Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem _____________________________________________ Fundusze Strukturalne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem _____________________________________________ Fundusze Strukturalne."— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem _____________________________________________ Fundusze Strukturalne 2007-2013 ___________________________________________________________________________________________________ Małgorzata AnforowiczBydgoszcz, 13 listopada 2006 r.

2 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem _____________________________________________ Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) Dokument strategiczny określający priorytety, obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13. ___________________________________________________________________________________________________ Małgorzata AnforowiczBydgoszcz, 13 listopada 2006 r.

3 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem _____________________________________________ Narodowa Strategia Spójności Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju. ___________________________________________________________________________________________________ Małgorzata AnforowiczBydgoszcz, 13 listopada 2006 r.

4 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem _____________________________________________ Narodowa Strategia Spójności Cele szczegółowe, wynikające z wyzwań Strategii Lizbońskiej, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty oraz wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron polskiej gospodarki, a także stojących przed nią szans i zagrożeń: –tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego; –wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego; –podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w tym szczególnie sektora usług; –budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów; –wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej; –rozwój obszarów wiejskich. ___________________________________________________________________________________________________ Małgorzata AnforowiczBydgoszcz, 13 listopada 2006 r.

5 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem _____________________________________________ Narodowa Strategia Spójności NSS będzie realizowana przy pomocy Programów Operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, zarządzanych przez Samorządy poszczególnych województw. –16 Regionalnych Programów Operacyjnych –Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej –Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko –Program Operacyjny Kapitał ludzki –Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka –Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej –Program Operacyjny Pomoc techniczna ___________________________________________________________________________________________________ Małgorzata AnforowiczBydgoszcz, 13 listopada 2006 r.

6 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem _____________________________________________ Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osie priorytetowe: 1.Rozwój infrastruktury technicznej 2.Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska 3.Rozwój infrastruktury społecznej 4.Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 5.Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 6.Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy ___________________________________________________________________________________________________ Małgorzata AnforowiczBydgoszcz, 13 listopada 2006 r.

7 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem _____________________________________________ Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Projekty kluczowe Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy 1.Collegium Humanum Instytut Prawa Administracji i Zarządzania Instytut Nauk Politycznych Instytut Historii Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Regionalne Biuro Monitoringu Zawodów z Dziedzin Humanistycznych, Społecznych i Prawnych 2.Uniwersytecki Ośrodek Badawczy Centrum Badań Materiałowych Centrum Badań Genetycznych i Biotechnologicznych Centrum Superkomputerowe Biuro Współpracy z Gospodarka Regionu 3.Centrum Integracji Społecznej Akademia Rodzica Uniwersytet III wieku Centrum Lewinowskie ___________________________________________________________________________________________________ Małgorzata AnforowiczBydgoszcz, 13 listopada 2006 r.

8 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem _____________________________________________ Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko Priorytet 5: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Rodzaje projektów: -budowa lub modernizacja małej infrastruktury (ścieżki dydaktyczne w ogrodzie botanicznym), budowa lub rozbudowa obiektów dla roślin w ramach krajowych programów ochrony gatunków) -projekty szkoleniowe, edukacyjne lub informacyjne dla wybranych grup społecznych i zawodowych, -ogólnopolskie i międzynarodowe imprezy masowe (konferencje, konkursy, festiwale) ___________________________________________________________________________________________________ Małgorzata AnforowiczBydgoszcz, 13 listopada 2006 r.

9 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem _____________________________________________ Program Operacyjny Kapitał ludzki Cel główny: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Priorytety realizowane centralnie – wsparcie struktur i systemów Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym - wsparcie osób i grup społecznych ___________________________________________________________________________________________________ Małgorzata AnforowiczBydgoszcz, 13 listopada 2006 r.

10 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem _____________________________________________ Program Operacyjny Kapitał ludzki 1.Działania ponadregionalne. Rozwój systemu kształcenia kadr instytucji rynku pracy, integracji i pomocy społecznej. Badania, ekspertyzy, analizy sytuacji na rynku pracy oraz z zakresu integracji i pomocy społecznej. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki. Rozwój kształcenia na odległość. Wprowadzanie edukacji z zakresu przedsiębiorczości. 2.Wsparcie rozwoju kadr w regionie (szkolenia, doradztwo). Dostosowanie programów i kierunków nauczania do wymogów rynku pracy i nowoczesnej gospodarki. Doradztwo oraz szkolenia dot. podjęcia działalności gospodarczej. Poradnictwo psychologiczne i zawodowe prowadzące do integracji społecznej. Sieci współpracy między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami (transfer wiedzy). ___________________________________________________________________________________________________ Małgorzata AnforowiczBydgoszcz, 13 listopada 2006 r.

11 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem _____________________________________________ Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R Priorytet 5. Dyfuzja innowacji ___________________________________________________________________________________________________ Małgorzata AnforowiczBydgoszcz, 13 listopada 2006 r.

12 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem _____________________________________________ Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.2. Badania w ramach współpracy międzynarodowej 1. Wsparcie współpracy badawczej i rozwojowej podmiotów prowadzących działalność B+R w ramach: europejskich programów ramowych, europejskich inicjatyw technologicznych i badawczych, międzynarodowych programów i inicjatyw naukowo-badawczych. 2. Wzmocnienie sieci wspomagających uczestnictwo w ERA: branżowych i regionalnych punktów kontaktowych, Krajowego Punktu Kontaktowego, innych sieci wspierających uczestnictwo w europejskich programach ramowych. Beneficjenci: jednostki naukowe, sieci i konsorcja naukowe, przedsiębiorcy (zwł. MSP), punkty kontaktowe i inne sieci tego typu. ___________________________________________________________________________________________________ Małgorzata AnforowiczBydgoszcz, 13 listopada 2006 r.

13 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem _____________________________________________ Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3. Wsparcie projektów badawczych i celowych na rzecz przedsiębiorców 1. Dofinansowanie projektów badawczych rozwojowych – o charakterze aplikacyjnym ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży/gałęzi gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym. 2. Dofinansowanie projektów celowych – realizacji przedsięwzięcia technicznego, technologicznego lub organizacyjnego przez przedsiębiorców lub jednostki naukowe we współpracy z przedsiębiorcami Beneficjenci: przedsiębiorcy i ich grupy, jednostki naukowe, sieci i konsorcja naukowe. ___________________________________________________________________________________________________ Małgorzata AnforowiczBydgoszcz, 13 listopada 2006 r.

14 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem _____________________________________________ Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.4. Ochrona własności przemysłowej wytworzonej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce 1. Wsparcie uzyskiwania ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce. 2. Wsparcie działalności podmiotów pośredniczących w komercjalizacji wynalazków dokonanych w ośrodkach badawczych mających siedzibę w Polsce. Beneficjenci: jednostki naukowe, przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne, których przedmiot działalności obejmuje wspieranie współpracy między nauką i gospodarką, minister właściwy ds. nauki. ___________________________________________________________________________________________________ Małgorzata AnforowiczBydgoszcz, 13 listopada 2006 r.

15 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem _____________________________________________ Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.5. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki 1. Projekty zwiększające zainteresowanie podejmowaniem pracy naukowej przez studentów i absolwentów uczelni, obejmujące: udział studentów i absolwentów w realizacji projektów badawczych zgodnych z priorytetami wynikającymi z polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej Polski, wsparcie prac doktorskich w dziedzinach priorytetowych dla rozwoju gospodarki. 2. Dofinansowanie projektów badawczych realizowanych przez zespoły, których liderami będą wybitni uczeni z zagranicy. Beneficjenci: jednostki naukowe ___________________________________________________________________________________________________ Małgorzata AnforowiczBydgoszcz, 13 listopada 2006 r.

16 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem _____________________________________________ Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych 1. Wsparcie inwestycji związanych z przenoszeniem infrastruktury badawczej jednostek naukowych. 2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych. Beneficjenci: jednostki naukowe, sieci i konsorcja naukowe, NCBR, minister właściwy ds. nauki. ___________________________________________________________________________________________________ Małgorzata AnforowiczBydgoszcz, 13 listopada 2006 r.

17 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem _____________________________________________ Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki 1. Wsparcie utrzymania i rozwoju infrastruktury informatycznej nauki: inwestycje związane z rozwojem zaawansowanej infrastruktury sieciowej, inwestycje polegające na zakupie zaawansowanych rozwiązań informatycznych, w tym sprzętu wykorzystującego IT. 2. Wsparcie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej: tworzenie i prowadzenie baz danych zawierających informacje o wynikach i warunkach dostępu do wyników projektów badawczych, tworzenie i udostępnianie baz danych publikacji naukowych. 3. Wsparcie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego. Beneficjenci: jednostki naukowe (w tym jednostki wiodące MAN, centra KDM), sieci i konsorcja naukowe, NCBR, minister właściwy ds. nauki ___________________________________________________________________________________________________ Małgorzata AnforowiczBydgoszcz, 13 listopada 2006 r.

18 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem _____________________________________________ Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka Priorytet 5. Dyfuzja innowacji Działanie 5.1. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.2. Wspieranie sieci proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.3. Wspieranie ośrodków innowacyjności Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Beneficjenci: grupy przedsiębiorców, w tym: klastry, łańcuchy produkcyjne MSP i dużych przedsiębiorców, sieci technologiczne (MSP i jednostki naukowe) reprezentowane przez podmioty posiadające zdolność do występowania w ich imieniu; platformy technologiczne, instytucje otoczenia biznesu świadczące usługi o dużym potencjale rynkowo- technologicznym (parki naukowo-techniczne, inkubatory technologiczne, centra transferu technologii). ___________________________________________________________________________________________________ Małgorzata AnforowiczBydgoszcz, 13 listopada 2006 r.

19 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem _____________________________________________ Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Przewiduje się realizację następujących programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski: współpraca transgraniczna: trzy dwustronne programy na granicy polsko-niemieckiej (z udziałem Meklemburgii, Brandenburgii i Saksonii), Polska – Republika Czeska, Polska – Słowacja, Polska – Litwa, Polska – Szwecja – Dania (Południowy Bałtyk), współpraca transnarodowa: Obszar Europy Środkowo-Wschodniej, Region Morza Bałtyckiego, program współpracy międzyregionalnej obejmujący całe terytorium UE. ___________________________________________________________________________________________________ Małgorzata AnforowiczBydgoszcz, 13 listopada 2006 r.

20 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem _____________________________________________ Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Okres programowania 2004 – 2006 141 913 022 Euro 47,3 mln/rok Okres programowania 2007 – 2013 951 000 000 Euro 135,86 mln/rok 2,89 raza więcej ___________________________________________________________________________________________________ Małgorzata AnforowiczBydgoszcz, 13 listopada 2006 r.

21 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem _____________________________________________ Zapraszamy! ul. Powstańców Wielkopolskich 2. pok.13; 85-090 Bydgoszcz tel. 052 321 61 91 w. 41; fax. 052 321 61 91 w. 42; fundusze@ukw.edu.pl www.fundusze.ukw.edu.pl ___________________________________________________________________________________________________ Małgorzata AnforowiczBydgoszcz, 13 listopada 2006 r.


Pobierz ppt "Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem _____________________________________________ Fundusze Strukturalne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google