Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ"— Zapis prezentacji:

1 REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013 Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka

2 WYKAZ OSI PRIORYTETOWYCH I DZIEDZIN WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU PWT PL-SK 2007-2013
Priorytet 1: Rozwój infrastruktury transgranicznej Dziedzina wsparcia 1.1: Infrastruktura komunikacyjna i transportowa Dziedzina wsparcia 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska Priorytet 2: Rozwój społeczno-gospodarczy Dziedzina wsparcia 2.1: Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki Dziedzina wsparcia 2.2: Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Dziedzina wsparcia 2.3: Projekty sieciowe Priorytet 3: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) Priorytet 4: Pomoc techniczna

3 FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW
Przedsięwzięcia objęte tym Priorytetem (np. organizacja konferencji i wystaw, opracowanie studiów i publikacji) zachęcą instytucje lokalne oraz obywateli do zaangażowania się we wspólne inicjatywy. Dofinansowanie inicjatyw lokalnych o niewielkiej skali może stworzyć fundament dla większych wspólnych projektów transgranicznych. W ramach wdrażania tego Priorytetu możliwa będzie również realizacja małych inwestycji powiązanych z przedsięwzięciami o charakterze „miękkim”.

4 CEL MIKROPROJEKTÓW Cel ogólny: Promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach „ludzie dla ludzi”. Cele szczegółowe: Nawiązywanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych. Tworzenie bazy dla kolejnych projektów w przyszłości.

5 PODSTAWOWE DOKUMENTY DOTYCZĄCE MIKROPROJEKTÓW PWT PL-SK 2007-2013
Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka Mikroprojekty Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka Mikroprojekty Wytyczne dla wnioskodawców- Euroregiony: Beskidy, Karpacki, Tatry, Wyższe Jednostki Terytorialne : Prešov, Žilina Arkusz oceny projektu – Ocena Formalna i Kwalifikowalność Projektu Arkusz oceny projektu – Ocena Techniczna Wytyczne dla oceniających mikroprojekty pod względem formalnym/kwalifikowalności oraz merytorycznym (technicznym) Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach z dn. 4 grudnia 2009 r. Wytyczne w zakresie Kontroli pierwszego stopnia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka z 13 lipca 2011 r.

6 OBSZAR WSPARCIA PROGRAMU

7 OBSZAR WSPARCIA C.D. PWT PL-SK 2007-2013 EUROREGION BESKIDY
NTS III BIELSKO-BIALSKI w WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. Powiat cieszyński z siedzibą w Cieszynie 2. Powiat bielski z siedzibą w Bielsku Białej 3. Powiat Żywiecki z siedzibą w Żywcu 4. Miasto na prawach powiatu – Bielsko-Biała NTS III CENTRALNY ŚLĄSKI Powiat pszczyński z siedzibą w Pszczynie w WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM NTS III NOWOSĄDECKI 1. Powiat suski z siedzibą w Suchej Beskidzkiej 2. Powiat wadowicki z siedzibą w Wadowicach 3. Gmina Pcim z powiatu myślenickiego NTS III KRAKOWSKO-TARNOWSKI 1. Powiat oświęcimski z siedzibą w Oświęcimiu NTS III KROŚNIEŃSKO-PRZEMYSKI NTS III RZESZOWSKO-TARNOBRZESKI NTS III KRAJ PRESZOWSKI NTS III KRAJ ŻYLIŃSKI

8 DOSTĘPNA KWOTA WSPARCIA
Alokacja dla Euroregionu Beskidy na lata wynosi: ,33 EUR + oszczędności z realizacji mikroprojektów z I i II naboru

9 DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW
PWT PL-SK dofinansowanie do 85% z EFRR + 10% z budżetu państwa (5% wkład własny) od euro do euro + 10% z budżetu państwa wartość całkowita mikroprojeku do euro OBOWIĄZUJE ZASADA REFUNDACJI WYDATKÓW!!

10 KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK ?
Potencjalni beneficjenci funduszu: jednostki samorządowe i ich związki oraz stowarzyszenia, jednostki administracyjne utworzone przez państwo lub jednostki (instytucje) utworzone przez samorządy terytorialne w celu świadczenia usług publicznych np. wyższe uczelnie, szkoły, instytucje oświatowe i badawcze, instytucje kulturalne (biblioteki, muzea, galerie, teatry, ośrodki kultury), urzędy pracy, służby ratownicze, policja itp., organizacje pozarządowe o charakterze non-profit (np. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, organizacje turystyczne), Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT).

11 KWALIFIKUJĄCY SIĘ BENEFICJENICI:
podmioty posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i których siedziby znajdują się na terenie obszaru wsparcia Programu, podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którym jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) udzieli pełnomocnictwa i która przejmie odpowiedzialność finansową za realizowany projekt, podmioty nie posiadające osobowości prawnej, w imieniu których jednostka nadrzędna będzie starała się o dotację (wraz z określeniem, który podmiot będzie realizował projekt),

12 KWALIFIKUJĄCY SIĘ BENEFICJENICI C.D.:
Każdy z tych podmiotów musi: być podmiotem o charakterze niedochodowym, mieć stabilne i wystarczające źródło finansowania, tak aby mógł sprostać celom i działaniom określonym w projekcie, być bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i zarządzanie projektem.

13 JAKIE POWINNY BYĆ PROJEKTY?
transgraniczne (umacniać i rozwijać sąsiedzkie kontakty) partnerskie innowacyjne wnoszące wartość dodaną

14 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW
jest zgodny z politykami wspólnotowymi, jest zgodny z wymogami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jest spójny z zatwierdzonym przez Komisję Europejską Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka i spełnia szczegółowe kryteria określone dla III osi priorytetowej w Podręczniku Programu, jest zgodny z Wytycznymi dla wnioskodawców mikroprojektów, mieć ewidentny transgraniczny charakter i udokumentowany udział partnera zagranicznego, być przygotowany do realizacji, mieć realistyczny budżet i zapewniony odpowiedni poziom współfinansowania krajowego ( pkt 1.5 niniejszych Wytycznych), być zgodny ze strategiami, planami dotyczącymi rozwoju miasta, gminy, regionu/euroregionu, wpisywać się w założenia strategii lizbońskiej i strategii goeteborskiej, mieć wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy pogranicza,

15 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW C.D.
wnioskodawca mikroprojektu musi należeć do kategorii beneficjentów opisanych w Podręczniku Programu oraz w punkcie 2.1 wytycznych dla wnioskodawców; wnioskodawca mikroprojektu musi pochodzić z terenów objętych Programem i określonych w POWT oraz w punkcie 1.3 wytycznych dla wnioskodawców, okres realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy (w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach okres realizacji może zostać wydłużony do 18 miesięcy), wartość dofinansowania ze środków EFRR musi wynosić pomiędzy a EUR, działania realizowane jako część mikroprojektu powinny być zlokalizowane na terenach objętych Programem. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach mogą być realizowane poza obszarem Programu, projekt wspierany środkami pochodzącymi z innego programu unijnego nie może być finansowany z tego Programu.

16 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW C.D.
Projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego muszą być zgodne z postanowieniami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z instrumentami przyjętymi w ramach Traktatu oraz z politykami i działaniami Wspólnoty, a w szczególności w zakresie: konkurencji (w szczególności w zakresie zgodności z zasadą udzielania pomocy publicznej), udzielania zamówień publicznych, ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, równego traktowania kobiet i mężczyzn.

17 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW C.D.
Każdy wnioskodawca musi mieć partnera po drugiej stronie granicy (Partner powinien spełniać te same kryteria co wnioskodawca i musi mieć siedzibę na obszarze objętym Programem) Partnerstwo jest potwierdzone porozumieniem partnerskim (zał. 6.3 wniosku o dofinansowanie), które to określa wzajemne działania i zobowiązania podczas realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującym wzorem wniosku partnerstwo musi spełniać kryteria: Wspólne przygotowanie mikroprojektu z partnerem zagranicznym; Wspólna realizacja mikroprojektu z partnerem zagranicznym. Mikroprojekt jest składany tylko przez jednego z partnerów (wnioskodawcę) po polskiej lub słowackiej stronie. Dofinansowanie może otrzymać tylko wnioskodawca.

18 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW C.D.
Znacznym stopniem zaangażowania partnera zagranicznego jest złożenie przez niego wniosku o dofinansowanie projektu komplementarnego, co może wzmacniać efekt transgraniczny. Stopień zaangażowania partnerów/jakość partnerstwa jest przedmiotem oceny technicznej/eksperckiej. Projekty komplementarne, to dwa projekty uzupełniające się przedmiotowo (zakres rzeczowy) lub przestrzennie (lokalizacja w przestrzeni) dotyczące działań o podobnym charakterze i tematyce realizowanych po obu stronach granicy. Wnioskodawca polski i wnioskodawca słowacki wspólnie przygotowują i realizują projekty komplementarne. Projektami komplementarnymi są tylko takie projekty, w których wnioskodawcy są dla siebie wzajemnie partnerami (wnioskodawca polskiego projektu komplementarnego jest jednocześnie partnerem w projekcie złożonym przez wnioskodawcę słowackiego i vice versa).

19 W ramach mikroprojektów wspiera się następujące przedsięwzięcia o charakterze transgranicznym i niekomercyjnym (niedochodowym): organizacja wspólnych imprez kulturalnych (np. warsztatów, konkursów sztuki, wystaw, festiwali, festynów), ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, działalność wydawnicza promująca współpracę transgraniczną w różnych dziedzinach (np. opracowanie publikacji, broszur lub katalogów), przedsięwzięcia z zakresu sportu, turystyki i rekreacji (np. zawody sportowe, konkursy, obozy szkoleniowe, rajdy, spotkania), promowanie walorów przyrodniczych, działania informacyjne: strony internetowe, informatory, broszury i ulotki informacyjne, tablice informacyjne, banery, plakaty, audycje radiowe i telewizyjne,

20 ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego,
organizacja konferencji, seminariów i warsztatów, organizacja targów, tworzenie sieci współpracy poprzez rozbudowę powiązań instytucjonalnych między organizacjami społecznymi, gospodarczymi, kulturalnymi i innymi, działania na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłużania życia zawodowego, działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym, realizacja drobnych inwestycji infrastrukturalnych powiązanych z przedsięwzięciami o charakterze „miękkim” z dziedziny kultury, sportu, turystyki i ochrony środowiska.

21 ŚCIEŻKA SKŁADANIA WNIOSKU
KROK 1 STRONA KROK 2 ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTAMI, OCENIĆ SWOJE SZANSE NA UZYSKANIE WYSOKIEJ OCENY PUNKTOWEJ, PRZEANALIZOWAĆ KRYTERIA OCENY KROK 3 WSTĘPNE OPRACOWANIE WNIOSKU KROK 4 UCZESTNICTWO W SZKOLENIU I KONSULTACJACH KROK 5 PRZYGOTOWAĆ I ZŁOŻYĆ PRAWIDŁOWY WNIOSEK

22

23

24

25 Okres realizacji mikroprojektu.
Okres realizacji mikroprojektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, okres jego realizacji może być za zgodą Euroregionu/WJT wydłużony do 18 miesięcy. Rozpoczęcie realizacji mikroprojektu może nastąpić po złożeniu wniosku o jego dofinansowanie do właściwego Euroregionu/WJT na ryzyko własne wnioskodawcy. Zakończenie realizacji mikroprojektów nie może nastąpić później niż 30 czerwca 2014 r. Realizacja projektu nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku!!!

26

27 Produkty – bezpośrednie, materialne efekty działań zrealizowanych w trakcie trwania projektu.
Rezultaty - bezpośrednie korzyści wynikające z realizacji projektu.

28

29 W pierwszej kolejności określamy wskaźniki uniwersalne
Wskaźniki własne wykazujemy w punkcie tylko wtedy, gdy nie zostały ujęte jako wskaźniki uniwersalne w punkcie 3.8.2 Wskaźniki uniwersalne powinny zostać uszczegółowione

30 Zmiany wskaźników projektu
Zmiany nieprzekraczające 20% wartości docelowej wskaźnika produktu i/lub rezultatu, zawartego we wniosku o dofinansowanie mikroprojektu, mogą być dokonane samodzielnie przez Beneficjenta. Beneficjent niezwłocznie przedkłada informację pisemną o dokonanych zmianach do Euroregionu/WJT z uzasadnieniem wprowadzonych zmian wraz z aktualną tabelą zawierającą zmodyfikowane wskaźniki mikroprojektu. Wprowadzona zmiana powinna zostać zawarta także w złożonym kwartalnym/końcowym raporcie z postępu realizacji Mikroprojektu. Zmiany przekraczające 20% wartości docelowej wskaźnika produktu i/lub rezultatu, zawartego we wniosku o dofinansowanie mikroprojektu mogą być dokonane tylko w uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Euroregionu/WJT. Wprowadzona zmiana powinna zostać zawarta także w złożonym kwartalnym/końcowym raporcie z postępu realizacji Mikroprojektu. Proponowane przez Beneficjenta zmiany w zakładanych wskaźnikach realizacji mikroprojektu nie mogą prowadzić do zmiany w sposób istotny celów mikroprojektu. Euroregion lub Wyższa Jednostka Terytorialna ma prawo nie zgodzić się na zaproponowane przez beneficjenta zmiany dotyczące realizacji mikroprojektu. Należy pamiętać, iż w przypadku nieosiągnięcia założonych wskaźników realizacji mikroprojektu, Euroregion/WJT ma prawo do obniżenia wartości przyznanego dofinansowania.

31

32 W ciągu 5 lat od zakończenia projektu zabronione jest wprowadzenie jakichkolwiek znaczących modyfikacji, w szczególności mających wpływ na: charakter projektu, warunki jego realizacji, przychody nie ujęte we wniosku o dofinansowanie, własność produktów projektu, wstrzymanie działalności.

33 Zgodność projektu z politykami UE:
Strategia Lizbońska iGoeteborska Innowacyjność Transfer wiedzy Tworzenie nowych miejsc pracy Zrównoważony rozwój Polityki horyzontalne Ochrona środowiska Równość szans Społeczeństwo informacyjne

34

35 ŚCIEŻKA SKŁADANIA WNIOSKU C.D.
PO UZYSKANIU DOFINANSOWANIA KROK 6 REALIZACJA PROJEKTU ZGODNIE Z WNIOSKIEM ORAZ UMOWĄ KROK 7 PRAWIDŁOWE ROZLICZENIE PROJEKTU KROK 8 UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

36 Formalna i kwalifikowalności
OCENA PROJEKTU Formalna i kwalifikowalności Techniczna

37 KTO OSTATECZNIE ZATWIERDZA MIKROPROJEKT ?
Projekty będą zatwierdzane przez Podkomitet Monitorujący na podstawie Regulaminu Obrad. Najbliższe posiedzenie PKM to: Październik 2012 r.

38 ZAWARCIE UMOWY Wnioskodawca, którego projekt zostanie zatwierdzony, będzie zawierał umowę o dofinansowanie projektu ze środków UE (EFRR) ze stowarzyszeniem reprezentującym krajową część euroregionu => Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej. Umowa określa warunki finansowania, realizacji, sprawozdawczości mikroprojektu.

39 RÓŻNICE POMIĘDZY I, II i III NABOREM
Zmiany we wzorze wniosku o dofinansowanie (dodatkowe rubryki dotyczące projektu komplementarnego, doświadczeń partnerów we współpracy, wskaźników uniwersalnych, trwałości projektu, zgodności projektu z politykami UE i strategiami regionalnymi, budżet w formacie EXCEL jako załącznik do wniosku, nowy załącznik nr 6.9 do wniosku) Nabór ciągły. Projekty komplementarne. Zmiany wskaźników (do i powyżej 20%). Brak możliwości dublowania wskaźników własnych i uniwersalnych. Inne procedury dotyczące finansowania ze środków budżetu państwa projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe. Zmiany w Wytycznych Kontroli pierwszego stopnia z dn. 13 lipca 2011 r. BRAK MOŻLIWOŚCI REALIZACJI I DOFINANSOWANIA IMPREZ CYKLICZNYCH!!!!!

40 POWODZENIA!!!!! Termin składania wniosków mija w dniu:
PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU Oryginał wniosku z załącznikami oraz kopią z załącznikami i wersją elektroniczną należy dostarczyć do: biura Stowarzyszenia „Region Beskidy” ul. Widok 18/1-3, Bielsko-Biała Tel Termin składania wniosków mija w dniu: 31 lipca 2012 r. o godzinie 15:00 POWODZENIA!!!!!

41 Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka Stowarzyszenie „Region Beskidy” ul. Widok 18/ Bielsko-Biała Polska tel.: fax:


Pobierz ppt "REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google