Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013 Szkolenie współfinansowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013 Szkolenie współfinansowane."— Zapis prezentacji:

1 1 REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013 Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

2 2 WYKAZ OSI PRIORYTETOWYCH I DZIEDZIN WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU PWT PL-SK 2007-2013 Priorytet 1: Rozwój infrastruktury transgranicznej Dziedzina wsparcia 1.1: Infrastruktura komunikacyjna i transportowa Dziedzina wsparcia 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska Priorytet 2: Rozwój społeczno-gospodarczy Dziedzina wsparcia 2.1: Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki Dziedzina wsparcia 2.2: Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Dziedzina wsparcia 2.3: Projekty sieciowe Priorytet 3: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) Priorytet 4: Pomoc techniczna

3 FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW Przedsięwzięcia objęte tym Priorytetem (np. organizacja konferencji i wystaw, opracowanie studiów i publikacji) zachęcą instytucje lokalne oraz obywateli do zaangażowania się we wspólne inicjatywy. Dofinansowanie inicjatyw lokalnych o niewielkiej skali może stworzyć fundament dla większych wspólnych projektów transgranicznych. W ramach wdrażania tego Priorytetu możliwa będzie również realizacja małych inwestycji powiązanych z przedsięwzięciami o charakterze miękkim. 3

4 4 CEL MIKROPROJEKTÓW Cel ogólny: Promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach ludzie dla ludzi. Cele szczegółowe: Nawiązywanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych. Tworzenie bazy dla kolejnych projektów w przyszłości.

5 5 PODSTAWOWE DOKUMENTY DOTYCZĄCE MIKROPROJEKTÓW PWT PL-SK 2007-2013 Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 Mikroprojekty Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013 Mikroprojekty Wytyczne dla wnioskodawców- Euroregiony: Beskidy, Karpacki, Tatry, Wyższe Jednostki Terytorialne : Prešov, Žilina Arkusz oceny projektu – Ocena Formalna i Kwalifikowalność Projektu Arkusz oceny projektu – Ocena Techniczna Wytyczne dla oceniających mikroprojekty pod względem formalnym/kwalifikowalności oraz merytorycznym (technicznym) Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach 2007-2013 z dn. 4 grudnia 2009 r. Wytyczne w zakresie Kontroli pierwszego stopnia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 -2013 z listopada 2009 r.

6 6 OBSZAR WSPARCIA PROGRAMU

7 7 OBSZAR WSPARCIA C.D. PWT PL-SK 2007-2013EUROREGION BESKIDY NTS III BIELSKO-BIALSKI w WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NTS III BIELSKO-BIALSKI 1. Powiat cieszyński z siedzibą w Cieszynie 2. Powiat bielski z siedzibą w Bielsku Białej 3. Powiat Żywiecki z siedzibą w Żywcu 4. Miasto na prawach powiatu – Bielsko-Biała NTS III CENTRALNY ŚLĄSKI 1.Powiat pszczyński z siedzibą w Pszczynie w WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM NTS III NOWOSĄDECKI 1. Powiat suski z siedzibą w Suchej Beskidzkiej 2. Powiat wadowicki z siedzibą w Wadowicach 3. Gmina Pcim z powiatu myślenickiego NTS III KRAKOWSKO-TARNOWSKI 1. Powiat oświęcimski z siedzibą w Oświęcimiu NTS III CENTRALNY ŚLĄSKI NTS III NOWOSĄDECKI NTS III KRAKOWSKO-TARNOWSKI NTS III KROŚNIEŃSKO- PRZEMYSKI NTS III RZESZOWSKO- TARNOBRZESKI NTS III KRAJ PRESZOWSKI NTS III KRAJ ŻYLIŃSKI

8 8 OBSZAR WSPARCIA C.D. W powiatach: pszczyńskim, oświęcimskim, rzeszowskim oraz w powiecie grodzkim Rzeszów, projekty będą realizowane zgodnie z art. 21 Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (zwanego dalej Rozporządzeniem (WE) nr 1080/2006) dopuszczającym, w odpowiednio uzasadnionych przypadkach oraz pod warunkiem uzyskania możliwość przyznania do 20% alokowanych na Program środków EFRR na realizację projektów na obszarach przyległych do zasadniczego obszaru wsparcia.

9 9 DOSTĘPNA KWOTA WSPARCIA Alokacja dla Euroregionu Beskidy na lata 2007-2010 wynosi: 2.693.566,76 EUR Kwota dostępna w ramach II naboru wynosi: 1.005.883,16 EUR + oszczędności z realizacji mikroprojektów z I naboru

10 10 DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW PWT PL-SK 2007-2013 dofinansowanie do 85% z EFRR + 10% z budżetu państwa (5% wkład własny) od 5.000 euro do 50.000 euro + 10% z budżetu państwa wartość całkowita mikroprojeku do 100.000 euro OBOWIĄZUJE ZASADA REFUNDACJI WYDATKÓW!!

11 11 KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK ? Potencjalni beneficjenci funduszu: jednostki samorządowe i ich związki oraz stowarzyszenia, jednostki administracyjne utworzone przez państwo lub jednostki (instytucje) utworzone przez samorządy terytorialne w celu świadczenia usług publicznych np. wyższe uczelnie, szkoły, instytucje oświatowe i badawcze, instytucje kulturalne (biblioteki, muzea, galerie, teatry, ośrodki kultury), urzędy pracy, służby ratownicze, policja itp., organizacje pozarządowe o charakterze non-profit (np. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, organizacje turystyczne), Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT).

12 12 KWALIFIKUJĄCY SIĘ BENEFICJENICI: podmioty posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i których siedziby znajdują się na terenie obszaru wsparcia Programu, podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którym jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) udzieli pełnomocnictwa i która przejmie odpowiedzialność finansową za realizowany projekt, podmioty nie posiadające osobowości prawnej, w imieniu których jednostka nadrzędna będzie starała się o dotację (wraz z określeniem, który podmiot będzie realizował projekt),

13 13 KWALIFIKUJĄCY SIĘ BENEFICJENICI C.D.: Każdy z tych podmiotów musi: być podmiotem o charakterze niedochodowym, mieć stabilne i wystarczające źródło finansowania, tak aby mógł sprostać celom i działaniom określonym w projekcie, być bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i zarządzanie projektem.

14 14 JAKIE POWINNY BYĆ PROJEKTY? transgraniczne (umacniać i rozwijać sąsiedzkie kontakty) partnerskie innowacyjne wnoszące wartość dodaną

15 15 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW jest zgodny z politykami wspólnotowymi, jest zgodny z wymogami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jest spójny z zatwierdzonym przez Komisję Europejską Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 i spełnia szczegółowe kryteria określone dla III osi priorytetowej w Podręczniku Programu, jest zgodny z Wytycznymi dla wnioskodawców mikroprojektów, mieć ewidentny transgraniczny charakter i udokumentowany udział partnera zagranicznego, być przygotowany do realizacji, mieć realistyczny budżet i zapewniony odpowiedni poziom współfinansowania krajowego ( pkt 1.5 niniejszych Wytycznych), być zgodny ze strategiami, planami dotyczącymi rozwoju miasta, gminy, regionu/euroregionu, wpisywać się w założenia strategii lizbońskiej i strategii goeteborskiej, mieć wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy pogranicza,

16 16 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW C.D. wnioskodawca mikroprojektu musi należeć do kategorii beneficjentów opisanych w Podręczniku Programu oraz w punkcie 2.1 wytycznych dla wnioskodawców; wnioskodawca mikroprojektu musi pochodzić z terenów objętych Programem i określonych w POWT oraz w punkcie 1.3 wytycznych dla wnioskodawców, okres realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy (w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach okres realizacji może zostać wydłużony do 18 miesięcy), wartość dofinansowania ze środków EFRR musi wynosić pomiędzy 5 000 a 50 000 EUR, działania realizowane jako część mikroprojektu powinny być zlokalizowane na terenach objętych Programem. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach mogą być realizowane poza obszarem Programu, projekt wspierany środkami pochodzącymi z innego programu unijnego nie może być finansowany z tego Programu.

17 17 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW C.D. Projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego muszą być zgodne z postanowieniami Traktatu ustanawiającego wersja z dnia 26.07.2010 17 Wspólnotę Europejską, z instrumentami przyjętymi w ramach Traktatu oraz z politykami i działaniami Wspólnoty, a w szczególności w zakresie: konkurencji (w szczególności w zakresie zgodności z zasadą udzielania pomocy publicznej), udzielania zamówień publicznych, ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, równego traktowania kobiet i mężczyzn.

18 18 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW C.D. Każdy wnioskodawca musi mieć partner po drugiej stronie granicy (Partner powinien spełniać te same kryteria co wnioskodawca i musi mieć siedzibę na obszarze objętym Programem) Partnerstwo jest potwierdzone porozumieniem partnerskim (zał. 6.3 wniosku o dofinansowanie), które to określa wzajemne działania i zobowiązania podczas realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującym wzorem wniosku partnerstwo musi spełniać kryteria: Wspólne przygotowanie mikroprojektu z partnerem zagranicznym; Wspólna realizacja mikroprojektu z partnerem zagranicznym. Mikroprojekt jest składany tylko przez jednego z partnerów (wnioskodawcę) po polskiej lub słowackiej stronie. Dofinansowanie może otrzymać tylko wnioskodawca.

19 W ramach mikroprojektów wspiera się następujące przedsięwzięcia o charakterze transgranicznym i niekomercyjnym (niedochodowym): organizacja wspólnych imprez kulturalnych (np. warsztatów, konkursów sztuki, wystaw, festiwali, festynów), ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, działalność wydawnicza promująca współpracę transgraniczną w różnych dziedzinach (np. opracowanie publikacji, broszur lub katalogów), przedsięwzięcia z zakresu sportu, turystyki i rekreacji (np. zawody sportowe, konkursy, obozy szkoleniowe, rajdy, spotkania), promowanie walorów przyrodniczych, działania informacyjne: strony internetowe, informatory, broszury i ulotki informacyjne, tablice informacyjne, banery, plakaty, audycje radiowe i telewizyjne, 19

20 ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego, organizacja konferencji, seminariów i warsztatów, organizacja targów, tworzenie sieci współpracy poprzez rozbudowę powiązań instytucjonalnych między organizacjami społecznymi, gospodarczymi, kulturalnymi i innymi, działania na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłużania życia zawodowego, działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym, realizacja drobnych inwestycji infrastrukturalnych powiązanych z przedsięwzięciami o charakterze miękkim z dziedziny kultury, sportu, turystyki i ochrony środowiska. 20

21 KROK 1 STRONA WWW.EUROREGION-BESKIDY.PL/SKWWW.EUROREGION-BESKIDY.PL/SK KROK 2 ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTAMI, OCENIĆ SWOJE SZANSE NA UZYSKANIE WYSOKIEJ OCENY PUNKTOWEJ, PRZEANALIZOWAĆ KRYTERIA OCENY KROK 3 WSTĘPNE OPRACOWANIE WNIOSKU KROK 4 UCZESTNICTWO W SZKOLENIU I KONSULTACJACH KROK 5 PRZYGOTOWAĆ I ZŁOŻYĆ PRAWIDŁOWY WNIOSEK 21 ŚCIEŻKA SKŁADANIA WNIOSKU

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 PO UZYSKANIU DOFINANSOWANIA KROK 6 REALIZACJA PROJEKTU ZGODNIE Z WNIOSKIEM ORAZ UMOWĄ KROK 7 PRAWIDŁOWE ROZLICZENIE PROJEKTU KROK 8 UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU 27 ŚCIEŻKA SKŁADANIA WNIOSKU C.D.

28 28 OCENA PROJEKTU

29 29 KTO OSTATECZNIE ZATWIERDZA MIKROPROJEKT ? Projekty będą zatwierdzane przez Podkomitet Monitorujący na podstawie Regulaminu Obrad.

30 30 ZAWARCIE UMOWY Wnioskodawca, którego projekt zostanie zatwierdzony, będzie zawierał umowę o dofinansowanie projektu ze środków UE (EFRR) ze stowarzyszeniem reprezentującym krajową część euroregionu => Stowarzyszenie Region Beskidy w Bielsku-Białej. Umowa określa warunki finansowania, realizacji, sprawozdawczości mikroprojektu.

31 1. Zmiany we wzorze wniosku o dofinansowanie (dodatkowe rubryki dotyczące doświadczeń partnerów we współpracy, wskaźników uniwersalnych, trwałości projektu, zgodności projektu z politykami UE i strategiami regionalnymi, budżet w formacie EXCEL jako załącznik do wniosku, nowy załącznik nr 6.9 do wniosku) 2. Brak ścieżki oceny projektów komplementarnych. 3. Inne procedury dotyczące finansowania ze środków budżetu państwa projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe. 4. Zmiany w Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach 2007-2013 z dn. 4 grudnia 2009 r. BRAK MOŻLIWOŚCI REALIZACJI I DOFINANSOWANIA IMPREZ CYKLICZNYCH!!!!! 31 RÓŻNICE POMIĘDZY I, A II NABOREM

32 Oryginał wniosku z załącznikami oraz kopią z załącznikami i wersją elektroniczną należy dostarczyć do: biura Stowarzyszenia Region Beskidy ul. Widok 18/1-3, 43-300 Bielsko-Biała Tel. 0-33 488 89 24-25 Termin składania wniosków mija w dniu: 15 października 2010 r. o godzinie 15:00 POWODZENIA!!!!! 32 PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU

33 33 www.euroregion-beskidy.pl Stowarzyszenie Region Beskidy ul. Widok 18/1-3 43-300 Bielsko-Biała Polska tel.: +48 488 89 24-25 fax: +48 488 89 20 e-mail: biuro@euroregion-beskidy,pl Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.


Pobierz ppt "1 REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013 Szkolenie współfinansowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google