Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauka sekretem sukcesu Spotkanie informacyjne w roku szkolnym 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauka sekretem sukcesu Spotkanie informacyjne w roku szkolnym 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 Nauka sekretem sukcesu Spotkanie informacyjne w roku szkolnym 2012/2013

2 Okres realizacji Projektu: od 01-09-2012r. do 31.07.2014r. Koszty jego organizacji, w tym w szczególności koszt wynagrodzenia prowadzących zajęcia i warsztaty, koszt materiałów oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć i warsztatów, pokrywane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w Projekcie jest bezpłatny !

3 Cel główny projektu Wzmocnienie potencjału dydaktyczno – wychowawczego siedmiu gimnazjów Powiatu Kłobuckiego poprzez realizację programów rozwojowych wspierających 1100 uczniów i uczennic (w tym 548 kobiet), w szczególności z obszarów wiejskich, w zakresie wyrównywania braków edukacyjnych, rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności praktycznych dostosowanych do potrzeb rynku pracy do 31.07.2014 roku.

4 Cele szczegółowe 1.Zwiększenie dostępu do doradztwa edukacyjno – zawodowego i opieki pedagogiczno – psychologicznej dla uczniów i uczennic; 2.Zwiększenie dostępu do zajęć podnoszących poziom kompetencji kluczowych uczniom i uczennicom poprzez ich uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 3.Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych uczniów i uczennic poprzez ich uczestnictwo w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych; 4.Zwiększenie dostępu do zajęć umożliwiających pozyskanie praktycznych kompetencji i umiejętności dostosowanych do potrzeb rynku pracy uczniów i uczennic, poprzez transfer wiedzy w obszarach technologicznych – technologie informacyjne i telekomunikacyjne i/lub technologie dla ochrony środowiska.

5 Grupy docelowe Projekt skierowany jest do 1100 uczniów i uczennic: szczególnie klas II i III, którzy zamieszkują w województwie śląskim, szczególnie obszary wiejskie, uczą się w jednym z siedmiu gimnazjów Powiatu Kłobuckiego: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku; Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Łobodnie; Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Miedźnie; Gimnazjum w Ostrowach nad Okszą; Gimnazjum w Opatowie; Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pankach; Gimnazjum im. Synów Pułku w Węglowicach.

6 Formy wsparcia (1) 1.Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, języków obcych oraz ICT) dla 429 uczniów i uczennic, mające na celu niwelowanie braków w opanowaniu podstawowych umiejętności, zwiększenie skuteczności nauczania i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego; 2.Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych (z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, języków obcych, ICT oraz przedsiębiorczości) dla 638 uczniów i uczennic, mające na celu rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów i uczennic oraz przygotowanie ich do pracy i życia w warunkach gospodarki rynkowej, kształtowanie postawy przedsiębiorczej;

7 Formy wsparcia (2) 1.Doradztwo i poradnictwo edukacyjno – zawodowe (w tym: warsztaty edukacyjne Jak wybrać szkołę po gimnazjum?, indywidualne doradztwo zawodowe) dla 1100 uczniów i uczennic, mające na celu przybliżenie uczniom i uczennicom sytuacji na rynku pracy oraz pomoc w wyborze szkoły i/lub zawodu; 2.Doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną (w tym: warsztaty społeczne/Genderowe, warsztaty z komunikacji interpersonalnej, warsztaty z autoprezentacji, indywidualne doradztwo psychologiczne) dla 1100 uczniów i uczennic, mające na celu nabycie umiejętności społecznych, rozwiązywania konfliktów, komunikacyjnych i autoprezentacji. Obecność na wszystkich formach wsparcia, na które dany uczestnik Projektu został zakwalifikowany jest obowiązkowa. Usprawiedliwiane będą wyłącznie nieobecności spowodowane zwolnieniem lekarskim lub wypadkami losowymi.

8 Gimnazja uczestniczące w realizacji Projektu otrzymają: -laptopy wraz z oprogramowaniem; -tablice multimedialne; -projektory; -pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć. Każdy uczestnik projektu otrzyma posiłek (w formie bułki słodkiej/kanapki z napojem/herbatą lub obiadu), pendrivea oraz materiały dydaktyczne. W ramach realizacji zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz kół zainteresowań organizowane będą wycieczki edukacyjne. Ponadto zorganizowane zostaną wizyty studyjne w firmach, mające na celu przygotowanie uczniów i uczennic do pracy i życia w warunkach gospodarki rynkowej. Wartość dodana

9 Rekrutacja Rekrutacja do Projektu będzie odbywać się w następujących etapach: 1. wrzesień – listopad 2012 roku; 2. wrzesień – listopad 2013 roku; 3. ewentualna rekrutacja dodatkowa: styczeń – luty 2013 roku. Uczniowie i uczennice składają komplet dokumentów rekrutacyjnych: 1.Formularz rekrutacyjny; 2.Deklaracja uczestnictwa w projekcie; 3.Oświadczenie uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych; 4.Oświadczenie o uzyskanej średniej ocen na koniec poprzedniego roku szkolnego; 5.Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o dochodach; 6.Opinia wychowawcy lub pedagoga szkolnego o uczniu/uczennicy.

10 Dokumenty rekrutacyjne muszą być wypełnione zgodnie z prawdą Uczestnik projektu oraz rodzic/opiekun prawny ponoszą pełną odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Niezłożenie wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych wyklucza z uczestnictwa w Projekcie !

11 Przystąpienie do projektu Uczniowie/uczennice, którzy zakwalifikują się do udziału w Projekcie wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi podpiszą: deklarację uczestnictwa w Projekcie; kontrakt o uczestnictwo w Projekcie.

12 Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne będą w sekretariatach 7 gimnazjów uczestniczących w realizacji Projektu, u Koordynatorów Szkolnych oraz na stronach internetowych Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.: www.arr.czestochowa.pl zakładka: Nauka sekretem sukcesu Gimnazjów uczestniczących w realizacji Projektu.

13 Dziękuję za uwagę Agnieszka Ziębacz amichniewska@arr.czestochowa.pl Biuro Projektu: 42-202 Częstochowa ul. Wały Dwernicki ego 117/121, lokal 103 tel/fax 34 373 10 78


Pobierz ppt "Nauka sekretem sukcesu Spotkanie informacyjne w roku szkolnym 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google