Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach biologii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach biologii"— Zapis prezentacji:

1 o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach biologii
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach biologii Małgorzata Majewska Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

2 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
MODEL PRACY Z UCZNIEM ZE SPECYFICZNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM, PONADPODSTAWOWEJ: POZNANIE. PLANOWANIE. WSPIERANIE. DIAGNOZA, PROGRAM, PRAKTYKA Małgorzata Majewska Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

3 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
POZIOM DIAGNOSTYCZNY – ROZPOZNAWANIE POTRZEB UCZNIA – SCHEMAT NR 1 ROZPOZNAWANIE WSTĘPNE (ORZECZENIA, OPINIE) MONITORUJĄCE ROZPOZNANIE INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA (IPET, PDW) ANALIZA DOKUMENTACJI UCZNIA. PRZEPROWADZENIE I DOKUMENTOWANIE ROZPOZNANIA NA POZIOMIE PRZEDSZKOLA I SZKOŁY. Małgorzata Majewska Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

4 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
3. IDENTYFIKACJA MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH I TRUDNOŚCI EDUKACYJNYCH UCZNIA, W TYM ROZPOZNANIE PRZYCZYN TRUDNOŚCI ORAZ OKREŚLANIE SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH. 4. MONITOROWANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIA, EFEKTYWNOŚCI UDZIELANEGO WSPARCIA. Małgorzata Majewska Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

5 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
II. POZIOM PROGRAMOWY – PLANOWANIE WSPARCIA IPET KIPU, PDW III. POZIOM PRAKTYCZNY OPIS REALIZACJI IPET LUB PDW Małgorzata Majewska Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

6 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH, NAUCZYCIEL: - OKREŚLA ZAKRES DOSTOSOWANIA PROGRAMU EDUKACYNEGO, - UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY UCZNIA, CELE EDUKACYJNE I TERAPEUTYCZNE, PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH I TERAPEUTYCZNYCH, ZASADY PRACY I OCENIANIA USTALENIA PRZEKŁADAJĄ SIĘ NA: SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH, DODATKOWYCH, NADOBOWIĄZKOWYCH Małgorzata Majewska Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

7 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
W RAMACH ZAJĘĆ NAUCZYCIEL UCZNIA SPE MUSI WYKONAĆ DODATKOWE CZYNNOŚĆI: czynności wstępne – warunki zewnętrzne: miejsce pracy, oświetlenie, pomoce dydaktyczne uświadomienie celów i wytworzenie pozytywnej motywacji – oparcie na mocnych niezaburzonych stronach ucznia wprowadzenie nowych treści: modele, schematy, ilustracje, tekst mówiony, pisany i jw., dotyk, zapach, powierzchnia d) nabywanie, uogólnianie i systematyzowanie pojęć Małgorzata Majewska Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

8 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Nauczyciel musi zadbać o prawidłowe przeprowadzenie procesu, kształtowanie pojęć, szczególnie złożonych (pojęcia konkretne– abstrakcyjne, złożone–proste), rozwijanie myślenia uczniów Małgorzata Majewska Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

9 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
e) Etap utrwalania przez zastosowanie w praktyce: dostateczna ilość czasu na działanie właściwy dobór środków dydaktycznych ścisła kontrola nauczyciela nadzór nad wykonywaniem czynności f) Kontrola i samokontrola osiągniętych przez uczniów kompetencji (w jakim stopniu udało się zrealizować cele), ocena wkładu pracy ucznia nie efektu, wynik a założony cel. Małgorzata Majewska Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

10 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Charakterystyka pracy z uczniem o specyficznych potrzebach na zajęciach edukacyjnych: Trudności w uczeniu się czytania i pisania (dysleksja): ogólne uwagi dotyczące postępowania z uczniem z dysleksją II. Uczeń niesłyszący lub słabosłyszący: ograniczone możliwości gromadzenia wiedzy o naturalnym środowisku w wyniku bezpośredniego poznawania brak wykrywania analogii między zachodzącymi zjawiskami Małgorzata Majewska Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

11 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wyzwalać spontaniczną aktywność poznawczą, służącą zrozumieniu występujących w naturalnym środowisku zależności przyczynowo-skutkowych. III. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim: III etap edukacyjny (znać przebieg i charakterystykę rozwoju ucznia na poprzednich etapach edukacyjnych) utrwalanie wiadomości szczególnie ważnych w dalszym kształceniu i życiu codziennym stosowanie metod pracy (problemowa, zadawania pytań, praktycznego działania, oparta na przeżywaniu) Małgorzata Majewska Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

12 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
środki dydaktyczne: modele, filmy, plansze interaktywne, schematy rysunki, modele forma: praca w grupach eksperymenty i doświadczenia (rozwijanie myślenia logicznego, postawa poszukująca Zasady oceniania: - akcent na wkład pracy i zaangażowanie a nie poziom wiadomości i umiejętności Małgorzata Majewska Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

13 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
IV. UCZEŃ Z ADHD: ZABURZENIA UWAGI NADMIERNA IMPULSYWNOŚĆ NADRUCHLIWOŚĆ ZASADY PRACY ZADADY OCENIANIA – ZASADA NIEKARANIA OBJAWY V. UCZEŃ NIEDOSTOSOWANY SPOŁECZNIE LUB ZAGROŻONY NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM: aktywizujące metody i formy pracy IPET indywidualizacja nauczania stopniowanie trudności (wzmocnienie pozytywne) Małgorzata Majewska Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

14 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
funkcja oceny szkolnej (inspirowanie aktywności intelektualnej) zasada pomocy w nauce (przywrócenie wiary ucznia) zasada dominacji wychowania metody i formy aktywizujące: giełda pomysłów, burza mózgów, gry dydakt., dramy, metody laboratoryjne, problemowe zasada systematyczności zasada treści kształcących (pozytywne cechy osobowości) wrażliwość, współczucie, prawdomówn- ość, uczciwość, pracowitość, sumienność Małgorzata Majewska Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

15 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Warto pamiętać – uczeń z ADHD, niezbędne jest: stworzenie stałej struktury lekcji krótkie polecenia podawanie notatek w punktach częste zmienianie rodzajów zadań częste przypominanie instrukcji skracanie czasu wykonania poszczególnych zadań umożliwienie wykonania zadań we fragmentach wykorzystanie przyciągaczy czasu: kolorowe kredki, flamastry, naklejki wpisanie zadania domowego (każdorazowo) umożliwienie odrabiania lekcji na terenie szkoły prowadzenie zeszytu korespondencji z rodzicami, współpraca wprowadzenie jednolitego i czytelnego systemu zasad Małgorzata Majewska Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

16 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi,wskazówki: dostosowanie toku nauczania oraz zakres wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia praca w oparciu o pozytywne wzmocnienie stopniowo zwiększanie wymagań w zakresie zasad panujących w szkole chronić ucznia przed przemocą rówieśników uczeń nie wymaga wsparcia w obszarach, w których sobie radzi aktywizacja klasy do pomocy w uzupełnieniu zaległości przy ocenianiu oddzielać te obszary i umiejętności, w których mogą występować zaburzenia spowodowane ubocznym działaniem leków nie karać ucznia za objawy choroby Małgorzata Majewska Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

17 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Dziecko z depresją, nauczyciel: powinien zastanowić się, w jaki sposób chce rozmawiać z uczniem „czy mogę coś dla Ciebie zrobić…?” unikać zgadywania, wypytywania „co się stało?” nie krytykować, nie podważać wypowiedzi interesować się uczniem na co dzień, niezależnie pod jego nastroju jeśli zachowanie dziecka budzi niepokój, zadać dyskretne pytanie nie zatrzymywać wiedzy o zachowaniu dziecka dla siebie, rozmawiać z jego rodzicami, zaprosić na spotkanie, podać adres, telefon poradni, z której pomocy można skorzystać Małgorzata Majewska Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

18 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
VI. UCZEŃ Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ: Wg. IMiDZ choroby: układu nerwowego (w tym padaczka) reumatyczne wydzielania wewnętrznego (w tym cukrzyca) układu krążenia, oddechowego, jamy nosowo- gardłowej, moczowego, odżywianie, w tym otyłość, genetyczne, nowotwory Źródło frustracji, deprywacji, częste pobyty w szpitalu, depresje, ból, cierpienie Małgorzata Majewska Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

19 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Realizuje podstawę programową, PDW Ocena wg zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Ocenianie: o wymiarze edukacyjnym, ocena: pozytywna, podkreślająca umiejętności dziecka i włożony wysiłek b) jawna, jasna z komentarzem z zastosowaniem kryteriów rozstrzygana zawsze na korzyść ucznia uwzględniająca potrzeby ucznia, zasada podmiotowości o wymiarze wspierającym, ocena: a) uwzględniająca postępy, a nie wyłącznie efekty Małgorzata Majewska Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

20 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
b) indywidualna, czyli ukierunkowana na ucznia c) uwzględniająca wyjątkowe i specyficzne cechy każdego ucznia d) odwołująca się do podstawy programowej a nie programu nauczania o wymiarze informacyjnym: informacja o postępach ucznia wskazująca rodzicom i uczniom osiągnięcia na etapach procesu edukacji jako punkt odniesienia co do rzeczywistych możliwości Małgorzata Majewska Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

21 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
d) Ocenie ucznia z chorobą przewlekłą (w zależności od możliwości) podlegają: prace pisemne lub ustne (nauczyciel wspomagający), odpowiedzi ustne, prace wykonane w domu, praca w grupie (przydzielona), aktywność indywidualna na zajęciach, przygotowanie własne do zajęć, umiejętność logicznego myślenia, wyrażająca się w korzystaniu ze spiralnego układu treści edukacyjnych Małgorzata Majewska Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

22 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Realizacja zajęć edukacyjnych w pracy z uczniem z chorobą przewlekłą, w obszarze przyroda i biologia: uczniowie nie mają większych trudności i nie wymagają tym samym wprowadzenia odpowiednich dostosowań Małgorzata Majewska Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,

23 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Literatura: 1. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczyciela, MEN 2. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe. Część I, MEN 3. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi . Materiały szkoleniowe. Część II, MEN 4. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, MEN 5. One są wśród nas, MEN, MZ 6. Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Gimnazjum . Zbiór ćwiczeń i kart pracy. Zeszyt specjalny nr 1, Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o., W-wa Małgorzata Majewska Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel ,


Pobierz ppt "o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach biologii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google