Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan na dzień 15 czerwca 2009 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan na dzień 15 czerwca 2009 roku"— Zapis prezentacji:

1 Stan na dzień 15 czerwca 2009 roku
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NIDZICY Ocena Stanu Bezpieczeństwa Powiatu Nidzickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej Stan na dzień 15 czerwca 2009 roku

2 wg gmin powiatu nidzickiego
Analiza zdarzeń Zestawienie porównawcze ilości pożarów powstałych w pierwszym półroczu 2009 roku (do 15 czerwca 2009 r.) wg gmin powiatu nidzickiego GMINA Ilość pożarów Tendencja[%] 2008/2009 (+) - wzrost (-) – spadek ½ 2007 ½ 2008 ½ 2009 Ilość m.i gm. Nidzica 69 65 73 +12% Gm. Kozłowo 36 21 42 +100% Gm. Janowiec Kościelny 5 2 8 +300% Gm. Janowo 4 7 +250% RAZEM 110 90 130 +44% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego ilość pożarów wzrosła o 44%. W pierwszej połowie bieżącego roku miało miejsce 130 pożarów. Według ich wielkości 118 (91%) zaliczono do pożarów małych, 10 (7,7%) pożarów średnich i 2 (1,5%) do dużych.

3 Przyczyna powstania pożaru
Analiza zdarzeń Zestawienie przyczyn powstania pożarów powstałych w pierwszej połowie bieżącego roku na terenie powiatu nidzickiego Lp. Przyczyna powstania pożaru Ilość pożarów 1 Wady środków transportu 4 2 Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe i ciekłe 13 3 Podpalenia 78 Inne przyczyny 5 Nieustalone 6 Nieostrożność osób nieletnich 7 Nieostrożność osób dorosłych 25

4 wg gmin powiatu nidzickiego
Analiza zdarzeń Zestawienie porównawcze ilości miejscowych zagrożeń powstałych w pierwszym półroczu 2009 r. (do 15 czerwca 2009 r.) wg gmin powiatu nidzickiego GMINA Ilość MZ Tendencja [%] (+) - wzrost (-) - spadek ½ 2007 ½ 2008 ½ 2009 m.igm. Nidzica 92 74 65 -12% Gm. Kozłowo 20 12 - Gm. Janowiec Kościelny 8 +50% Gm. Janowo 16 9 5 -45% RAZEM 140 103 94 -9% Na terenie powiatu nidzickiego w pierwszej połowie bieżącego roku miało miejsce 94 różnego rodzaju miejscowe zagrożenia. Według ich wielkości 27 (28,7%) zaliczono do zdarzeń małych, 67 (71,3%) były to zagrożenia o charakterze lokalnym.

5 Analiza zdarzeń Procentowy udział pojazdów jednostek w działaniach ratowniczo-gaśniczych ½ 2008 Ogółem Pożary Miejscowe zagrożenia PSP 76% 63% 86% OSP KSRG 12% 16% 10% Pozostałe 21% 4% ½ 2009 57% 48% 73% 23% 17% 22% 29% W pierwszym półroczu 2008 i 2009 roku procentowy udział ilości zastępów PSP był wyższy od ilości zastępów ochotniczych straży pożarnych. Zauważalny jest wzrost udziału w zdarzeniach jednostek OSP w bieżącym roku.

6 Działania prewencyjne
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, w celu rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych, Państwowa Straż Pożarna przeprowadza czynności kontrolno – rozpoznawcze oraz ćwiczenia Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w rocznym planie, zaplanowała do przeprowadzenie 46 czynności kontrolno-rozpoznawczych, z czego w pierwszym półroczu przeprowadzono 24 kontrole. Poza tym przeprowadzono 17 kontroli sprawdzające oraz 5 innych kontroli, między innymi odbiory obiektów budowlanych przed zamiarowanym przystąpieniem do ich użytkowania, kontrole w obiektach przeznaczonych do wypoczynku dzieci i młodzieży oraz inne doraźne kontrole. Najwięcej czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzono w obiektach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, stanowiły one 52,27% ogółu przeprowadzonych kontroli. W okresie wiosennym przeprowadzono też 1 kontrolę w nadleśnictwie Jedwabno.

7 Działania prewencyjne
Ilość kontroli w poszczególnych grupach obiektów w 2008 i pierwszej połowie 2009

8 Czynności kontrolno - rozpoznawcze w odniesieniu do sytuacji pożarowej
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, w celu rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych, Państwowa Straż Pożarna przeprowadza czynności kontrolno – rozpoznawcze oraz ćwiczenia. Czynności kontrolno – rozpoznawcze obejmują w szczególności: - kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, - ocenę zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym, - ocenę zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, - ustalanie spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, - rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, - rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń, - wstępne ustalanie nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się, - zbieranie informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii przemysłowej i formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład. Czynności kontrolno – rozpoznawcze przeprowadzane są w głównej mierze na podstawie rocznego planu, sporządzanego na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, uwzględniając w szczególności budynki użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, tereny leśne oraz zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Na tej podstawie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w rocznym planie, przewidziała przeprowadzenie 36 kontroli podstawowych, w różnego typu obiektach na terenie powiatu. Poza tym przeprowadzono 15 kontroli sprawdzające oraz innych kontroli, między innymi odbiory obiektów budowlanych przed zamiarowanym przystąpieniem do ich użytkowania, kontrole w obiektach przeznaczonych do wypoczynku dzieci i młodzieży oraz inne doraźne kontrole wspólnie z funkcjonariuszami KPP w Nidzicy, pracownikami Sanepidu jak również PINB w Nidzicy.

9 Nieprawidłowości w kontrolowanych obiektach użyteczności publicznej
Zgodnie z przyjętymi priorytetami najwięcej czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzono w obiektach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, stanowiły one 70 % ogółu przeprowadzonych kontroli. Część kontroli przeprowadzono wspólnie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. W okresie wiosennym przeprowadzono też 1 kontrolę w Nadleśnictwie Nidzica. Zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie powiatu nidzickiego nie występują. W obiektach poddanych czynnościom kontrolno - rozpoznawczym stwierdzono łącznie 55 nieprawidłowości naruszające przepisy przeciwpożarowe. Najbardziej niebezpieczne jest występowanie w obiektach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego nieprawidłowości w zakresie ewakuacji, których występowanie może spowodować zagrożenie życia ludzi. Wśród skontrolowanych łącznie 13 obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego i budynków mieszkalnych wielorodzinnych, stwierdzono 33 tego typu nieprawidłowości. W obiektach użyteczności publicznej najwięcej nieprawidłowości dotyczyło niewłaściwego stanu instalacji użytkowych, niewłaściwego stanu dróg ewakuacyjnych, tzn. braku odpowiedniego oznakowania, składowania na drogach ewakuacyjnych materiałów palnych, braku drożności oraz braku konserwacji lub oznakowania gaśnic. W obiektach zamieszkania zbiorowego najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w zakresie braku lub nieaktualności instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, niewłaściwego stanu gaśnic, przeciwpożarowych instalacji wodociągowych i niewłaściwego stanu instalacji użytkowych.

10 Działania prewencyjne
Nieprawidłowości w obiektach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego

11 Działania prewencyjne
Na podstawie wyników przeprowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych wydano łącznie 18 decyzje administracyjne nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. W wyniku przeprowadzonych kontroli sprawdzających, w czasie, których stwierdzono brak realizacji obowiązków zawartych w decyzjach administracyjnych, wydano 6 upomnień. Uczestniczono łącznie w 2 odbiorach obiektów budowlanych przed zamiarowanym przystąpieniem do ich użytkowania. W trakcie działań kontrolno – rozpoznawczych nałożono 3 mandatów na łączną kwotę 250 zł.

12 Przygotowanie do działań jednostek KSRG
Potrzeby w zakresie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych Najpilniejszymi potrzebami sprzętowymi w zakresie poprawy skuteczności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych są: samochód gaśniczy typu ciężkiego z napędem na wszystkie osie z wyciągarką linową, samochód specjalny dowodzenia i łączności z napędem terenowym, - turbinowa pompa głębinowa szt. - pompa szlamowa o wydajności min l/min szt. - generator piany lekkiej przenośny szt. ubranie żaroochronne typu ciężkiego szt. przyczepka do przewozu zbiornika na ciecze agresywne i ropopochodne,

13 Przygotowanie do działań jednostek KSRG
Potrzeby w zakresie prowadzenia działań w ratownictwie technicznym Aby skutecznie realizować zadania z zakresu ratownictwa technicznego, biorąc pod uwagę zagrożenia występujące na terenie powiatu, niezbędne jest doposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Nidzicy w następujący sprzęt: - linkowe urządzenie ratownicze z trójnogiem - szt. 1 - namiot ewakuacyjny osprzętem - szt. 1 - Łączność podhełmowa komplety - Detektor prądu przemiennego - szt. 1 - Kamera termowizyjna szt. 1

14 Przygotowanie do działań jednostek KSRG
Potrzeby w zakresie prowadzenia działań w ratownictwie chemiczno – ekologicznym i wodnym Podstawowe braki w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego i wodnego, które pozwoliłyby na przeprowadzenie rozpoznania czy prowadzenie nieskomplikowanych działań przedstawiają się następująco: - pompa do kwasów i zasad szt. 1 - zbiornik przenośny do materiałów ropopochodnych - szt. 2 - zbiornik przenośny do kwasów i zasad - szt. 2 - ubrania kwaso i ługoodporne - szt. 2 - zapory i przegrody olejowe na cieki wodne - kpl.1 - skimer do cieczy ropopochodnych szt. - kabina dekontaminacyjna kpl.1 - silnik strugowodny do łodzi szt.1

15 Przygotowanie do działań jednostek KSRG
W 2008 roku z funduszy budżetowych jak i ustawy modernizacyjnej dla Komendy Powiatowej PSP w Nidzicy zakupiono sprzęt, który wpłynął na poprawę zabezpieczenia operacyjnego powiatu nidzickiego: - samochód specjalny SHD-25 samochód gaśniczy średni Mercedes GBA 2,5/16 zbiornik transportowy do materiałów niebezpiecznych - pompa beczkowa z napędem elektrycznym wspornik progowy do rozpieraczy kolumnowych - rozpieracz teleskopowy TR4350 zestaw uszczelniający HLS-2 zestaw klocków i klinów do stabilizacji zestaw osłon SEP10 korek uszczelniający OLS 1000 zestaw węży i szybkozłączy pokrowiec na poduszkę kierownicy SECUNET wyważacz do drzwi

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stan na dzień 15 czerwca 2009 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google