Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak oskubać Europę, czyli na jaką pomoc finansową mogę liczyć z Unii Europejskiej? Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach 10 kwietnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak oskubać Europę, czyli na jaką pomoc finansową mogę liczyć z Unii Europejskiej? Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach 10 kwietnia."— Zapis prezentacji:

1 Jak oskubać Europę, czyli na jaką pomoc finansową mogę liczyć z Unii Europejskiej? Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach 10 kwietnia 2008 roku

2 Pamiętajmy o tym, że żaden instrument wsparcia nie daje takiej szansy na rozwój przedsiębiorstwa jak środki unijne. Ich podstawowym atutem jest możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji!!!

3 Jest o co walczyć!!! Środki funduszy strukturalnych dla Polski na lata 2007-2013 to ponad 67 mld euro. Pamiętajmy jednak, że kto pierwszy ten lepszy!!!

4 Droga do funduszy… na początku jest pomysł; pomysł zmienia się w projekt; projekt należy napisać; projekt trzeba złożyć; projekt zyskuje akceptację; podpisywana jest umowa o dofinansowanie

5 Zanim złożysz wniosek… Wykorzystanie środków unijnych do rozwoju firmy to proces długotrwały, do którego trzeba należycie się przygotować. Błędem popełnianym przez wiele firm w poprzednim okresie programowania było ubieganie się o środki unijne tylko dlatego, że one były, a nie dlatego, że firma miała strategię rozwoju. Tymczasem trzeba zacząć właśnie od tego.

6 Zanim złożysz wniosek… 1. STRATEGIA ROZWOJU FIRMY Musimy mieć pomysł na to, jak nasza firma ma wyglądać i funkcjonować za kilka lat. 2. FINANSOWANIE PROJEKTU Musimy przeanalizować możliwości finansowe firmy. Fundusze unijne z zasady przewidują refundację poniesionych już kosztów.

7 3. WYBÓR ŹRÓDŁA DOTACJI Musimy znaleźć odpowiedni program i działanie. Tylko odnalezienie odpowiedniego programu i działania oraz złożenie wniosku do prawidłowej instytucji daje szansę powodzenia.

8 Fundusze strukturalne są dostępne w kilku tzw. programach krajowych, do których należą: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i środowisko, Kapitał ludzki, Rozwój Polski Wschodniej Z programów tych będą dofinansowane inwestycje o dużej wartości i ponadregionalnym oddziaływaniu. Z punktu widzenia firm na uwagę zasługuje tu graniczna wartość inwestycji, która powinna przekraczać 2mln euro.

9 16 Regionalnych Programów Operacyjnych - osobno dla każdego województwa Istotą tych programów jest to, że zostały one sporządzone przez władze wojewódzkie, zgodnie z ich priorytetami.

10 4. WAŻNE SĄ DODATKOWE KRYTERIA W przypadku konkursów, które będą organizowane zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, założenia i wymagania co do załączników mogą być różne. W zależności od rodzaju projektu mogą to być np.: Biznesplan, Studium wykonalności, Wypis z dokumentu rejestrowego, Kopia statutu wnioskodawcy,

11 Kopie dokumentów potwierdzających sytuację finansową wnioskodawcy, Informacja o otrzymaniu innej pomocy publicznej lub oświadczenie o braku otrzymania takiej pomocy, Zaświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, Kopia zezwolenia na budowę, Wyciąg z dokumentacji technicznej, specyfikacja, Dokumenty związane z wpływem projektu na środowisko naturalne, Oświadczenie o posiadaniu środków niezbędnych do realizacji projektu.

12 5. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU Weryfikując czy wniosek przejdzie ocenę formalną należy odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: czy wniosek zostanie złożony w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie; czy projekt będzie zgodny z typem projektów określonym w konkursie; czy wniosek zostanie zgłoszony w prawidłowym terminie i miejscu; czy wniosek wraz z załącznikami zostanie złożony w zamkniętej kopercie; czy koperta będzie prawidłowo opisana; czy jesteśmy w grupie beneficjentów, czyli uprawnionych do składania wniosków;

13 czy zastosowaliśmy właściwy formularz wniosku; czy dysponujemy oryginałem wniosku, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią i wersją elektroniczną; czy wniosek i załączniki będą spięte w sposób uniemożliwiający ich rozłączenie; czy wniosek zostanie podpisany na ostatniej stronie niebieskim tuszem wraz z datą oraz imienną pieczątką przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy; czy wszystkie strony (zarówno oryginał i kopia) będą ponumerowane; czy każda strona oryginału (kopii) zostanie parafowana przy użyciu niebieskiego tuszu;

14 czy zostaną wypełnione wszystkie pola we wniosku; czy dostarczone zostaną wszystkie wymagane załączniki; czy dostarczone załączniki będą odpowiednio ponumerowane; czy dostarczymy oświadczenie potwierdzające brak podwójnego finansowania projektu ze środków unijnych; czy załączone dokumenty, np. wyciąg z KRS, dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, będą aktualne; czy projekt będzie spełniał kryterium geograficzne (realizacja w konkretnym województwie).

15 6. UMOWA O DOFINANSOWANIE - REALIZACJA I ROZLICZENIE PROJEKTU Przygotowanie wniosku i w konsekwencji otrzymanie dotacji zobowiązuje przedsiębiorstwo do realizacji inwestycji zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie.

16 umowa i jej konsekwencje projekt (wniosek o dofinansowanie) stanowi integralną część umowy; umowa nakłada szereg obowiązków, które musisz wypełnić; umowa może zostać rozwiązana co powoduje określone skutki;

17 sprawozdawczość – oczko w głowie UE monitoring – przedstawiasz postępy w realizacji projektu oraz problemy, z jakimi masz do czynienia; wskaźniki realizacji projektu: produkt rezultat

18 płatności – zadbaj o zwrot to, że otrzymałeś dotację nie oznacza automatycznego przelania na Twoje konto środków z UE; wniosek o płatność to w skrócie spis faktur i innych dokumentów księgowych dotyczących projektu;

19 płatności – zadbaj o zwrot przedstawiaj wnioski o przyzwoitej wartości; uważaj na kwoty - to najczęstszy błąd, który powoduje opóźnienie w przekazaniu dotacji;

20 kontrole realizowanych projektów kontrole na miejscu realizacji projektu; kontrola zawsze zapowiedziana zazwyczaj przed przekazaniem ostatniej części płatności na rzecz projektodawcy; kontrola nawet w 5 lat po zakończeniu projektu;

21 kontrole realizowanych projektów Co podlega kontroli? dokumenty finansowe /faktury, wyciągi z rachunków bankowych, ewidencja księgowa projektu etc./; dokumentacja monitoringowa /ankiety, protokoły etc./; promocja projektu /logo, korespondencja, tablice etc./; dokumenty przetargowe /SIWZ, ogłoszenie, protokoły/

22 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka 47 41-500 Chorzów Tel: (032) 743 91 60 Fax:(032) 743 91 61 e-mail: scp@scp-slask.pl Gdzie szukać informacji?

23 dziękuję za uwagę Patrycja Niepsuj Gabinet Wojewody Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach tel. 032 20 77 145 e-mail: zporr@slask.eu


Pobierz ppt "Jak oskubać Europę, czyli na jaką pomoc finansową mogę liczyć z Unii Europejskiej? Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach 10 kwietnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google