieci, zwykle jest np. 1 pojemnik 110 l zabierany raz na 2 tygodnie. Koszt ok. 38,00 zł – 45,00 zł na miesiąc dla gospodarstwa domowego 3-4 osobowego. Poza normą Porzucanie swoich śmieci najczęściej na obrzeżach lasów przez to tworzą się nielegalne wysypiska śmieci. Spalanie odpadów w piecach, powoduje zatruwanie powietrze rakotwórczymi substancjami i utrudnia sąsiadom życie.  

5 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI „Rewolucja śmieciowa”
DLACZEGO NOWA USTAWA? W związku z tym, że dotychczasowy system nie przynosił oczekiwanych efektów w postaci budowy niezbędnej infrastruktury, ograniczenia składowania odpadów komunalnych oraz zwiększenia pozyskiwania surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych, zdecydowano, że reformę systemu gospodarki odpadami trzeba zacząć od jej najbardziej znaczącego segmentu, czyli odpadów komunalnych w domach. • Przerzucono też na gminy obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami a szczególnie poziomów odzysku odpadów jakie na Polskę nałożyła Unia Europejska, np.: do 31 grudnia 2020 r. gminy są obowiązane osiągnąć: Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo; Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo. Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegającej biodegradacji przekazywanej do składowania: Do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.; Do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Uzyskanie tych poziomów będzie stopniowe – rozporządzenie określi poziomy na kolejne lata oraz sposób ich obliczania.

6 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI „Rewolucja śmieciowa”
JAK BĘDZIE? • Nowy system zakłada, że gmina, która jest odpowiedzialna za wszystko to, co służy lokalnej społeczności, powinna być również odpowiedzialna za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów. • Zadania gmin w zakresie gospodarowania odpadami powinny być sfinansowane z opłat za odbieranie i zagospodarowania odpadów od mieszkańców, są to m.in.: 1)   odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; 2)   tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 3)   obsługa administracyjna tego systemu

7 System powinien sam się finansować
WPŁATY Z OPŁAT = WYDATKI NA UTRZYMANIE SYSTEMU art.6r 1. Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. 2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

8 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI „Rewolucja śmieciowa”
Kogo obejmie nowy system odbioru odpadów i co się zmieni? W przypadku Gminy Wejherowo, system odbioru odpadów komunalnych objęte będą nieruchomości zamieszkałe i nieruchomości mieszkalno / usługowe w części mieszkalnej.

9 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI „Rewolucja śmieciowa”
Kogo obejmie nowy system odbioru odpadów i co się zmieni? Właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele usługowe lub nieruchomości mieszkalno/usługowych w części usługowej oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie są objęci systemem i tak jak do tej pory muszą posiadać indywidualne umowy na odbiór odpadów. Nowym systemem nie są również objęte nieruchomości zamieszkiwane sezonowo, np. domki letniskowe i w okresie przebywania tam letników muszą posiadać indywidualne umowy na odbiór odpadów.

10 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI „Rewolucja śmieciowa”
Kogo obejmie nowy system odbioru odpadów i co się zmieni? W zamian za wniesioną opłatę Gmina zabierze od właściciela nieruchomości odpady zmieszane do limitu 1 m3 rocznie na osobę zamieszkującą nieruchomość. Limit na dwa tygodnie wynosi ok. 154 l na rodzinę czteroosobową Pojemnik 110 l Limit wynosi ok. 38,50 l na osobę na dwa tygodnie

11 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI „Rewolucja śmieciowa”
Kogo obejmie nowy system odbioru odpadów i co się zmieni? W zamian za wniesioną opłatę Gmina zabierze od właściciela nieruchomości każdą ilość odpadów selektywnie zebranych.

12 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI „Rewolucja śmieciowa”
Kogo obejmie nowy system odbioru odpadów i co się zmieni? • W ramach opłaty przewidywane jest organizowanie „wystawek” dla odbioru odpadów wielkogabarytowych 2 x w roku. Wystawki obejmują duże elementy gabarytowe, takie jak: tapczany, fotele, meble, lodówki, pralki, telewizory i inne duże urządzenia elektroniczne. Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione przed posesję, przy krawędzi jezdni lub przy pergolach śmietnikowych, ale tak aby nie utrudniać ruchu Podczas odbioru wystawek nie będą zabierane odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych wystawione luzem lub w workach i odpady niebezpieczne typu: eternit, papa, lakiery, farby. Nie będą także zabierane odpady wystawione w innych miejscach niż określone wyżej lub w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady

13 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI „Rewolucja śmieciowa”
Kogo obejmie nowy system odbioru odpadów i co się zmieni? • W ramach opłaty niektóre odpady selektywnie zbierane, w tym: gruz remontowy do 2 m3, opony do 4 sztuk na gospodarstwo domowe, odpady zielone, zużyty sprzęt elektroniczny, będzie można nieodpłatnie zawieść do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Łężycach. Odpady zielone można również kompostować na nieruchomości. Odpady niebezpieczne będzie można również bezpłatnie oddać do Punkcie Odbioru Odpadów Niebezpiecznych (PZON) w Łężycach, przy ZUK w Wejherowie lub przekazywać w innych właściwych miejscach, np. przeterminowane leki w punktach w aptekach, baterie należy umieszczać w pojemnikach na baterie w sklepach.

14 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI „Rewolucja śmieciowa”
Kogo obejmie nowy system odbioru odpadów i co się zmieni? • W przypadku budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych (2-4 lokale) odbiór opadów zmieszanych będzie następował co dwa tygodnie a odpadów selektywnie zbieranych w workach lub pojemnikach (plastiku, metali, szkła, papieru i odpadów wielomateriałowych (np.kartoników po mleku, sokach): 1 raz w miesiącu. • W budynkach wielorodzinnych (5 i więcej lokali) odpady zmieszane i selektywnie w pojemnikach będą odbierane 1 raz na tydzień.

15 Metoda i stawki w Gminie Wejherowo
W Gminie Wejherowo obowiązuje metoda – od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, obliczana jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki liczba osób x stawka = opłata

16 Metoda i stawki w Gminie Wejherowo
Gdy odpady nie są selektywnie zbierane stawka niezależnie od rodzaju zabudowy i wieku osób wynosi miesięcznie 17,00 zł za 1 osobę zamieszkałą na nieruchomości. Niższą stawkę można zastosować w przypadku segregowania odpadów

17 Liczba osób w danej grupie Opłata jako iloczyn wartości z kolumn 2 i 3
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami w Gminie Wejherowo - budynki wielorodzinne DZIAŁ C1 – wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zbierane i odbierane są w sposób selektywny dla osób zamieszkałych w budynku wielorodzinnym o minimum pięciu odrębnych lokalach mieszkalnych pod warunkiem ustanowienia i prowadzenia wspólnego zarządu nieruchomością oraz gromadzenia odpadów we właściwie urządzonym miejscu, wyposażonym w pojemniki o pojemności jednostkowej minimum 1100 l. Grupa wiekowa : Liczba osób w danej grupie Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób selektywny Opłata jako iloczyn wartości z kolumn 2 i 3 (kolumna 2 x kolumna 3) 1 2 3 4 Osoby do 18 lat i powyżej 65 lat 9,00 zł Osoby od 18 lat do 65 lat 13,00 zł 26,00 zł RAZEM (miesięczna opłata łącznie) 35,00 zł

18 Liczba osób w danej grupie Opłata jako iloczyn wartości z kolumn 2 i 3
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami w Gminie Wejherowo - budynki jednorodzinne DZIAŁ C2 – wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zbierane i odbierane są w sposób selektywny dla osób zamieszkałych w budynku jednorodzinnym lub w budynku wielorodzinnym innym niż w DZIALE C1 Grupa wiekowa : Liczba osób w danej grupie Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób selektywny Opłata jako iloczyn wartości z kolumn 2 i 3 (kolumna 2 x kolumna 3) 1 2 3 4 Osoby do 18 lat i powyżej 65 lat 9,50 zł Osoby od 18 lat do 65 lat 13,50 zł 27,00 zł RAZEM (miesięczna opłata łącznie) 36,50 zł

19 Przyjmuje się, że mieszkaniec segreguje odpady, jeżeli ilość odpadów selektywnie zbieranych wynosi co najmniej 25 % objętości odpadów zmieszanych. ok. 55 l miesięcznie

20 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI „Rewolucja śmieciowa”
CZY SEGREGACJA SIĘ OPŁACA? TAK! Segregacja opłaca się ponieważ chronisz środowisko i swoje zdrowie – pomyśl o dzieciach i wnukach!

21 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI „Rewolucja śmieciowa”
CZY SEGREGACJA SIĘ OPŁACA? 2) TAK! Zakłada się, że w przypadku segregacji odpadów stawka w przyszłości może zostać obniżona. Cena 1 Mg odpadów zmieszanych na składowisku to 290,52 zł. Natomiast przedsiębiorca za dostarczone selektywnie odpady otrzymuje zapłatę i w związku z tym, koszty zbierania odpadów powinny się zmniejszyć. Niższe koszty = niższa opłata

22 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI „Rewolucja śmieciowa”
CZY SEGREGACJA SIĘ OPŁACA? 3) TAK! Jak wcześniej wspomniano przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa. Różnica na korzyść segregacji to kwota od 3,50 zł do nawet 8,00 zł od osoby miesięcznie, czyli od 42,00 zł do 96,00 zł rocznie Gdy odpady są selektywnie zbierane stawka wynosi: Budynki wielorodzinne: za 1 osobę zamieszkującą nieruchomość 13,00 zł oraz 9,00 zł (osoby do 18 lat i powyżej 65 lat) Budynki jednorodzinne: za 1 osobę zamieszkującą nieruchomość 13,50 zł oraz 9,50 zł (osoby do 18 lat i powyżej 65 lat) Gdy odpady nie są selektywnie zbierane stawka niezależnie od rodzaju zabudowy i wieku wynosi 17,00 zł za 1 osobę zamieszkałą na nieruchomości miesięcznie. segregacja = niższa opłata

23 opłatę należy wpłacać miesięcznie, bez wezwania, najpóźniej
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, za każdy miesiąc. Nie będzie żadnych decyzji, faktur, książeczek wpłat - opłatę należy wpłacać miesięcznie, bez wezwania, najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca.

24 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI „Rewolucja śmieciowa”
Co muszę teraz zrobić? Wobec rozbieżnych opinii prawnych, zalecamy, aby umowa, którą obecnie związany jest właściciel nieruchomości zamieszkałej z podmiotem świadczącym usługi wywozu odpadów komunalnych, została wypowiedziana tak, aby obowiązywała do dnia 30 czerwca 2013 r.

25 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI „Rewolucja śmieciowa”
Co muszę teraz zrobić? Właściciele zamieszkałych nieruchomości są obowiązani do złożenia pierwszej deklaracji w terminie do 8 kwietnia 2013 r. Następne deklaracje składamy w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany, np. zamieszkała nowa osoba, dziecko osiągnęło pełnoletność.

26 Wypełnienie i dostarczenie do UG Wejherowo deklaracji jest bardzo ważne ponieważ na tej podstawie od 1 lipca 2013 r. odbierane będą odpady z nieruchomości. Jeżeli deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zostanie złożona albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, właściwy organ określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi.

27 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI „Rewolucja śmieciowa”
Co muszę teraz zrobić? Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku na właściciela nieruchomości nakłada obowiązek posiadania pojemników na odpady. Dlatego też, część mieszkańców będzie zobowiązana do zakupienia pojemników na odpady.

28 Sprawdzenie i wypowiedzenie dotychczasowej umowy na odbiór odpadów
Podsumowanie Sprawdzenie i wypowiedzenie dotychczasowej umowy na odbiór odpadów Zaopatrzenie się w pojemnik na odpady / sprawdzenie dotychczasowej umowy – może mam pojemnik na własność lub istnieje możliwość zakupu pojemnika po niższej cenie Wypełnienie i dostarczenie do UG Wejherowo deklaracji w terminie do 8 kwietnia 2013 r.

29 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI „Rewolucja śmieciowa”
JAK SEGREGOWAĆ? Na terenie Komunalnego Związku Gmin pozyskuje się następujące surowce w drodze selektywnej zbiórki odpadów: PAPIER (makulatura) – pojemniki niebieskie: WRZUCAJ: gazety, książki, zeszyty, prospekty, papierowe torby, kartonowe pudełka, tektura, opakowania wielomateriałowe – kartoniki po mleku i sokach NIE WRZUCAJ: ZATŁUSZCZONEGO PAPIERU MOKREGO PAPIERU TAPET KALKI CELOFANU

30 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI „Rewolucja śmieciowa”
JAK SEGREGOWAĆ? Szkło – pojemniki zielone: WRZUCAJ: słoiki opakowanie szklane po artykułach spożywczych szklane butelki po sokach i innych napojach NIE WRZUCAJ: ceramiki porcelanowej luster szyb okiennych szyb samochodowych szkła żaroodpornego opakowań po lekarstwach żarówek świetlówek termometrów PAMIĘTAJ !!! Przed wyrzuceniem butelki czy słoika dokładnie go opróżnij z zawartości - nie musisz myć słoika czy butelki ! Zakrętkę plastikową, kapsle, zakrętki po słoikach wyrzuć do pojemnika na plastik i metal

31 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI „Rewolucja śmieciowa”
JAK SEGREGOWAĆ? Plastik (tworzywa sztuczne / metale) – pojemniki żółte: WRZUCAJ: wszelkiego rodzaju woreczki foliowe i reklamówki, butelki po napojach (tzw. Butelki PET) - czyste, z odkręconymi nakrętkami, pojemniki po mydłach, szamponach i chemii gospodarczej, czyste opakowania po jogurtach i serkach styropian opakowaniowy i budowlany, lecz bez zanieczyszczeń tynkiem lub klejem folię aluminiową puszki z blachy stalowej po jarzynach i konserwach puszki aluminiowe po napojach NIE WRZUCAJ: baterii opakowań po aerozolach (dezodorantach) opakowań po środkach chemicznych i środkach ochrony roślin

32 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI „Rewolucja śmieciowa”
Dziękuję za uwagę! P.Czerwiński

33

34

35

36

37 UCHWAŁA Nr XXVIII/333/2013 z dnia 6 marca 2013 r
UCHWAŁA Nr XXVIII/333/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA Nr XXVIII/332/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty UCHWAŁA NR XXII/268/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo ze zmianą: UCHWAŁA Nr XXVIII/330/2013 w sprawie zmiany uchwały, w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy UCHWAŁA NR XXII/267/2012 z dnia 26 września 2012 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR XXII/266/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału gminy na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości UCHWAŁA NR XXV/294/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze zmianą UCHWAŁA Nr XXVIII/331/2013 z dnia 6 marca 2013 r w sprawie zmiany uchwały, w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Pobierz ppt "GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI w GMINIE WEJHEROWO „Rewolucja śmieciowa” Dyrektywy unijne Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google