Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w przepisach prawa oświatowego Narada dyrektorów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w przepisach prawa oświatowego Narada dyrektorów"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w przepisach prawa oświatowego Narada dyrektorów
opr. Jolanta Lenkiewicz - Broda

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 roku w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. Nr 175 poz z dnia r.) Obowiązujące dotychczas przepisy prawa oświatowego nie uwzględniały możliwości realizowania przez dzieci 6-letnie, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w formie zajęć indywidualnych.

3 Wydanie tego rozporządzenia w szczególności ma zatem na celu zapewnienie dzieciom 6-letnim, które ze względu na stan zdrowia nie mogą uczęszczać na zajęcia w przedszkolu lub w szkole, odbycie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w formie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Rozporządzenie określa sposób i tryb organizowania indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, w tym w szczególności:

4 Tygodniowy wymiar godzin zajęć prowadzonych z dzieckiem (§ 7 i § 8),
przygot. przedszkolne – 4-6 godz. kl. I-III godz. kl. IV-VI godz. gimnazjum – godz. ponadgimnazjalna – godz. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez jednego nauczyciela (§ 3 ust 1), Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzone jest przez jednego lub kilku nauczycieli, z tym, że w klasach I-III – jeden nauczyciel (§3 ust.2)

5 możliwość organizowania dzieciom, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły, zajęć indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania (częściowo lub w całości) z grupą wychowawczą w przedszkolu lub w szkole, lub z oddziałem w szkole, albo indywidualnie w wyodrębnionym pomieszczeniu w przedszkolu lub w szkole w zakresie określonym w orzeczeniu (§ 3 ust. 5),

6 możliwość uczestniczenia przez dzieci, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły w różnych formach życia przedszkola lub szkoły, w szczególności w zajęciach pozalekcyjnych, uroczystościach, imprezach szkolnych (§ 9) W związku z wprowadzeniem obowiązku rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich, przestała funkcjonować tzw. „klasa wstępna” w szkole podstawowej, o której mowa była w § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. Nr 173 poz z dnia r.) W porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym, projektowane rozporządzenie zawiera nowe regulacje będące konsekwencją zmian w ustawie o systemie oświaty, polegających na objęciu indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

8 Uwzględniono zmiany wynikające z konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia do zmian w terminologii wprowadzonych do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dotyczy to pojęcia „zaburzenia i odchylenia rozwojowe”, które zostało zastąpione, w różnych kontekstach, pojęciem „dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz niedostosowana społecznie” (§ 2 ust. 1 pkt 1)

9 Zmiana zawarta w § 2 w ust. 2 powoduje, że tylko niektóre poradnie specjalistyczne będą miały możliwość powoływania zespołów orzekających, tj. te poradnie specjalistyczne, które zostały wskazane przez kuratora oświaty (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego). Zmiana przepisu powoduje, że w poradniach specjalistycznych, które prowadzą jedynie działalność o charakterze terapeutycznym i pomocowym nie będą musiały być powoływane zespoły orzekające.

10 W § 3 w ust. 2 wprowadza się zmianę dotyczącą określania właściwości miejscowej poradni. W przypadku uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii orzeczenia mogą wydawać zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na siedzibę placówki, w której uczeń przebywa albo ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. Zmiany zawarte w § 4 w ust. 2 dotyczą wyłączenia logopedy ze stałego składu zespołu orzekającego

11 W § 6 w ust. 4 w pkt 1 dokonano zmiany okresu, na jaki można wydać orzeczenie. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania będzie mogło być wydane na okres nie krótszy niż 30 dni. W dotychczasowym stanie prawnym orzeczenie było wydawane na okres nie krótszy niż 21 dni, co powodowało trudności w organizowaniu indywidualnego nauczania.

12 Zmiana przepisu § 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ma na celu określenie elementów zaświadczenia lekarskiego, które wydaje lekarz w związku z potrzebą wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania. Dodatkowe wymogi dla zaświadczenia lekarskiego dotyczą konieczności określenia przez lekarza leczącego dziecko, w jakim zakresie dziecko, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły (a więc nie wyklucza uczęszczania do przedszkola lub szkoły), może brać udział w zajęciach organizowanych razem z grupą wychowawczą lub oddziałem albo indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu lub szkole. Aby zespół orzekający orzekł o możliwości udziału dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły, w zajęciach organizowanych razem z grupą wychowawczą lub oddziałem albo indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu lub szkole - możliwość taka musi wynikać z wyraźnego zalecenia lekarza leczącego dziecko.

13 Jednocześnie lekarz leczący dziecko w zaświadczeniu lekarskim określałby zakres, w jakim dziecko może uczestniczyć w indywidualnym rocznym przygotowaniu przedszkolnym oraz indywidualnym nauczaniu organizowanym razem z grupą wychowawczą lub oddziałem albo w odrębnym pomieszczeniu. Należy podkreślić, że tylko lekarz leczący dziecko - nie zespół orzekający - zna stan zdrowia dziecka na tyle, że może w sposób odpowiedzialny dokonać ustalenia zakresu takiej możliwości. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.

14 W § 8 ust. 2 pkt 2 wymienione są formy kształcenia specjalnego, z których poradnia ma zalecać w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego najkorzystniejsze dla danego ucznia Są to: przedszkole ogólnodostępne, w tym z oddziałami integracyjnymi, integracyjne albo specjalne, szkoła ogólnodostępna, szkoła integracyjna lub oddział integracyjny, szkoła specjalna lub oddział specjalny, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy albo szkoła zorganizowana w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii lub specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym Zmiany w tym paragrafie są konsekwencją zmian w ustawie o systemie oświaty wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, polegających na objęciu systemem oświaty z dniem 1 stycznia 2004 r. młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii

15 W § 8 ust. 4 i 5 zawarto informację, co określa się w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie – w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania określa się także możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu

16 Zmiany przepisu § 9 ust. 1 i 2 mają na celu zrezygnowanie z orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego na czas nieokreślony, co będzie korzystniejsze dla dzieci, ponieważ przyczyni się do poprawy skuteczności reagowania na zmiany w stanie zdrowia dziecka poprzez modyfikowanie treści orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenie to wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole W odniesieniu do dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, odstąpiono od możliwości orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego na cały etap szkoły podstawowej. Orzeczenie to wydaje się na okres każdego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej


Pobierz ppt "Zmiany w przepisach prawa oświatowego Narada dyrektorów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google