Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja systemu opieki nad dzieckiem w przedszkolach miasta Opola

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja systemu opieki nad dzieckiem w przedszkolach miasta Opola"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja systemu opieki nad dzieckiem w przedszkolach miasta Opola
- przykłady modelowych rozwiazań

2 Polityka oświatowa gminy
Najważniejszym aspektem jej tworzenia są oczekiwania rodziców, którzy są zainteresowani rozwojem swoich dzieci, którzy chcą aby ich dzieci zostały dobrze przygotowane do dorosłego życia. Wychowanie przedszkolne jest pierwszym i bardzo ważnym ogniwem w edukacji, dającym podstawy do nabywania umiejętności na wyższych szczeblach. Edukacja przedszkolna jest dla dziecka etapem przygotowującym go do życia jako człowieka dorosłego, potrafiącego podejmować decyzje, dokonywać świadomych wyborów, odnajdywać swoje miejsce w społeczeństwie i nabywać umiejętności sprawnego w nim funkcjonowania.

3 Sieć przedszkoli w Opolu
Istniejąca w mieście sieć 32 przedszkoli publicznych i 4 niepublicznych w sposób wystarczający zaspokaja zapotrzebowanie mieszkańców na opiekę przedszkolną w gminie. Rozmieszczenie przedszkoli na terenie miasta jest przyjazne dla rodziców. W każdej dzielnicy jest co najmniej jedno przedszkole lub oddział przedszkolny.

4 Sieć przedszkoli w Opolu
Proporcje jednostek publicznych i niepublicznych w Opolu, w odniesieniu do innych miast w kraju, są porównywalne.

5 Sieć przedszkoli w Opolu
Wprowadzenie od 1 września 2004 r. obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich nie wymagało zmian w sieci przedszkoli publicznych, ani uruchamiania oddziałów w szkołach podstawowych ponieważ na przestrzeni kilku poprzednich lat do opolskich przedszkoli uczęszczało blisko 96% 6-latków zamieszkałych na terenie gminy. Każdego roku % dzieci sześcioletnich realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w jednostkach publicznych, a 8-9 % w niepublicznych.

6 Organizacja systemu opieki w opolskich przedszkolach
W przedszkolach jest blisko 90 % opolskich dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Opole pod względem liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli od wielu lat plasuje się w czołówce krajowej, dorównując w tym względzie krajom Unii Europejskiej, podczas gdy w kraju średnia dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym to 38 %. Systematyczne monitorowanie liczby dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych w Opolu i wykorzystania miejsc w przedszkolach publicznych i niepublicznych pozwala gminie na bieżące dostosowywanie organizacji przedszkoli do zwiększonego zapotrzebowania na opiekę przedszkolną w kolejnych latach szkolnych.

7 Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w stosunku do liczby dzieci w wieku przedszkolnym w Opolu od 1998 do 2007 roku wzrosła o 15,4%.

8 Aby sprostać potrzebom, w miarę możliwości organizacyjnych i lokalowych przedszkoli, zwiększono liczebność dzieci w grupie do 25 i utworzono oddziały dodatkowe. Działania te pozwoliły na zwiększenie liczby miejsc o 185 i przyjęcie do przedszkoli niemalże 100 % zgłoszonych dzieci. Podczas naboru na rok 2007/2008 dzieci od 3 do 5 lat nie były przyjmowane tylko w takich przypadkach, gdy rodzice chcieli aby przedszkole było bardzo blisko domu rodzinnego.

9 Liczba dzieci w przedszkolach w ostatnich 5 latach wzrosła o blisko 10%.

10 Opolskie przedszkola zapewniając realizację rocznego przygotowania przedszkolnego wszystkim 6-latkom, obejmują edukacją i opieką 82,4% dzieci w wieku od 3 do 5 lat oraz 12,6% dzieci do 3 lat.

11 Kierunki polityki oświatowej
Rada Miasta Opola w 2006 r. przyjęła „Kierunki polityki oświatowej miasta Opola na lata ”, dokument określający perspektywiczne cele i zadania edukacyjne. Kierunki polityki oświatowej odzwierciedlają potrzeby środowisk edukacyjnych i oczekiwania społeczne oraz racjonalizują działania organu prowadzącego wobec wszystkich jednostek oświatowych w mieście.

12 Modele i standardy edukacyjne
Dla pełnej realizacji kierunków polityki oświatowej, określonych na najbliższe lata, ustalone zostały modele i standardy edukacyjne, do których dochodzenie będzie następowało w sposób ewolucyjny, uwarunkowane realiami finansowymi i prawnymi, możliwościami organizacyjnymi, potencjału i zaangażowania ludzkiego, potrzebami oświatowymi i potrzebami środowiska społecznego.

13 Przyjęty model przedszkola
przedszkole liczy nie mniej niż 2 oddziały, grupa przedszkolna liczy od 15 do 20 dzieci, obiekt przedszkolny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, plac zabaw wyposażony w atrakcyjny i bezpieczny sprzęt, sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt multimedialny i audiowizualny, pracownie do zajęć tematycznych (teatralne, plastyczne, muzyczne).

14 Standardy edukacyjne dla przedszkoli
rozpoznawanie i rozwijanie indywidualnych zdolności i umiejętności dzieci oraz zapewnienie przepływu informacji w tym zakresie na wyższy poziom kształcenia, zajęcia wspomagające rozwój fizyczny dziecka (rytmika, gimnastyka korekcyjna), pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i ich rodziców (logopeda, psycholog, terapeuta), nauka języka obcego, profilaktyka zagrożeń patologicznych.

15 Działania określone w kierunkach polityki oświatowej są sukcesywnie realizowane i monitorowane.
Stopień wdrażania modelu placówki przedszkolnej i standardów edukacyjnych w przedszkolach w chwili obecnej jest satysfakcjonujący. Opolskie przedszkola posiadają dobrą infrastrukturę materialną, obiekty są wyremontowane, estetyczne i bogato wyposażone w pomoce, zabawki i sprzęt. Przedszkola, w ramach posiadanych środków, mają możliwość finansowania lub dofinansowania zadań przyjętych w standardach edukacyjnych dla przedszkoli, wspomagających rozwój fizyczny dzieci (rytmika, gimnastyka korekcyjna) i naukę języka obcego.

16 Wspierane indywidualnych umiejętności, zainteresowań i uzdolnień.
Przez cały etap edukacji przedszkolnej dziecko jest obserwowane i wspierane pod kątem indywidualnych umiejętności, zainteresowań i uzdolnień Przedszkola wspomagają rodzinę w rozwoju dzieci w tym zakresie przez realizację autorskich programów edukacji artystycznej, organizację zajęć dodatkowych z zakresu tańca, teatru, plastyki, muzyki, rozwijania u dzieci podstaw kształcenia informatycznego, organizację przeglądów, festiwali i konkursów. Prowadzą edukację regionalną i patriotyczną, integrację międzypokoleniową i środowiskową w ramach kalendarza stałych imprez i uroczystości.

17 Przekazywanie do szkoły informacji o dziecku
Przedszkola podejmują coraz więcej skutecznych działań aby jak najwięcej informacji o dziecku przekazać szkole, w której dziecko rozpocznie obowiązek szkolny. W tym celu współpracują z dyrektorami i nauczycielami szkół podstawowych. Nauczyciele nauczania zintegrowanego otrzymują od rodziców informację charakteryzującą dziecko, w formie np. portfolio, które jest przygotowane przez przedszkole na zakończenie pierwszego etapu edukacji dziecka i dostarcza znaczących informacji o dziecku - jego możliwościach, trudnościach, emocjach, więzi z rówieśnikami i dorosłymi.

18 Portfolio informacje z portfolio podpowiadają nauczycielowi o możliwościach edukacji przedmiotowej i sposobie realizacji zadań edukacyjnych sprzyjających dziecku w pokonywaniu trudności, przynoszących radość z uczenia się, rozwijania zainteresowań i zdolności.

19 Osiąganie standardów przedszkolnych
skutecznym dążeniem do osiągania standardów edukacyjnych przedszkoli jest 6,5 % wzrost udziału dzieci pięcioletnich w edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2007/2008 w porównaniu do roku poprzedniego. Dodaj grafikę przez dwukrotne kliknięcie

20 Dzieci w opolskich przedszkolach w roku szkolnym 2007/2008
28,1% - 6-latki 23,2 % - 5-latki 23,9 % - 4-latki 21,2 % - 3-latki 3,6% - do 3 lat

21 Nabór do przedszkoli publicznych
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców w 2006 r. wprowadzone zostały jednolite zasady naboru dzieci do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole. Dzieci nadal przyjmowane są do przedszkoli przede wszystkim wg kryteriów ustalonych w Rozporządzeniu MENiS, a dodatkowe kryteria to m.in. oboje pracujący rodzice, młodsze rodzeństwo dzieci już uczęszczających do przedszkola, dzieci z rodzin wielodzietnych. Podstawową zasadą jest przyjmowanie dziecka do danego przedszkola jeden raz na cały etap edukacji przedszkolnej, a do rodziców należy decyzja czy dziecko będzie kontynuowało edukację w danym przedszkolu w kolejnym roku szkolnym.

22 Nabór elektroniczny Przy pomocy strony internetowej rodzice mogą poznać ofertę wszystkich przedszkoli, dokonać wyboru placówki, wypełnić podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola, a po zakończeniu rekrutacji, sprawdzić, do której placówki dziecko zostało przyjęte. Funkcjonujący system naboru elektronicznego usprawnia przyjęcie dzieci do przedszkoli publicznych, nie pozwala na zgłoszenie tego samego dziecka do wielu placówek. Strona naboru czynna przez cały rok ułatwia poszukiwanie wolnego miejsca tym rodzicom, którzy na umieszczenie swojego dziecka w przedszkolu zdecydują się dopiero w czasie trwania roku szkolnego.

23 Czas pracy przedszkoli
Opolskie przedszkola obecnie czynne są od 6.00 do i tylko jedno pracuje do godziny Rodzice coraz częściej pracują dłużej, mają nienormowany czas pracy, często dokształcają się poza godzinami pracy... Organizacja przedszkoli wymaga zmian. Wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rodziców będzie m.in. wydłużenie czasu pracy przedszkoli i dyżury przedszkoli w soboty. Wiąże się to ze zwiększeniem zatrudnienia personelu i dodatkowymi kosztami.

24 Rozpoznanie potrzeb pracujących rodziców
Dla zdiagnozowania rzeczywistych potrzeb pracujących rodziców w zakresie opieki przedszkolnej przeprowadzono, we wrześniu 2007 roku, we wszystkich przedszkolach opolskich badania ankietowe. Analiza danych wykazała, iż 20% rodziców potrzebuje aby istniała większa niż dotychczas możliwość pozostawiania dziecka w placówce w ruchomych godzinach w ciągu dnia. 30% rodziców chce, aby przedszkola były czynne do godziny , mniej liczni nawet do Blisko 18% rodziców wykazało potrzebę opieki przedszkolnej w soboty, w godzinach od 7.00 do 15.00

25 Potrzeba wydłużenia czasu pracy przedszkoli publicznych

26 Projekt „Elastyczne przedszkole”
Wyniki ankiet posłużyły jako baza do przygotowania wniosku o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , niezbędnych do realizacji w roku szkolnym 2008/2009 projektu „Elastyczne przedszkole”. Projektem wydłużonego czasu pracy zostanie objętych 11 placówek przedszkolnych, z czego w siedmiu czas pracy zostanie wydłużony do godz w dni powszednie od poniedziałku do piątku, a 4 placówki będą czynne w soboty w godzinach od 7.00 do

27 Opłaty za usługi przedszkola a pomoc najuboższym
Formą pomocy dla dzieci z rodzin najuboższych są zwolnienia z opłat za usługi świadczone przez przedszkola dla dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolu. Jeżeli dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego rodziny, określonego w ustawie o pomocy społecznej, rodzicom lub prawnym opiekunom przysługuje całkowite zwolnienie z opłaty za 5-godzinny pobyt dziecka w przedszkolu oraz zwolnienie w wysokości 60% za pobyt całodzienny. Formą pomocy, ustaloną przez Radę Miasta Opola, jest też 50 % zwolnienie z opłaty dla każdego dziecka niepełnosprawnego.

28 Zwolnienia z opłat Decyzję o zwolnieniu z opłaty podejmuje dyrektor przedszkola, do którego dziecko uczęszcza, na podstawie wniosku rodziców lub prawnych opiekunów i stosownego zaświadczenia wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Weryfikacji dochodu rodziny dyrektor przedszkola dokonuje co trzy miesiące. Rodzice korzystający z tej formy pomocy często otrzymują też środki finansowe z pomocy społecznej na opłacenie wyżywienia dziecka w przedszkolu.

29 Zwolnienia z opłat w 2006 roku ze zwolnień skorzystało 12,7% dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych

30 Zwolnienia z opłat liczba dzieci korzystających ze zwolnień z opłat za usługi świadczone przez przedszkola wzrasta

31 Zwolnienia z opłat Corocznie tą formą pomocy objętych jest ok. 20 % dzieci uczęszczających do przedszkoli na 5 godzin i ok. 80 % dzieci korzystających z opieki całodziennej. Efektem tego rodzaju działań jest widoczne zmniejszenie nierówności upowszechniania edukacji przedszkolnej. Dzieci z rodzin będących na stałe lub czasowo w trudnej sytuacji materialnej obecnie systematyczne uczęszczają do przedszkola. Wcześniej rodzice niewydolni wychowawczo, dysfunkcyjni, pozostający czasowo lub na stałe bez pracy rezygnowali z opieki przedszkolnej z uwagi na koszty związane z pobytem dziecka w przedszkolu.

32 Oceniając funkcjonowanie przedszkoli w mieście Opolu należy wyeksponować następujące kwestie:
Prawidłowa sieć, rozłożenie i lokalizacja przedszkoli. Wysoki 90% wskaźnik dzieci objętych opieką przedszkolną i tendencja do systematycznego wzrostu. Opracowanie i sukcesywne wdrażanie modelu i standardów edukacyjnych dla przedszkoli, powiązanych z perspektywicznymi kierunkami polityki oświatowej miasta. Organizacja zajęć wspomagających fizyczny i intelektualny rozwój dziecka. Stwarzanie warunków do rozpoznawania i rozwoju zainteresowań, uzdolnień, wzmacnianie mocnych stron dziecka, Usprawnienie naboru do przedszkoli poprzez wprowadzenie systemu elektronicznego, możliwość systematycznego monitorowania tego zadania, W perspektywie dostosowanie czasu pracy przedszkoli do potrzeb rodziców.

33 w przedszkolach miasta Opola - przykłady modelowych rozwiazań”,
Prezentacja, wraz z referatem “Organizacja systemu opieki nad dzieckiem w przedszkolach miasta Opola - przykłady modelowych rozwiazań”, została przedstawiona przez p. Irenę Koszyk - Naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola na konferencji "Kierunki zmian w systemie instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w Polsce", która odbyła się w Białymstoku w dniach 21 i 22 lutego 2008 r.


Pobierz ppt "Organizacja systemu opieki nad dzieckiem w przedszkolach miasta Opola"

Podobne prezentacje


Reklamy Google