Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE INFORMACYJNE PŁATNE STAŻE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE INFORMACYJNE PŁATNE STAŻE"— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE INFORMACYJNE PŁATNE STAŻE
Edycja IV Rok akademicki 2012/2013

2 Projekt WIKING - informacje Informacje ogólne o stażach Grupa docelowa
PLAN SPOTKANIA Projekt WIKING - informacje Informacje ogólne o stażach Grupa docelowa Dokumentacja Zasady przyznawania staży/ Rekrutacja, procedura Terminy

3 PROJEKT - informacje Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Realizowany na Uniwersytecie Jagiellońskim przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej przy współpracy Wydziału Chemii Termin realizacji 1 październik 2009 r.– 30 listopad 2013 r. Działania: zajęcia wyrównawcze z fizyki i matematyki, wsparcie Biur Karier, nowe specjalizacje Produkcja gier wideo, Modelowanie i Animacja 3D, wsparcie osób niepełnosprawnych, 2 edycje dofinansowania praktyk oraz 4 edycje dofinansowanych staży.

4 Staże – informacje ogólne
Nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, Celem stażu jest wzmocnienie praktycznych elementów nauczania studentów, Staż jest kwalifikowany przez prawo jako usługa i wiąże się z zawarciem umowy cywilno-prawnej, Staże nie mogą być realizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim i w jego jednostkach. Wsparcie finansowe dla osoby odbywającej staż studencki polega na refinansowaniu jej wynagrodzenia ze środków Projektu.

5 Edycja IV rok akademicki 2012/2013
Czas trwania: 3 tyg. (VII, VIII, IX), 35 godz./tyg. – łącznie 105 godz. 52 osób otrzyma refinansowanie staży Kwota dofinansowania: 2.500,00 zł/ brutto 23,81 zł/ godz. za okres 21 dni kalendarzowych (15 dni roboczych) Brak wynagrodzenia dla opiekuna stażu

6 GRUPA DOCELOWA Kto może aplikować o dofinansowanie staży?
Aplikantami do Programu mogą być studenci studiów pierwszego stopnia,  drugiego stopnia poczynając od drugiego roku studiów pierwszego stopnia oraz studenci studiów jednolitych Uczestniczyć jako beneficjenci w Programie mogą studenci, którzy: mają polskie obywatelstwo, ukończyli naukę (zajęcia) na I roku studiów pierwszego stopnia, lub I roku studiów jednolitych nie podejmują zatrudnia w czasie trwania stażu Ta sama osoba może być beneficjentem tylko w jednym z konkursów i tylko raz w trakcie trwania projektu

7 DOKUMENTACJA http://www.kariera.fais.uj.edu.pl http://bk.ch.uj.edu.pL
1. Wniosek o finansowanie stażu 2. Załączniki do wniosku Kwestionariusz kwalifikacyjny Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych List intencyjny od pracodawcy Plan stażu Karta formalna Oświadczenie Opiekuna Naukowego/opcjonalnie

8 REKRUTACJA Komisja Rekrutacyjna Kierownik Projektu
Koordynator staży i praktyk/ FAIS Koordynator staży i praktyk/ Chemia Przedstawiciel wyznaczony przez Prodziekana/ FAIS Przedstawiciel wyznaczony przez Prodziekana/Chemia Przedstawiciel studentów/ FAIS Przedstawiciel studentów/ Chemia Komisja Odwoławcza Prodziekan ds. Dydaktyki/FAIS Prodziekan ds. Dydaktyki/Chemia

9 PROCEDURA oceny wniosków
Ocena formalna: Średnia ocen – najniższa 3,5 za zakończone lata studiów potwierdzone przez pracownika ds. studenckich, List intencyjny od pracodawcy ze wstępną zgodą na odbycie stażu (0-1 pkt) Zgodność planu stażu z kierunkiem studiów (Tak/Nie)

10 PROCEDURA oceny wniosków
Ocena merytoryczna: Kryterium wyników w nauce (aplikant otrzymuje tyle punktów ile wynosi jego średnia, czyli w przedziale od 3.5 do 5 punktów) 2. Powiązanie stażu z planowaną praca licencjacką lub magisterską - Konieczne oświadczenie Opiekuna Naukowego, decyzję podejmuje Komisja rekrutacyjna (0 – 1,5 pkt) - Aplikant, który otrzymał 1,5 pkt zoobowiązany jest dostarczyć kopię elektorniczną pracy dyplomowej

11 TERMINY L.p DATA OPIS DZIAŁAŃ
1. 21 styczeń - 15 marzec Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych w Biurze Projektu Wiking. Budynek Wydziału FAIS, ul Reymonta 4, p. V, pok. 510, gody. 11:00 m- 15:00 2. marzec Prace Komisji Rekrutacyjnej 3. 29 marzec Publikacja roboczej listy rankingowej 4. 3 – 11 kwiecień Przyjmowanie zastrzeżeń studentów 5. 12 kwiecień Publikacja oficjalnej listy rankingowej 6. 15 – 21 kwiecień Przyjmowanie odwołań w Biurze Projektu Wiking. 7. 22 – 26 kwiecień Prace Komisji Odwoławczej 8. 30 kwiecień Publikacja ostatecznej listy Uczestników 9. 09 maj Spotkanie organizacyjne z osobami zakwalifikowanymi na staże

12 FAQ Student przebywający na urlopie dziekańskim lub studenckim nie może ubiegać się o wsparcie, staże mogą mieć miejsce tylko w obrębie Polski, Nie dopuszczalne są staże na Uniwersytecie Jagiellońskim, Konieczne jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia NW.

13 Koordynatorzy Staży dr Stefan Witkowski
(Wydział Chemii, pok. 430a, tel dr hab. Piotr Cyganik (Wydział FAIS, pok. 203, tel

14 Biuro Projektu Wiking Kierownik Projektu: mgr Ewelina Dyląg
Budynek Wydziału FAIS, ul. Reymonta 4, p. V, pok. 510, godz. 11:00 – 15:00 Tel Mail. Kierownik Projektu: mgr Ewelina Dyląg Asystent Kierownika Projektu : mgr Monika Brzękowska Specjalista ds. Finansowych: mgr Joanna Grabocińska

15 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "SPOTKANIE INFORMACYJNE PŁATNE STAŻE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google