Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej"— Zapis prezentacji:

1 Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

2 Piszesz wypracowanie (w przyszłości pracę magisterską) lub wygłaszasz referat? Przygotowujesz prezentację maturalną?

3 Nie zapomnij podać informacji, z czego korzystasz!
Warunkiem przystąpienia do matury jest oddanie w terminie bibliografii do Twojej prezentacji!

4 Co to jest BIBLIOGRAFIA??
Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.

5 Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:
PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura. PN - ISO-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części.

6 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI

7 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora: Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. ISBN. ELEMENTY: obowiązkowe i nieobowiązkowe

8 Przykład: Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, ISBN ELEMENTY: obowiązkowe i nieobowiązkowe

9 Pamiętaj, by pisać w ciągu - od marginesu do marginesu!

10 ; : . , - / ( ) Zwracaj uwagę na znaki przestankowe:
Stosuj je konsekwentnie!!!

11 Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, a nie na okładce!

12 Lutosławski Wincenty czy Witold?
Autor – element obowiązkowy: Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby, np. „Lutosławski W.” - to: Lutosławski Wincenty czy Witold?

13 Autor – element obowiązkowy:
Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczynamy od tytułu. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami.

14 Autor – element obowiązkowy:
Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: prof. dr doc. mgr ks. Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc.

15 Tytuł – element obowiązkowy:
Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem: ... Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!!

16 Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić:
Wydanie – element obowiązkowy: Jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr.

17 Można skracać nazwę wydawcy
Wydawca – element nieobowiązkowy: Można skracać nazwę wydawcy Np.: PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe Ossolineum zamiast Zakład Narodowy im Ossolińskich WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

18 Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania i nazwy wydawcy.
Trzeba podać rok (datę) wydania i nowość - numer ISBN!!

19 Co to jest ISBN?? ISBN – ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska o wydawcy: 02 – WSiP i o książce.

20 Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.
Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, ISBN

21 Kapuściński R.: Heban. Wyd. 7. 2003. ISBN 83-07-02948-1.
Przykład – tylko obowiązkowe elementy: Kapuściński R.: Heban. Wyd ISBN

22 OPIS BIBLIOGRAFICZNY pracy zbiorowej:
Kompendium wiedzy o ekologii. Pod red. Jana Strzałko i Teresy Mossor-Pietraszewskiej. Wyd. 2 popr. i uzup ISBN

23 OPIS BIBLIOGRAFICZNY jednego tomu wielotomowej pracy zbiorowej:
Poezja polska : antologia. Wy- bór i oprac. Ryszard Matuszewski, Sewe- ryn Pollak. Wyd. 3 poszerz. Cz ISBN

24 OPIS BIBLIOGRAFICZNY fragmentu (rozdziału) książki – elementy opisu:
Opis całości książki (jak poprzednio, ale bez ISBN). Tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział.

25 Przykład: Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Wyd Ekspresjonizm, s ELEMENTY: obowiązkowe

26 Pamiętaj, że cała książka jest tego samego autorstwa!
OPIS BIBLIOGRAFICZNY fragmentu (rozdziału) książki: Pamiętaj, że cała książka jest tego samego autorstwa! Tak sporządzamy również opis wiersza (czy opowiadania) ze zbioru jednego autora. Lipska E.: Ja A jednak mi- łość, s. 41.

27 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ROZPRAWY (ESEJU, rozdziału) Z  PRACY ZBIOROWEJ – elementy opisu:
Nazwisko i imię autora rozdziału. Tytuł rozdziału. W: Opis książki, w której za- warty jest rozdział (bez ISBN), strony zajęte przez rozdział.

28 Przykład 1: Hutnikiewicz Artur: Badania nad literaturą Młodej Polski. W: Roz- wój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku. 1986, s ELEMENTY: obowiązkowe

29 Przykład 2 : Wiersz z antologii wielu autorów
Stachura E.: Wielki Testament. W: Od Kochanowskiego do Szymbors- kiej: antologia poezji polskiej. Wy- bór Marek Wawrzkiewicz. 1999, s

30 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

31 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł czasopis-ma” rok numer czasopisma numery stron zajęte przez artykuł.

32 Przykład: Jaworski Marcin: Różewicz – ostatni modernista. „Polonisty- ka” 2005 nr 5 s

33 Opis bibliograficzny RECENZJI – elementy opisu:
Nazwisko i imię autora recenzo- wanej książki: Tytuł recenzowa-nej książki. Wydanie. Rok wyda- nia. ISBN. Rec. Imię i nazwisko autora recenzji. „Tytuł czasopis- ma” rok numer czasopisma strony zajęte przez recenzję.

34 Przykład: Hrabal B: Auteczko ISBN X. Rec. Leszek En- gelking. „Tygodnik Powszechny” 2003 nr 17 s. 10.

35 Opis bibliograficzny WYWIADU – elementy opisu:
Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu: Tytuł wywia- du. Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad. „Tytuł czasopisma” rok numer numery stron.

36 Przykład: Jerofiejew W.: Pamięć jest niebez- pieczna. Rozm. przepr. Aleksander Kaczorowski. „Polityka” 2005 nr 20 s. 72.

37 OPISY BIBLIOGRAFICZNE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

38 Książka na płycie CD-ROM:
Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja Łódź: Pro-media CD, ISBN

39 Książka w Internecie: Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia [on line] [dostęp 19 września 2005]. Dostęp- ny w Internecie: pis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm.

40 Strona www: Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Aka- demia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej [dostęp 4 lutego 2005]. Dos- tępny w World Wide Web: ap.krakow.pl/whk/

41 Artykuł w czasopiśmie internetowym:
Karpiel Anna: Motyw szatana w litera- turze romantycznej. W: „Konspekt” [on- line] nr 2 [ dostęp 22 września 2005]. Dostępny w Internecie: wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm. ISSN

42 OPIS BIBLIOGRAFICZNY INNYCH TEKSTÓW KULTURY

43 OPIS BIBLIOGRAFICZNY REPRODUKCJI OBRAZU (rzeźby, dzieła architektury):
Jak opis rozdziału z książki: Velasquez Diego: Infantka Małgorzata [il.]. W: Rzepińska Maria: Siedem wie- ków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. i uzup. 1986, nr il. XLVI.

44 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU:
Cudzoziemka [film]. Reż. Ryszard Ber [kas. wiz. VHS]. Warszawa: AGF, 1986.

45 Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy.
Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.

46 Bibliografia: Artykuł: Bibliografia załącznikowa i przypisy. „Biblioteka w Szkole” 2004 nr 11 s. 26 – 27. Strony www: Bibliografia załącznikowa [online]. Mrągowo: Biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w World Wide Web: wo.neostrada.pl/biblioteka/bibliografz.html. Medoń-Wosz Anita, Sławiński Krzysztof: Bibliografia załącznikowa [online]. Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w World Wide Web: gur.ae.krakow.pl/Biblioteka/Wi/zalaczniki.php?link=zalaczniki#ad.6. Zasady sporządzania opisów wydawnictw zwartych i ciągłych do bibliografii załącznikowej [online]. Toruń: Serwis informacyjny Biblioteka Pedagogiczna [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w World Wide Web:


Pobierz ppt "Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google