Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego KM PSP m. st

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego KM PSP m. st"— Zapis prezentacji:

1 Zadania Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego KM PSP m. st
Zadania Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego KM PSP m. st. Warszawy Stan realizacji zadań w 2006 roku

2 Zadania Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego KM PSP m. st. W-wy
Czynności kontrolno-rozpoznawcze prowadzone są w zakresie rozpoznawania miejscowych zagrożeń oraz realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. Podstawami prowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych są: roczny plan czynności kontrolno-rozpoznawczych, zgłoszenia zakładów o zwiększonym albo o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, zlecenia starosty (prezydenta miasta),

3 Zadania Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego KM PSP m. st. W-wy
polecenia sądu, prokuratora lub Najwyższej Izby Kontroli, zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy Państwowej Straży Pożarnej opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zawiadomienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o stwierdzeniu zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska wystąpienia istotnych nowych okoliczności w zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komendy

4 Podstawy prawne działalności Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego
Art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane dot. zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, art. 250, 268, 269 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dot. przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli w zakładach ZZR i/lub ZDR, art. 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych dot. opiniowania zabezpieczenia imprez masowych, art. 29 ustawy z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych dot. prowadzenia kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych z tym przewozem na terenie przedsiębiorcy

5 Podstawy prawne działalności Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego
art. 12 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 22 czerwca 2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym dot. wydawania zaświadczeń dla obiektów, w których ww. materiałami, art. 64 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin dot. opiniowania stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów prowadzących obrót środkami ochrony roślin, art. 82 ust. 2 pkt. 3 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty dot. opiniowania stanu bezpieczeństwa pożarowego placówek dydaktycznych,

6 Podstawy prawne działalności Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego
§ 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także zasad jego organizowania dot. opiniowania stanu bezpieczeństwa pożarowego placówek wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie dot. opiniowania stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów, w których prowadzona jest działalność hotelarska,

7 Podstawy prawne działalności Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego
§ 4 ust. 6 i § 7 ust. 3 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony dot. rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, kontrole działań zapobiegającym poważnym awariom przemysłowym, art. 64 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin dot. opiniowania stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów prowadzących obrót środkami ochrony roślin,

8 Podstawy prawne działalności Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego
§ 319 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty drogowe i inżynierskie i ich usytuowanie dot. opiniowania sposobu wykorzystania przestrzeni pod przęsłami obiektów mostowych art. 82 ust. 2 pkt. 3 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty dot. opiniowania stanu bezpieczeństwa pożarowego placówek dydaktycznych,

9 Struktura zatrudnienia wydziału.
Działalność Wydziału realizowali funkcjonariusze PSP oraz 2 pracowników cywilnych, tworząc następującą strukturę, zgodną ze statutem Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy: Naczelnik Wydziału Z-ca Naczelnika Wydziału 3 sekcje ds. kontrolno – rozpoznawczych sekretariat, archiwum. Na dzień r. w Wydziale Kontrolno - Rozpoznawczym KM PSP m.st. Warszawy zatrudnionych było 25 osób, w tym 21 oficerów prowadzących czynności kontrolno – rozpoznawcze. Trzech z w/w oficerów służbę rozpoczęło w III kwartale 2006 r.

10 Realizacja zadań w 2006r. Do Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego w roku 2006 wpłynęło łącznie 5016 pism i wniosków w następujących grupach tematycznych: 1251 – zawiadomień o odbiorach budynków i instalacji technicznych, 786 – wniosków o wydanie opinii z zakresie ochrony przeciwpożarowej, 556 – skarg informujących o występujących zagrożeniach, 324 – wniosków w sprawie imprez masowych, 2099 – pism informacyjnych.

11 Realizacja zadań w 2006r. W wyniku działań kontrolno – rozpoznawczych oraz w ramach prowadzonych postępowań wydano łącznie 4743 dokumentów, w tym: 752 – stanowiska w sprawie oceny zgodności wykonania obiektów z projektem, 719 – opinii w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów, 585 – pism pokontrolnego postępowania administracyjnego i egzekucyjnego (decyzji administracyjnych, upomnień, tytułów wykonawczych), 512 – pism informacyjnych, w tym dopowiedzi na zapytania w sprawach ppoż., 332 – opinie w sprawie stanu zabezpieczenia imprez masowych, 100 – wystąpień, zawiadomień skierowanych do innych organów, 1743 – wystąpień i pism związanych z czynnościami kontrolno- rozpoznawczymi.

12 Zestawienie przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych
Wydział w ramach kontroli obiektów i terenów przeprowadził w 2006r. ogółem 1770 kontroli stanu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, w wyniku których skontrolowano ogółem obiektów. Z przeprowadzonych czynności wyróżnić można trzy podstawowe grupy kontroli: kontrole zaplanowane w rocznym planie pracy, kontrole prowadzane w oparciu o skargi i wnioski: mieszkańców, organów i instytucji państwowych oraz podmiotów gospodarczych, kontrole związane z oceną zgodności wykonania obiektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej z projektami budowlanymi.

13 Procentowy udział podstawowych grup kontroli

14 Struktura przeprowadzonych w 2006 r
Struktura przeprowadzonych w 2006 r. czynności kontrolno-rozpoznawczych w poszczególnych grupach obiektów

15 Struktura przeprowadzonych w 2006 r. postępowań pokontrolnych


Pobierz ppt "Zadania Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego KM PSP m. st"

Podobne prezentacje


Reklamy Google