Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej"— Zapis prezentacji:

1 Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej
mgr Alicja Wyszyńska II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wlkp.

2 Piszesz wypracowanie (w przyszłości pracę magisterską) lub wygłaszasz referat? Przygotowujesz prezentację maturalną?

3 Nie zapomnij podać informacji, z czego korzystasz!
Warunkiem przystąpienia do matury jest oddanie w terminie bibliografii do Twojej prezentacji!

4 Prawidłowo sporządzoną bibliografię należy zamieszczać na końcu KAŻDEJ pracy: referatu, wypracowania oraz wszelkich prac konkursowych z KAŻDEGO przedmiotu. Podanie w pracy bibliografii jest jednym z niezbędnych warunków zachowania praw autorskich.

5 Co to jest BIBLIOGRAFIA??
Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać. Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.

6 Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:
PN - ISO 690: 2002 Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura. PN - ISO-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części.

7 Opis bibliograficzny KSIĄŻKI

8 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora: Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. ISBN. Przykład: Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, ISBN

9 Pamiętaj, by pisać w ciągu - od marginesu do marginesu!

10 ; : . , - / ( ) Zwracaj uwagę na znaki przestankowe:
Stosuj je konsekwentnie!!!

11 Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym. Na końcu każdego opisu - tak jak na końcu zdania – postaw kropkę. Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, ISBN

12 Dlaczego polecam stosowanie dwukropka między autorami a tytułem:
Nowak Jan, Kowalski Antoni, Marek Piotr, Adam Mickiewicz, Kraków, WL, 1966. W przypadku, gdy mamy do czynienia z kilkoma autorami, tytuł jest imieniem i nazwiskiem, a jedna z osób ma nazwisko utworzone z imienia – opis staje się nieczytelny. Stosowanie przecinków nie jest błędem, ale nie jest korzystne.

13 Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, a nie na okładce!

14 Wincenty czy Witold Lutosławski?
Autor: Jeżeli robimy wyjątkowo dużo opisów bibliograficznych, wtedy można zamiast imienia autora podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby: np. Lutosławski W. - to: Wincenty czy Witold Lutosławski?

15 Iksiński Zenon, Kowal Jan, Nowak Paweł.
Jeżeli autor nie jest znany – opis zaczynamy od tytułu. Jeśli autorów jest więcej niż trzech, podajemy dane pierwszej osoby (lub podkreślonej przez wydawcę): Iksiński Zenon i in. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami. Iksiński Zenon, Kowal Jan, Nowak Paweł.

16 Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach:
prof. dr doc. mgr ks. Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc.

17 „Polonistyka” ale Pan Tadeusz
Tytuł: Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem: (...) Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!! „Polonistyka” ale Pan Tadeusz

18 Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr. Wydanie:
Jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr.

19 Wydawca: Można skracać nazwę wydawcy: Np.: PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe Ossolineum zamiast Zakład Narodowy im Ossolińskich WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

20 ZAWSZE trzeba podać rok (datę) wydania
ZAWSZE trzeba podać rok (datę) wydania. Jeśli daty nie ma w książce, koniecznie trzeba ją określić i zapisać: [1999] lub ok.1999

21 Od 2002 obowiązkowym elementem opisu bibliograficznego jest numer ISBN:
ISBN – ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska o wydawcy: 02 – WSiP i o książce. Nadawanie numerów ISBN obowiązuje wydawców polskich od 1974 roku. Od 2007 roku nr ISBN poprzedzony jest prefiksem 978 i liczy 13 cyfr.

22 Opis bibliograficzny PRACY ZBIOROWEJ:
Kompendium wiedzy o ekologii. Red. Jan Strzałko i Teresa Mossor-Pietraszewska. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa: PWN, ISBN

23 Opis bibliograficzny JEDNEGO TOMU wielotomowej pracy zbiorowej:
Poezja polska : antologia. Wybór i oprac. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak. Cz. 1. Wyd. 3 poszerz. Warszawa: Czytelnik, ISBN

24 Opis bibliograficzny FRAGMENTU (ROZDZIAŁU) książki napisanej przez jednego autora:
Opis całości książki (jak poprzednio, ale bez ISBN). Tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział. (Podanie numeru ISBN w opisie rozdziału nie jest błędem, ale nie jest obowiązkowe).

25 Przykład: Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Wyd. 5. Warszawa: WP, Ekspresjonizm, s Tak sporządzamy również opis wiersza (czy opowiadania) ze zbioru jednego autora.

26 Opis bibliograficzny rozprawy (eseju, rozdziału) Z  PRACY ZBIOROWEJ – elementy opisu:
Nazwisko i imię autora rozdziału. Tytuł rozdziału. W: Opis książki, w której zawarty jest rozdział (bez ISBN), strony zajęte przez rozdział.

27 Przykład 1: Bogucka Maria: Barbara Radziwiłłówna. W: Życiorysy historyczne, literackie i legendarne. Seria pierwsza. Wyd. 2. Red. Zofia Stefanowska i Janusz Tazbir. Warszawa: PWN,1984, s. 67 – 88.

28 Przykład 2 : Wiersz z antologii wielu autorów
Stachura Edward: Wielki Testament. W: Od Kochanowskiego do Szymborskiej: antologia poezji polskiej. Wybór Marek Wawrzkiewicz. Warszawa: Książka i Wiedza, 1999, s

29 Opis bibliograficzny WSTĘPU do książki:
Nazwisko i imię autora wstępu: Tytuł wstępu. W: Opis książki, w której zawarty jest wstęp, strony zajęte przez wstęp. Drawicz Andrzej: Wstęp. W: Bułhakow Michaił: Mistrz i Małgorzata. Wyd.15. Warszawa: MUZA, ISBN , s. V - LXXXIV.

30 Opis bibliograficzny Fragmentu BIBLII:
Księga: Księga Izajasza. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. [Biblia Tysiąclecia]. Wyd. 5. Poznań: Pallottinum, ISBN , s

31 Opis bibliograficzny Fragmentu BIBLII:
Fragment posiadający własną nazwę: Przypowieść o siewcy. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. [Biblia Tysiąclecia]. Wyd. 5. Poznań: Pallottinum, ISBN Mt 13, 1- 9, s

32 Opis bibliograficzny Fragmentu BIBLII:
Krótki cytat: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. [Biblia Tysiąclecia]. Wyd. 5. Poznań: Pallottinum, ISBN Flp 4,13, s

33 Opis bibliograficzny ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

34 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł Czasopisma” rok, numer czasopisma, numery stron zajęte przez artykuł.

35 Przykład: Jaworski Marcin: Różewicz – ostatni modernista. „Polonistyka” 2005, nr 5, s

36 Opis bibliograficzny RECENZJI – elementy opisu:
Nazwisko i imię autora recenzo- wanej książki: Tytuł recenzowa-nej książki. Wydanie. Rok wyda- nia. ISBN. Rec. Imię i nazwisko autora recenzji. „Tytuł Czasopis- ma” rok, numer czasopisma, strony zajęte przez recenzję.

37 Przykład RECENZJI: Kuczok Wojciech: Gnój. Warszawa Rec. Piotr Śliwiński: Normalni, wydrążeni, źli. „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 32, s. 11.

38 Opis bibliograficzny WYWIADU – elementy opisu:
Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu: Tytuł wywia- du. Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad. „Tytuł Czasopisma” rok, numer, numery stron.

39 Przykład WYWIADU: Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony. Rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz. „Polityka” 2004, nr 3, s

40 Ciekawostka - opis bibliograficzny wydawnictwa ciągłego - CZASOPISMA:
„Tytuł właściwy : dodatek do tytułu.” Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności ; kolejne oznaczenie odpowiedzialności. Oznaczenie wydania. Numeracja pierwszego zeszytu (jeżeli podstawą opisu jest nr 1). Miejsce wydania : Wydawca, data wydania 1. zeszytu. ISSN.

41 Opisy bibliograficzne DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

42 Książka na płycie CD-ROM:
Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja Łódź: Promedia CD, ISBN

43 Książka w Internecie: Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia. [online] [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w Internecie:

44 Strona www: Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Aka- demia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej. [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Internecie: krakow.pl/whk/.

45 Forum internetowe: Maria: Opis bibliograficzny. W: Biblioteka w Szkole. Forum Ogólne. [online]. [dostęp 6 kwietnia 2008]. Dostępny w internecie. edu.pl/forum/viewtopic.php?p=10994#10994.

46 Artykuł w czasopiśmie internetowym:
Karpiel Anna: Motyw szatana w litera- turze romantycznej. W: „Konspekt” 2005, nr 2 [online]. [dostęp 22 września 2005]. Dostępny w Internecie: ISSN

47 Opis bibliograficzny INNYCH TEKSTÓW KULTURY

48 Opis bibliograficzny REPRODUKCJI OBRAZU (rzeźby, dzieła architektury): Jak opis rozdziału z książki:
Vermer Johannes: Pracownia artysty [il.]. W: Rynck Patrick de: Jak czytać malarstwo. Kraków: Universitas, 2005, s. 327.

49 Opis bibliograficzny FILMU:
Cudzoziemka [film]. Reż. Ryszard Ber [kas. wiz. VHS]. Warszawa: AGF, 1986.

50 Opis bibliograficzny utworu MUZYCZNEGO:
Nazwisko kompozytora/wykonawcy: Tytuł nagrania [rodzaj dokumentu]. Miejsce wydania: nazwa producenta, rok produkcji. Typ nośnika. Schumann Robert: Marzenie [dokument dźwiękowy]. W: Muzyka nocą. Warszawa: Sound-Pol, Płyta CD.

51 Opis bibliograficzny REKLAMY:
Szczęście maluje się na twarzy. Truskawkowy żel myjący do twarzy... [reklama prasowa]. „Filipinka” 2004, nr 9, s. 5. A świstak siedzi i zawija je w te sreberka [reklama telewizyjna]. Warszawa: TVP, 2005. Reklama mleka [dokument dźwiękowy]. Kraków: Radio RMF FM, 2007.

52 Opis bibliograficzny PROGRAMU TELEWIZYJNEGO:
Torbicka Grażyna: Kocham kino [program telewizyjny]. Warszawa: TVP2, [wyemitowano 18 listopada 2008, o 19.35].

53 Opis bibliograficzny PROGRAMU RADIOWEGO:
Nowak Katarzyna, Szwedowska Joanna: Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata [program radiowy]. Warszawa: Polskie Radio Dwójka, [nadano 18 listopada 2008, o 11.45].

54 Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy.
Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.

55 LITERATURA PODMIOTU - to omawiane przez Was utwory literackie, czyli wszystko to, co zamierzacie poddać analizie podczas Waszego wystąpienia maturalnego, a także to, co złoży się na materiał argumentacyjny dla Waszych własnych sądów. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakaty i inne. LITERATURA PRZEDMIOTU - to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z Internetu itp.), które autor prezentacji wyszukał i wykorzystał przy opracowaniem tematu. Literatury przedmiotu nie interpretujecie, tylko uzasadniacie nią swoje tezy wysnute z interpretacji dzieł. /

56 POWODZENIA!!!!.


Pobierz ppt "Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google