Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie inwestycji innowacyjnych zMinisterstwo Gospodarki i Pracy (ustawa z 20 marca 2002 o finansowym wspieraniu inwestycji, Dz.U. Nr 41, poz. 363 z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie inwestycji innowacyjnych zMinisterstwo Gospodarki i Pracy (ustawa z 20 marca 2002 o finansowym wspieraniu inwestycji, Dz.U. Nr 41, poz. 363 z."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie inwestycji innowacyjnych zMinisterstwo Gospodarki i Pracy (ustawa z 20 marca 2002 o finansowym wspieraniu inwestycji, Dz.U. Nr 41, poz. 363 z 2002) zMinisterstwo Nauki i Informatyzacji (Komitet Badań Naukowych), zBank Gospodarstwa Krajowego, z6. Program Ramowy UE 2002-2006, Wsparcie finansowe:

2 Ministerstwo Gospodarki i Pracy ADRES: Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa www.konkurencyjnosc.gov.pl Ustawa z dn. 20 marca 2002 roku O finansowym wspieraniu inwestycji (Dz.U. Nr 41, poz. 363, 2002 z późn. Zmianami)

3 Ministerstwo Gospodarki, i Pracy Wsparcie finansowe może obejmować następujące przedsięwzięcia: znowe inwestycje (> 10 mln. euro) lub zrozbudowę i modernizację firmy z utrzymaniem co najmniej 100 miejsc pracy (od 500 tys. euro) lub zutworzenie nowych miejsc pracy (co najmniej 20 miejsc na okres nie mniej niż 5 lat) lub zinwestycję wprowadzającą innowację techniczną lub zwpływającą na poprawę stanu środowiska, zprzedsięwzięcie zlokalizowane w parku przemysłowym lub technologicznym.

4 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Kategorie kosztów kwalifikowanych: -zakup gruntów pod inwestycję, -nabycie lub wytworzenie środków trwałych (np. budynków, urządzeń, infrastruktury technicznej), -nabycie lub wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych (np. patentów, licencji).

5 Ministerstwo Gospodarki i Pracy zDwa terminy składania wniosków zProgram finansowany ze środków Funduszy Strukturalnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (poddziałanie 2.2.1) zZespół ds. Udzielania Wsparcia Finansowego Przedsiębiorcom – decyzja o przyznaniu wsparcia zKryteria oceny, tryb udzielania i odmowy, terminy – rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy

6 Ministerstwo Nauki i Informatyzacji ADRES: ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa 53 tel.: (+48 22) 529 27 18 www.mnii.gov.pl

7 Bank Gospodarstwa Krajowego www.bgk.com.pl www.bgk.com.pl Bank Gospodarstwa Krajowego udziela poręczeń i gwarancji spłaty kredytu bankowego przeznaczonego na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rozwój produkcji. BGK współpracuje z 26 bankami w zakresie udzielania poręczeń i gwarancji. Warunki: Poręczenie lub gwarancja mogą sięgnąć do 70% wykorzystanej kwoty kredytu wraz z odsetkami

8 6. Program Ramowy UE zprogram koncentruje się na podniesieniu konkurencyjności Unii Europejskiej, w szczególności jej przedsiębiorstw, zpoprawie warunków życia, zwsparciu innych polityk wspólnotowych (również rynku pracy i zatrudnienia), zwzmocnieniu związków nauki z przemysłem. Szczególną uwagę przywiązuje się do podniesienia poziomu europejskiego know-how, innowacji technologicznych oraz współpracy nauki z przemysłem.

9 6. Program Ramowy UE umożliwienie przedsiębiorstwom (MSP) zlecania prac badawczych jednostkom badawczo - rozwojowym (JBR), projekty CRAFT - zgłaszane przez grupę MSP z kilku krajów UE oraz krajów stowarzyszonych, kolektywne projekty badawcze - zgłaszane przez stowarzyszenia MSP, izby gospodarcze, związki różnych branż z kilku krajów UE oraz krajów stowarzyszonych.

10 6. Program Ramowy zInne instrumenty, w których udział przedsiębiorstw innowacyjnych jest niezbędny: - European Research Area – ERA (Obszary Badań Naukowych), - Networks of Excellence – NoE (Sieci lub centra doskonałości), sieci kompetencji, - Integrated projects – IP (projekty zintegrowane), - Akcje wspierające.

11 6. Program Ramowy UE ADRES: Krajowy Punkt Kontaktowy 6. PR UE IPPT PAN ul. Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa www.6pr.pl

12 VENTURE CAPITAL www.venture-capital.pl www.venture-capital.pl zkapitał wysokiego ryzyka lub kapitał ryzyka – inwestorzy akceptują wyższy poziom ryzyka, oczekując wyższych zysków, zwsparcie wiedzą i doświadczeniem z dziedziny zarządzania tych pomysłodawców, którzy są specjalistami w dziedzinie projektu, zinwestycje w przedsiębiorstwa innowacyjne oraz hi-tech, zinwestycje w start-up lub młode firmy, zinwestycje ściśle określone w czasie, zreinwestycja zysków, zinwestycje drogą nabycia akcji lub udziałów.

13 zInnovation Relay Centres zEUREKA zGate2growth (LIFT) zSieć ośrodków Euro Info zSieć Innowacje Wsparcie inwestycji innowacyjnych Wsparcie doradcze :

14 Innovation Relay Centres www.irc.org.pl irc.cordis.lu www.irc.org.pl zZasięg geograficzny: sieć obejmuje 200 instytucji z 30 krajów skupionych w 68 IRC. zCel: promocja innowacji i transfer technologii w Europie. zNarzędzia: usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne dla MSP, negocjacje, promocja innowacji w Europie.

15 Eureka zZasięg geograficzny: sieć obejmuje 33 kraje oraz 3 kraje współpracujące. zCel: poprawa wydajności i konkurencyjności gospodarki europejskiej. zNarzędzia: partnerzy realizujący projekt, który uzyskał status Eureki, mogą liczyć na wsparcie ze strony administracji państw członkowskich.

16 Eureka www.eureka.be www. minii.gov.pl www.eureka.bewww. minii.gov.pl Polski Koordynator Projektów Eureki: p. Jerzy Tokarski Ministerstwo Nauki i Informatyzacji 00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3, Tel.: (22)628-14-06 529-22-52 fax: (22)628-35-34 jtokarski@mnii.gov.pl

17 Gate 2 Growth (b. LIFT) www.Gate2growth.com www.Gate2growth.com zGate2Growth Initiative to portal informacyjny wspierany przez Komisję Europejską, którego celem jest dostarczenie pomocy osobom poszukującym kapitału na przedsięwzięcia gospodarcze, w szczególności innowacyjne. Cel ten realizowany jest poprzez powiązanie: -ofert producentów, -ofert inwestorów, -sieci tematycznych o źródłach finansowania, ekspertach oraz usługach, -międzynarodowych sieci producentów i inwestorów.

18 Gate 2 Growth Narzędzia Gate 2 Growth to : - pomoc dla rozpoczynających działalność gospodarczą, - pomoc w przygotowaniu biznes planu, - ocena i sugestie do przygotowanego biznes planu, - seminaria na temat pozyskiwania venture capital, - wyszukanie inwestora oraz źródeł finansowania, - opracowania i publikacje przydatne dla firm poszukujących venture capital.

19 Sieć Krajowego Punktu Kontaktowego 6. PR UE z11 Regionalnych Punktów Kontaktowych, z44 Branżowe Punkty Kontaktowe, z148 Lokalnych Punktów Kontaktowych. Główne zadania Punktów wchodzących w skład sieci KPK to przekaz informacji, aktywizacja ofert, kontakty z instytucjami badawczymi i firmami, pomoc w przygotowaniu projektów, organizacja szkoleń oraz poszukiwanie partnerów z UE. W skład sieci wchodzi:

20 Ośrodki Euro Info www.euroinfo.org.pl www.euroinfo.org.pl Euro Info Centre – program Komisji Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw. W Polsce 14 ośrodków, w Europie ok. 300. zŹródło informacji o programach dla MSP, zOferty współpracy, poszukiwanie partnerów, rynki zagraniczne, zTargi, seminaria, konferencje, zPrawo wspólnot europejskich, zKlub eksportera, zInformacje związane z integracją z UE.

21 Sieć INNOWACJE www.innowacje.pl www.innowacje.pl zSieć instytucji, przedsiębiorstw, uczelni, ośrodków badawczych oraz organizacji wspierających innowacje, której celem jest promocja innowacyjności w rozwoju regionalnym. zźródło informacji, szczególnie dla MSP, o: - dostawcach technologii, - technologiach gotowych do wdrożenia, - źródłach finansowania wdrożeń, - krajowych i międzynarodowych programach wspierania działalności innowacyjnej.


Pobierz ppt "Wsparcie inwestycji innowacyjnych zMinisterstwo Gospodarki i Pracy (ustawa z 20 marca 2002 o finansowym wspieraniu inwestycji, Dz.U. Nr 41, poz. 363 z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google