Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Na powietrzu lepiej działa wyobraźnia" (Anna Shirley)* .

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Na powietrzu lepiej działa wyobraźnia" (Anna Shirley)* ."— Zapis prezentacji:

1 "Na powietrzu lepiej działa wyobraźnia" (Anna Shirley)* .
Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej w LO, T, ZSZ województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2011/12 . Kuratorium Oświaty w Rzeszowie *

2 Statystyka ewaluacji w szkołach ponadgimnazjalnych w roku 2011/12
Typ szkoły EC EE EZ Razem Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2 4 1 7 Liceum Ogólnokształcące 6 8 Technikum 9 16 11 31

3 Wizytatorzy ds. ewaluacji
Rok szkolny Liczba wizytatorów Liczba ewaluacji 2009/10 12 (6 zespołów) 17 2010/11 18 (9) 100 2011/12 30 (15) 185 2012/13 39 (19) 247 (353 raporty) Razem 549 (653 raporty)

4 Jaka jest nasza szkoła???

5 Skąd wiemy, jaka ona jest?
. Skąd wiemy, jaka ona jest? Od: nauczycieli, rodziców, partnerów szkoły, dzieci. .

6

7 Narzędzia badawcze Wywiad Badanie ankietowe Obserwacja
Z dyrektorem Z nauczycielami, pracownikami szkoły Z przedstawicielami partnerów oraz JST Z rodzicami Z uczniami Badanie ankietowe Wśród wszystkich nauczycieli Wśród uczniów rok młodszych od najstarszych w szkole (moja szkoła) Wśród uczniów najstarszych klas (mój dzień) Wśród rodziców Dyrektora szkoły Obserwacja Obserwacje lekcji w szkołach ponadgimnazjalnych w każdym roczniku (przynajmniej dwie obserwacja) Szkoły i boiska podczas przerw, przed i po zajęciach, oraz najbliższego otoczenia Zajęć pozalekcyjnych Analiza dokumentów Analiza danych zastanych (tylko te dokumenty, które dyrektor uzna za właściwe, by udostępnić wizytatorom ds. ewaluacji)

8 Ewaluacja zewnętrzna ma dostarczyć rzetelnych i obiektywnych informacji na temat:
• Jak funkcjonuje szkoła w wymienionych w rozporządzeniu obszarach? • W jakim stopniu (na jakim poziomie) szkoła spełnia wymagania stawiane przez państwo opisane w rozporządzeniu ?

9 Wymagania opisane są a dwóch poziomach
– na poziomie B oraz na poziomie D. Poziom E Szkoła nie spełnia wymagania na poziomie D Poziom D Szkoła spełnia wymagania na poziomie D Poziom C Szkoła wypełnia wymagania na poziomie D, wykracza poza D, lecz nie osiąga B Poziom B Szkoła wypełnia wymaganie na poziomie D i na poziomie B. Poziom A Szkoła wypełnia wymaganie na poziomie D i na poziomie B. Szkoła wykracza poza B

10 Diagnoza poziomu spełniania wymagań
. POZIOM B POZIOM D

11 PRZĘSŁO SYSTEMATYCZNOŚĆ
MOST DO A PRZĘSŁO KRYTERIA ŹRÓDŁA JAKOŚĆ PRZĘSŁO SYSTEMATYCZNOŚĆ PRZĘSŁO „METRYCZKA” B CZY SPEŁNIONE ZOSTAŁY WSZYSTKIE KRYTERIA? CZY OPINIA O ICH SPEŁNIENIU JEST POWSZECHNA I WYRAŻANA PRZEZ NAJBARDZIEJ ZAINTERESOWANYCH? CZY JEST SZCZEGÓLNA, INTRYGUJĄCĄ RZECZĄ (z zakresu wymagania), KTÓRĄ MOŻNA W BADANEJ PLACÓWCE POKAZAĆ REPREZENTANTOM INNYCH, PODOBNYCH PLACÓWEK JAKO RZECZ WARTĄ NAŚLADOWANIA? CZY OPISANE W POPRZEDNIM PRZĘŚLE DZIAŁANIA MAJĄ CHARAKTER STAŁY I SYSTEMATYCZNY? CZY NA SUKCES OPISANYCH DZIAŁAŃ DECYDUJĄCY WPŁYW MIAŁA SAMA BADANA PLACÓWKA? (CZY NIE ZDECYDOWAŁY CZYNNIKI OD NIEJ NIEZALEŻNE, NP. KORZYSTNY WPŁYW ŚRODOWISKA?) A

12 Wnioski Szkoły prowadzą analizę ilościową i jakościową wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przy czym, w przypadku egzaminu maturalnego nie zawsze analizowane są wskaźniki EWD.

13 Wnioski Wyniki prowadzonych analiz egzaminów zewnętrznych stanowią podstawę do planowania i wdrażania działań ukierunkowanych na doskonalenie pracy szkoły. Nie zawsze jednak w szkołach prowadzona jest weryfikacja skuteczności tych działań, co ma negatywny wpływ na efekty kształcenia. Nie wszyscy rodzice też, akceptują działania szkoły w zakresie poprawy efektywności kształcenia.

14 Wnioski Szkoły stwarzają warunki do podejmowania przez uczniów różnych form aktywności związanych z angażowaniem się w zajęcia organizowane przez szkołę, z przygotowaniem imprez i uroczystości szkolnych oraz działaniami społecznymi, które wpływają na kształtowanie pożądanych zachowań i postaw uczniów oraz na rozwój szkoły i jej wizerunek w środowisku lokalnym. W zespołach szkół widoczna jest przede wszystkim aktywność i zaangażowanie uczniów technikum, w małym zakresie uczniów zasadniczej szkoły zawodowej.

15 Wnioski Szkoły proponują konkretne rozwiązania łączące ofertę edukacyjną z potrzebami lokalnego rynku pracy. Część uczniów jednak oczekuje szerszej oferty zajęć pozalekcyjnych, których realizacja umożliwi zaspokojenie ich potrzeb i zainteresowań oraz będzie wspierać proces uczenia się.

16 Wnioski Szkoły stwarzają możliwości włączania się rodziców w życie szkoły, jednak nie wszyscy rodzice uważają, że mają wpływ na decyzje podejmowane w sprawach szkoły.

17 Wnioski Dyrektorzy szkół dbają o poprawę warunków lokalowych i wyposażenia szkoły. Warunki lokalowe szkół zawodowych są zróżnicowane, zwłaszcza warsztaty szkolne, jak i ich wyposażenie wymagają dalszych, uwzględniających nowoczesne technologie inwestycji.

18 Wnioski Dla większości rodziców edukacja ma znaczenie i w związku z tym widzą potrzebę posyłania dzieci na dodatkowe korepetycje. Poczucie, że sukces w dalszej nauce jest zależny od dodatkowej pomocy. Katalog autorski - biblioteka SP 1 w Brzeszczach

19 Wnioski Zespołowe prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w szkołach oraz planowanie działań wynikających z wniosków z nadzoru, stwarza warunki do wdrażania zmian o charakterze systemowym w zakresie wychowania, dydaktyki, opieki. W planowaniu ewaluacji wewnętrznej, nie wszystkie szkoły zwracają uwagę na rzeczywiste potrzeby i problemy pojawiające się w placówce.

20 Cele raportu Podstawową funkcją raportu jest funkcja poznawcza.
Raport powinien także służyć rozwojowi szkół i placówek, ponieważ zebrane informacje mają przyczyniać się do podejmowania decyzji dla doskonalenia działań prowadzonych przez te placówki (a więc ich rozwoju) oraz do skutecznego prowadzenia polityki oświatowej.

21 Refleksja dotycząca raportu z ewaluacji
Raport jest ważnym źródłem informacji o szkole. Raport ma pokazać, w czym szkoła jest już dobra, wskazać te obszary, w których szkoła osiąga sukcesy, ale ma także wskazać te elementy, które wymagają poprawy, na które dyrektor i nauczyciele powinni zwrócić większą uwagę. Rolą dyrektora szkoły, jest takie przygotowanie rady pedagogicznej do odbioru raportu, aby nauczyciele wybrali cele do działań dla siebie i szkoły, aby raport nie został odłożony ad acta.

22

23 Warto pamiętać! Najważniejsze jest „skonsumowanie raportu”. Raport ostawiony na półkę , który nie stanie się przyczynkiem do analizy – rozmowy w szkole, a potem działań nauczycieli, JEST BEZWARTOŚCIOWY

24 Jak pracować z radą pedagogiczną? .
Krok pierwszy to rozważania, czyli refleksja na temat informacji zawartych w raporcie i wybór problemów. Krok drugi to działanie, czyli zaplanowanie konkretnych działań, które wynikły z rozważań. Krok trzeci to ustalenie dowodów, czyli tego, po czym poznamy, że realizujemy wybrane cele. Krok czwarty to refleksja nad wynikami. Krok piąty to wejście na poziom autoewaluacji.

25 Zamierzenia na rok 2012/12 Przeprowadzenie 247 ewaluacji, w tym: 4 ewaluacje całościowe (30%); 7 ewaluacji problemowych w obszarach: „efekty i zarządzanie” (30%); „procesy i funkcjonowanie w środowisku (30%); w tym 3 ewaluacje w zespołach szkół ( raportów); 4 ewaluacje problemowe; 1 ewaluacja problemowa w obszarze wskazanym przez Kuratora (10%). Przygotowanie 353 raportów z ewaluacji.

26 Kryteria doboru szkół do ewaluacji:
W pierwszej kolejności na terenie JST, w których nie była przeprowadzana ewaluacja (w uzasadnionych sytuacjach można odstąpić od kryterium). Rozkład terytorialny szkół. Czas od poprzedniej wizytacji lub mierzenia jakości pracy szkoły. Wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Wyniki kontroli przeprowadzonych w szkołach, skargi na szkołę. Wniosek dyrektora szkoły, JST. W 40 gminach nie były prowadzone ewaluacje 40.

27 Rola dyrektora w ewaluacji zewnętrznej
Uświadamianie roli i odpowiedzialności każdego nauczyciela za poziom spełniania wymagań państwa. Zorganizowanie pracy zespołowej nauczycieli. Wykorzystanie wniosków z ewaluacji do zaplanowania działań naprawczych lub doskonalących.

28 Rola dyrektora w procesie ewaluacji zewnętrznej
Współpraca z wizytatorami na wszystkich etapach procesu ewaluacji. Zapoznanie z procedurą prowadzenia ewaluacji, która zawiera opis kolejnych działań. Zapoznanie z narzędziami badawczymi. Poinformowanie rady pedagogicznej o celach ewaluacji zewnętrznej. Pozytywne nastawienie nauczycieli do ewaluacji. Uzgodnienie harmonogramu i stworzenie warunków do sprawnego przeprowadzenia badań. Wpisanie na platformie npseo wniosków z ewaluacji wewnętrznej.

29 Rola dyrektora w procesie ewaluacji zewnętrznej cd.
Poinformowanie rodziców, uczniów i inne zaangażowane osoby o prowadzonej w szkole ewaluacji zewnętrznej oraz zaprosić partnerów szkoły, Poinformowanie, czym jest ewaluacja i jakie ma ona znaczenie dla szkoły. Pisemne zaproszenie partnerów do wywiadu. Przygotowanie do przedstawienia wyników ewaluacji. Wypełnienie anonimowej ankiety on-line na temat procesu przebiegu ewaluacji zewnętrznej. Przygotowanie rady pedagogicznej do odbioru raportu.

30 "Na powietrzu lepiej działa wyobraźnia" (Anna Shirley)* .
„Pesymista narzeka na wiatr. Optymista myśli, że uda mu się go zmienić. Przywódca ustawia żagle”. J.G. Maxwell W nowym roku szkolnym życzę Państwu entuzjazmu, optymizmu oraz radość z osiągnięć. . Kuratorium Oświaty w Rzeszowie *


Pobierz ppt ""Na powietrzu lepiej działa wyobraźnia" (Anna Shirley)* ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google