Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia społeczna Jadwiga Pauli for ES.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia społeczna Jadwiga Pauli for ES."— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia społeczna Jadwiga Pauli for ES

2 Aktywna strategia polityki społecznej
Kierunki dla nowej polityki: Pełne zatrudnienie Zwiększenie znaczenia zatrudnienia w procesie wzrostu gospodarczego Podnoszenie kwalifikacji dla zapewnienia elastyczności zatrudnienia Rozwój form zatrudnienia – alternatywne formy Wykorzystanie instrumentów aktywizujących – zatrudnienie socjalne, spółdzielnie socjalne Modernizacja osłon socjalnych Umożliwienie równego udziału w życiu gospodarczym i społecznym wszystkim kategoriom obywateli

3 Alternatywne sposoby rozwiązywania problemów społecznych
Praca nad zaktywizowaniem i zorganizowaniem społeczności lokalnych Odbudowywanie kapitału społecznego – więzi społeczne, wzajemna pomoc oparta na zaufaniu, nieformalne sieci współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami Aktywna polityka społeczna – wzrost aktywności zawodowej i spójności społecznej Rozwój metod pracy socjalnej Rozwój przedsiębiorczości społecznej

4 Czym są inicjatywy ekonomii społecznej ?
To nie działalność filantropijna to ruch społeczny a nie zbiór instytucji Beneficjenci nie są jedynie podmiotem wsparcia a aktywnym czynnikiem zmian w procesie rozwiązywania problemów społecznych To działania na rzecz usamodzielniania – raczej aktywność nie roszczeniowość Działania opierają się w dużej mierze na solidarności i współpracy a nie na partykularyzmie i konkurencji

5 Nowa / stara ekonomia społeczna
XIX wieczne spółdzielnie miały za zadanie pomoc wzajemną członków a także przeznaczanie zysków na rzecz szerszej społeczności Nowa ekonomia społeczna to przedsiębiorczość rozumiana jako gotowość do przejmowania odpowiedzialności za swój los i obywatelskie zaangażowanie – odpowiedzialność za wspólnotę

6 Kryteria wyróżniające PES wg sieci EMES
Kryteria ekonomiczne: Prowadzenie w sposób względnie ciągły działalności w oparciu o instrumenty ekonomiczne Niezależność w stosunku do instytucji publicznych Ryzyko ekonomiczne Płatny personel kryteria społeczne: Orientacja na społecznie użyteczny cel Oddolny, obywatelski charakter inicjatywy Demokratyczny system zarządzania Partycypacyjny charakter działania Ograniczona dystrybucja zysków

7 Instytucje starej ekonomii społecznej
Spółdzielnie mieszkaniowe (5 tys.) Spółdzielnie pracy (1,3 tys.) Rolnicze spółdzielnie produkcyjne (1,1 tys.) inne spółdzielnie rolnicze (2,5 tys.) Banki spółdzielcze (800) Spółdzielcze kasy O-k (118)

8 Nowa ekonomia społeczna
Współczesny nurt, promujący nowe formy instytucjonalno-prawne (np. spółdzielnie socjalne) oraz działalność gospodarczą prowadzoną w ramach organizacji pozarządowych Aktywność gospodarcza, oprócz wsparcia dla członków tych organizacji, nakierowana jest na również na beneficjentów zewnętrznych i rozwój całych społeczności.

9 Nowe instytucje ekonomii społecznej
Spółdzielnie socjalne – opierają się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez ich członków i umożliwiają powrót do regularnego życia społecznego i rynku pracy CIS-y KIS-y i ZAZ-y Instytucje hybrydowe, np. spółki, partnerstwa biznesu, administracji publicznej i NGO’s, pakty na rzecz zatrudnienia

10 Otoczenie podmiotów ekonomii społecznej
Beneficjenci Konsumenci – etyczny konsumencjonizm Biznes – przedsiębiorczość to rozwiązywanie problemów a nie pogoń za wynikiem; „biznesmen” to człowiek, który pozytywnie przekształca rzeczywistość Polityka społeczna – ES to inwestycja a nie koszt

11 Obszary działań przedsiębiorstw społecznych
Integracja społeczna i działalność na rynku pracy – np. działania prozatrudnieniowe (szkolenia, informacja job coaching) Działalność handlowa i produkcyjna (fair trade) Dostarczanie usług publicznych Dostarczanie dóbr publicznych i rozwój wspólnot lokalnych (ochrona środowiska, dóbr kultury) Usługi o charakterze wzajemnym (ubezpieczenia, budowlano-remontowe, sprzątanie, bank czasu) Usługi techniczne – użyteczności publicznej (utylizacja odpadów, transport Usługi społeczne – pożytku publicznego (przedszkola, usługi opiekuńcze)

12 Typowe branże: Usługi socjalne Ochrona zdrowia Usługi finansowe
Ubezpieczenia Rolnictwo Rzemiosło i rękodzieło Turystyka Ochrona środowiska Mieszkalnictwo Usługi dla społeczności lokalnej Kultura i rozrywka, sport edukacja

13 Istota przedsiębiorczości społecznej:
Przedsiębiorczość społeczna/ ekonomia społeczna Odpowiedź na niewydolność państwa opiekuńczego Umożliwia osiąganie celów gospodarczych i społecznych Tworzy miejsca pracy Organizuje społeczność lokalną wzmacniając jej tożsamość i spójność – solidarność społeczna

14 Istota przedsiębiorczości społecznej:
Oddolne inicjatywy oparte na potencjale danej społeczności lokalnej Aktywny udział we wspólnych doświadczeniach – wzrost zaufania społecznego, wzmocnienie więzi Współpraca wielu podmiotów publicznych, społecznych i prywatnych Wynika z aktywności sektora obywatelskiego – który dostarcza usług ale jest równocześnie rzecznikiem interesów grup defaworyzowanych

15 Co mogą wnieść do polityki społecznej podmioty ekonomii społecznej
wymiar podmiotowy: nastawienie na indywidualne potrzeby osób i grup z deficytami społecznymi (budowa kapitału ludzkiego w grupach defaworyzowanych lub „odmiennych”) wymiar rynkowy: nastawienie na stosowanie reguł ekonomicznych, finansowa samodzielność wymiar aktywizacyjny: nastawienie na budzenie potencjału aktywności i powrót do aktywności (i do pracy) – od bierności i wykluczenia wymiar kooperatywny: bycie we wspólnocie, poczucie wsparcia od grupy (solidarność społeczna)


Pobierz ppt "Ekonomia społeczna Jadwiga Pauli for ES."

Podobne prezentacje


Reklamy Google