Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe terminy. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. wraz z późniejszymi zmianami Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 5 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe terminy. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. wraz z późniejszymi zmianami Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 5 października."— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe terminy

2 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. wraz z późniejszymi zmianami Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

3 program kształcenia - opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego - opis, przez określenie efektów kształcenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego;

4 kwalifikacje - efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia; efekty kształcenia - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą się; punkty ECTS - punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia;

5 profil kształcenia - profil praktyczny, obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych albo profil ogólnoakademicki, obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych; forma studiów - studia stacjonarne i studia niestacjonarne; studia stacjonarne - forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów;

6 kierunek studiów - wyodrębniona część jednego lub kilku obszarów kształcenia, realizowana w uczelni w sposób określony przez program kształcenia; obszar kształcenia - zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z obszarów wiedzy określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.);

7 formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne); liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów; moduły kształcenia zajęcia lub grupy zajęć wraz z przypisaniem do każdego modułu zakładanych efektów kształcenia oraz liczby punktów ECTS; sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta;

8 plan studiów prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej; łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów; łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia; łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych;

9 minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów; minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego; wymiar, zasady i formę odbywania praktyk, w przypadku gdy program kształcenia przewiduje praktyki

10 Art. 170a. 1. Student studiów stacjonarnych w uczelni publicznej ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć, za które może uzyskać liczbę punktów ECTS, o których mowa w art. 164a. 2. Poza limitem punktów ECTS, o którym mowa w art. 164a, student, o którym mowa w ust. 1, ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć na określonym poziomie studiów, za które może uzyskać dodatkowo nie więcej niż 30 punktów ECTS, a student realizujący kształcenie w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych, o których mowa w art. 8 ust. 2 - nie więcej niż 90 punktów ECTS.

11 Do głównych celów reformy szkolnictwa wyższego w Polsce należy dopasowanie polskiego modelu kształcenia do Europejskich Ram Kwalifikacji. Europejskie Ramy Kwalifikacji dotyczą rzeczywistości, w której zwiększa się międzynarodowa i zawodowa mobilność osób. Skala tego zjawiska wpływa na tworzenie polityki edukacyjnej – polityki uczenia się przez całe życie (lifelong learning - LLL)

12 Ułatwianie swobodnego przepływu osób między różnymi miejscami uczenia się oraz miejscami pracy w rozmaitych sektorach, branżach, regionach i krajach Ułatwianie przenoszenia zdobytych kwalifikacji oraz ich aktualizacji i rozwijania nowych Promowanie kreatywności i innowacyjności Przyczynianie się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

13 Zasada I: lifewide learning – równorzędne traktowanie porównywalnych efektów uczenia się przebiegającego w różnych formach, miejscach i okresach życia (uczenia się formalnego, pozaformalnego, nieformalnego) Zasada II: learning outcomes – prowadzenie oceny i uznawanie efektów uczenia się niezależnie od formy, miejsca i czasu realizacji tej czynności

14 Zasada III: lifelong learning – nieustające uczenie się od pierwszych do ostatnich lat życia, z naciskiem na wszelkie przejawy uczenia się praktycznego, dostępnej i rzetelnej oceny efektów uczenia się oraz doceniania tych efektów w systemach kwalifikacji


Pobierz ppt "Podstawowe terminy. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. wraz z późniejszymi zmianami Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 5 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google