Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka Bielsko - Biała, 17 stycznia 2013 r. Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka oraz z budżetu państwa

2 10:15 – 10:20 Otwarcie szkolenia i powitanie uczestników
Program szkolenia 10:00 – 10:15 Rejestracja uczestników 10:15 – 10:20 Otwarcie szkolenia i powitanie uczestników 10:20 – 11:20 Realizacja mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 11:20 – 11:40 Zasady promocji i informacji w mikroprojektach 11:40 – Kontrola PZP w mikroprojektach 12:00 – 12:20 Przerwa, poczęstunek 12:20 – 13:30 Budżet projektu i kwalifikowalność wydatków 13:30 Zakończenie - podsumowanie szkolenia

3 WYKAZ OSI PRIORYTETOWYCH I DZIEDZIN WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU PWT PL-SK 2007-2013
Priorytet 1: Rozwój infrastruktury transgranicznej Dziedzina wsparcia 1.1: Infrastruktura komunikacyjna i transportowa Dziedzina wsparcia 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska Priorytet 2: Rozwój społeczno-gospodarczy Dziedzina wsparcia 2.1: Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki Dziedzina wsparcia 2.2: Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Dziedzina wsparcia 2.3: Projekty sieciowe Priorytet 3: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) Priorytet 4: Pomoc techniczna

4 FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW
Przedsięwzięcia objęte tym Priorytetem (np. organizacja konferencji i wystaw, opracowanie studiów i publikacji) zachęcą instytucje lokalne oraz obywateli do zaangażowania się we wspólne inicjatywy. Dofinansowanie inicjatyw lokalnych o niewielkiej skali może stworzyć fundament dla większych wspólnych projektów transgranicznych. W ramach wdrażania tego Priorytetu możliwa będzie również realizacja małych inwestycji powiązanych z przedsięwzięciami o charakterze „miękkim”.

5 CEL MIKROPROJEKTÓW Cel ogólny: Promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach „ludzie dla ludzi”. Cele szczegółowe: Nawiązywanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych. Tworzenie bazy dla kolejnych projektów w przyszłości.

6 PODSTAWOWE DOKUMENTY DOTYCZĄCE MIKROPROJEKTÓW PWT PL-SK 2007-2013
Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka Mikroprojekty Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka Mikroprojekty Wytyczne dla wnioskodawców- Euroregiony: Beskidy, Karpacki, Tatry, Wyższe Jednostki Terytorialne : Prešov, Žilina Arkusz oceny projektu – Ocena Formalna i Kwalifikowalność Projektu Arkusz oceny projektu – Ocena Techniczna Wytyczne dla oceniających mikroprojekty pod względem formalnym/kwalifikowalności oraz merytorycznym (technicznym) Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach z dn. 30 listopada 2012 r. Wytyczne w zakresie Kontroli pierwszego stopnia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka z 13 lipca 2011 r.

7 OBSZAR WSPARCIA PROGRAMU

8 OBSZAR WSPARCIA C.D. PWT PL-SK 2007-2013 EUROREGION BESKIDY
NTS III BIELSKO-BIALSKI w WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. Powiat cieszyński z siedzibą w Cieszynie 2. Powiat bielski z siedzibą w Bielsku Białej 3. Powiat Żywiecki z siedzibą w Żywcu 4. Miasto na prawach powiatu – Bielsko-Biała NTS III CENTRALNY ŚLĄSKI Powiat pszczyński z siedzibą w Pszczynie w WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM NTS III NOWOSĄDECKI 1. Powiat suski z siedzibą w Suchej Beskidzkiej 2. Powiat wadowicki z siedzibą w Wadowicach 3. Gmina Pcim z powiatu myślenickiego NTS III KRAKOWSKO-TARNOWSKI 1. Powiat oświęcimski z siedzibą w Oświęcimiu NTS III KROŚNIEŃSKO-PRZEMYSKI NTS III RZESZOWSKO-TARNOBRZESKI NTS III KRAJ PRESZOWSKI NTS III KRAJ ŻYLIŃSKI

9 DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW
PWT PL-SK dofinansowanie do 85% z EFRR + 10% z budżetu państwa (5% wkład własny) od euro do euro + 10% z budżetu państwa wartość całkowita mikroprojeku do euro OBOWIĄZUJE ZASADA REFUNDACJI WYDATKÓW!!

10 KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK ?
Potencjalni beneficjenci funduszu: jednostki samorządowe i ich związki oraz stowarzyszenia, jednostki administracyjne utworzone przez państwo lub jednostki (instytucje) utworzone przez samorządy terytorialne w celu świadczenia usług publicznych np. wyższe uczelnie, szkoły, instytucje oświatowe i badawcze, instytucje kulturalne (biblioteki, muzea, galerie, teatry, ośrodki kultury), urzędy pracy, służby ratownicze, policja itp., organizacje pozarządowe o charakterze non-profit (np. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, organizacje turystyczne), Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT).

11 KWALIFIKUJĄCY SIĘ BENEFICJENICI:
podmioty posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i których siedziby znajdują się na terenie obszaru wsparcia Programu, podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którym jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) udzieli pełnomocnictwa i która przejmie odpowiedzialność finansową za realizowany projekt, podmioty nie posiadające osobowości prawnej, w imieniu których jednostka nadrzędna będzie starała się o dotację (wraz z określeniem, który podmiot będzie realizował projekt),

12 KWALIFIKUJĄCY SIĘ BENEFICJENICI C.D.:
Każdy z tych podmiotów musi: być podmiotem o charakterze niedochodowym, mieć stabilne i wystarczające źródło finansowania, tak aby mógł sprostać celom i działaniom określonym w projekcie, być bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i zarządzanie projektem.

13 JAKIE POWINNY BYĆ PROJEKTY?
transgraniczne (umacniać i rozwijać sąsiedzkie kontakty) partnerskie innowacyjne wnoszące wartość dodaną

14 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW
jest zgodny z politykami wspólnotowymi, jest zgodny z wymogami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jest spójny z zatwierdzonym przez Komisję Europejską Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka i spełnia szczegółowe kryteria określone dla III osi priorytetowej w Podręczniku Programu, jest zgodny z Wytycznymi dla wnioskodawców mikroprojektów, mieć ewidentny transgraniczny charakter i udokumentowany udział partnera zagranicznego, być przygotowany do realizacji, mieć realistyczny budżet i zapewniony odpowiedni poziom współfinansowania krajowego ( pkt 1.5 niniejszych Wytycznych), być zgodny ze strategiami, planami dotyczącymi rozwoju miasta, gminy, regionu/euroregionu, wpisywać się w założenia strategii lizbońskiej i strategii goeteborskiej, mieć wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy pogranicza,

15 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW C.D.
wnioskodawca mikroprojektu musi należeć do kategorii beneficjentów opisanych w Podręczniku Programu oraz w punkcie 2.1 wytycznych dla wnioskodawców; wnioskodawca mikroprojektu musi pochodzić z terenów objętych Programem i określonych w POWT oraz w punkcie 1.3 wytycznych dla wnioskodawców, okres realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy (w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach okres realizacji może zostać wydłużony do 18 miesięcy), wartość dofinansowania ze środków EFRR musi wynosić pomiędzy a EUR, działania realizowane jako część mikroprojektu powinny być zlokalizowane na terenach objętych Programem. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach mogą być realizowane poza obszarem Programu, projekt wspierany środkami pochodzącymi z innego programu unijnego nie może być finansowany z tego Programu.

16 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW C.D.
Projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego muszą być zgodne z postanowieniami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z instrumentami przyjętymi w ramach Traktatu oraz z politykami i działaniami Wspólnoty, a w szczególności w zakresie: konkurencji (w szczególności w zakresie zgodności z zasadą udzielania pomocy publicznej), udzielania zamówień publicznych, ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, równego traktowania kobiet i mężczyzn.

17 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW C.D.
Każdy wnioskodawca musi mieć partnera po drugiej stronie granicy (Partner powinien spełniać te same kryteria co wnioskodawca i musi mieć siedzibę na obszarze objętym Programem) Partnerstwo jest potwierdzone porozumieniem partnerskim (zał. 6.3 wniosku o dofinansowanie), które to określa wzajemne działania i zobowiązania podczas realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującym wzorem wniosku partnerstwo musi spełniać kryteria: Wspólne przygotowanie mikroprojektu z partnerem zagranicznym; Wspólna realizacja mikroprojektu z partnerem zagranicznym. Mikroprojekt jest składany tylko przez jednego z partnerów (wnioskodawcę) po polskiej lub słowackiej stronie. Dofinansowanie może otrzymać tylko wnioskodawca.

18 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW C.D.
Znacznym stopniem zaangażowania partnera zagranicznego jest złożenie przez niego wniosku o dofinansowanie projektu komplementarnego, co może wzmacniać efekt transgraniczny. Stopień zaangażowania partnerów/jakość partnerstwa jest przedmiotem oceny technicznej/eksperckiej. Projekty komplementarne, to dwa projekty uzupełniające się przedmiotowo (zakres rzeczowy) lub przestrzennie (lokalizacja w przestrzeni) dotyczące działań o podobnym charakterze i tematyce realizowanych po obu stronach granicy. Wnioskodawca polski i wnioskodawca słowacki wspólnie przygotowują i realizują projekty komplementarne. Projektami komplementarnymi są tylko takie projekty, w których wnioskodawcy są dla siebie wzajemnie partnerami (wnioskodawca polskiego projektu komplementarnego jest jednocześnie partnerem w projekcie złożonym przez wnioskodawcę słowackiego i vice versa).

19 W ramach mikroprojektów wspiera się następujące przedsięwzięcia o charakterze transgranicznym i niekomercyjnym (niedochodowym): organizacja wspólnych imprez kulturalnych (np. warsztatów, konkursów sztuki, wystaw, festiwali, festynów), ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, działalność wydawnicza promująca współpracę transgraniczną w różnych dziedzinach (np. opracowanie publikacji, broszur lub katalogów), przedsięwzięcia z zakresu sportu, turystyki i rekreacji (np. zawody sportowe, konkursy, obozy szkoleniowe, rajdy, spotkania), promowanie walorów przyrodniczych, działania informacyjne: strony internetowe, informatory, broszury i ulotki informacyjne, tablice informacyjne, banery, plakaty, audycje radiowe i telewizyjne,

20 ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego,
organizacja konferencji, seminariów i warsztatów, organizacja targów, tworzenie sieci współpracy poprzez rozbudowę powiązań instytucjonalnych między organizacjami społecznymi, gospodarczymi, kulturalnymi i innymi, działania na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłużania życia zawodowego, działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym, realizacja drobnych inwestycji infrastrukturalnych powiązanych z przedsięwzięciami o charakterze „miękkim” z dziedziny kultury, sportu, turystyki i ochrony środowiska.

21 ŚCIEŻKA SKŁADANIA WNIOSKU
KROK 1 STRONA KROK 2 ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTAMI, OCENIĆ SWOJE SZANSE NA UZYSKANIE WYSOKIEJ OCENY PUNKTOWEJ, PRZEANALIZOWAĆ KRYTERIA OCENY KROK 3 WSTĘPNE OPRACOWANIE WNIOSKU KROK 4 UCZESTNICTWO W SZKOLENIU I KONSULTACJACH KROK 5 PRZYGOTOWAĆ I ZŁOŻYĆ PRAWIDŁOWY WNIOSEK

22 1.3 Tytuł projektu komplementarnego
1. Podstawowe informacje o projekcie 1.1 Wnioskodawca Pełna i oficjalna nazwa wnioskodawcy 1.2 Tytuł projektu Krótka, jednoznaczna nazwa identyfikująca projekt Zawierająca maks. 10 słów Nie powinien powielać innych tytułów projektów realizowanych przez wnioskodawcę lub przez inne podmioty 1.3 Tytuł projektu komplementarnego Należy podać tytuł projektu komplementarnego, w przeciwnym wypadku należy wpisać „nie dotyczy”

23 1.4 Nazwa Partnera składającego projekt komplementarny
1. Podstawowe informacje o projekcie cd. 1.4 Nazwa Partnera składającego projekt komplementarny Jeżeli partner zagraniczny składa projekt komplementarny należy wpisać pełną i oficjalną nazwę wnioskodawcy składającego wniosek. W przeciwnym wypadku należy wpisać „nie dotyczy”. 1.5 Instytucja do której został lub zostanie złożony projekt komplementarny (jeżeli dotyczy) Jeżeli partner zagraniczny składa projekt komplementarny należy zaznaczyć krzyżykiem odpowiednią instytucję, do której został lub zostanie on złożony. W przeciwnym wypadku należy postawić krzyżyk w polu „nie dotyczy”. 1.6 Priorytet programu Wsparcie inicjatyw lokalnych – mikroprojekty. Numer priorytetu oraz jego nazwa zostały już wpisane na stałe.

24 Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa (EUR)
Pkt. 1.7 Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w EUR Kolumna 1 EFRR (EUR) Kwota dofinansowania z EFRR w EUR (5.000 – EUR) Procent łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych (maks. 85%) Kolumna 2 Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa (EUR) Kwota ta nie może przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu i jednocześnie nie może być wyższa niż 5 882,35 EUR Kolumna 3 Wkład własny (EUR) w przypadku ubiegania się o dofinansowanie projektu ze środków rezerwy celowej budżetu państwa wynosi minimum 5% wydatków kwalifikowalnych. W przeciwnym wypadku wkład własny wynosi minimum 15% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku gdy beneficjentem jest państwowa jednostka budżetowa współfinansowanie z budżetu państwa pozyskuje na podstawie odrębnych przepisów prawnych

25 Rzeczpospolita Polska
pkt. 1.8 Miejsce realizacji działań projektu W przypadku, kiedy projekt będzie realizowany na terenie kilku gmin (obec) lub powiatów (okres), należy je wymienić w odpowiednich kolumnach. Jeżeli projekt dotyczy kilku gmin z terenu danego powiatu wystarczy wtedy informacja „gminy na terenie ww. powiatu”. Rzeczpospolita Polska Należy wpisać województwo, podregion, powiat oraz gminę. Republika Słowacka Należy wpisać: kraj, okres oraz obec (mesto).

26 2. Partnerstwo 2.1.2 Koordynator projektu 2.1 Wnioskodawca
Rubryka służy identyfikacji wnioskodawcy, który w imieniu własnym oraz partnera/ów projektu składa wniosek o dofinansowanie. Nazwa własna i dane teleadresowe wpisane we wniosku w ramach punktu muszą być zgodne ze stanem faktycznym i aktualnymi danymi dokumentów rejestrowych. 2.1.1 Dane personalne osoby upoważnionej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu (zgodnie z ustawą, statutem lub regulaminem) Należy wpisać dane osoby/osób, które są prawnie upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy lub zostały przez wnioskodawcę do tego upoważnione. W takiej sytuacji należy dołączyć do wniosku pełnomocnictwo od osoby reprezentującej daną instytucję. W przypadku gmin będzie to dwóch przedstawicieli: wójt i skarbnik. 2.1.2 Koordynator projektu Należy podać imię i nazwisko oraz funkcję zajmowaną w instytucji wnioskodawcy i dane teleadresowe osoby, która pełnić będzie rolę koordynatora projektu i kontaktować się w sprawach dotyczących projektu.

27 Pomoc publiczna : jest to wsparcie udzielane podmiotowi zaangażowanemu w prowadzenie działalności gospodarczej (niezależnie od jego formy prawnej), o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki: jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych, udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku (pomoc stanowi korzyść ekonomiczną, jakiej uzyskanie nie byłoby możliwe w toku normalnej działalności biznesowej), ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr), grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE. Aby wsparcie stanowiło pomoc publiczną, wymienione powyżej warunki muszą zaistnieć łącznie. W przypadku, gdy którykolwiek z ww. warunków nie jest spełniony, nie mamy do czynienia z pomocą publiczną.

28 2.4 Doświadczenia partnerów w realizacji projektów (…)
2. Partnerstwo cd. 2.2 Partner krajowy Tę część wniosku należy wypełnić tylko w wypadku, jeśli w realizację projektu zaangażowany jest także inny podmiot krajowy, który pełni rolę partnera odpowiedzialnego za realizację części wspólnego projektu. jego zaangażowanie w realizację projektu (finansowe, merytoryczne lub realizacja wyodrębnionej części projektu) powinno zostać opisane w Porozumieniu Partnerskim Jeżeli więcej niż jeden podmiot współpracuje z wnioskodawcą tabelę należy powielić 2.3 Partner zagraniczny Brak partnera zagranicznego dyskwalifikuje projekt już na etapie oceny formalnej. Rolę partnera w procesie realizacji projektu oraz zakres zadań precyzuje Porozumienie Partnerskie. 2.4 Doświadczenia partnerów w realizacji projektów (…) Należy przedstawić doświadczenie wnioskodawcy i partnerów projektu (oddzielnie dla każdego z nich) w realizacji projektów zrealizowanych w ostatnich pięciu latach i finansowanych ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej lub ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

29 pkt. 2.5 Jakość partnerstwa transgranicznego
doświadczenia partnerów we współpracy dotychczasowe doświadczenie partnerów w realizacji wspólnych przedsięwzięć zaangażowanie wnioskodawcy i partnera zagranicznego w przygotowanie projektu: jego konceptualizację, wspólne planowanie działań, opracowanie Porozumienia Partnerskiego, itp. wspólne przygotowanie projektu wspólnie realizowane działania, udział partnerów w realizowanych przedsięwzięciach oraz podział poszczególnych zadań między partnerami, zgodnie z zapisami zawartymi w Porozumieniu Partnerskim wspólna realizacja projektu realizacja projektu komplementarnego przez partnera zagranicznego najważniejsze działania zaplanowane w projekcie komplementarnym oraz czas jego realizacji

30 pkt. 3.1 Uzasadnienie projektu
Projekt jest odpowiedzią na istniejącą sytuację problemową. Uzasadnienie projektu powinno stanowić krótką analizę istniejącego problemu i jego negatywnych skutków Przy formułowaniu uzasadnienia należy odpowiedzieć na pytania: Czemu projekt ma służyć? Z jakim problemem pogranicza polsko-słowackiego jest on związany? W jaki sposób, dzięki współpracy z partnerem zagranicznym, zostanie on rozwiązany? Jakich długoterminowych zmian można spodziewać się po osiągnięciu transgranicznych rezultatów projektu?

31 pkt. 3.2 Cele projektu oraz sposób w jaki projekt przyczynia się do realizacji celów określonych dla III osi priorytetowej Cel projektu, to odpowiedź na pytania: Co chcemy osiągnąć poprzez realizację projektu? Czemu ma służyć projekt? Cel powinien być określony w kategoriach ogólnych oraz powinien być realistyczny. Miarą osiągnięcia celu są wskaźniki projektu. Beneficjent powinien określić jeden cel ogólny (nadrzędny) projektu. Następnie należy sformułować cele bezpośrednie projektu. Cele bezpośrednie wyznaczają zamierzone rezultaty i opisują zmiany w sytuacji grup docelowych w porównaniu z sytuacją obecną. Celów szczegółowych w mikroprojekcie nie powinno być więcej niż 2-3.

32 pkt. 3.3 Grupy docelowe i wpływ projektu na grupy docelowe.
Należy określić podmioty lub grupy podmiotów z obszaru pogranicza, do których adresowany jest projekt, a także wpływ projektu na grupy docelowe. Opisać należy zarówno, kto będzie bezpośrednim odbiorcą projektu, jak i kto będzie objęty szerszym oddziaływaniem projektu. Korzyści oddziaływania projektu powinny odnosić się do mieszkańców obu krajów, co wzmocni efekt transgraniczny projektu. W punkcie tym należy również wskazać, czy uczestnikami działań będą przedstawiciele grup marginalizowanych społecznie.

33 pkt. 3.4 Okres realizacji Okres realizacji mikroprojektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, okres jego realizacji może być za zgodą Euroregionu/WJT wydłużony do 18 miesięcy. Rozpoczęcie realizacji mikroprojektu może nastąpić po złożeniu wniosku o jego dofinansowanie do właściwego Euroregionu/WJT na ryzyko własne wnioskodawcy. Zakończenie realizacji mikroprojektów nie może nastąpić później niż 30 czerwca 2014 r. Realizacja projektu nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku!!!

34 pkt. 3.5 Opis działań W punkcie tym należy podać nazwę i opisać zaplanowane w projekcie działania, które doprowadzą do osiągnięcia założonych celów i rezultatów, z uwzględnieniem działań promocyjnych i informacyjnych. Opis działań powinien być ogólny Sugeruje się aby wydawnictwa, strony internetowe itp. zaplanowane zostały w polskiej i słowackiej wersji językowej. Opis musi być spójny z punktem 3.6 wniosku oraz logicznie powiązany z produktami projektu, które są opisane w punkcie 3.8.

35

36 pkt. 3.6 Harmonogram działań
chronologiczne zestawienie zaplanowanych działań, należy przedstawić przewidziane działania z podaniem: nazwy działania, miejsca realizacji oraz partnerami odpowiedzialnymi za realizację danego zadania, należy unikać wpisywania konkretnych dat, podając jedynie miesiące liczbowo (np. Miesiąc 1, Miesiąc 2 itd.), w przypadku, jeśli projekt realizowany jest na jakiejś trasie należy wpisać miejscowości początkową i końcową, w harmonogramie działań należy uwzględnić kolejno wszystkie miesiące realizacji projektu, Należy zwrócić uwagę, aby opis ten był spójny z punktem 3.5 wniosku oraz logicznie powiązany z produktami i rezultatami projektu, które są opisane w punkcie 3.8.

37 pkt. 3.7 znaczenie projektu dla obszaru pogranicza po polskiej i słowackiej Wpływ transgraniczny stronie, wyrażone w zamierzonych rezultatach i oddziaływaniach na grupy docelowe.

38 pkt. 3.7 Wpływ transgraniczny cd.
przynosi korzyści odczuwane po obu stronach granicy, przyczynia się do znoszenia barier w kontaktach społeczności przygranicznych i wpływa na integrację społeczności regionów objętych programem, stwarza podstawy dalszego rozwoju współpracy transgranicznej poprzez ułatwienia społeczno-ekonomiczne (np. przełamywanie barier językowych, mentalnych, informowanie o sąsiadach); tworzy trwałe struktury współpracy (późniejsza wspólna organizacja przedsięwzięć na podstawie zawartej umowy). Punkt ten powinien być spójny i logicznie powiązany z punktem 2.5 (jakość partnerstwa transgranicznego) i opisem działań zawartym w pkt 3.5.

39 pkt. 3.8 Wskaźniki produktu i rezultatu
Produkty projektu bezpośrednie, materialne efekty działań zrealizowanych w trakcie trwania projektu. Rezultaty bezpośrednie korzyści wynikające z realizacji projektu.

40 Wskaźniki produktu i rezultatu
pkt. 3.8 Wskaźniki produktu i rezultatu W pierwszej kolejności określamy wskaźniki uniwersalne Wskaźniki własne wykazujemy w punkcie tylko wtedy, gdy nie zostały ujęte jako wskaźniki uniwersalne w punkcie 3.8.2 Wskaźniki uniwersalne powinny zostać uszczegółowione

41 Nazwa poszczególnych wskaźników
pkt. 3.8 3.8.1 Wskaźniki uniwersalne Nazwa poszczególnych wskaźników Jednostka Wartość końcowa Produkt(y) 1) Liczba wspólnych imprez/spotkań organizowanych po raz pierwszy Rajd rowerowy na otwartym szlaku tras rowerowych a) liczba a) 1 Rezultat(y) 1) Liczba uczestników kursów, którzy podniesli swoje kwalifikacje (w tym) * kobiety * mężczyźni (kurs języka słowackiego) 2) Liczba instytucji współpracujących po zakończeniu projektu (np. wnioskodawca i partner zagraniczny) a) osoba b) liczba a) 30 *15 b) 2

42 Nazwa poszczególnych wskaźników
pkt. 3.8 3.8.1 Wskaźniki własne Nazwa poszczególnych wskaźników Jednostka Wartość końcowa Produkt(y) 1) ścieżka rowerowa 2) workshop 3) strona internetowa 4) kurs języka słowackiego a) km b) liczba c) liczba d) liczba a) 20 b) 4 c) 1 d) 1 Rezultat(y) 1) rowerzyści biorący udział w rajdzie rowerowym: 2) uczestnicy workshop’u w tym: * kobiety * mężczyźni 3)Wejścia na stronę internetową a) osoba b) osoba c) liczba/kwartał a) 300 b) 80 *40 c) 40

43

44 Zmiany wskaźników projektu
Zmiany nieprzekraczające 20% wartości docelowej wskaźnika produktu i/lub rezultatu, zawartego we wniosku o dofinansowanie mikroprojektu, mogą być dokonane samodzielnie przez Beneficjenta. Beneficjent niezwłocznie przedkłada informację pisemną o dokonanych zmianach do Euroregionu/WJT z uzasadnieniem wprowadzonych zmian wraz z aktualną tabelą zawierającą zmodyfikowane wskaźniki mikroprojektu. Wprowadzona zmiana powinna zostać zawarta także w złożonym kwartalnym/końcowym raporcie z postępu realizacji Mikroprojektu. Zmiany przekraczające 20% wartości docelowej wskaźnika produktu i/lub rezultatu, zawartego we wniosku o dofinansowanie mikroprojektu mogą być dokonane tylko w uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Euroregionu/WJT. Wprowadzona zmiana powinna zostać zawarta także w złożonym kwartalnym/końcowym raporcie z postępu realizacji Mikroprojektu. Proponowane przez Beneficjenta zmiany w zakładanych wskaźnikach realizacji mikroprojektu nie mogą prowadzić do zmiany w sposób istotny celów mikroprojektu. Euroregion lub Wyższa Jednostka Terytorialna ma prawo nie zgodzić się na zaproponowane przez beneficjenta zmiany dotyczące realizacji mikroprojektu. Należy pamiętać, iż w przypadku nieosiągnięcia założonych wskaźników realizacji mikroprojektu, Euroregion/WJT ma prawo do obniżenia wartości przyznanego dofinansowania.

45 pkt. 3.9 Powiązanie projektu z innymi projektami w ramach programu lub/oraz z innymi programami
logiczne i tematyczne powiązania projektu z innymi projektami finansowanymi ze środków wspólnotowych, należy przedstawić krótki opis tych projektów, podać ich tytuł, datę złożenia, cel, okres ich realizacji, całkowitą wartość projektów wraz z wnioskowaną/przyznaną kwotą dofinansowania, punkt ten obowiązkowo należy wypełnić w przypadku składania przez partnera zagranicznego projektu komplementarnego.

46 pkt Trwałość projektu W ciągu 5 lat od zakończenia projektu zabronione jest wprowadzenie jakichkolwiek znaczących modyfikacji, w szczególności mających wpływ na: charakter projektu, warunki jego realizacji, przychody nie ujęte we wniosku o dofinansowanie, własność produktów projektu, wstrzymanie działalności.

47 Strategia Lizbońska i Goeteborska Polityki horyzontalne
pkt. 4.1 Zgodność projektu z politykami UE: Strategia Lizbońska i Goeteborska Innowacyjność Transfer wiedzy Tworzenie nowych miejsc pracy Zrównoważony rozwój Polityki horyzontalne Ochrona środowiska Równość szans Społeczeństwo informacyjne

48 Strategia euroregionalna
pkt. 4.2 Zgodność projektu ze strategiami i koncepcjami regionalnymi i lokalnymi Należy wskazać odniesienie do poszczególnych części, punktów itp. Strategia regionalna Strategia euroregionalna Strategia lokalna

49 pkt. 5.1 Oświadczenia wnioskodawcy
5.1 Oświadczenie o braku podwójnego finansowania projektu ze środków UE 5.2 Oświadczenie o gotowości projektu do realizacji i jego zgodności z prawodawstwem UE i krajowym (jedynie dla projektów infrastrukturalnych) 5.3 Oświadczenie o zgodności z prawdą informacji podanych we wniosku 5.4 Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych

50 pkt. 6 Załączniki Punkt ten wypełnia się przez wstawienie znaku „X” w stosownej rubryce. Wnioskodawcy i partnerzy krajowi z sektora finansów publicznych nie są zobowiązani do dostarczenia: bilansu, rachunku zysków i strat, wypisu z rejestrów itp. Wnioskodawcy i partnerzy krajowi uczestniczący finansowo w projekcie są zobowiązani do dostarczenia załącznika nr 6.9 Deklaracja. Załączniki należy przygotować na wzorach obowiązujących dla danego naboru!!!

51 pkt. 6 Załączniki cd. Załączniki do wniosku powinny być: ponumerowane i podpisane w oznaczonych miejscach (w tym budżet). Należy zwrócić uwagę, aby źródła finansowania projektu wpisane w załącznikach (tj. 6.1 budżet, 6.2 streszczenie, 6.3 porozumienie) były zgodne z kwotami wykazanymi w pkt. 1.7 wniosku. Uwierzytelniona kopia dokumentu to: kserokopia oryginału dokumentu podpisanego przez upoważnione osoby, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby.

52 Prawidłowo przygotowana dokumentacja powinna zawierać:
1 oryginał wniosku o dofinansowanie mikroprojektu wraz z załącznikami 6.1 – 6.3 oraz 6.9, 1 uwierzytelniona kopia wniosku o dofinansowanie mikroprojektu (pieczątka i podpis statutowego przedstawiciela) wraz z załącznikami 6.1 – 6.3 oraz 6.9, załączniki 6.4 – 6.8 (jeżeli dotyczą) należy złożyć w kopii uwierzytelnionej przez statutowego przedstawiciela organizacji. Załączniki należy dołączyć do oryginału i kopii wniosku, CD/DVD (zawierające Wniosek o przyznanie dofinansowania, Załącznik 6.1.Budżet, Załącznik 6.2.Streszczenie projektu),

53 ŚCIEŻKA SKŁADANIA WNIOSKU C.D.
PO UZYSKANIU DOFINANSOWANIA KROK 6 REALIZACJA PROJEKTU ZGODNIE Z WNIOSKIEM ORAZ UMOWĄ KROK 7 PRAWIDŁOWE ROZLICZENIE PROJEKTU KROK 8 UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

54 Formalna i kwalifikowalności
OCENA PROJEKTU Formalna i kwalifikowalności Techniczna

55 KTO OSTATECZNIE ZATWIERDZA MIKROPROJEKT ?
Projekty będą zatwierdzane przez Podkomitet Monitorujący na podstawie Regulaminu Obrad. Najbliższe posiedzenie PKM to: Kwiecień 2013 r.

56 ZAWARCIE UMOWY Wnioskodawca, którego projekt zostanie zatwierdzony, będzie zawierał umowę o dofinansowanie projektu ze środków UE (EFRR) ze stowarzyszeniem reprezentującym krajową część euroregionu => Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej. Umowa określa warunki finansowania, realizacji, sprawozdawczości mikroprojektu.

57 RÓŻNICE POMIĘDZY I, II i III NABOREM
Zmiany we wzorze wniosku o dofinansowanie (dodatkowe rubryki dotyczące projektu komplementarnego, doświadczeń partnerów we współpracy, wskaźników uniwersalnych, trwałości projektu, zgodności projektu z politykami UE i strategiami regionalnymi, budżet w formacie EXCEL jako załącznik do wniosku, nowy załącznik nr 6.9 do wniosku) Nabór ciągły. Projekty komplementarne. Zmiany wskaźników (do i powyżej 20%). Brak możliwości dublowania wskaźników własnych i uniwersalnych. Inne procedury dotyczące finansowania ze środków budżetu państwa projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe. Zmiany w Wytycznych Kwalifikowania Wydatków z grudnia 2012 r. BRAK MOŻLIWOŚCI REALIZACJI I DOFINANSOWANIA IMPREZ CYKLICZNYCH!!!!!

58 POWODZENIA!!!!! Termin składania wniosków mija w dniu:
PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU Oryginał wniosku z załącznikami oraz kopią z załącznikami i wersją elektroniczną należy dostarczyć do: biura Stowarzyszenia „Region Beskidy” ul. Widok 18/1-3, Bielsko-Biała Tel Termin składania wniosków mija w dniu: 28 lutego 2013 r. o godzinie 15:00 POWODZENIA!!!!!

59 Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka Stowarzyszenie „Region Beskidy” ul. Widok 18/ Bielsko-Biała Polska tel.: fax:


Pobierz ppt "Realizacja mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google