Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co warto wiedzieć o ewaluacji?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co warto wiedzieć o ewaluacji?"— Zapis prezentacji:

1 Co warto wiedzieć o ewaluacji?
Delegatura w Płocku

2 Ewaluacja – praktyczne badanie oceniające,
przeprowadzana jest przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji. Ewaluacja nie powinna trwać dłużej niż 5 dni roboczych w ciągu kolejnych dwóch tygodni. W terminie 7 dni od dnia zakończenia ewaluacji zewnętrznej zespół lub osoba, którzy przeprowadzili ewaluację, przedstawiają wyniki i wnioski z ewaluacji na zebraniu rady pedagogicznej. Delegatura w Płocku

3 Zakres ewaluacji zewnętrznej
całościowa problemowa Delegatura w Płocku

4 PROCES EWALUACJI JEST: w pełni demokratyczny;
transparentny; elastyczny. Delegatura w Płocku

5 Ewaluacja dzieli się na 3 etapy:
PRZYGOTOWANIE BADANIE PODSUMOWANIE i analiza zebranych danych – na ich podstawie powstaje raport. Delegatura w Płocku

6 2) określenie poziomu spełniania wymagań,
W terminie 7 dni od dnia zebrania z radą pedagogiczną, zespół lub osoba, którzy przeprowadzili ewaluację, sporządzają raport z przeprowadzonej ewaluacji zawierający: wyniki ewaluacji; 2) określenie poziomu spełniania wymagań, o których mowa w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324); wnioski z ewaluacji. Delegatura w Płocku

7 Raport, o którym mowa w § 9 ust
Raport, o którym mowa w § 9 ust. 2 cytowanego rozporządzenia, kurator oświaty, przekazuje dyrektorowi szkoły lub placówki, w której przeprowadzono ewaluację, oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę. Delegatura w Płocku

8 Metody i techniki badawcze
1) Badania ankietowe: „Moja szkoła” - uczniowie klas o rok młodszych od najstarszych; „Mój dzień” – uczniowie klas najstarszych; rodzice uczniów klas objętych badaniem ankietowym; nauczyciele; dyrektor. 2) Wywiady z: dyrektorem oraz przedstawicielami: nauczycieli, uczniów, partnerów szkoły i j.s.t., pracowników niepedagogicznych i rodziców. 3) Obserwacje zajęć 4) Obserwacja szkoły, jej otoczenia oraz zachowań uczniów. 5) Analiza dokumentacji. Delegatura w Płocku

9 Delegatura w Płocku RESPONDENCI
a) zgodnie z procedurą (np. klasy V i VI w SP, klasy III i IV w T); b) dobór respondentów (zgodnie z procedurą, w uzgodnieniu z wizytatorami ds. ewaluacji): dobór z uwzględnieniem rodzaju i zakresu współpracy (np. partnerzy, rodzice) i wykonywanych zadań (np. pracownicy niepedagogiczni, nauczyciele); dobór losowy (np. uczniowie); b) niezależność respondentów zadbanie o to, aby dany respondent nie występował w dwóch rolach. Delegatura w Płocku

10 Delegatura w Płocku PRZEBIEG EWALUACJI Jawność narzędzi
a) pismo informujące o ewaluacji (wysyłane na 30 dni przed rozpoczęciem) b) harmonogram + dostęp do narzędzi; Delegatura w Płocku

11 Delegatura w Płocku PRZEBIEG EWALUACJI
c) przygotowanie się do odpowiedzi na pytania w narzędziach; adekwatność odpowiedzi do pytań (np. pytania do nauczycieli: – ankieta dla nauczyciela, wywiad z przedstawicielami nauczycieli); niezależność respondentów (brak wzajemnej ingerencji w treści przekazywanych informacji przez poszczególne grupy respondentów); d) zbieranie danych; e) prezentacja zebranych danych na spotkaniu rady pedagogicznej. Delegatura w Płocku

12 ZASADY ANALIZY ZEBRANYCH DANYCH
Delegatura w Płocku

13 Związek między wymaganiami a metodami zbierania danych
WYMAGANIE 2.1 Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy CHARAKTERYSTYKA POZIOM B: Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb. Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców. CHARAKTERYSTYKA POZIOM D Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana pracownikom szkoły Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły została przyjęta przez radę pedagogiczną Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana uczniom i akceptowana przez nich Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana rodzicom i akceptowana przez nich Modyfikacje koncepcji pracy szkoły są wynikiem tych analiz Szkoła prowadzi działania realizujące koncepcję pracy szkoły Koncepcja pracy szkoły jest analizowana Wywiad z dyrektorem Analiza dokumentów Wywiad grupowy z nauczycielami Wywiad grupowy z prac. niepedagogicznymi Wywiad z dyrektorem Wywiad grupowy z nauczycielami Ankieta dla nauczycieli Wywiad z dyrektorem Wywiad grupwy z rodzicami Ankieta dla nauczycieli Analiza dokumentów Wywiad z dyrektorem Wywiad grupowy z nauczycielami Wywiad z dyrektorem Wywiad grupowy z uczniami Wywiad z dyrektorem Wywiad grupowy z nauczycielami

14 Poziom spełniania przez szkołę wymagań
E (poziom niski) – szkoła nie spełnia wymagania na poziomie D D (poziom podstawowy) - szkoła spełnia wymaganie na poziomie D C (poziom średni) - szkoła spełnia wymagania na poziomie D, ale nie spełnia wymagań na poziomie B B (poziom wysoki) - szkoła spełnia wymagania na poziomie D oraz na poziomie B A (poziom bardzo wysoki) - szkoła spełnia wymagania na poziomie D, na poziomie B oraz wykracza, w znaczący sposób, wyróżniający się na tle kraju, poza B. Delegatura w Płocku

15 Wnioski z ewaluacji wewnętrznej ROZWÓJ SZKÓŁ I PLACÓWEK
Czy dokonywać ewaluacji wewnętrznej we wszystkich obszarach i wymaganiach? Cel ewaluacji: ROZWÓJ SZKÓŁ I PLACÓWEK Delegatura w Płocku

16 Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe a Ewaluacja Wymagania: Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Delegatura w Płocku

17 Wg rozporządzenia poziom D: wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły lub placówki; w szkole lub placówce są wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów; poziom B: do analizy wyników sprawdzianu i egzaminu wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników; wdrażane w szkole lub placówce wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Delegatura w Płocku

18 Jaką grupę respondentów wybrać i jakie zadać pytania?
poziom D: W szkole lub placówce są wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów. Jaką grupę respondentów wybrać i jakie zadać pytania? nauczyciele (ankieta, wywiad); analiza dokumentów (np. arkusze obserwacji zajęć edukacyjnych); uczniowie (ankieta); ??? Delegatura w Płocku

19 Przykłady pytań w ankiecie dla nauczycieli, np.:
Czy zna Pan/i wnioski pochodzące z analiz egzaminu zewnętrznego? Tak / Nie B) Czy wdraża Pan/i wnioski sformułowane na podstawie analizy egzaminu zewnętrznego? Tak / Nie C) Proszę wymienić wnioski, które Pan/i wdrażał/a? …………………. D) Proszę opisać kilka przykładów (która klasa, temat/y lekcji, krótki opis sposobu wdrożenia, zastosowane pomysły). E) ??? Delegatura w Płocku

20 Przykłady pytań w ankiecie dla uczniów, np.:
W odniesieniu do konkretnego wniosku, np.: Doskonalić umiejęt. wypowiadania się w krótkich formach pisemnych. Jak często w tym roku szkolnym na lekcjach pisałeś samodzielnie krótkie teksty (np.: odpowiedź do zadania, notatka, opis, zaproszenie …)? 1 raz w tygodniu / 1 raz w miesiącu / … / … B) Na jakim przedmiocie najczęściej piszesz samodzielnie ww. teksty? Wymień nie więcej niż 3 przedmioty. ………………………………… C) Czy nauczyciel sprawdza poprawność napisanego przez Ciebie tekstu? zawsze / czasami / nigdy / … / … D) ??? Delegatura w Płocku

21 Przykłady pytań w arkuszu analizy dokumentów, np.:
liczba obserwacji zajęć w roku szkolnym 2011/12: …. liczba obserwowanych zajęć, na których nauczyciele wdrażali wnioski pochodzące z analiz egzaminu zewnętrznego: ….. najczęściej wdrażane wnioski (proszę podać 3 przykłady): ………….. ……..…… ???? Delegatura w Płocku

22 Wykorzystanie ewaluacji, np. do:
wywołania dyskusji: czy szkoła/placówka spełnia wymagania określone w prawie?; dzielenia się w środowisku tym, co szkoła/placówka robi dobrze/bardzo dobrze; spojrzenia na swoją szkołę/placówkę na tle innych; poszukiwania odpowiedzi na pytanie: Co zrobić, aby zmienić stwierdzony stan? …………………………. Delegatura w Płocku

23 innych materiałów i informacji
Dostępność procedur oraz innych materiałów i informacji Delegatura w Płocku

24 D Z I Ę K U J E M Y Delegatura w Płocku


Pobierz ppt "Co warto wiedzieć o ewaluacji?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google