Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Коpie: 1
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji"— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Krajowe Centrum Europass

2 Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze UE, w Islandii, Norwegii, Lichtenstainie oraz krajach kandydujących do UE. Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. europass

3 i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku.
Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 15 grudnia w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku. Porównywanie kwalifikacji zdobytych w różnych krajach jest bardzo trudne – możliwe jedynie na podstawie szczegółowego i ujednoliconego opisu. europass

4 Cele Europass promowanie mobilności i przejrzystości kwalifikacji i kompetencji wspieranie procesu wyrównywania szans na rynku edukacji i pracy wspieranie instytucji edukacyjnych i pracodawców w lepszej ocenie kompetencji poszczególnych osób umożliwienie zaprezentowania wiedzy i umiejętności zdobytych nie tylko poprzez formalne kształcenie, ale także poprzez edukację nieformalną i uczenie się incydentalne europass

5 Dokumenty wchodzące w skład Europass:
Europass – CV Europass – Paszport Językowy Europass – Mobilność Europass – Suplement do Dyplomu Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe europass

6 European Centre for the Development Vocational Training
Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego europass

7 Strony Komisji Europejskiej
europass

8 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass
europass

9 EUROPASS - CV umożliwia porównanie kwalifikacji kandydatów do pracy pochodzących z różnych krajów UE (funkcjonuje w 26 językach i w takim samym kształcie na obszarze całej Europy), ułatwia kandydatom do pracy przejrzystą prezentację informacji o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, umożliwia udokumentowanie umiejętności zdobytych poza edukacja formalną, jest ogólnie dostępny, możliwy do zapisania w formatach MS Office, OpenOffice, Adobe Pdf, HTML, XML i posiada czytelną instrukcję wypełnienia z licznymi przykładami. europass

10 doświadczenia z Europass - CV
od 2005 roku europejski portal odwiedziło prawie 20 mln osób, z tego CV on-line stworzyło ponad 6 mln osób (Polska zajmuje 7 miejsce w 2009r.) strony portalu odwiedza przeciętnie ponad 11 tys. osób dziennie największą grupę użytkowników stanowią ludzie młodzi – do 25 lat Europass-CV jest zalecanym standardem przy aplikowaniu do pracy lub udziału w projektach w instytucjach UE europass

11 europass

12 EUROPASS - Paszport Językowy
dokument w spójny sposób przedstawiający opanowane sprawności i umiejętności językowe informacje o otrzymanych dyplomach, zaświadczeniach i certyfikatach informacje o nabytych doświadczeniach językowych i kulturowych samoocena umiejętności językowych europass 12

13 EUROPASS - Paszport Językowy
struktura dane osobowe informacje o znajomości wszystkich znanych nam języków – również ojczystego samoocena umiejętności językowych otrzymane dyplomy, zaświadczenia i certyfikaty informacja o nabytych doświadczeniach językowych i kulturowych europass 13

14 EUROPASS - Paszport Językowy
tabela samooceny Opis umiejętności w ramach sprawności językowych na podstawie tabeli samooceny stworzonej przez Radę Europy dla European Language Portfolio: słuchanie Rozumienie czytanie porozumiewanie się (interakcja) Mówienie (samodzielne) wypowiadanie się (produkcja) Pisanie Samoocena umiejętności językowych. Precyzyjne określenie poziomu biegłości wg. opisowych kryteriów. Samooceny dokonuje się dla każdego z podanych języków osobno. W każdej z pięciu podanych rubryk (słuchanie, czytanie, porozumiewanie się, samodzielne wypowiadanie się, pisanie), należy określić swój poziom umiejętności za pomocą tabeli samooceny. Aby wpisać właściwy poziom, trzeba zapoznać się z opisami zawartymi w tabeli. Dotyczą one praktycznej znajomości języka, (np. tego, czy posiadacz dokumentu poradzi sobie w podróży albo czy potrafi zrozumieć prostą wiadomość przez telefon). W tabeli samooceny uwzględnione są trzy ogólne poziomy biegłości językowej: poziom podstawowy (A1, A2), poziom samodzielności (B1, B2) oraz poziom biegłości (C1, C2). europass 14

15 EUROPASS - Paszport Językowy
zalety dokumentu bardzo precyzyjny sposób określenia poziomu umiejętności językowych opis praktycznego wykorzystania języka obcego prezentacja umiejętności nabytych poprzez edukację formalną, kursy, samokształcenie i własne doświadczenia informuje o otrzymanych dyplomach, zaświadczeniach i certyfikatach, umożliwia udokumentowanie umiejętności zdobytych poza edukacją formalną, informuje o nabytych doświadczeniach językowych i kulturowych. europass 15

16 EUROPASS-Mobilność europass
prezentuje i potwierdza okresy nauki, szkolenia, staży lub praktyk zawodowych realizowanych w krajach UE i EFTA/EOG po1 stycznia 2005 dokument może otrzymać każda osoba, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia czy statusu zawodowego wydawany bezpłatnie przez Krajowe Centrum Europass wypełniany przez organizację wysyłającą i przyjmującą (wnioskodawcy indywidualni nie mogą sami występować o wydanie dokumentu) wydawany w języku polskim i dodatkowo na życzenie w języku obcym europass

17 EUROPASS-Mobilność zakres informacyjny
dane osobowe osoby wyjeżdżającej (beneficjenta) dane na temat instytucji wysyłającej i przyjmującej krótki opis kształcenia realizowanego w kraju macierzystym opis przebiegu nauki/szkolenia prowadzonego w innym kraju europejskim, ze wskazaniem umiejętności i kompetencji zdobytych w czasie jego trwania europass

18 EUROPASS-Mobilność warunki otrzymania
udział w jednym z programów wspólnotowych z dziedziny edukacji i szkoleń bądź w innych inicjatywach edukacyjnych pod warunkiem, że: wyjazd organizowany jest w ramach kształcenia lub szkolenia realizowanego w kraju instytucja wysyłająca i zagraniczny partner przyjmujący mają podpisaną umowę (cele, czas trwania, sposoby monitorowania, etc) nauka/szkolenie jest nadzorowane przez opiekuna w projekcie uczestniczą państwa członkowskie UE lub ETFA/EOG europass

19 cele określone przez Komisję Europejską
EUROPASS-Mobilność cele określone przez Komisję Europejską promowanie europejskiej mobilności edukacyjnej zwiększanie przejrzystości rezultatów europejskiej mobilności edukacyjnej i zawodowej tworzenie warunków sprzyjających uznawaniu doświadczeń zdobytych za granicą europass

20 EUROPASS-Mobilność zalety dokumentu
ułatwia pracodawcy ocenę umiejętności, kwalifikacji lub poziomu wiedzy zdobytej poza granicami kraju rozszerza możliwości dokumentowania różnych form zdobywania doświadczeń zawodowych nabytych za granicą co sprzyja ich przejrzystości w jednolity sposób dla wszystkich krajów europejskich prezentuje doświadczenie zdobyte podczas nauki, praktyk czy staży zagranicznych europass

21 EUROPASS-Mobilność europass
do dnia dzisiejszego wpłynęło ok wniosków o wydanie dokumentu wydano i potwierdzono ponad dokumentów zdecydowana większość posiadaczy to beneficjenci programu Leonardo da Vinci najczęściej wybierane kraje docelowe: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania europass

22 Europass - Suplement do Dyplomu
dokument załączany od przez uczelnie do dyplomu ukończenia szkoły wyższej w celu ułatwienia osobom trzecim zrozumienia znaczenia dyplomu w zakresie wiedzy i kompetencji zdobytych przez jego posiadacza europass

23 Europass-Suplement do Dyplomu
zwiększa na europejskim rynku pracy czytelność dyplomów wydawanych przez polskie uczelnie dostarcza pełnych informacji na temat poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas studiów szczególnych osiągnięć absolwenta oraz jego uprawnień zawodowych Suplement nie zastępuje oryginału dyplomu i nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez stosowne instytucje w innych krajach, ale umożliwia potencjalnemu pracodawcy porównanie kwalifikacji kandydatów pochodzących z różnych państw. Europass-Suplement do Dyplomu wydawany jest od 1 stycznia 2005 r. przez szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia studiów, w ramach opłaty za dyplom (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 23 lipca 2004 r.). Wzór dokumentu jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - (również w językach obcych: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub rosyjskim). europass

24 Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe
rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw…. przeznaczony dla absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy zdadzą zewnętrzny egzamin zawodowy dokument stanowi szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu europass

25 EUROPASS - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe
sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie struktura dokumentu jest jednolita dla wszystkich państw członkowskich w danym kraju wszyscy posiadacze określonego dyplomu otrzymują do niego taki sam suplement wydawany przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne wydawany bezpłatnie w języku polskim oraz na życzenie posiadacza dyplomu również w wersji angielskiej europass

26 EUROPASS - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe
Suplement stanowi opis umiejętności i kwalifikacji posiadacza dyplomu zawodowego, sam w sobie nie stanowi natomiast podstawy do formalnego uznania kwalifikacji. Jedynym dokumentem posiadającym wartość prawną w tym kontekście jest dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. europass

27 europass Dziękuję za uwagę. Kinga Motysia kmotysia@frse.org.pl
(22) europass


Pobierz ppt "Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google