Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU
DOTYCZĄCY ZWIĘKSZENIA LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW PRZYRODNICZO-TECHNICZNYCH O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY Realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”

2 Cele szczegółowe dla kierunków Inżynieria Środowiska i Budownictwo:
Cel ogólny projektu: - zwiększenie liczby absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 poprzez uatrakcyjnienie kształcenia na kierunkach: Inżynierii Środowiska i Budownictwa na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Biotechnologii na Wydziale Nauk o Żywności Ochrony Środowiska na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Cele szczegółowe dla kierunków Inżynieria Środowiska i Budownictwo: stworzenie programu stypendialnego dla studentów podejmujących kształcenie I stopnia na kierunkach zamawianych, prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki dla studentów I roku Uzasadnienie: -zmniejszajace się zainteresowanie studiami na kierunkach przyrodniczo-technicznych Zapotrzebowanie wsród pracodawców na absolwentów kierunków inzynierskich - duzy problem studentów z matematyką, fizyką i chemią spowodowany brakami ze szkoły średniej, co doprowadza w konswkwencji do dużej liczby osób, które nie zdają egzaminów - wyrównanie (ujednolicenie) i podniesienie poziomu wiedzy z zakresu matematyki, fizyki i chemi studentów kierunków przyrodniczych i technicznych. Ww. problemy wynikają z innego modelu kształcenia i małej ilości środków na kształcenie w stosunku do istniejacych potrzeb.

3 Liczba osób objęta programem:
- uczestnicy zajęć wyrównawczych: Inżynieria Środowiska – wszyscy przyjęci studenci Budownictwo -wszyscy przyjęci studenci - uczestnicy programu stypendialnego – 10 osób/kierunek

4 Organizacja i prowadzenie zajęć wyrównawczych
matematyka- 25 h wykładów, 25 h ćwiczeń dla każdej z grup, fizyka - 20 h wykładów i 20 h ćwiczeń dla każdej z grup, zajęcia odbędą się w pierwszych 5 tygodniach semestru zimowego (X-XI 2009), liczba osób w jednej grupie max. 20, po kursie z zajęć wyrównawczych - test sprawdzający. Budownictwo- 6 grup, Inzynieria Środowiska -9 grup

5 Stypendium motywacyjne
przysługuje Uczestnikom Projektu, którzy w roku akademickim 2009/2010 podjęli studia po raz pierwszy w życiu, tylko na kierunku zamawianym, przysługuje Uczestnikom Projektu, którzy zaliczyli zajęcia wyrównawcze organizowane w ramach Projektu, stypendium przyznawane jest 10. osobom na każdym kierunku zamawianym, okres pobierania stypendium = okres trwania studiów I stopnia tzn.7 semestrów (październik 2009 – styczeń 2013) z przerwami na miesiące wakacyjne tj. lipiec, sierpień, wrzesień; wysokość stypendium wynosi 1000 zł brutto /m-c, przyznawane jest na wniosek Uczestnika Projektu. Stypendium w sumie 31 miesięcy dla każdego uczestnika. 1000 zł brutto (łacznie z podatkiem dochodowym)

6 Dokumenty, z którymi należy się zapoznać:
zasady studiowania na kierunkach zamawianych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Wymagane dokumenty, aby przystąpić do projektu: - umowa uczestnictwa w projekcie (wszyscy uczestnicy projektu), oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wszyscy uczestnicy projektu), wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego (osoby ubiegające się o stypendium), umowa o wypłatę stypendium motywacyjnego (osoby, którym przyznano stypendium), oświadczenie o danych uczestnika projektu (osoby, którym przyznano stypendium).

7 Obowiązki Uczestnika Projektu
regularne i punktualne uczestnictwo we wszystkich zajęciach dydaktycznych organizowanych w ramach Projektu, potwierdzanie uczestnictwa na listach obecności, wypełnienie testów zaliczających zajęcia wyrównawcze, informowanie o wszelkich zmianach swoich danych zawartych w dokumentach związanych z realizacją Projektu

8 Strona internetowa projektu: www.org.up.wroc.pl/stypendia/
Kontakt do osób odpowiedzialnych za realizację projektu: Kierownik Projektu dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, tel. (71) , pl. Grunwaldzki 24, pok.206M Koordynator merytoryczny - Inżynieria Środowiska dr inż. Ewa Burszta-Adamiak, tel. (71) , pl. Grunwaldzki 24, pok. 324M Koordynator merytoryczny – Budownictwo dr inż. Bogusława Mamok, tel. (71) , pl. Grunwaldzki 24, pok. 304 M Pracownik Biura Projektu mgr inż. Sylwia Nowicka, tel (71) , ul. Marii Curie-Skłodowskiej 42, pok.2

9 „Program Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczący zwiększenia liczby absolwentów kierunków przyrodniczo-technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pobierz ppt "PROGRAM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google