Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych 5 grudnia 2013 r. Barbara Wikieł.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych 5 grudnia 2013 r. Barbara Wikieł."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych 5 grudnia 2013 r. Barbara Wikieł

2 Uczestnictwo wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami 1.Uregulowania ogólnouczelniane – „Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej” obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 2.Uregulowania wydziałowe – np. „Tryb kwalifikacji wybitnie uzdolnionej młodzieży do uczestnictwa w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na WETI PG”„Tryb kwalifikacji wybitnie uzdolnionej młodzieży do uczestnictwa w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na WETI PG” Możliwości wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych

3 XVIII. Warunki i tryb uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach § 34. 1.Wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zwani dalej uczniami, na swój wniosek mogą uczestniczyć w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z ich uzdolnieniami. 2.Zgłoszenie uczestnictwa powinno nastąpić nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. 3.Decyzję o uczestniczeniu ucznia w zajęciach podejmuje dziekan właściwego wydziału po uzyskaniu zgody rodziców lub prawnych opiekunów ucznia oraz dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza. 4.Z wnioskiem w tej sprawie mogą występować również instytucje opiekujące się wybitnie uzdolnioną młodzieżą, przy zachowaniu trybu określonego w ust. 3. § 35. 1.Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących na Politechnice Gdańskiej. 2.Uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń dydaktycznych i urządzeń uczelni oraz pomocy ze strony jej pracowników i organów. 3.Uczniowie mogą uczestniczyć w studenckich projektach zespołowych oraz działalności studenckiego ruchu naukowego. 4.Dziekan wydziału może wyznaczyć opiekuna naukowego (mentora) ucznia. Możliwości wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych

4 § 36. 1.Uczniowie otrzymują kartę osiągnięć ucznia.kartę osiągnięć ucznia 2.Zaliczanie uczniom zajęć następuję na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i jest zapisywane w karcie osiągnięć ucznia. Po zaliczeniu zajęć uczeń otrzymuje zaświadczenie o udziale w zajęciach i zaliczeniu przedmiotów. 3.Uczniowie przyjęci na studia w Politechnice Gdańskiej na kierunku, na którym uczestniczyli w zajęciach przed rozpoczęciem studiów i je zaliczyli, mogą być zwolnieni z obowiązku zaliczania tych zajęć, jeśli w międzyczasie nie nastąpiły zmiany w efektach kształcenia uzyskiwanych w ramach ich realizacji. Decyzję podejmuje prowadzący zajęcia. 4.Uczniowie przyjęci na studia w Politechnice Gdańskiej na innym kierunku mogą być zwolnieni z obowiązku zaliczania zajęć, które zaliczyli przed rozpoczęciem studiów, jeśli zajęcia te są przewidziane w planie studiów tego kierunku oraz jeśli prowadzący zajęcia uzna, że uzyskane efekty kształcenia są wystarczające. Możliwości wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych

5 Opieka mentorska 1.Skierowanie do objęcia opieką mentorską najlepiej złożone za pośrednictwem LCNK i RCNK (w zakresie przedmiotów fizyka, informatyka i matematyka). 2.Opieka merytoryczna ze strony nauczyciela akademickiego. 3.Konsultacje z mentorem na terenie uczelni i prowadzone w sposób zdalny. Możliwości wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych

6 Spotkania akademickie na Politechnice Gdańskiej 1.Harmonogram spotkań na rok akademicki 2013/2014.Harmonogram spotkań na rok akademicki 2013/2014 2.Wykłady tematyczne z różnych dziedzin, pokazy i laboratoria. 3.Od grup zorganizowanych wymagana rejestracja na zajęcia. Możliwości wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych

7 Stypendia naukowe dla studentów 1 roku studiów z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Gdańskiej 1.Stypendia wprowadzone od roku ak. 2013/2014 zgodnie z „Regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów z własnego funduszu stypendialnego” 2.Stypendia dla wyróżniających się studentów za osiągnięcia twórcze i wybitne wyniki w nauce uzyskane na poprzednim etapie edukacyjnym. 3.Złożone podania wraz z wykazem osiągnięć rozpatruje komisja stypendialna powołana w tym celu przez rektora. Możliwości wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych

8 Studia elitarne - „Podstawy nauk technicznych” 1.Studia pierwszego stopnia, inżynierskie, 7 semestralne, realizowane na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, planowany limit przyjęć – 30 osób 2.Wykształcenie oparte na pogłębionej wiedzy z fizyki, matematyki i teoretycznych podstaw nauk technicznych, umiejętności pozwalające na rozwiązywanie złożonych problemów technicznych o charakterze interdyscyplinarnym. 3.Po zakończeniu studiów I stopnia podjęcie wybranych studiów II stopnia na określonych wydziałach Politechniki Gdańskiej. W dalszej perspektywie możliwość podjęcia studiów III stopnia na technicznych wydziałach uczelni, uzyskania doktoratu na tych wydziałach i zasilenia kadry akademickiej uczelni, bądź zatrud­nienia w firmach innowa­cyjnych. Możliwości wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych

9 „Zdolni z Pomorza” 1.Kontynuacja działań wspierających uczniów uzdolnionych zainicjowanych w projekcie i planowana współpraca przy kontynuacji projektu w latach 2014-2020 2.Współpraca z Regionalnym Centrum Nauczania Kreatywnego 3.Współpraca przy portalu „Zdolni z Pomorza”„Zdolni z Pomorza” Możliwości wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych

10 Absolwenci projektu „Zdolni z Pomorza” z roku 2013 Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość

11 Dziękuję za uwagę Barbara Wikieł


Pobierz ppt "Możliwości wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych 5 grudnia 2013 r. Barbara Wikieł."

Podobne prezentacje


Reklamy Google