Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2-dniowe warsztaty dla beneficjentów projektów drogowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2-dniowe warsztaty dla beneficjentów projektów drogowych"— Zapis prezentacji:

1 2-dniowe warsztaty dla beneficjentów projektów drogowych
„Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk” 2-dniowe warsztaty dla beneficjentów projektów drogowych

2 Wymogi wniosku o dofinansowanie - oczekiwania Instytucji Wdrażającej
Centrum Unijnych Projektów Transportowych Grudzień 2009 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

3 Złożenie wniosku o dofinansowanie
- ocena merytoryczna Zakończenie oceny Prośba o dodatkowe dokumenty Dostarczenie wyjaśnień Dostarczenie dokumentów Ponowna ocena dokumentacji Prośba o dodatkowe wyjaśnienia c.d. oceny i kolejna prośba o dokumenty i wyjaśnienia Dostarczenie dokumentów i wyjaśnień

4 Warianty realizacji przedsięwzięcia
Najczęstsze pytania w zakresie wypełnienia cz. F wniosku ? ?

5 Część „F” wniosku o dofinansowanie
F. OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO F.1. W jaki sposób projekt: a) przyczynia się do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego (europejska polityka w dziedzinie zmian klimatycznych, powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej itd.)? b) przestrzega zasad dotyczących działań zapobiegawczych oraz gwarantuje, że szkoda środowiskowa powinna być usunięta u źródła? c) przestrzega zasady „zanieczyszczający płaci”? ?

6 Część „F” wniosku o dofinansowanie
F.2. Konsultacje z organami ds. ochrony środowiska Czy przeprowadzono konsultacje z organami ds. ochrony środowiska, których dany projekt może wymagać, z uwagi na ich konkretne kompetencje? Tak Nie Jeżeli tak, proszę podać nazwy i adresy oraz wyjaśnić zakres obowiązków organu: Jeżeli nie, proszę podać powody: Jak opisać zakres obowiązków????

7 Część „F” wniosku o dofinansowanie
Czym jest zezwolenie na inwestycję? Decyzją budowlaną? Środowiskową? F Ocena wpływu na środowisko naturalne F Zezwolenie na inwestycję F Czy wydano już zezwolenie na realizację tego projektu? Tak Nie   F Jeżeli tak, proszę podać datę: dd/mm/rrrr F Jeżeli nie, proszę podać datę złożenia oficjalnego wniosku o zezwolenie na inwestycję: F Kiedy spodziewane jest wydanie ostatecznej decyzji? F Określić właściwe władze, które wydały lub wydadzą zezwolenie na inwestycję:

8 Część „F” wniosku o dofinansowanie
F.3.3. Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE w sprawie strategicznej oceny środowiska[1] F Czy projekt wynika z planu lub programu objętego zakresem wymienionej dyrektywy? Nie (w takim przypadku proszę podać krótkie wyjaśnienie): Tak (w takim przypadku proszę podać, w celu dokonania oceny, czy uwzględniono szerszy, potencjalny, skumulowany wpływ projektu, link internetowy do nietechnicznego podsumowania[2] sprawozdania dotyczącego ochrony środowiska sporządzonego na potrzeby planu lub programu lub dostarczyć kopię elektroniczną tego sprawozdania) [1] Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. U. L 197 z , s. 30). [2] Opracowanego zgodnie z załącznikiem I lit. J) do dyrektywy 2001/42/WE. Czy jeśli projekt wynika z prognozy dla POIiŚ – mogę zaznaczyć „TAK” ?

9 Część „F” wniosku o dofinansowanie
F.4. Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 F.4.1. Czy projekt może wywierać istotne negatywne oddziaływanie na obszary objęte lub które mają być objęte siecią Natura 2000? Tak, w takim przypadku 1) należy przedstawić podsumowanie wniosków wynikających z odpowiedniej oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG 2) jeżeli podjęcie środków kompensujących uznano za konieczne zgodnie z art. 6 ust. 4, proszę dostarczyć kopię formularza „Informacje na temat projektów, które mogą wywierać istotny negatywny wpływ na obszary Natura 2000, zgłoszone Komisji (DG ds. Środowiska) na mocy dyrektywy 92/43/EWG Nie, w takim przypadku proszę załączyć wypełnioną przez właściwą instytucję deklarację z załącznika I Czy zawsze – gdy stwierdzono brak możliwości wystąpienia negatywnego wpływu – wymagana jest deklaracja organu?

10 Co powinno zawierać uzasadnienie?
Deklaracja Załącznik– zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 Organ odpowiedzialny _____________________ po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu _____________________ który ma być zlokalizowany w _____________________ oświadcza, że projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000 z następujących powodów: POLE TEKSTOWE Co powinno zawierać uzasadnienie?

11 Część „F” wniosku o dofinansowanie
F.5. Dodatkowe integracyjne środki w zakresie ochrony środowiska Czy w projekcie przewidziano, oprócz oceny oddziaływania na środowisko naturalne, jakiekolwiek dodatkowe działania uwzględniające aspekt ochrony środowiska (np. audyt środowiskowy, zarządzanie środowiskiem, innego rodzaju instrument monitorowania środowiskowego)? Tak Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegóły: Czym są integracyjne środki w zakresie ochrony środowiska?

12 Część „F” wniosku o dofinansowanie
F.6. Koszt rozwiązań na rzecz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko Jeżeli są one zawarte w kosztach całkowitych, proszę oszacować udział kosztów środków podjętych w celu zmniejszenia i/lub skompensowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne %  Proszę podać krótkie wyjaśnienie: Czy wystarczy tylko podać procent?

13 wniosek o dofinansowanie
+ Dokumentacja z postępowania OOŚ Beneficjent

14 Znajomość instrukcji do wypełnienia części F wniosku o dofinansowanie
Czy można napisać nowe streszczenie nietechniczne ROŚ? Czy wystarczy ROŚ z etapu DŚU? Czy wystarczy tylko zawiadomienie o wszczęciu postępowania? Czy trzeba załączyć postanowienie RDOŚ do decyzji budowlanej? Czy zawsze trzeba załączyć deklarację organu w sprawie Natura 2000 Znajomość wytycznych MRR w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych Znajomość instrukcji do wypełnienia części F wniosku o dofinansowanie

15 Wymagane dokumenty Wszystkie decyzje uzyskane w ramach projektu (lokalizacyjne, środowiskowe, budowlane) Raport (Raporty) o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli był wymagany) Wyniki konsultacji z właściwymi organami administracji publicznej (uzgodnienia, opinie...) Dokumentacja z konsultacji społecznych (wszystkie obwieszczenia, zawiadomienia, protokoły z rozpraw administracyjnych)

16 Idealna dokumentacja:
Komplet dokumentów ułożony tematycznie oraz w kolejności chronologicznej 1 2 3

17 Przygotowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko – należy zwrócić uwagę na:
Przygotowanie SIWZ Doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, przykładowo: Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi MRR w zakresie przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy UE Opracowanie ROŚ – w tym analizy przynajmniej dwóch wariantów inwestycyjnych przedsięwzięcia oraz wariantu „0”, uwzględnienie analizy wpływu na istniejące i potencjalne obszary Natura 2000 Spójność dokumentów: karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu, studium wykonalności

18 Przygotowanie SIWZ c.d. d) Zobowiązanie wykonawcy do:
Uwzględnienia wszelkich uzupełnień i uwag Zamawiającego oraz wnioskowany właściwy organ prowadzący postępowanie OOŚ Prowadzenia konsultacji społecznych i przygotowania protokołu i dokumentacji fotograficznej Monitorowania procesu oceny oddziaływania na środowisko e) Uwzględnienie odpowiedniego okresu na przygotowanie dokumentacji środowiskowej (przykładowo może być niezbędne wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej)

19 Przygotowanie SIWZ c.d. Zespół ekspertów – odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, przykładowo: Doświadczenie zawodowe minimum 5 lat. W okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania pełnił samodzielną funkcję Kierownika zespołu opracowującego raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia w zakresie dróg klasy ….. i wyższej lub był autorem lub współautorem przynajmniej 3 raportów o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia w zakresie dróg klasy ….. i wyższej. Minimalne doświadczenie: w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia uczestniczył w przygotowaniu co najmniej 2 dokumentacji środowiskowych opracowywanych na potrzeby postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla dróg krajowych klasy …….. i wyższej (inwentaryzacja przyrodnicza, analizy środowiskowe, raport, ekspertyza specjalistyczna, pomiary i inne o podobnym charakterze)

20 Przygotowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko c.d.
Odbiór dokumentu, m.in. w oparciu o kryteria podane w wytycznych MRR Zakres raportu zgodny z podanym w ustawie Prawo ochrony środowiska Warianty realizacji – analiza, a nie tylko opis Nacisk położony na analizę oddziaływań i środki zapobiegawcze Celowość i wiarygodność - uzasadnienie konieczności realizacji Obiektywna ocena oddziaływań, poparta kryteriami technicznymi lub naukowymi Indywidualność każdego oddziaływania i zastosowanych środków łagodzących, minimalizujących lub kompensujących negatywne oddziaływanie Precyzyjnie określone działania naprawcze Spójność informacji (ROŚ z KIP i z SW / ROŚ ogólny z częścią dot. Natura 2000) Streszczenie nietechniczne – prosta struktura, odniesienie się do każdego punktu w raporcie, nietechniczny język

21 Dziękujemy za uwagę! UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO


Pobierz ppt "2-dniowe warsztaty dla beneficjentów projektów drogowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google