Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kpt. mgr inż. Maciej Hamerski Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy Komenda Miejska PSP w Olsztynie Ocena zgodności wyrobów budowlanych przeznaczonych do ochrony.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kpt. mgr inż. Maciej Hamerski Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy Komenda Miejska PSP w Olsztynie Ocena zgodności wyrobów budowlanych przeznaczonych do ochrony."— Zapis prezentacji:

1 kpt. mgr inż. Maciej Hamerski Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy Komenda Miejska PSP w Olsztynie
Ocena zgodności wyrobów budowlanych przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej

2 Ocena zgodności wyrobów budowlanych przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej
Wyrób budowlany może być zastosowany przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie wówczas, jeżeli został on wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami (art. 10 Prawa budowlanego) [1]

3 Ocena zgodności wyrobów budowlanych przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej
Zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych [2] dokumentem potwierdzającym posiadanie przez wyrób budowlany zadanych cech jest deklaracja zgodności wydawana przez producenta wyrobu.

4 Deklarację zgodności winny posiadać wyroby:
Ocena zgodności wyrobów budowlanych przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej Deklarację zgodności winny posiadać wyroby: Elementy budowlanych zabezpieczeń przeciwpożarowych o deklarowanej odporności ogniowej lub dymoszczelności (drzwi, klapy, przepusty instalacyjne, lekkie ściany, farby, powłoki – do zabezpieczania konstrukcji stalowych), Zabezpieczenia ogniochronne o deklarowanym stopniu palności, rozprzestrzeniania ognia lub płomienia (farby, powłoki preparaty ogniochronne do zabezpieczania konstrukcji drewnianych i drewnopochodnych, materiałów włókienniczych oraz kabli elektrycznych,

5 Deklarację zgodności winny posiadać wyroby:
Ocena zgodności wyrobów budowlanych przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej Deklarację zgodności winny posiadać wyroby: Elementy urządzeń sygnalizacji pożaru, Elementy instalacji hydrantowych, Stałe urządzenia gaśnicze, Techniczne zabezpieczenia przeciwpożarowe (wentylatory oddymiające klapy dymowe). Pełen wykaz wyrobów znajduje się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym [3]

6 Deklaracja zgodności (europejska)
Ocena zgodności wyrobów budowlanych przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej Deklaracja zgodności (europejska) Producent deklaruje zgodność wyrobu z: zharmonizowaną normą – hEN, Europejską aprobatą techniczną.

7 Ocena zgodności wyrobów budowlanych przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej
Wydając deklarację zgodności (europejską) producent oznakowuje produkt znakiem CE

8 Deklaracja zgodności winna zawierać:
Ocena zgodności wyrobów budowlanych przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej Deklaracja zgodności winna zawierać: 1) numer nadany przez wydającego; 2) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 3) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek, klasę według specyfikacji technicznej oraz przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego; 4) identyfikację specyfikacji technicznej, z którą potwierdza się zgodność: numeru, tytułu i roku ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numeru, tytułu i roku wydania aprobaty technicznej oraz nazwy jednostki aprobującej; 5) oświadczenie producenta, że wyrób budowlany spełnia wymagania specyfikacji technicznej; 6) nazwę i adres jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego; 7) miejsce i datę wydania krajowej deklaracji zgodności; 8) imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej do wydania krajowej deklaracji zgodności.

9 Ocena zgodności wyrobów budowlanych przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej

10 Przykładowa etykieta CE
Ocena zgodności wyrobów budowlanych przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej Przykładowa etykieta CE

11 Krajowa deklaracja zgodności Producent deklaruje zgodność wyrobu z:
Ocena zgodności wyrobów budowlanych przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej Krajowa deklaracja zgodności Producent deklaruje zgodność wyrobu z: Polską Normą, Aprobatą techniczną.

12 Ocena zgodności wyrobów budowlanych przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej
Wydając krajową deklarację zgodności producent oznakowuje produkt znakiem budowlanym

13 Ocena zgodności wyrobów budowlanych przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej

14 Ocena zgodności wyrobów budowlanych przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej
Przykładowa etykieta

15 Ocena zgodności wyrobów budowlanych przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej
Wyrób jednostkowy Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami art. 10 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych [2]

16 Ocena zgodności wyrobów budowlanych przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej
Wyrób jednostkowy Indywidualna dokumentacja techniczna, powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji.

17 Ocena zgodności wyrobów budowlanych przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej
Wyrób jednostkowy Oświadczenie producenta powinno zawierać: 1) nazwę i adres wydającego oświadczenie; 2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 3) identyfikację dokumentacji technicznej; 4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami; 5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany; 6) miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.

18 Potwierdzenie zastosowania wyrobu
Ocena zgodności wyrobów budowlanych przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej Potwierdzenie zastosowania wyrobu w obiekcie

19 Oświadczenie wykonawcy:
Ocena zgodności wyrobów budowlanych przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej Oświadczenie wykonawcy: Miejsce i rodzaj zabezpieczonego elementu budowlanego lub materiału, Nazwa dokumentu odnieśienia – Aprobata Techniczna nr …., Nazwa i rodzaj wykonanego zabezpieczenia – wg Aprobaty Technicznej, Klasa uzyskanej reakcji na ogień bądź odporności ogniowej, Nazwa wykonującego zabezpieczenia, Data wykonania zabezpieczenia: Uwagi np. okres ważności wykonanego zabezpieczenia.

20 Ocena zgodności wyrobów budowlanych przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej

21 Ocena zgodności wyrobów budowlanych przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej

22 Świadectwa dopuszczenia
Ocena zgodności wyrobów budowlanych przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej Świadectwa dopuszczenia Szereg wyrobów przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej oprócz deklaracji zgodności wydanej przez producenta winno posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie. Wyroby względem których niezbędne jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia wymienione są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. [4] np.: elementy systemu sygnalizacji pożarowej (centrale, ROP, urządzenia monitorujące, elementy dźwiękowego systemu ostrzegawczego, dźwigi dla straży pożarnej, przewody i kable zasilające i sterujące urządzeniami przeciwpożarowymi oraz ich mocowania, znaki bezpieczeństwa oraz oprawy oświetlenia awaryjnego.

23 Ocena zgodności wyrobów budowlanych przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej
Podstawy prawne ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r., w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U nr 143 poz z późniejszymi zmianami).


Pobierz ppt "Kpt. mgr inż. Maciej Hamerski Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy Komenda Miejska PSP w Olsztynie Ocena zgodności wyrobów budowlanych przeznaczonych do ochrony."

Podobne prezentacje


Reklamy Google