Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Potencjał podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy. 2 października 2012, Wrocław.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Potencjał podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy. 2 października 2012, Wrocław."— Zapis prezentacji:

1 Potencjał podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy.
2 października 2012, Wrocław

2 Ekonomia Społeczna Definicje Przykłady
Kluczowe obszary aktywności i potencjał

3 Co to jest ES Ekonomia społeczna to tylko jeden ze sposób określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa ona określana również jako: gospodarka społeczna, przedsiębiorczość społeczna.

4 Podstawa prawna Nie ma ustawowej definicji Ekonomii Społecznej Projekt ustawy o przedsiębiorstwach społecznych (rządowy zespół ds. ekonomii społecznej). W Polsce za do podmiotów Ekonomii Społecznej zalicza się: a) organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) b) spółdzielnie pracy, spółdzielnie socjalne… c) centra integracji społecznej, d) kluby integracji społecznej, e) zakłady aktywizacji zawodowej, f) warsztaty terapii zawodowej, g) towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

5 Definicje Europejska sieć badawcza EMES (European Research Network).
Podstawą definicji jest przedsiębiorstwo społeczne: Za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność o celach głównie społecznych, której zyski w założeniu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli. EMES określa kryteria społeczne i ekonomiczne, którymi powinny charakteryzować się inicjatywy wpisujące się w ekonomię społeczną. Kryteria ekonomiczne: - prowadzenie w sposób względnie ciągły, regularny działalności w oparciu o instrumenty ekonomiczne; - niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych; - ponoszenie ryzyka ekonomicznego; - istnienie choćby nielicznego płatnego personelu. Kryteria społeczne: - wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia; - oddolny, obywatelski charakter inicjatywy; - specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania; - możliwie wspólnotowy charakter działania; - ograniczona dystrybucja zysków.

6 Definicje W piśmiennictwie przedmiotu (C. Borzaga, J. Defourny, P. Lloyd, E. Leś) mianem instytucji gospodarki społecznej (social economy) lub organizacji trzeciego systemu (third system organizations) określa się te instytucje i organizacje, które: tworzą nowe usługi  dla  osób indywidualnych, samorządów, organizacji obywatelskich i przedsiębiorców oraz nowe miejsca pracy w ramach przedsięwzięć łączących w sobie ekonomiczne i społeczne aspekty aktywności obywatelskiej (organizacje trzeciego sektora, spółdzielczość) Definicja strona

7 Definicje Program Operacyjny FIO
Ekonomia społeczna opiera się na idei prymatu wartości społecznych nad dążeniem do maksymalizacji zysku. Podmioty ekonomii społecznej przez swoje działania przyczyniają się do wzmacniania struktury społecznej na drodze integracji społecznej oraz zawodowej grup defaworyzowanych.

8 Modele ekonomii społecznej
Przedsiębiorca społeczny Przedsiębiorstwo społeczne Przedsiębiorstwo socjalne

9 Stany Zjednoczone Przedsiębiorca społeczny
Muhammad Yunus, założyciel bangladeskiego Grameen Banku, Członek Ashoka, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, mikropożyczki dla ubogich ). Za mikrokredyty Muhammad Yunus, założyciel bangladeskiego Grameen Banku, dostał w 2006 r. Pokojową Nagrodę Nobla. Jego pomysł miał uczynić świat lepszym, a nie szerzyć lichwę. Z pożyczek korzystają głównie kobiety - w muzułmańskim Bangladeszu stanowią 97 proc. mikrokredytobiorców. W pierwotnym zamyśle jest to dla nich szansa na wejście na rynek pracy, zarobienie pieniędzy na posłanie dzieci do szkoły i zdobycie pewnej niezależności w społeczeństwie, w którym ich życie tradycyjnie zależy wyłącznie od mężczyzny. - Niestety sektor, który miał pomagać najbiedniejszym, teraz ich niszczy - mówi Subramanyam. - Dlatego nadszedł czas, by wprowadzić prawne regulacje. - Komercyjne instytucje nakłaniają do brania pożyczek, czy ludzie ich potrzebują, czy nie - tłumaczy V. Vasant Kumar, minister rozwoju wsi stanu Andhra Pradesh. - Chodzi im tylko o pieniądze. W indyjskim rynku mikropożyczek coraz mniejszy udział mają organizacje pomocowe, a coraz więcej jest instytucji komercyjnych. Te często nie sprawdzają, na co pożyczają pieniądze. Podstawowe doradztwo finansowo-biznesowe, które miało być standardem przy udzielaniu kredytu przez organizacje charytatywne, zastąpiły nachalnym marketingiem. Nie mają też oporów przed stosowaniem bezwzględnych metod ściągania należności.

10 Wielka Brytania Przedsiębiorstwo społeczne Green bank – dzienna
szkoła średnia: - kursy zawodowe - zajęcia rekreacyjne - czynna rehabilitacja

11 Włochy Przedsiębiorstwo Spółdzielnia socjalna Agenzia Formativa ALBAFOR - spółdzielnia (winnice, pralnia, agroturystyka)

12 www.patron.org.pl Dobre praktyki Spółdzielnia socjalna „PATRON”:
prace remontowo - budowlane, stolarskie, narzędzie pomocy społecznej: spółdzielnia została założona przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie oraz Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, daje zatrudnienie osobom bezdomnym. „Wrocławskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. .

13 Spółdzielnia Socjalna „RAZ, DWA, TRZY” z Żarowa:
jest źródłem dochodu dla pracujących w niej osób oraz daje możliwość reintegracji społecznej swoim członkom, prowadzi usługi porządkowe, działa w sferze komunalnej (zadania są zlecanie przez gminę), przejęli lokalny rynek usług porządkowych. „Wrocławskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. .

14 Potencjał W Unii Europejskiej: 8 % wszystkich przedsiębiorstw wytwarzających 10% produktu krajowego brutto, stanowi 10 % całkowitego zatrudnienia w następujących sektorach: a) 59% w sektorze zrzeszeń i wolontariatu, b) 34% w sektorze spółdzielczym i c) 7% w sektorze ubezpieczeń wzajemnych. W województwie dolnośląskim na koniec czerwca 2011 roku (dane GUS) zarejestrowanych było: a) fundacji, b) stowarzyszeń i organizacji społecznych, c) 723 ochotniczych straży pożarnych. d) ponad 40 spółdzielni socjalnych (dane CPS)

15 Potencjał i obszary ES Obszary newralgiczne dla polityki rynku pracy:
proces reintegracji społeczno-zawodowej i zatrudnienia osób mających największe trudności na rynku pracy, kształcenie zawodowe, promocja i nauka postaw przedsiębiorczych i kompetencji kooperacji (edukacja formalna i nieformalna).

16 Ekonomia społeczna poszerza rynek
Wyzwania Współpraca z przedsiębiorcami i przedsiębiorstwami Ekonomia społeczna poszerza rynek Stabilność ekonomiczna Promocja i edukacja (formalna i nieformalna)

17 Dolnośląskie Centra Przedsiębiorczości Społecznej www
Dolnośląskie Centra Przedsiębiorczości Społecznej

18 Pozarządowy Fundusz Pożyczkowy www.fundusz.przedsiebiorczoscspoleczna.pl

19 Dziękuje za uwagę

20

21

22

23


Pobierz ppt "Potencjał podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy. 2 października 2012, Wrocław."

Podobne prezentacje


Reklamy Google