Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wyrównywanie szans edukacyjnych w regionie poprzez programy rozwojowe Spotkanie informacyjne 7 września 2010 r. www.projektyedukacyjne.wrotapomorza.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wyrównywanie szans edukacyjnych w regionie poprzez programy rozwojowe Spotkanie informacyjne 7 września 2010 r. www.projektyedukacyjne.wrotapomorza.pl."— Zapis prezentacji:

1 Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wyrównywanie szans edukacyjnych w regionie poprzez programy rozwojowe Spotkanie informacyjne 7 września 2010 r. www.projektyedukacyjne.wrotapomorza.pl

2 Projekty systemowe Wspieranie uczniów uzdolnionych Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy rozwojowe Program pomocy stypendialnej Doskonalenie kadr systemu oświaty

3 § 9 ust. 1 Regulaminu: Termin składania dokumentów – 20 września 2010 r. Należy złożyć: 1)informację szkoły o realizowanym programie rozwojowym (załącznik nr 3), 2)wykaz uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie wg zasad określonych w § 10 ust. 2 (załącznik nr 4), 3)deklaracje uczestnictwa uczniów w projekcie (załącznik nr 5). Programy rozwojowe Termin składania załączników

4 Programy rozwojowe Kwalifikacja uczniów do udziału w projekcie Nie mniej niż 50 uczniów, spełniających kryteria: 1)niskie wyniki w nauce, 2)bariery w procesie kształcenia. (§ 10 ust. 2 Regulaminu) Uczniów dzielimy na 4 grupy.

5 Załącznik nr 4 - Wykaz uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie Programy rozwojowe

6 Załącznik nr 5 - Deklaracja uczestnictwa ucznia do udziału w projekcie Programy rozwojowe

7 Załącznik nr 3 - Informacja szkoły o realizowanym programie rozwojowym Programy rozwojowe

8 Załącznik nr 3 Zasady ogólne 800 godzin Szkoła Doradztwo pedagogiczno – psychologiczne 144 godziny zajęcia sportowe każda grupa maksymalnie 30% zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

9 Programy rozwojowe Załącznik nr 3 Tworzenie grup doradztwo pedagogiczno -psychologiczne zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze zajęcia sportowe razem (dydaktyczno -wyrównawcze i sportowe) Grupa 13614060200 Grupa 23614060200 Grupa 33614060200 Grupa 43614060200 Szkoła144560240800 PRZYKŁAD 1

10 Programy rozwojowe Załącznik nr 3 Tworzenie grup doradztwo pedagogiczno -psychologiczne zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze zajęcia sportowe razem (dydaktyczno -wyrównawcze i sportowe) Grupa 13614060200 Grupa 23615466220 Grupa 33612654180 Grupa 43616040200 Szkoła144580220800 PRZYKŁAD 2

11 Programy rozwojowe Załącznik nr 3 Przykładowy harmonogram grupy Grupa 1 (profil humanistyczny) 140 godzin – obszar humanistyczny 60 godzin – zajęcia sportowe 36 godzin – doradztwo pedagogiczno - psychologiczne Grupa 2 (profil matematyczno - przyrodniczy) 140 godzin – obszar matematyczno - przyrodniczy 60 godzin – zajęcia sportowe 36 godzin – doradztwo pedagogiczno - psychologiczne Grupa 3 (profil ICT) 140 godzin – obszar ICT 60 godzin – zajęcia sportowe 36 godzin – doradztwo pedagogiczno - psychologiczne Grupa 4 (profil językowy) 140 godzin – obszar językowy 60 godzin – zajęcia sportowe 36 godzin – doradztwo pedagogiczno - psychologiczne PRZYKŁAD 1

12 Programy rozwojowe Załącznik nr 3 Przykładowy harmonogram grupy Grupa 1 20 godzin – obszar ICT 50 godzin – obszar matematyczno – przyrodniczy 50 godzin – obszar humanistyczny 20 godzin – obszar językowy 60 godzin – zajęcia sportowe 36 godzin – doradztwo pedagogiczno - psychologiczne PRZYKŁAD 2 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4

13 Programy rozwojowe Załącznik nr 3 Szczegółowy podział zajęć Grupa 2 140 godzin – obszar matematyczno – przyrodniczy 60 godzin – zajęcia sportowe 36 godzin – doradztwo pedagogiczno - psychologiczne rok 2010 PRZYKŁAD 1 X, XI, XII I, II, III, IV, V, VI rok 2011 50 godzin – obszar matematyczno – przyrodniczy 20 godzin – zajęcia sportowe 12 godzin – doradztwo pedagogiczno - psychologiczne 90 godzin – obszar matematyczno – przyrodniczy 40 godzin – zajęcia sportowe 24 godzin – doradztwo pedagogiczno - psychologiczne

14 Programy rozwojowe Załącznik nr 3 Szczegółowy podział zajęć 20 godzin – obszar ICT 50 godzin – obszar matematyczno – przyrodniczy 50 godzin – obszar humanistyczny 20 godzin – obszar językowy 60 godzin – zajęcia sportowe 36 godzin – doradztwo pedagogiczno - psychologiczne PRZYKŁAD 2 Grupa … rok 2010 X, XI, XII I, II, III, IV, V, VI rok 2011 5 godzin – obszar ICT 20 godzin – obszar matematyczno – przyrodniczy 20 godzin – obszar humanistyczny 5 godzin – obszar językowy 20 godzin – zajęcia sportowe 12 godzin – doradztwo pedagogiczno - psychologiczne 15 godzin – obszar ICT 30 godzin – obszar matematyczno – przyrodniczy 30 godzin – obszar humanistyczny 15 godzin – obszar językowy 40 godzin – zajęcia sportowe 24 godziny – doradztwo pedagogiczno - psychologiczne

15 Programy rozwojowe Załącznik nr 3 Przykłady gotowych harmonogramów Grupa o profilu matematyczno – przyrodniczym: PRZYKŁADPRZYKŁAD Grupa o profilu ogólnym: PRZYKŁADPRZYKŁAD

16 Programy rozwojowe Rekrutacja uczniów do udziału w obozie Szkoła wskazuje 4 uczniów, którzy: 1)aktywnie uczestniczyli w zajęciach, 2)poczynili największe postępy w nauce.

17 Programy rozwojowe Pakiety dydaktyczne Uczestnicząca w projekcie szkoła otrzyma pakiet dydaktyczny, zawierający: 1)sprzęt sportowy, 2)zestaw multimedialny przydatny do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

18 Programy rozwojowe Najczęściej Zadawane Pytania Czy doradztwo pedagogiczno – psychologiczne wlicza się w 200 godzin zajęć dla każdej grupy? Czy grupy muszą mieć dokładnie 200 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i 36 godzin zajęć z doradztwa pedagogiczno psychologicznego? Nie, zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu, doradztwo pedagogiczno-psychologiczne odbywa się w trakcie dodatkowych 36 godzin w każdej grupie. Zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu liczba godzin doradztwa pedagogiczno-psychologicznego dla każdej grupy wynosi dokładnie 36 godzin. Liczba godzin pozostałych zajęć może być dla różnych grup różna, pod warunkiem, że łączna liczba godzin zajęć dla całej szkoły będzie wynosić 800.

19 Programy rozwojowe Najczęściej Zadawane Pytania Czy można stworzyć grupę o profilu sportowym, która realizuje wyłącznie zajęcia sportowe w wymiarze nie większym niż 240 godzin (30% z 800 godzin przewidzianych dla szkoły)? Czy można zrealizować 60 godzin zajęć sportowych w grupie dla której zaplanowano mniej niż 200 godzin wszystkich zajęć? Nie, liczba godzin przeznaczonych na zajęcia sportowe nie może przekroczyć 30% godzin zajęć dla danej grupy. I tak na przykład: jeżeli grupa realizuje 200 godzin zajęć, maksymalna liczba godzin zajęć sportowych wyniesie 60, w przypadku grupy realizującej tylko 150 godzin zajęć, na zajęcia sportowe można przeznaczyć nie więcej niż 45 godzin.

20 Programy rozwojowe Najczęściej Zadawane Pytania Czy szkoła w ramach projektu może zorganizować zajęcia dla jednej grupy złożonej z uczniów zdolnych? Czy w trakcie trwania projektu można przenosić uczniów między grupami? Nie, zgodnie z § 10 ust. 2 Regulaminu, do udziału w zajęciach kwalifikują się uczniowie, którzy osiągają niskie wyniki w nauce i napotykają na rozmaite bariery.. Tylko w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim skontaktowaniu się z Departamentem Edukacji i Sportu.

21 Programy rozwojowe Najczęściej Zadawane Pytania Czy jeden przedmiot może być prowadzony przez więcej niż jednego nauczyciela? Czy można zmienić nauczyciela prowadzącego zajęcia w trakcie trwania projektu? Tak, pod warunkiem, że nauczyciele będą prowadzili oddzielne zajęcia, zostaną wymienieni w przysłanej przez szkołę dokumentacji oraz podpiszą stosowne umowy z Departamentem Edukacji i Sportu. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zmienić nauczyciela prowadzącego zajęcia. W takiej sytuacji konieczne jest niezwłoczne pisemne poinformowanie Departamentu Edukacji i Sportu o dokonanej zmianie i podpisanie umowy z nowym prowadzącym.

22 Programy rozwojowe Najczęściej Zadawane Pytania Czy można zatrudniać nauczycieli (specjalistów) do prowadzenia zajęć spoza szkoły? Czy dyrektor szkoły może prowadzić zajęcia? Nie. Dyrektor może wyznaczyć do prowadzenia zajęć wyłącznie nauczycieli zatrudnionych w szkole. Dopuszcza się możliwość zaproszenia do udziału w zajęciach osób spoza szkoły, pod warunkiem, że będzie to udział nieodpłatny lub koszt udziału poniesie szkoła. Tak. Dyrektor, jak każdy inny zatrudniony w szkole nauczyciel, może prowadzić zajęcia organizowane w ramach projektu.

23 Programy rozwojowe Najczęściej Zadawane Pytania Jaka jest dopuszczalna absencja ucznia na zajęciach? Czy można realizować zajęcia poza szkołą? Departament Edukacji i Sportu nie określa szczegółowych kryteriów dotyczących frekwencji na zajęciach prowadzonych w ramach projektu. Ocena systematyczności uczestniczenia przez uczniów w zajęciach należy do prowadzących te zajęcia nauczycieli oraz dyrektora szkoły. Zaleca się w przypadku tych zajęć stosowanie podobnych kryteriów, jak w przypadku pozostałych zajęć prowadzonych w danej szkole. Tak. Miejsce i forma prowadzenia zajęć w ramach projektu zależą wyłącznie od prowadzących je nauczycieli z uwzględnieniem panujących w danej szkole zasad. Należy jednak pamiętać, że w ramach projektu nie są finansowane koszty przejazdu uczniów na zajęcia (autokar, komunikacja miejska itp.) oraz że czas przejazdu między szkołą a miejscem prowadzenia zajęć nie wlicza się do czasu ich trwania, o ile nie wiąże się z działaniami przygotowującymi do udziału w zajęciach.

24 Programy rozwojowe W jaki sposób będzie monitorowany projekt? Jakie będzie wynagrodzenie i sposób jego wypłacania? Departament Edukacji i Sportu będzie monitorował realizację projektu na podstawie postanowień umowy zawartej z nauczycielem. Nauczyciel zobowiązany będzie do prowadzenia dziennika zajęć, którego wzór umieszczony będzie na stronie projektu. Dziennik będzie udostępniany do wglądu Departamentu Edukacji i Sportu na zasadach określonych w umowie. Pracownicy Departamentu mogą również wizytować szkoły uczestniczące w projekcie. Wynagrodzenie płatne będzie w transzach określonych w umowie zawartej z nauczycielem. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie rachunek wystawiany przez nauczyciela. Wysokość wynagrodzenia uzależniona będzie od liczby godzin przeprowadzonych zajęć. Wynagrodzenie za jedną godzinę będzie wynosiło ok. 50 zł brutto – dokładna wysokość wynagrodzenia zawarta będzie w umowie. Najczęściej Zadawane Pytania

25 Krzysztof Ciesielski tel. 58 32 68 422 k.ciesielski@woj-pomorskie.pl Szymon Skura tel. 58 32 68 422 s.skura@woj-pomorskie.pl Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego tel. 58 32 68 850 fax 58 32 68 854 des@woj-pomorskie.pl Kontakt www.projektyedukacyjne.wrotapomorza.pl Programy rozwojowe

26 www.projektyedukacyjne.wrotapomorza.pl


Pobierz ppt "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wyrównywanie szans edukacyjnych w regionie poprzez programy rozwojowe Spotkanie informacyjne 7 września 2010 r. www.projektyedukacyjne.wrotapomorza.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google