Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja elektroniczna do szkół ponadgimnazjalnych 2010/2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja elektroniczna do szkół ponadgimnazjalnych 2010/2011"— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja elektroniczna do szkół ponadgimnazjalnych 2010/2011

2 Wybór szkoły ponadgimnazjalnej
Wyboru szkoły ponadgimnazjalnej należy dokonać kierując się: własnymi zainteresowaniami rzetelną oceną własnych możliwości intelektualnych (zazwyczaj nie odbiegają one od poziomu ocen w gimnazjum) znajomością oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych znajomością wymagań stawianych kandydatom do poszczególnych typów szkół na poszczególne kierunki kształcenia możliwością zdobycia wykształcenia średniego lub zawodowego, uwzględniając możliwość dalszego kształcenia na uczelniach wyższych lub podjęcia pracy zgodnej z zainteresowaniami i kwalifikacjami zawodowymi.

3 Rekrutacja elektroniczna
Elektroniczna forma prowadzenia rekrutacji daje wiele wymiernych korzyści dla uczniów i ich rodziców. Zaletą tego systemu jest fakt, że o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decydują kryteria jednolite dla wszystkich. Dzięki takiej formie prowadzenia naboru absolwenci gimnazjów w ramach systemu nie muszą posługiwać się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu. Tym samym nie jest konieczne wydawanie każdemu absolwentowi trzech kopii wspomnianych dokumentów, jak to stanowią przepisy.

4 Akty prawne Rozporządzenie MENiS z dnia r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz.U. Nr 26, poz.232 z późn. zmian.) Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia r. w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2011/2012 do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, oraz szkół policealnych, określenia terminów składania dokumentów, potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego, sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów oraz zasad rekrutacji

5 Terminy od r. do r. – do godz.15.00 kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum.

6 Terminy dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły
do r. do godz dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły od 22 czerwca 2011r. do 27 czerwca 2011r. godz. 15:00 dostarczenie do szkoły kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (jeśli gimnazjum nie jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej).

7 r. o godz ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjno- kwalifikacyjną listy kandydatów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.

8 do r. do godz potwierdzanie woli podjęcia nauki w szkole przez kandydatów umieszczonych na liście zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej.

9 Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.

10 Terminy 1 lipca 2011r. do godz. 12:00 - ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną listy przyjętych do szkoły. do 4 lipca 2011r. do godz. 10:00 - jeśli szkoła będzie posiadać wolne miejsca, to uczniowie nieprzyjęci wcześniej do wybranej szkoły mogą złożyć oryginały dokumentów. 4 lipca 2011r. do godz. 13:00 - ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną listy przyjętych do szkoły. od 25 sierpnia 2011r. do 30 sierpnia 2011r. - dodatkowa rekrutacja w miarę posiadanych miejsc

11 Dokumenty wymagane przez szkoły:
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, karty informacyjnej ucznia, życiorys – cv, w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-   pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 2 pkt 3. 1 zdjęcie podpisane na odwrocie

12 Rekrutacja do klasy sportowej
Odbywa się na ogólnych zasadach. Kandydaci do klasy sportowej zobowiązani są dostarczyć: zaświadczenie wydane przez klub sportowy potwierdzające uprawianie danej dyscypliny sportowej, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza medycyny sportowej.

13 Punktacja: Zasady przeliczania ocen na punkty:
celujący – 20 pkt, bardzo dobry – 18 pkt, dobry - 15 pkt, dostateczny - 10 pkt, dopuszczający - 2 pkt. Kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i 3 wybranych zajęć edukacyjnych mnoży się przez dwa. za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt przy czym: za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt. za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, w tym: finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 12 pkt. finalista konkursu wojewódzkiego – 10 pkt.

14 Zasady rekrutacji są  jednakowe dla wszystkich szkół w Małopolsce.
Szczegóły można znaleźć w  Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 4 stycznia 2011/ opracowanie- nauczyciele informatyki


Pobierz ppt "Rekrutacja elektroniczna do szkół ponadgimnazjalnych 2010/2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google