Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

2 Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze UE, w Islandii, Norwegii, Lichtenstainie oraz krajach kandydujących do UE. Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. europass

3 Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 15 grudnia 2004 w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku. Porównywanie kwalifikacji zdobytych w różnych krajach jest bardzo trudne – możliwe jedynie na podstawie szczegółowego i ujednoliconego opisu. europass

4 Cele Europass promowanie mobilności i przejrzystości kwalifikacji i kompetencji wspieranie procesu wyrównywania szans na rynku edukacji i pracy wspieranie instytucji edukacyjnych i pracodawców w lepszej ocenie kompetencji poszczególnych osób umożliwienie zaprezentowania wiedzy i umiejętności zdobytych nie tylko poprzez formalne kształcenie, ale także poprzez edukację nieformalną i uczenie się incydentalne europass

5 Dokumenty wchodzące w skład Europass: Europass – CV Europass – Paszport Językowy Europass – Mobilność Europass – Suplement do Dyplomu Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe europass

6 EUROPASS - CV umożliwia porównanie kwalifikacji kandydatów do pracy pochodzących z różnych krajów UE (funkcjonuje w 26 językach i w takim samym kształcie na obszarze całej Europy), ułatwia kandydatom do pracy przejrzystą prezentację informacji o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, umożliwia udokumentowanie umiejętności zdobytych poza edukacja formalną, jest ogólnie dostępny, możliwy do zapisania w formatach MS Office, OpenOffice, Adobe Pdf, HTML, XML i posiada czytelną instrukcję wypełnienia z licznymi przykładami.ogólnie dostępnyczytelną instrukcję

7 europass EUROPASS - CV doświadczenia z Europass - CV od 2005 roku europejski portal odwiedziło prawie 20 mln osób, z tego CV on-line stworzyło ponad 6 mln osób (Polska zajmuje 7 miejsce w 2009r.) strony portalu odwiedza przeciętnie ponad 11 tys. osób dziennie największą grupę użytkowników stanowią ludzie młodzi – do 25 lat Europass-CV jest zalecanym standardem przy aplikowaniu do pracy lub udziału w projektach w instytucjach UE

8 europass

9 EUROPASS - Paszport Językowy tabela samooceny Opis umiejętności w ramach sprawności językowych na podstawie tabeli samooceny stworzonej przez Radę Europy dla European Language Portfolio: słuchanie Rozumienie czytanie porozumiewanie się (interakcja) Mówienie (samodzielne) wypowiadanie się (produkcja) Pisanie

10 europass EUROPASS - Paszport Językowy zalety dokumentu bardzo precyzyjny sposób określenia poziomu umiejętności językowych opis praktycznego wykorzystania języka obcego prezentacja umiejętności nabytych poprzez edukację formalną, kursy, samokształcenie i własne doświadczenia informuje o otrzymanych dyplomach, zaświadczeniach i certyfikatach, umożliwia udokumentowanie umiejętności zdobytych poza edukacją formalną, informuje o nabytych doświadczeniach językowych i kulturowych.

11 europass EUROPASS-Mobilność prezentuje i potwierdza okresy nauki, szkolenia, staży lub praktyk zawodowych realizowanych w krajach UE i EFTA/EOG po1 stycznia 2005 dokument może otrzymać każda osoba, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia czy statusu zawodowego wydawany bezpłatnie przez Krajowe Centrum Europass wypełniany przez organizację wysyłającą i przyjmującą (wnioskodawcy indywidualni nie mogą sami występować o wydanie dokumentu) wydawany w języku polskim i dodatkowo na życzenie w języku obcym

12 europass EUROPASS-Mobilność zakres informacyjny dane osobowe osoby wyjeżdżającej (beneficjenta) dane na temat instytucji wysyłającej i przyjmującej krótki opis kształcenia realizowanego w kraju macierzystym opis przebiegu nauki/szkolenia prowadzonego w innym kraju europejskim, ze wskazaniem umiejętności i kompetencji zdobytych w czasie jego trwania

13 europass EUROPASS-Mobilność warunki otrzymania udział w jednym z programów wspólnotowych z dziedziny edukacji i szkoleń bądź w innych inicjatywach edukacyjnych pod warunkiem, że: wyjazd organizowany jest w ramach kształcenia lub szkolenia realizowanego w kraju instytucja wysyłająca i zagraniczny partner przyjmujący mają podpisaną umowę (cele, czas trwania, sposoby monitorowania, etc) nauka/szkolenie jest nadzorowane przez opiekuna w projekcie uczestniczą państwa członkowskie UE lub ETFA/EOG

14 europass EUROPASS-Mobilność zalety dokumentu ułatwia pracodawcy ocenę umiejętności, kwalifikacji lub poziomu wiedzy zdobytej poza granicami kraju rozszerza możliwości dokumentowania różnych form zdobywania doświadczeń zawodowych nabytych za granicą co sprzyja ich przejrzystości w jednolity sposób dla wszystkich krajów europejskich prezentuje doświadczenie zdobyte podczas nauki, praktyk czy staży zagranicznych

15 europass Europass - Suplement do Dyplomu dokument załączany od 1.01.2005 przez uczelnie do dyplomu ukończenia szkoły wyższej w celu ułatwienia osobom trzecim zrozumienia znaczenia dyplomu w zakresie wiedzy i kompetencji zdobytych przez jego posiadacza

16 europass Europass-Suplement do Dyplomu zwiększa na europejskim rynku pracy czytelność dyplomów wydawanych przez polskie uczelnie dostarcza pełnych informacji na temat poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas studiów szczególnych osiągnięć absolwenta oraz jego uprawnień zawodowych Suplement nie zastępuje oryginału dyplomu i nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez stosowne instytucje w innych krajach, ale umożliwia potencjalnemu pracodawcy porównanie kwalifikacji kandydatów pochodzących z różnych państw.

17 europass EUROPASS - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie struktura dokumentu jest jednolita dla wszystkich państw członkowskich w danym kraju wszyscy posiadacze określonego dyplomu otrzymują do niego taki sam suplement wydawany przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne wydawany bezpłatnie w języku polskim oraz na życzenie posiadacza dyplomu również w wersji angielskiej

18 europass EUROPASS - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe Suplement stanowi opis umiejętności i kwalifikacji posiadacza dyplomu zawodowego, sam w sobie nie stanowi natomiast podstawy do formalnego uznania kwalifikacji. Jedynym dokumentem posiadającym wartość prawną w tym kontekście jest dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

19 European Centre for the Development Vocational Training Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego europass http://europass.cedefop.europa.eu/

20 Strony Komisji Europejskiej europass

21 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass europass www.europass.org.pl e-mail: europass@frse.org.pl

22 Dziękuję za uwagę. europass Anna Kowalczyk


Pobierz ppt "Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass."

Podobne prezentacje


Reklamy Google