Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja sierpniowa dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja sierpniowa dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja sierpniowa dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

2 KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2011/2012 ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej: W przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach, innych formach wychowania przedszkolnego w klasach I-III szkół podstawowych i w gimnazjach: Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego; • We wszystkich typach szkół publicznych dla młodzieży: Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego formach proponowanych do wyboru przez uczniów. 2) w zakresie kontroli: c) w publicznych szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach: Wybór podręczników szkolnych.

3 Podręczniki i programy nauczania w roku szkolnym 2011/2012
Podręcznik wybiera nauczyciel - zgodnie z art. 22a ustawy o systemie oświaty - spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać w szkole od początku następnego roku szkolnego Nauczyciel podający dyrektorowi informację o wybranym podręczniku musi również podać numer dopuszczenia tegoż podręcznika, który jest w wykazie na stronie MEN, w zakładce PODRĘCZNIKI DOPUSZCZONE.

4 Zadanie nauczyciela Nauczyciel może:
opracować program samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami; albo wybrać program nauczania spośród programów dostępnych na rynku, jeśli uważa, że taki właśnie program najlepiej odpowiada potrzebom jego uczniów i warunkom, w jakich pracuje; przedstawić program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami, wskazując zakres proponowanych zmian z uzasadnieniem, dlaczego je proponuje. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

5 Co to znaczy opracować program?
Nauczyciel: uszczegóławia cele zawarte w podstawie programowej i wskazuje odpowiadające im osiągnięcia ucznia; 2. porządkuje zgodnie z własną koncepcją treści kształcenia, układając je w najodpowiedniejszej jego zdaniem kolejności (jak w rozkładzie materiału); 3. wybiera i proponuje formy i metody pracy z uczniami stosownie do treści, kształconych umiejętności, potrze i preferencji uczniów, z którymi pracuje i wreszcie własnych predyspozycji oraz warunków szkoły; 4. planuje wreszcie sposób i kryteria oceniania postępów uczniów (jak w dobrze opracowanym przedmiotowym systemie oceniania).

6 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM
w roku szkolnym 2011/2012

7 w publicznych przedszkolach i szkołach
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dn. 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach

8 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w gimnazjach, szkołach specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych i placówkach od 1 września 2011 roku

9 rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce polega na: rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wymienionych w rozporządzeniu w jedenastu punktach:

10 1) z niepełnosprawności; 2) z niedostosowania społecznego;
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach § 2. 1. 1) z niepełnosprawności; 2) z niedostosowania społecznego; 3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 4) ze szczególnych uzdolnień; 5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; z zaburzeń komunikacji językowej; 7) z choroby przewlekłej; 8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 9) z niepowodzeń edukacyjnych; 10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 11) z trudności adaptacyjnych

11 CO POWINNI ZROBIĆ NAUCZYCIELE?
Szkoła wskazuje potrzeby uczniów klas I-III przeprowadza diagnozę (ocena wielospecjalistyczna) wszystkich uczniów klas 1-3. Tworzy zespoły i dobiera rodzaj zajęć do potrzeb uczniów. Na podstawie rozpoznania opracowuje bądź modyfikuje istniejące, zatwierdzone programy nauczania dostosowane do potrzeb uczniów danej klasy, uwzględniając indywidualizację pracy z dzieckiem na lekcji. Zespół monitoruje realizację programów oraz dokonuje okresowej oceny skuteczność podejmowanych oddziaływań (w jaki sposób? jakimi narzędziami? jak dokumentować?)

12 Zadania zespołu 1) ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne; określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- -pedagogicznej, z uwzględnieniem zaleceń zawartych odpowiednio w orzeczeniu lub opinii oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia i indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; W przypadku ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej stanowią część indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego opracowywanego w ramach prac zespołu; 3) planuje działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób ich realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

13 6) opracowuje plan działań wspierających.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 4) podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; 5) określa działania wspierające wobec rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 6) opracowuje plan działań wspierających.

14 W jakiej formie udzielana jest pomoc?
§ W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie: klas terapeutycznych; zajęć rozwijających uzdolnienia; zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej - w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych; porad i konsultacji.

15 Ile osób na jakich zajęciach?
Ile osób na jakich zajęciach? 15 8 5 4 10

16 Co powinna zawierać karta indywidualnych potrzeb ucznia?
§ Karta zawiera: 1) imię (imiona) i nazwisko ucznia; 2) nazwę przedszkola lub szkoły oraz oznaczenie grupy lub oddziału, do którego uczeń uczęszcza; 3) informację dotyczącą: orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej— z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii, potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych, o których mowa w § 18 ust. 1; 4) zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;

17 Co powinna zawierać karta indywidualnych potrzeb ucznia?
zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; ocenę efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej; terminy spotkań zespołu; podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.

18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

19 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. § 6. 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 1a. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

21 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia 4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii , który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia.

22 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. § 6a. 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. § 6a. 2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców lub na wniosek rodziców opinia może być wydana także uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

24 podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym,
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. § Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na: podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,opracowanym dla ucznia, podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym, ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia.

25 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

26 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 sierpnia 2011 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 sierpnia 2011 r r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Określa dopuszczalne formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, mając w szczególności na względzie potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej, warunki realizacji zajęć wychowania fizycznego.

27 1) zajęć klasowo – lekcyjnych;
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 sierpnia 2011 r r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego § Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych są realizowane w formie: 1) zajęć klasowo – lekcyjnych; 2) zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowozdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki.

28 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 sierpnia 2011 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 sierpnia 2011 r r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Pojęcie „zajęcia klasowo-lekcyjne" oznacza formę prowadzenia zajęć (grupa uczniów zwana „klasą" uczestniczy w „lekcji"), nie zaś miejsce prowadzenia tych zajęć. Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z przedmiotu wychowanie fizyczne, zajęcia wychowania fizycznego nie mogą być prowadzone w sali lekcyjnej. Mogą być one realizowane jedynie w sali sportowej, gimnastycznej, na boisku szkolnym lub innym obiekcie sportowym, do którego szkoła ma dostęp.

29 2 godziny lekcyjne tygodniowo w szkołach podstawowych i gimnazjach;
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 sierpnia 2011 r r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Zajęcia klasowo – lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż: 2 godziny lekcyjne tygodniowo w szkołach podstawowych i gimnazjach; 1 godzina lekcyjna tygodniowo w szkołach ponadgimnazjalnych.

30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 sierpnia 2011 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 sierpnia 2011 r r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Zajęcia do wyboru przez uczniów są tzw. alternatywnymi formami wychowania fizycznego i mogą być organizowane np. w grupie międzyklasowej jako kilkugodzinne zajęcia odbywające się poza szkołą.

31 uwarunkowania lokalne; miejsce zamieszkania uczniów;
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 sierpnia 2011 r r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego § Dyrektor szkoły przygotowuje propozycję zajęć do wyboru przez uczniów, uwzględniając: potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej; uwarunkowania lokalne; miejsce zamieszkania uczniów; tradycje sportowe środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe.

32 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 sierpnia 2011 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 sierpnia 2011 r r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego § 3. 2. Propozycję zajęć, o której mowa w ust. 1, po uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę szkoły lub radę rodziców, dyrektor szkoły przedstawia do wyboru uczniom. § 3. 3. Uczniowie, z wyłączeniem uczniów pełnoletnich, dokonują wyboru zajęć za zgodą rodziców.

33 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 sierpnia 2011 r r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

34 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

35 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 22 lipca 2011 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach „§ Organ prowadzący szkołę lub placówkę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy nadanym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z utrudnieniem w: dotarciu ucznia do szkoły lub placówki lub powrotem ze szkoły lub placówki, lub organizacji zajęć w szkole lub placówce – w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.

36 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 22 lipca 2011 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach § Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli: temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

37 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 22 lipca 2011 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach W czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych organ prowadzący szkołę (jeśli zaistnieje taka potrzeba) w zakresie posiadanych możliwości powinien zorganizować opiekę dla uczniów, którym zawieszono zajęcia. Opiekę tę zapewnialiby pracownicy szkoły, w której zawieszono zajęcia, w miejscach gwarantujących bezpieczeństwo.

38 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

39 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18lipca 2011 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18lipca 2011 r. w zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

40 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
2011/2012

41 Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2011 r. Zimowa przerwa świąteczna: grudnia 2011 r. Ferie zimowe: stycznia 2012 r. Wiosenna przerwa świąteczna: 5-10 kwietnia 2012 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 29 czerwca 2012 r.

42 § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

43 Formy wspierania nauczyciela w roku szkolnym 2011/2012
Doradztwo metodyczne i merytoryczne. Zespoły samokształceniowe. Konsultacje indywidualne i zbiorowe. Warsztaty metodyczne.

44 Oferta szkoleniowa ODN
dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Konstruowanie i ewaluacja własnych programów edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej. Wybrane sposoby stymulacji aktywności plastycznej uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Twórcza aktywność matematyczna. Gry i zabawy językowe wspomagające rozwój mowy ucznia w klasach młodszych.

45 Formy wspierania nauczyciela
Doradztwo metodyczne i merytoryczne. Warsztaty metodyczne. Zespoły samokształceniowe. Konsultacje indywidualne i zbiorowe.

46 Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej
Iwona Rybeńska


Pobierz ppt "Konferencja sierpniowa dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google