Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa Robocza ds. Nowej Perspektywy Finansowej Spotkanie Grupy Tematycznej ds. Rozporządzeń UE 11 czerwca 2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa Robocza ds. Nowej Perspektywy Finansowej Spotkanie Grupy Tematycznej ds. Rozporządzeń UE 11 czerwca 2012r."— Zapis prezentacji:

1 Grupa Robocza ds. Nowej Perspektywy Finansowej Spotkanie Grupy Tematycznej ds. Rozporządzeń UE 11 czerwca 2012r.

2 Warunkowość ex ante Propozycje Prezydencji Duńskiej przyjęte na GAC w kwietniu 2012r. Stanowisko Rady w tym zakresie jest zadowalające dla Polski i nie odbiega znacząco od przedstawionego pierwotnie projektu KE. Stanowisko Rady w tym zakresie jest zadowalające dla Polski i nie odbiega znacząco od przedstawionego pierwotnie projektu KE. Warunki ex ante zostały powiązane z priorytetami inwestycyjnymi oraz specyficznymi celami programów. Warunki ex ante zostały powiązane z priorytetami inwestycyjnymi oraz specyficznymi celami programów. Zapewniono swobodę stosowania warunkowości ex ante albo na poziomie programu albo Umowy Partnerskiej Zapewniono swobodę stosowania warunkowości ex ante albo na poziomie programu albo Umowy Partnerskiej

3 Warunkowość ex ante Propozycje Prezydencji Duńskiej przyjęte na GAC w kwietniu 2012r. Zmiany w załączniku IV są w dużej mierze zgodne z postulatami PL Zmiany w załączniku IV są w dużej mierze zgodne z postulatami PL Wyeliminowano konieczność tworzenia zupełnie nowych dokumentów strategicznych w celu spełnienia warunków wstępnych Wyeliminowano konieczność tworzenia zupełnie nowych dokumentów strategicznych w celu spełnienia warunków wstępnych Doprecyzowano kryteria spełnienia warunków wynikających z dyrektyw unijnych oraz wyeliminowano odniesienia do Komunikatów KE, które nie mogą być wiążące dla państw członkowskich Doprecyzowano kryteria spełnienia warunków wynikających z dyrektyw unijnych oraz wyeliminowano odniesienia do Komunikatów KE, które nie mogą być wiążące dla państw członkowskich Niektóre zmiany przyczyniają się do osłabienia niektórych warunków, co zdaniem Rządu RP jest dla nas niekorzystne (na przykład wykreślenie trzech pierwszych warunków ogólnych odnoszących się do przestrzegania zasad horyzontalnych UE w zakresie niedyskryminacji, równości praw). Niektóre zmiany przyczyniają się do osłabienia niektórych warunków, co zdaniem Rządu RP jest dla nas niekorzystne (na przykład wykreślenie trzech pierwszych warunków ogólnych odnoszących się do przestrzegania zasad horyzontalnych UE w zakresie niedyskryminacji, równości praw).

4 Warunkowość ex ante aktualny stan prac warunki środowiskowe 5.1. Risk prevention and risk management: The existence of national or regional risk assessments for disaster management taking into account climate change adaptation 5.1. Risk prevention and risk management: The existence of national or regional risk assessments for disaster management taking into account climate change adaptation Warunek wspólny dla funduszy polityki spójności i EFRROW Warunek wspólny dla funduszy polityki spójności i EFRROW Warunek jest częściowo spełniony Warunek jest częściowo spełniony Punktem wyjścia do oceny spełnienia warunku są następujące dwa dokumenty: Punktem wyjścia do oceny spełnienia warunku są następujące dwa dokumenty: Krajowa strategia adaptacji do zmian klimatu (Plan Adaptacji do zmian klimatu) oraz Krajowa strategia adaptacji do zmian klimatu (Plan Adaptacji do zmian klimatu) oraz Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego. Pełne spełnienie zależy od przyjęcia Planu Adaptacji do zmian klimatu (planowane na IV kwartał 2012r.) oraz Pełne spełnienie zależy od przyjęcia Planu Adaptacji do zmian klimatu (planowane na IV kwartał 2012r.) oraz realizację obowiązków nałożonych przez tzw. dyrektywę powodziową (dyrektywę 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim). realizację obowiązków nałożonych przez tzw. dyrektywę powodziową (dyrektywę 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim). Opracowana w 2011 r. Wstępna ocena ryzyka powodziowego jest tylko jednym z 3 pakietów dokumentów, których przygotowanie wynika z dyrektywy: Powinniśmy bowiem mieć: Opracowana w 2011 r. Wstępna ocena ryzyka powodziowego jest tylko jednym z 3 pakietów dokumentów, których przygotowanie wynika z dyrektywy: Powinniśmy bowiem mieć: Wstępną oceny ryzyka powodziowego do grudnia 2011 r. (przyjęte); Wstępną oceny ryzyka powodziowego do grudnia 2011 r. (przyjęte); mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego (do grudnia 2013 r.); mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego (do grudnia 2013 r.); planów zarządzania ryzykiem powodziowym (do grudnia 2015 r.) planów zarządzania ryzykiem powodziowym (do grudnia 2015 r.) Zgodnie z opinią Ministerstwa Środowiska obowiązki wynikające z dyrektywy powodziowej, o których mowa powyżej nie odnoszą się do tego warunku i będziemy zmierzali do wyłączenia ich z tego warunku. Zgodnie z opinią Ministerstwa Środowiska obowiązki wynikające z dyrektywy powodziowej, o których mowa powyżej nie odnoszą się do tego warunku i będziemy zmierzali do wyłączenia ich z tego warunku.

5 Warunkowość ex ante aktualny stan prac warunki środowiskowe 6.1. Water sector: The existence of a) a water pricing policy which provides adequate incentives for users to use water resources efficiently and b) an adequate contribution of the different water uses to the recovery of the costs of water services at a rate determined in the approved river basin management plan for investment supported by the programmes 6.1. Water sector: The existence of a) a water pricing policy which provides adequate incentives for users to use water resources efficiently and b) an adequate contribution of the different water uses to the recovery of the costs of water services at a rate determined in the approved river basin management plan for investment supported by the programmes Warunek wspólny dla funduszy polityki spójności i EFRROW Warunek wspólny dla funduszy polityki spójności i EFRROW

6 Warunkowość ex ante aktualny stan prac warunki środowiskowe 6.1 Water Sector. Warunek spełniony. 6.1 Water Sector. Warunek spełniony. Pierwsze kryterium warunku jest spełnione, z zastrzeżeniem, że obecnie toczy się dyskusja między państwami członkowskimi a Komisją na temat poprawności sposób wdrożenia art. 9 RDW. Pierwsze kryterium warunku jest spełnione, z zastrzeżeniem, że obecnie toczy się dyskusja między państwami członkowskimi a Komisją na temat poprawności sposób wdrożenia art. 9 RDW. Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunku uzależnione jest od stanowiska KE, po pierwsze, w obszarze art. 9 RDW (opłaty za korzystanie z wód) oraz, po drugie, czy przyjęcie Planu Gospodarowania Wodami przez P. Cz. wypełni warunek. Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunku uzależnione jest od stanowiska KE, po pierwsze, w obszarze art. 9 RDW (opłaty za korzystanie z wód) oraz, po drugie, czy przyjęcie Planu Gospodarowania Wodami przez P. Cz. wypełni warunek. Niestety KE w dalszym ciągu nie zgłosiła uwag do przekazanych w lutym 2011 r. planów i jak wynika z nieoficjalnych kontaktów nie zgłosi ich wcześniej niż na początku II połowy roku. Niestety KE w dalszym ciągu nie zgłosiła uwag do przekazanych w lutym 2011 r. planów i jak wynika z nieoficjalnych kontaktów nie zgłosi ich wcześniej niż na początku II połowy roku. Istotne jest najszybsze uzyskanie oficjalnego potwierdzenia ze strony KE, że: Istotne jest najszybsze uzyskanie oficjalnego potwierdzenia ze strony KE, że: KE uznaje za dopuszczalny system zwolnień z opłat za korzystanie z wód przewidziany w ustawie Prawo ochrony środowiska, KE uznaje za dopuszczalny system zwolnień z opłat za korzystanie z wód przewidziany w ustawie Prawo ochrony środowiska, do spełnienia warunku wystarczające jest przyjęcie PGW przez P.Cz. (bez potrzeby uzyskiwania stanowiska KE). do spełnienia warunku wystarczające jest przyjęcie PGW przez P.Cz. (bez potrzeby uzyskiwania stanowiska KE). Szczególnie istotne znaczenie ma to przede wszystkim w przypadku drugiego warunku zwłaszcza, że pomimo dotychczasowego braku ze strony KE sygnałów, że ewentualne uwagi wykroczą poza konieczność drobnych poprawek, nie należy wykluczyć, że KE zgłosi fundamentalne uwagi do planów, co wstrzymałoby spełnienie warunku na długie miesiące. Szczególnie istotne znaczenie ma to przede wszystkim w przypadku drugiego warunku zwłaszcza, że pomimo dotychczasowego braku ze strony KE sygnałów, że ewentualne uwagi wykroczą poza konieczność drobnych poprawek, nie należy wykluczyć, że KE zgłosi fundamentalne uwagi do planów, co wstrzymałoby spełnienie warunku na długie miesiące.

7 Warunkowość ex ante aktualny stan prac warunki środowiskowe 6.2. Waste sector: Promoting economically and environmentally sustainable investments in the waste sector particularly by the development of waste management plans consistent with Directive 2008/98/EC on waste, and with the waste hierarchy… Warunek wspólny dla funduszy polityki spójności i EFRROW 6.2. Waste sector: Promoting economically and environmentally sustainable investments in the waste sector particularly by the development of waste management plans consistent with Directive 2008/98/EC on waste, and with the waste hierarchy… Warunek wspólny dla funduszy polityki spójności i EFRROW

8 Warunkowość ex ante aktualny stan prac warunki środowiskowe 6.2. Waste sector. Warunek częściowo spełniony. 6.2. Waste sector. Warunek częściowo spełniony. Warunek w zakresie 2 i 3 kryterium można uznać za spełniony – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, zawierający również program zapobiegania powstawania odpadów został przyjęty przez RM w grudniu 2010 r, i przekazany KE w styczniu 2011 r. Dotychczas PL nie otrzymała uwag do dokumentu. Warunek w zakresie 2 i 3 kryterium można uznać za spełniony – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, zawierający również program zapobiegania powstawania odpadów został przyjęty przez RM w grudniu 2010 r, i przekazany KE w styczniu 2011 r. Dotychczas PL nie otrzymała uwag do dokumentu. Należy potwierdzić informacje nt spełnienia kryteriów 1 i 3 wywodzących się z art. 11.2 Dyrektywy 2008/98/WE Należy potwierdzić informacje nt spełnienia kryteriów 1 i 3 wywodzących się z art. 11.2 Dyrektywy 2008/98/WE

9 Warunkowość ex ante aktualny stan prac warunki środowiskowe Warunek 6.2 w zakresie kryterium 1: Warunek 6.2 w zakresie kryterium 1: A report has been submitted to the Commission on progress towards targets of Article 11 of Directive 2008/98/EC and intended actions to meet the targets. A report has been submitted to the Commission on progress towards targets of Article 11 of Directive 2008/98/EC and intended actions to meet the targets.

10 Warunkowość ex ante aktualny stan prac warunki środowiskowe Aby dostosować się do celów RDO oraz przybliżyć do celu, jakim jest europejskie społeczeństwo recyklingu o wysokiej wydajności zasobów, państwa członkowskie przyjmują wszelkie niezbędne środki służące realizacji następujących celów: Aby dostosować się do celów RDO oraz przybliżyć do celu, jakim jest europejskie społeczeństwo recyklingu o wysokiej wydajności zasobów, państwa członkowskie przyjmują wszelkie niezbędne środki służące realizacji następujących celów: A) do 2020 roku przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości innego pochodzenia, pod warunkiem że te strumienie odpadów są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, zostanie zwiększone wagowo do minimum 50 %; A) do 2020 roku przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości innego pochodzenia, pod warunkiem że te strumienie odpadów są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, zostanie zwiększone wagowo do minimum 50 %; b) do 2020 r. przygotowanie do ponownego wykorzystania, recyklingu i innych sposobów odzyskiwania materiałów, w tym wypełniania wyrobisk, gdzie odpady zastępują inne materiały, w odniesieniu do innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, z wyjątkiem materiału występującego w stanie naturalnym zgodnie z definicją zawartą w kategorii 17 05 04 Europejskiego katalogu odpadów, zostanie zwiększone wagowo do minimum 70 %. b) do 2020 r. przygotowanie do ponownego wykorzystania, recyklingu i innych sposobów odzyskiwania materiałów, w tym wypełniania wyrobisk, gdzie odpady zastępują inne materiały, w odniesieniu do innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, z wyjątkiem materiału występującego w stanie naturalnym zgodnie z definicją zawartą w kategorii 17 05 04 Europejskiego katalogu odpadów, zostanie zwiększone wagowo do minimum 70 %.

11 Warunkowość ex ante aktualny stan prac warunki środowiskowe Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że dyrektywa odpadowa nie została w Polsce transportowana w terminie (grudzień 2010r.) i obecnie toczy się postępowanie ws. naruszenia prawa UE. Jak wynika z ostatniej Informacji na temat formalnych postępowań prowadzonych przez Komisję Europejską na podstawie art. 258 i 260 TFUE (otrzymanej z MSZ w połowie kwietnia br.) ostatnim działaniem MŚ po wystosowaniu przez Komisję 16/06/2011 uzasadnionej opinii było przekazanie odpowiedzi 17/08/2011. Niestety 26/04/2012 KE skierowała do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Bułgarii, Węgrom, Polsce i Słowacji w związku z niedotrzymaniem terminu transpozycji do prawa krajowego unijnej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów wraz z wnioskiem o nałożenie kary finansowej. Oznacza to, że nie udało się resortowi środowiska wyjaśnić zarzutów KE Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że dyrektywa odpadowa nie została w Polsce transportowana w terminie (grudzień 2010r.) i obecnie toczy się postępowanie ws. naruszenia prawa UE. Jak wynika z ostatniej Informacji na temat formalnych postępowań prowadzonych przez Komisję Europejską na podstawie art. 258 i 260 TFUE (otrzymanej z MSZ w połowie kwietnia br.) ostatnim działaniem MŚ po wystosowaniu przez Komisję 16/06/2011 uzasadnionej opinii było przekazanie odpowiedzi 17/08/2011. Niestety 26/04/2012 KE skierowała do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Bułgarii, Węgrom, Polsce i Słowacji w związku z niedotrzymaniem terminu transpozycji do prawa krajowego unijnej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów wraz z wnioskiem o nałożenie kary finansowej. Oznacza to, że nie udało się resortowi środowiska wyjaśnić zarzutów KE Niezwykle istotne jest zatem jak najszybsze jest ustalenie: Niezwykle istotne jest zatem jak najszybsze jest ustalenie: A. kiedy Resort będzie w stanie przygotować raport (warunek 1) oraz czy istnieje szansa, że nastąpi to wcześniej niż 12/12/2014 (termin wynikający z art. 11 i art. 37, do którego odsyła art. 11). ws. podejmowanych przez resort działań w zakresie wdrażania dyrektywy opadowej i działań związanych z procedurą infringmentu. A. kiedy Resort będzie w stanie przygotować raport (warunek 1) oraz czy istnieje szansa, że nastąpi to wcześniej niż 12/12/2014 (termin wynikający z art. 11 i art. 37, do którego odsyła art. 11). ws. podejmowanych przez resort działań w zakresie wdrażania dyrektywy opadowej i działań związanych z procedurą infringmentu. B. jak najszybsze uzyskanie oficjalnego potwierdzenia ze strony KE lub MŚ, że: B. jak najszybsze uzyskanie oficjalnego potwierdzenia ze strony KE lub MŚ, że: do spełnienia warunku 2. i 3. wystarczający jest przesłany KE w styczniu 2011 r. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami i że KE nie ma zastrzeżeń co do jego zawartości; do spełnienia warunku 2. i 3. wystarczający jest przesłany KE w styczniu 2011 r. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami i że KE nie ma zastrzeżeń co do jego zawartości;

12 Warunkowość ex ante aktualny stan prac warunki środowiskowe Konieczne jest uzyskanie stanowiska KE, co wg niej oznaczają odpowiednie środki (art. 11 RDO), które pozwolą na osiągnięcie celów w 2020 r i czy przypadkiem skierowanie sprawy przeciwko PL do TS nie będzie oznaczało, że wg KE PL nie spełnia tego warunku. Z drugiej strony niezbędne jest uzyskanie informacji od MŚ, jakie działania w tym obszarze podejmują i co podjąć jeszcze mogą w ciągu najbliższego roku. Konieczne jest uzyskanie stanowiska KE, co wg niej oznaczają odpowiednie środki (art. 11 RDO), które pozwolą na osiągnięcie celów w 2020 r i czy przypadkiem skierowanie sprawy przeciwko PL do TS nie będzie oznaczało, że wg KE PL nie spełnia tego warunku. Z drugiej strony niezbędne jest uzyskanie informacji od MŚ, jakie działania w tym obszarze podejmują i co podjąć jeszcze mogą w ciągu najbliższego roku.

13 Warunkowość ex ante aktualny stan prac warunek ogólny EIA 6. Prawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (EIA) oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (SEA) 6. Prawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (EIA) oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (SEA) The existence of arrangements for the effective application of Union environmental legislation related to EIA and SEA The existence of arrangements for the effective application of Union environmental legislation related to EIA and SEA Kwestie EIA i SEA zostały uregulowane w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz, w zakresie EIA, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397). Kwestie EIA i SEA zostały uregulowane w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz, w zakresie EIA, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397). Prace zmierzające do implementacji ostatniej modyfikacji dyrektywy Rady 85/337/EWG, polegające na zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zostaną podjęte po przyjęciu ustaleń dotyczących transpozycji zasadniczej części dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla. Prace zmierzające do implementacji ostatniej modyfikacji dyrektywy Rady 85/337/EWG, polegające na zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zostaną podjęte po przyjęciu ustaleń dotyczących transpozycji zasadniczej części dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla.

14 Warunkowość ex ante aktualny stan prac warunek ogólny EIA Niezależnie od chwili implementacji dyrektywy 2009/31WE w Polsce (termin na implementację minął 25 czerwca 2011 r.) nie ma w opinii MRR przeszkód, ażeby prowadzić niezależne prace dostosowujące polskie przepisy dotyczące EIA i SEA do zmian wprowadzonych ww. dyrektywą w innych dyrektywach. Kompleksowe wdrożenie dyrektywy 2009/31WE wymagać będzie prac ustawodawczych, których termin zakończenia trudno w tej chwili określić. (niemniej resort środowiska powinien przedstawić chociaż wstępny harmonogram jej implementacji). Jednocześnie dostosowanie w zakresie EIA/SEA wymaga jedynie zmiany rozporządzenia wykonawczego wydawanego przez RM dotyczącego obszaru regulacji UE nie powiązanego bezpośrednio z regulacją dyrektywy 2009/31WE. Z powyższych względów MŚ będzie zobligowane do nowelizacji rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r. Z powyższym zastrzeżeniem, warunek należy uznać za spełniony. Niezależnie od chwili implementacji dyrektywy 2009/31WE w Polsce (termin na implementację minął 25 czerwca 2011 r.) nie ma w opinii MRR przeszkód, ażeby prowadzić niezależne prace dostosowujące polskie przepisy dotyczące EIA i SEA do zmian wprowadzonych ww. dyrektywą w innych dyrektywach. Kompleksowe wdrożenie dyrektywy 2009/31WE wymagać będzie prac ustawodawczych, których termin zakończenia trudno w tej chwili określić. (niemniej resort środowiska powinien przedstawić chociaż wstępny harmonogram jej implementacji). Jednocześnie dostosowanie w zakresie EIA/SEA wymaga jedynie zmiany rozporządzenia wykonawczego wydawanego przez RM dotyczącego obszaru regulacji UE nie powiązanego bezpośrednio z regulacją dyrektywy 2009/31WE. Z powyższych względów MŚ będzie zobligowane do nowelizacji rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r. Z powyższym zastrzeżeniem, warunek należy uznać za spełniony. Odnośnie wymogów dot. szkoleń i zdolności instytucjonalnej w tym obszarze należy wskazać, że funkcjonowanie GDOŚ wypełnia te wymagania, dodatkowo warto podkreślić, że zrealizowano liczne szkolenia w ramach POPT i ENEII. Odnośnie wymogów dot. szkoleń i zdolności instytucjonalnej w tym obszarze należy wskazać, że funkcjonowanie GDOŚ wypełnia te wymagania, dodatkowo warto podkreślić, że zrealizowano liczne szkolenia w ramach POPT i ENEII.


Pobierz ppt "Grupa Robocza ds. Nowej Perspektywy Finansowej Spotkanie Grupy Tematycznej ds. Rozporządzeń UE 11 czerwca 2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google