Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Badacz i humanista-wrocławski gimnazjalista" - dostosowanie oferty edukacyjnej wrocławskich gimnazjów do potrzeb ich uczniów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Badacz i humanista-wrocławski gimnazjalista" - dostosowanie oferty edukacyjnej wrocławskich gimnazjów do potrzeb ich uczniów."— Zapis prezentacji:

1 "Badacz i humanista-wrocławski gimnazjalista" dostosowanie oferty edukacyjnej wrocławskich gimnazjów do potrzeb ich uczniów w kontekście przygotowania do wejścia na lokalny rynek pracy Wrzesień 2012r.

2 Informacje o projekcie
Nazwa i nr priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

3 Informacje o projekcie
Cel projektu: Celem głównym projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej 9 wrocławskich gimnazjów do warunków lokalnego rynku pracy oraz wzrost kompetencji kluczowych w kontekście przygotowania do wejścia na lokalny rynek pracy

4 Informacje o projekcie
Cele szczegółowe: Poszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z zakresu nauk przyrodniczych oraz wzrost wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych; Zwiększenie dostępu do życia kulturalnego i wzrost wiedzy o kulturze; Poszerzenie oferty szkół o dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego oraz niemieckiego oraz wzrost wiedzy z tych języków; Poszerzenie oferty szkół o dodatkowe zajęcia pozaszkolne z doradcą w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery;

5 Informacje o projekcie
Grupa docelowa: W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 9 wrocławskich gimnazjów. Działania projektowe zaś skierowane są do 399 uczennic i uczniów klas II 9 wrocławskich gimnazjów, wyłonionych na podstawie diagnozy przeprowadzonej wśród uczniów klas I.

6 Informacje o projekcie
Środki finansowe, wysokość dofinansowania: Całkowita wartość projektu:  ,45 PLN Kwota dofinansowania: ,45 PLN

7 Działania w projekcie Klub Młodego Badacza (50 h)
zajęcia będą odnosiły się do tematyki z zakresu: matematyki, chemii, biologii, geografii, fizyki, informatyki będą prowadzone w 3 grupach po 7 uczniów, zajęcia mają mieć charakter warsztatowy i zakładać będą wysoką samodzielność ucznia w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności w ramach zajęć uczniowie m.in. zbadają drzewostany okolicy szkoły, stan zanieczyszczeń wód i gleb na terenie Wrocławia, zostanie zorganizowana wycieczka do oczyszczalni ścieków i pobliskich lasów oraz 2 wyjścia dla każdej z grup do laboratorium Pwr uczniowie w trakcie zajęć powinni wykonać: mapę drzew, zielnik i prezentację multimedialną dot. realizacji zajęć.

8 Działania w projekcie Gimnazjalista Humanista (50 h)
zadaniem zajęć jest przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez: wyjścia do teatru, kina, filharmonii, muzeum oraz zapoznanie z wybranymi dziełami sztuki, twórczością wybranych artystów będą prowadzone w 3 grupach po 7 uczniów, zajęcia mają mieć charakter warsztatowy i zakładać będą wysoką samodzielność ucznia w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności w ramach zajęć zostaną zorganizowane wyjścia do teatru, kina, filharmonii, muzeum (1 wyjście na miesiąc, po dwa w ciągu roku szkolnego do każdej z wymienionych instytucji kultury) uczniowie w trakcie zajęć powinni wykonać prezentację multimedialną dot. realizacji zajęć.

9 Działania w projekcie Uczę się skutecznie uczyć (10 h)
celem zajęć jest poznanie metod szybkiego zapamiętywania, skutecznego notowania oraz technik uczenia się będą prowadzone w 6 / 9 grupach po 7 uczniów zajęcia mają mieć charakter warsztatowy i zakładać będą wysoką samodzielność ucznia w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności.

10 Działania w projekcie Szkolny Ośrodek Kariery (62 h)
zadaniem ośrodka będzie upowszechnianie usług poradnictwa w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej oraz ukierunkowanie uczniów na kształcenie w kierunkach matematyczno – przyrodniczych oraz technicznych z uwzględnieniem warunków lokalnego rynku pracy a także idei przedsiębiorczości zajęcia będą prowadzone w 6 grupach po 7 uczniów zajęcia będą realizowane w formie spotkań grupowych w wymiarze 20 h i w formie konsultacji indywidualnych w wymiarze 42 h

11 Działania w projekcie Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego (58 h) zajęcia będą prowadzone w 2 grupach po 7 uczniów zajęcia mają mieć charakter warsztatowy i zakładać będą wysoką samodzielność ucznia w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności.

12 Działania w projekcie Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka niemieckiego (58 h) zajęcia będą prowadzone w grupie 7 osobowej zajęcia mają mieć charakter warsztatowy i zakładać będą wysoką samodzielność ucznia w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności.

13 Wskaźniki pomiaru celów
Liczba szkół na obszarach miejskich, które zrealizowały programy rozwojowe w ramach projektu Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu Liczba zrealizowanych godzin zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych Liczba uczniów/ennic,u których nastąpił wzrost wiedzy (testy wiedzy) Liczba utworzonych SZOK-ów Liczba uczniów/ennic,u których przeprowadzono test predyspozycji zawodowych i przygotowano indywidualną ścieżkę kariery

14 Wskaźniki produktów Ilość opracowanych programów zajęć Ilość wykonanych map drzew Ilość wykonanych zielników Ilość wykonanych prezentacji multimedialnych Liczba zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych Liczba uczniów/ennic, którzy/e ukończą zajęcia na poz. 90% (przy 80 % frekwencji z uwzględnieniem usprawiedliwionych obecności)

15 Zasada równości szans płci
obowiązek prawny, zapisany w umowach wiążących wszystkie instytucje zaangażowane w realizację PO KL w Polsce i korzystające ze środków EFS, w projektach edukacyjnych w mniejszym stopniu zajmujemy się liczbami dziewczynek i chłopców, lecz przede wszystkim skupiamy się w projekcie na zmniejszaniu barier równości, przez osłabianie stereotypów płci i podejmowanie dodatkowych „równościowych” działań wszystkie dane i wskaźniki powinny być przedstawiane z uwzględnieniem podziału na płeć

16 Rekrutacja Dokumenty rekrutacyjne: Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnika projektu Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu

17 Rekrutacja Uczniowie zgłaszają się do udziału w projekcie poprzez wypełnienie cz. I formularza zgłoszeniowego. Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje uczniów/uczennice na zajęcia dodatkowe analizując formularz zgłoszeniowy do projektu zawierający w cz. II opinię nauczyciela oraz zaplanowane przez szkołę i ujęte we Wniosku o dofinansowanie zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski rodzaje zajęć.

18 Rekrutacja Dyrektor szkoły zatwierdza wyniki rekrutacji poprzez podpisanie formularzy zgłoszeniowych i protokołu z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej. Dyrektor Szkoły ogłasza listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. W przypadku większej ilości chętnych zostanie przygotowana lista rezerwowa w celu zapewnienia ciągłości realizacji projektu na wypadek zdarzeń losowych. Dyrektor Szkoły przekazuje dokumenty rekrutacyjne do Biura Projektu do 31 października

19 Rekrutacja Po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie szkoła informuje opiekuna prawnego ucznia/uczennicy zakwalifikowanego do projektu o możliwości udziału dziecka w zajęciach dodatkowych. Opiekun prawny podpisując Deklarację uczestnictwa w projekcie tym samym wyraża zgodę na udział swojego dziecka w projekcie. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (swoich i dziecka) przez opiekuna prawnego - jest jednoznaczna z brakiem możliwości udziału ucznia/uczennicy w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu.

20 Realizacja zajęć Dokumenty dot. realizacji zajęć:
dziennik zajęć dodatkowych usprawiedliwienie rezygnacja

21 Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych
Realizacja dostaw nastąpi w pierwszym tygodniu listopada Dostawa materiałów dydaktycznych – XI 2012, I 2013, III 2013

22 Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych
Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego wskazana dokonuje odbioru dostaw poprzez podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego. Przez okres trwania projektu zakupione pomoce dydaktyczne stanowią inwentarz ZOJM i będą udostępnione szkole na podstawie umowy porozumienia. Po zakończeniu projektu pomoce dydaktyczne zostaną przekazane szkołą.

23 Sprawozdawczość w projekcie
Operator usługi edukacyjnej jest zobowiązany do comiesięcznego składania raportu, do którego załącznikami są karta pracy prowadzącego zajęcia i lista uczestników zajęć, podpisana przez Dyrektora Szkoły.

24 Biuro Projektu ul. Namysłowska 8, pok. 206 71 721 58 40 lub 47
Koordynator Projektu – Katarzyna Trębacz Asystenci merytoryczni Maria Piegowska – Ewa Wróblewska – Magdalena Ciosek – Specjalista ds. monitoringu – Alicja Pietrzyk

25 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt ""Badacz i humanista-wrocławski gimnazjalista" - dostosowanie oferty edukacyjnej wrocławskich gimnazjów do potrzeb ich uczniów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google