Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS"— Zapis prezentacji:

1 Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS
WYPEŁNIANIE FORMULARZA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ) rok akademicki 2013/2014 opracował:© Jerzy Płatakis Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS

2 ZAŁĄCZNIK NR 2 str.1 student dziekanat
należy na komputerze wypełnić wszystkie pola i zakreślić kratki, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie i podpisać WNIOSEK o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ZAŁĄCZNIK NR 2 str.1 2013/2014 wydział, na którym student studiuje data złożenia wniosku, liczba załączonych dokumentów, numer kolejny z rejestru, czytelny podpis i pieczęć przyjmującego i sprawdzającego wniosek, adnotacje, np. dotyczące sposobu podjęcia studiów przez obcokrajowca, statusu studenta (np. skreślenie, powtarzanie, itp.) numer albumu wypełnia się na podstawie 7-cyfrowego numeru identyfikacyjnego wklejonego na ostatniej stronie indeksu studenta student obcokrajowiec podaje sposób podjęcia i odbywania przez niego studiów (np.: na zasadach polskich studentów – Karta Polaka, Prawo pobytu; Stypendysta Rządu RP; na zasadach odpłatności). zawsze należy podawać pracownik dziekanatu, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wpisu studenta-obcokrajowca, zakreśla błędny i zamieszcza właściwy w adnotacjach tylko aktualny i aktywny 26-cyfrowy numer osobistego konta bankowego studenta umożliwia wypłatę przyznanego świadczenia (zły nr to brak wypłaty!!!) zaznaczyć gdy podany nr konta wpisano w dziekanacie pracownik dziekanatu, w przypadku stwierdzenia braku lub innego numeru konta studenta zarejestrowanego w systemie, zamieszcza zgodny z niniejszym wnioskiem zaznaczyć zgodnie z załączoną do wniosku kopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (patrz: ostatni slajd) Wypełnia, sprawdza i potwierdza: wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym odpowiednie pola i zakreślić właściwe kratki student dziekanat

3 ZAŁĄCZNIK NR 2 str.2 student komisja Wypełnia, sprawdza i potwierdza:
WNIOSEK o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ZAŁĄCZNIK NR 2 str.2 należy na komputerze wypełnić wszystkie pola i zakreślić kratki w części I i II wniosku, po wypełnieniu wydrukować dwustronnie, wpisać datę i podpisać, złożyć wraz z załącznikiem w swoim dziekanacie (do wglądu należy przedstawić oryginał orzeczenia ) imię i nazwisko studenta - wnioskodawcy WSKS rozpatrując niniejszy wniosek studenta opiera się na prawidłowości i prawdziwości danych zamieszczonych przez studenta w części I i II wniosku przyznanie przez WSKS studentowi – wnioskodawcy stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na okres od… do.. , w miesięcznej wysokości: … ; stypendium specjalne po spełnieniu kryteriów i złożeniu kompletu dokumentów, może przysługiwać od miesiąca, w którym złoży się wniosek; maksymalnie jest przyznawane od października do czerwca roku następnego. odmowa przyznania stypendium; uzasadnienie WSKS data podjęcia decyzji przez WSKS i podpis Przewodniczącego Komisji lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego WSKS uwagi WSKS; adnotacje odnośnie zmian dotyczących przyznanego stypendium; adnotacje Uczelnianej Studenckiej Komisji Socjalnej UMCS w prowadzonym postępowaniu odwoławczym; wymagane są daty i podpisy uprawnionych osób wpisujących uwagi Wypełnia, sprawdza i potwierdza: student komisja

4 Orzeczenie lekarskie o :
lekkim stopniu niepełnosprawności – oznacza to: orzeczoną częściową niezdolność do pracy, posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów; umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów; znacznym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach, posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów; Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych Biura Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ul. Radziszewskiego 17 (pok. 9 – parter), 20–036 Lublin, tel Koniec prezentacji


Pobierz ppt "Biuro Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google