Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pojęcie integracji Bariery architektoniczne Nauczyciele w integracji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pojęcie integracji Bariery architektoniczne Nauczyciele w integracji"— Zapis prezentacji:

1 Pojęcie integracji Bariery architektoniczne Nauczyciele w integracji
Integracja Pojęcie integracji Bariery architektoniczne Nauczyciele w integracji

2

3 Pojęcie integracji Aleksander Hulek pionier szkół integracyjnych pisał, iż „integracyjny system kształcenia i wychowania polega na maksymalnym włączeniu dzieci i młodzieży z odchyleniami od normy do zwykłych szkół i placówek oświatowych, umożliwiając im – w miarę możliwości – wzrastanie w gronie zdrowych rówieśników” . W pedagogice specjalnej termin ten przyjął się w ostatnich latach niemal powszechnie a oznacza dążenie do zespolenia w procesie kształcenia jednostek upośledzonych wespół z jednostkami normalnymi w ich środowisku naturalnym. Cechą charakterystyczną integracji w oświacie jest świadome łączenie w jednej grupie przedszkolnej bądź szkolnej dzieci sprawnych i niepełnosprawnych.

4 Klasy integracyjne

5 Cele integracji szkolnej:
Integracja dzieci niepełnosprawnych i zdrowych w naturalnym środowisku rówieśniczym i budowanie trwałych więzi; Diagnoza potrzeb specjalnych każdego ucznia i pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego, jakim dysponuje; Modyfikowanie programu nauczania do potrzeb i możliwości każdego ucznia; Kreowanie sytuacji dających możliwość twórczego rozwoju dziecka poprzez różne formy działalności; Humanizacja edukacji; Stymulowanie rozwoju dziecka oraz przygotowanie go do samodzielnego wejścia w życie społeczne, wyzwalanie i wzmacnianie aktywności społecznej, poznawczej i komunikacji dziecka;

6 Pedagogizacja rodziców poprzez: dostarczanie odpowiedniej wiedzy na temat integracji, przeprowadzenie warsztatów dotyczących umiejętności wychowawczych w osiąganiu poczucia kompetencji rodzicielskich i satysfakcji w procesie wychowania, włączenie rodziców do życia szkoły itp.; Pomoc rodzicom w procesie adaptacji do warunków życia; Kształtowanie postaw prospołecznych wobec niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych w stosunku do osób zdrowych; Zapobieganie pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dzieci niepełnosprawnych; Systematyczne dążenie do poprawy jakości życia dzieci niepełnosprawnych, do zapewnienia radości, pozbawionego napięć dzieciństwa mimo istniejących zaburzeń.

7 Integracja to także likwidacja barier architektonicznych
Poprzez : Podjazdy Windy Schodołazy Klasy, korytarze, łazienki dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo

8

9 Nauczyciele klasy integracyjnej
W klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli – nauczyciel przedmiotu oraz nauczyciel pedagog specjalny (nauczyciel wspierający, wspomagający) z pensum 18 godzin dydaktycznych; Pedagog specjalny we współpracy z nauczycielami przedmiotu i za zgodą dyrektora szkoły, dokonuje wyboru przedmiotów, na których będzie wspierał nauczyciela i uczniów; Realizacja godzin rewalidacji indywidualnej zalecanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną odbywa się zazwyczaj w ramach pensum godzin.

10 Zadania nauczyciela pedagoga specjalnego
Dokonanie opisu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego; Opracowanie i realizowanie wspólnie z innymi specjalistami oraz rodzicami ucznia planu terapii indywidualnej; Prowadzenie dokumentacji – IPET, Karta; Modyfikacja programu nauczania w oparciu o plan wynikowy;

11 Opracowywanie i przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych, indywidualnych kart pracy, testów itp.; Wspieranie ucznia podczas zajęć edukacyjnych; Systematyczne ocenianie postępów i ewaluacja działań; Wspieranie ucznia niepełnosprawnego poprzez prowadzenie rewalidacji; Ustalenie sposobu współpracy z rodziną dziecka.

12 Zadania nauczyciela przedmiotu
Opracowanie i realizacja planu nauczania (opracowanie planu wynikowego); Bieżąca konsultacja z pedagogiem specjalnym (tematu, ćwiczeń itp.); Prowadzenie zajęć edukacyjnych; Prowadzenie dokumentacji (zeszyt wychowawcy, dziennik lekcyjny, arkusze ocen); Diagnozowanie uczniów pełnosprawnych; Bieżący rejestr postępów ucznia; Opracowanie i realizacja planu pracy z uczniem zdolnym oraz programu pomocy specjalistycznej zgodnie z potrzebami dzieci; Współpraca z rodzicami uczniów.

13 Zadania wspólne nauczycieli specjalistów uczących w klasie integracyjnej we współpracy z rodzicami uczniów Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży; Organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych, w szczególności opracowanie i realizacja programów nauczania i IPET; Wspomaganie uczniów w procesie kształcenia;

14 Realizacja zadań wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki;
Współorganizacja zajęć edukacyjnych i procesu wychowawczego w formach integracyjnych (wspólny wybór programów nauczania, opracowanie strategii pracy w klasie, dzielenie się obowiązkami w klasie, planowanie podziału ról itp.); Prowadzenie lub organizacja różnego rodzaju form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dziecka i jego rodziny.

15

16 „Specyfika postępowania z uczniami w klasach integracyjnych”
Pokaz powstał na podstawie skryptu opracowanego w ramach działalności Instytutu Europejskiego i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie „Specyfika postępowania z uczniami w klasach integracyjnych” Renata Flis Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Pojęcie integracji Bariery architektoniczne Nauczyciele w integracji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google