Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady dokonywania wyboru projektów - Zmiany we wzorze

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady dokonywania wyboru projektów - Zmiany we wzorze"— Zapis prezentacji:

1 Zasady dokonywania wyboru projektów - Zmiany we wzorze
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Dokumenty programowe Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 1 styczeń 2011 Zasady finansowania PO KL 1 styczeń 2011 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL 10 listopad 2010 Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach POKL 23 grudnia 2010 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Limit liczby znaków projekty standardowe, których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi poniżej 2 mln zł znaków projekty standardowe, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł - 20   000 na pkt 3.4 wniosku Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu projekty standardowe przewidziane do realizacji w partnerstwie i projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w ramach Działań/Poddziałań PO KL, których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi poniżej 2 mln zł znaków projekty standardowe przewidziane do realizacji w partnerstwie i projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w ramach Działań/Poddziałań PO KL, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł 25   000 na pkt 3.4 wniosku Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu projekty innowacyjne (niezależnie od wysokości wnioskowanej kwoty dofinansowania) 30   000 na pkt 3.4 wniosku Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

4 Schemat budowy wniosku Generator wniosków aplikacyjnych wersja 6.4
Informacje o projekcie Beneficjent Charakterystyka projektu Oświadczenie Szczegółowy budżet Budżet (ogólny) Harmonogram Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

5 Informacje o projekcie
WYPEŁNIENIE OKRESU REALIZACJI PROJEKTU JEST WARUNKIEM NIEZBĘDNYM DO DALSZEJ EDYCJI WNIOSKU. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Beneficjent Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

7 Część III wniosku – charakterystyka projektu
Formularz części III wniosku o dofinansowanie projektu jest zgodny z założeniami metodyki Zarządzania Cyklem Projektu, która pozwala przejrzyście sprecyzować cele i zadania projektu oraz wytworzone w ramach poszczególnych zadań produkty. Przygotowanie wniosku zgodnie z metodyką ułatwia projektodawcy realizację projektu zgodnie z założonym harmonogramem i budżetem oraz wypracowanie zaplanowanych produktów. Nacisk położony jest na spójność osiągniętych produktów z przewidzianymi do realizacji zadaniami oraz celami szczegółowymi i celem głównym. Przygotowując wniosek zgodnie z założeniami ww. metodyki projektodawca stwarza ramy, w których identyfikowane i analizowane są istniejące problemy oraz określane są wszystkie podmioty zainteresowane realizacją projektu. Następnie dokonywana jest analiza celów (celu głównego i celów szczegółowych), dla których obligatoryjnie ustalane są mierzalne wskaźniki pomiaru. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

8 Schemat przygotowania wniosku o dofinansowanie
1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 2. Analiza celu głównego i celów szczegółowych i określenie wskaźników pomiaru celów 3. Opis grup docelowych (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób) 4. Opis zadań i produktów, które będą wytworzone w ramach ich realizacji w kontekście celów szczegółowych 5. Analiza ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (jeżeli wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł) 6. Opis oddziaływania projektu 7. Opis potencjału i doświadczenia projektodawcy 8. Opis sposobu zarządzania projektem Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

9 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu
Punkt 3.1 wniosku ma charakter informacyjny (wskazuje, jakie informacje należy zamieścić we wszystkich podpunktach) i składa się z trzech części, które wypełnia projektodawca: 3.1.1, oraz w których należy kolejno: Uzasadnić potrzebę realizacji projektu Wskazać cel główny oraz cele szczegółowe projektu Określić, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustalić wskaźniki pomiaru celów) Określić wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu) Określić, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru)  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

10 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu
Punkt Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu wniosku jest punktem opisowym. Wskaż problem, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu Przedstaw opis sytuacji problemowej, do której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn), uwzględniając dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji projektu Przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny projektu Opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

11 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu
Punkt 3.1.2 W punkcie wniosku należy wskazać cel główny projektu, który powinien wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanego/ych problemu/ów, jaki/e projektodawca chce rozwiązać lub złagodzić dzięki realizacji projektu. Musi on być ściśle powiązany z przedstawionym we wniosku uzasadnieniem i nie może dotyczyć innych obszarów niż te, które zostały opisane. (Wpisana przez projektodawcę nazwa celu głównego projektu liczona jest w ramach limitu liczby znaków) Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

12 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu
W punkcie wniosku należy wskazać cele szczegółowe projektu (maksymalnie pięć). Cele szczegółowe muszą być spójne z celem głównym wskazanym w punkcie w kontekście problemu/ów, do rozwiązania którego/których przyczyni się (który/które złagodzi) realizacja projektu i w bezpośredni sposób wpływać na osiągnięcie celu głównego. Cele szczegółowe stanowią rozbicie celu głównego na zestaw celów cząstkowych, koniecznych i wystarczających do osiągnięcia celu głównego. Cele szczegółowe powinny opisywać stan docelowy, a nie zadania jako takie i stanowić odzwierciedlenie pożądanej sytuacji w przyszłości. (Nazwy celów szczegółowych projektu liczone są w ramach limitu liczby znaków) Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Zmiana pkt uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu Nadanie części pkt. 3.1 wniosku formy tabelarycznej, w której określane będą wskaźniki pomiaru celu głównego, celów szczegółowych projektu oraz źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika i częstotliwość pomiaru. (Dzięki ww. zakresowi informacji podawanych we wniosku oceniający będą mogli dokonać oceny planowanych do osiągnięcia efektów projektu na podstawie przejrzyście wskazanych, mierzalnych danych, co z kolei pozwoli na uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych mogących pojawić się podczas oceny wniosku w zakresie kwantyfikacji rezultatów projektu). Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Wskaźniki Główną funkcją wskaźników jest zmierzenie, na ile cel główny i cele szczegółowe projektu zostały zrealizowane, tj. kiedy można uznać, że problem został rozwiązany. W kolumnie drugiej punktów i wniosku należy określić, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów poprzez ustalenie wskaźników pomiaru celu. Dla każdego celu należy określić co najmniej jeden podstawowy i mierzalny wskaźnik, który w sposób precyzyjny umożliwi weryfikację stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych. Projektodawca może również określić większą liczbę wskaźników do celu głównego i celów szczegółowych (maksymalnie pięć dla każdego z celów). Dla każdego Działania w ramach Priorytetów PO KL wybrany został zestaw wskaźników, który monitorowany jest na poziomie krajowym, wobec czego również beneficjenci w ramach realizowanych projektów powinni wziąć je pod uwagę już na etapie planowania projektu - należy pamiętać że wskazane wskaźniki są jedynie wybranymi wskaźnikami nie obejmującymi całości rezultatów w ramach całego Priorytetu. W związku z tym, oprócz wymienionych na liście rozwijanej wskaźników, projektodawca może określić też własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu (nazwa tak określonego wskaźnika nie może być dłuższa niż 150 znaków). Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób) Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć) Uzasadnij wybór grupy docelowej, która objęta zostanie wsparciem Opisz sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek odnosząc się do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriów rekrutacji (z uwzględnieniem podziału K/M) Opisz potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu oraz podaj wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

17 Zmiana pkt. 3.2 – Grupy docelowe
Doprecyzowanie zakresu informacji dotyczących grup docelowych – sposób rekrutacji oraz opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników /uczestniczek projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
3.3 Zadania Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem. Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań Przy sporządzaniu wniosku, zaleca się aby numeracja i nazewnictwo zadań zostało zachowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dołączonym do umowy ramowej na pierwszy rok budżetowy. W przypadku gdy beneficjent nie planuje realizacji danej formy wsparcia we wniosku jako koszt należy wpisać 0”. Zadania nowe należy dopisywać kolejno pod zadaniami już istniejącymi. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
3.3 Zadania Powiązanie zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu z celami szczegółowymi w formie tabelarycznej Staże, prace interwencyjne… Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Zmiana pkt. 3.4 Dodanie mającego układ tabelaryczny punktu dotyczącego analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu obowiązkowego dla projektodawców, którzy wnioskują o kwotę dofinansowania równą albo przekraczającą 2 mln złotych Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł) Zidentyfikuj sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie celów szczegółowych projektu lub wskaźników pomiaru celów Wskaż sposób identyfikacji wystąpienia takiej sytuacji (zajścia ryzyka) Opisz działania, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

23 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Zmiana – pkt. 3.5 Dodanie punktu dotyczącego oddziaływania projektu, w którym opisywany będzie sposób, w jaki osiągniecie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu POKL, w ramach którego składany jest wniosek o dofinansowanie. Opisz wartość dodaną projektu. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Wg SZOP odpowiednie projekty realizowane w ramach działań Priorytetu VI powinny przyczyniać się do osiągnięcia odpowiednich efektów realizacji określonych dla Priorytetu VI: 1. Objęcia wsparciem 45% zarejestrowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 2. Objęcia wszystkich młodych bezrobotnych (15-24 lata) pomocą w ramach Aktywnych Polityk Rynku Pracy w okresie do 100 dni od dnia zarejestrowania do 2010 roku. 3. Objęcia 50% bezrobotnych kobiet instrumentami rynku pracy oraz usługą szkoleniową. 4. Objęcia 50% osób długotrwale bezrobotnych instrumentami rynku pracy oraz usługą Szkoleniową. 5. Objęcia 35% bezrobotnych osób niepełnosprawnych instrumentami rynku pracy oraz usługą szkoleniową. 6. Objęcia 50% osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich instrumentami rynku pracy oraz usługą szkoleniową. 7. Objęcia 40% starszych osób bezrobotnych (50-64 lata) instrumentami rynku pracy oraz usługą szkoleniową. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

26 3.5 Oddziaływanie projektu
W kolumnie drugiej „Opis wpływu …” projektodawca wskazuje, w jaki sposób realizacja projektu wpisze się w założenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i przyczyni się (w stopniu zależnym od skali wsparcia przewidzianego w projekcie) do realizacji jego zakładanych efektów. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

27 Zmiana - dodanie pkt. 3.6 i pkt. 3.7
Rozdzielenie punktu dotyczącego doświadczenia i potencjału projektodawcy oraz punktu dotyczącego sposobu zarządzania projektem (przy jednoczesnym wprowadzeniu zasady łącznej oceny merytorycznej tych dwóch punktów) Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

28 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy
Opisz doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów Przedstaw informacje potwierdzające potencjał finansowy projektodawcy/partnerów do realizacji projektu Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku… w punkcie 3.6 wniosku projektodawca powinien przedstawić informacje potwierdzające potencjał finansowy jego i ewentualnych partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) do realizacji projektu, dotyczące wysokości rocznego obrotu projektodawcy i partnerów. Zgodnie z jednym z ogólnych kryteriów formalnych wyboru projektów obowiązujących w ramach PO KL łączny roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) musi być równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

29 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem
Opisz, w jaki sposób projekt będzie zarządzany (z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn) Opisz, jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie i ich niezbędne kompetencje) Uzasadnij wybór ewentualnych partnerów projektu (jeżeli dotyczy) Opisz rolę partnerów (zadania, za które odpowiedzialny będzie każdy z partnerów) lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeżeli dotyczy) Opisz, wykonanie których zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom i uzasadnij zlecanie realizacji zadań (w przypadku, gdy wykonanie zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom) Opisz działania, jakie będą prowadzone w celu monitoringu projektu i jego uczestników Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

31 6. Budżet projektu zmiany- funkcjonalne
Szczegółowy budżet – rozpoczynamy przez zdefiniowanie zadań w 3.3. Zadania (warunek konieczny do uzupełnienia Szczegółowego budżetu, automatyczne przeniesienie zadań). Nowe pola typu „check-box”: Cross-financing Pomoc publiczna Zadanie zlecone Stawka jednostkowa Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

33 3.5 Szczegółowy budżet - projekty systemowe
Koszty bezpośrednie (4.1.1) Należy w kolumnie „kategoria wydatku” wskazać nazwę poszczególnych zadań i w zależności od tego, którego roku dotyczy wniosek o dofinansowanie projektu – odpowiednia wysokość kosztów w ramach danego zadania w danym roku; przy szacowaniu kosztów realizacji danego zadania można wziąć pod uwagę następujące koszty: w przypadku szkoleń – m.in. koszty zlecenia szkolenia, dodatki lub stypendia szkoleniowe, koszty badań lekarskich, koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, koszty przejazdu zakwaterowania i wyżywienia, koszty egzaminów, koszty opieki nad dziećmi lub osoba zależna w przypadku staży – m.in. koszty badań lekarskich, stypendium, koszty przejazdu, zakwaterowania w miejscu pracy, koszty opieki nad dziećmi i osoba zależną: w przypadku przygotowania zawodowego dorosłych – m.in. koszty badań lekarskich, stypendium, koszty przejazdu i zakwaterowania w miejscu pracy, koszty opieki nad dziećmi i osoba zależną, koszty egzaminów, inne wydatki poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, w tym w szczególności materiały, surowce, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne inne środki niezbędne do realizacji przygotowania zawodowego dorosłych; Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

34 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
w przypadku wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy – m.in. refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla uczestników projektu (w tym w ramach prac interwencyjnych – nie więcej niż 10% kwoty środków publicznych w ramach projektu w okresie jednego roku budżetowego): w przypadku przyznania jednorazowych środków na podjecie działalności – m.in.. koszty przyznania jednorazowych środków, koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa: w przypadku obsługi projektu – m.in. koszty otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego, koszty komunikowania się z pracodawcami i bezrobotnymi, koszty pomocy prawnej z tytułu realizacji zamówień publicznych, koszty amortyzacji sprzetui wyposażenia, koszty zakupu materiałów biurowych na potrzeby projektu: w przypadku promocji projektu – m.in. koszty związane z opracowywaniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem informacji o usługach organów zatrudnienia, koszty opracowania i rozpowszechniania informacji zawodowych, koszty opracowywania i rozpowszechniania materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudniania Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

35 Szczegółowy budżet projektu
Zadania zlecone Konieczność wskazania zadań zleconych w „Szczegółowym budżecie projektu” - projektodawca wskazuje usługi zlecane zaznaczając przy nich pole typu „check-box” dotyczy jedynie zadań merytorycznych lub ich istotnej części. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

36 Szczegółowy budżet projektu
Koszty pośrednie – rozliczenie ryczałtem: (nie dotyczy projektów systemowych) Projektodawca wskazuje procent wynikający z limitu wskazanego w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Konieczność zaznaczenia pola typu „check-box” Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

37 Szczegółowy budżet projektu
Koszty pośrednie – rozliczenie na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Budżet projektu Dane przenoszone są automatycznie ze „Szczegółowego budżetu projektu” Konieczność uzupełnienia jedynie pól: „w tym kwoty ryczałtowe” („0,00” lub ogólna kwota wydatków bezpośrednich ponoszonych w projekcie) „Zarządzanie projektem – w tym koszty personelu” (Wydatki związane z personelem zarządzającym) 4.2. „Wkład własny” (nie musi być zgodny z sumą pól i ) 4.2.1 „w tym wkład niepieniężny” 4.4. Oświadczenie projektodawcy o kwalifikowalności / niekwalifikowalności / częściowej kwalifikowalności VAT. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

39 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

40 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

41 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

42 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

43 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

44 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

45 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

46 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

47 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

48 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Oddział ds. Polityki Rynku Pracy, Projektów i Promocji EFS tel Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach


Pobierz ppt "Zasady dokonywania wyboru projektów - Zmiany we wzorze"

Podobne prezentacje


Reklamy Google