Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła finansowania działań w sektorze spożywczym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła finansowania działań w sektorze spożywczym"— Zapis prezentacji:

1 Źródła finansowania działań w sektorze spożywczym
Wojciech Pander CASE-Doradcy

2 Agenda wystąpienia Wprowadzenie Źródła finansowania działalności
Przyszły okres programowania

3 Zależności dotyczące finansowania firm w przemyśle spożywczym
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich MSP wymienione w załączniku I do Traktatu - + MSP nie wymienione w załączniku I do Traktatu

4 Fundusze dla firm nie wymienionych w załączniki I do Traktatu

5 Dotacje UE – Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

6 Przykładowe szkolenia dofinansowane z funduszy UE

7 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

8 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
O dotacje mogą się ubiegać mikroprzedsiębiorcy (definicja) Wnioski składamy w Urzędzie Marszałkowskim Zakup usług doradczych (do Euro) i inwestycje (do Euro) Pomoc publiczna (50% i 30%+15% dla MSP) Środki przyznawane są na zasadzie refundacji Ocena formalna – ocena merytoryczno-techniczna (KOP)

9 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – projekty:
Specjalistyczne usługi doradcze, w tym: strategia umieszczenia produktu na nowym rynku, wprowadzenie na rynek nowego produktu, zdobycie nowej grupy klientów, racjonalizacja przepływów finansowych, towarów, materiałów, komputeryzacja oraz racjonalizacja, poprawa zarządzania firmą

10 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – projekty:
Projekty inwestycyjne, związane z: utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa, rozszerzeniem działalności gospodarczej, zmianą produkcji lub procesów produkcyjnych, zmianą wyrobu lub usługi i sposobów świadczenia usług, unowocześnieniem wyposażenia lub modernizacją środków produkcji

11 Wydatki kwalifikowalne
Wydatki kwalifikowalne działania 3.4 są zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach (Dz. U Nr 267, poz. 2652)

12 ZPORR 3.4 - Najbliższe terminy
Projekty doradcze: 01 – 15 luty 01 – 16 czerwiec 02 – 16 październik Projekty inwestycyjne: 01 – 15 marzec i 01 – 15 wrzesień

13 Wytyczne oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie www.rarr.rzeszow.pl

14 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – działanie 2.3

15 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje – projekty:
działania modernizacyjne w MSP prowadzące do wprowadzenia znaczącej zmiany produktu lub procesu produkcyjnego wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa zakup wyników prac badawczo-rozwojowych i/lub praw własności przemysłowej przez przedsiębiorstwa wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej zastosowanie i wykorzystanie ICT w procesach zarządzania przedsiębiorstwem dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP

16 Wszystkie projekty zgłaszane przez Wnioskodawców powinny dotyczyć wprowadzanej przez nich innowacji produktowej lub procesowej. Przez innowację należy rozumieć prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania, a także przygotowaniem do sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów i usług (oferty) przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo innego wykorzystania w praktyce lub wprowadzenie unowocześnionego procesu dystrybucji

17 Dokumenty programowe Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata (Dz. U. Nr 166, poz. 1744) Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata (Dz. U. Nr 197, Poz. 2023) Podręcznik beneficjenta Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach SPO-WKP ( Instrukcja wypełniania wniosków – Generator Wniosków

18 Pomoc publiczna Pomoc de minimis – pomoc regionalna (na nowe inwestycje) Pułapy pomocy zł – zł Maksymalna wysokość pomocy publicznej wynosi: 30% dla Warszawy i Poznania, 40% dla Wrocławia, Krakowa i Trójmiasta i 50% dla pozostałych terenów Polski (decyduje lokalizacja inwestycji)

19 Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem są wydatki niezbędne do realizacji projektu i poniesione przez Beneficjenta w okresie realizacji Projektu, nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie we właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej. Wydatkami kwalifikującymi się w ramach Działania są wydatki w cenach netto, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27 sierpnia 2004 r w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO-WKP (Dz. U. Nr 195, poz. 2010)

20 Gotowy wniosek wraz z załącznikami składamy w Regionalnej Instytucji Finansującej (Agencja Rozwoju Regionalnego MARR) w oryginale, dwóch kopiach i na nośniku elektronicznym (CD-ROM)

21 Fundusze dla firm wymienionych w załączniki I do Traktatu

22 Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich (SPO ROL) Działanie 1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych

23 Beneficjenci to osoby fizyczne lub prawne, których statutowym przedmiotem działalności jest przetwórstwo produktów rolnych, pakowania jaj, usługowe zamrażanie wraz z przechowywaniem produktów rolnych lub handel hurtowy artykułami rolno-spożywczymi (załączniki)

24 SPO - ROL Wielkość dofinansowania od 100 tyś zł – 20 mln zł
Maksymalny poziom pomocy może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych projektu Wnioski składamy w OR ARIMR Dodatkowe informacje na stronach ARIMR oraz Ministerstwa Rolnictwa Środki przyznawane są na zasadzie refundacji Ocena formalna (OR ARIMR) – ocena ekonomiczna (ARIMR)

25 Cele programu – wspierane projekty:
Poprawienie warunków sanitarno-higienicznych i weterynaryjnych produkcji Rynkowe ukierunkowanie produkcji i wykorzystanie istniejących nisz rynkowych Tworzenie nowych i racjonalizacji istniejących kanałów zbytu Poprawienie jakości produktów Wzrost wartości dodanej produktów Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko Ulepszenie struktury logistycznej Wprowadzenie nowych i modernizacja istniąjących technologii produkcji

26 NSRO

27 Co nas czeka w przyszłości?
6 Programów Operacyjnych 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 4 Programy Sektorowe Program Operacyjny Spójność Terytorialna i Konkurencyjność Regionów

28 Program Operacyjny Konkurencyjna Gospodarka
Priorytet 2 Badania i rozwój technologii Priorytet 3 Kapitał dla innowacji Priorytet 4 Inwestycje Priorytet 5 Kooperacja Priorytet 6 Infrastruktura sfery B+R

29 Dziękuję bardzo za uwagę


Pobierz ppt "Źródła finansowania działań w sektorze spożywczym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google