Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA o stanie wdrożenia modeli i standardów edukacyjnych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Opole.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA o stanie wdrożenia modeli i standardów edukacyjnych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Opole."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA o stanie wdrożenia modeli i standardów edukacyjnych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Opole

2 MODEL PRZEDSZKOLA

3 MODEL PRZEDSZKOLA Wszystkie publiczne przedszkola w Opolu są co najmniej oddziałowe. Niemal we wszystkich oddziałach przedszkolnych liczebność jest wyższa od założonej. Obiekty przedszkolne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4 MODEL PRZEDSZKOLA Wszystkie przedszkola posiadają place zabaw.
Sale dydaktyczne w przedszkolach są wyposażone w różnym stopniu w sprzęt multimedialny i audiowizualny. We wszystkich przedszkolach znajdują się miejsca do zajęć tematycznych.

5 STANDARDY EDUKACYJNE DLA
PRZEDSZKOLI

6 STANDARDY EDUKACYJNE DLA PRZEDSZKOLI
Wiele przedszkoli zapewnia przepływ informacji o dzieciach na wyższy poziom kształcenia. W przedszkolach dokonuje się rozpoznawania zdolności i umiejętności. Wszystkie przedszkola organizują zajęcia wspomagające rozwój fizyczny. Wszystkie przedszkola w zróżnicowanym zakresie organizują pomoc psychologiczno – pedagogiczną. We wszystkich przedszkolach organizowana jest nauka języka obcego. W przedszkolach realizowane są własne specjalistyczne programy profilaktyczne.

7 MODEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ

8 MODEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W szkołach podstawowych liczba uczniów wynosi od 88 do 564. Tylko w 5 szkołach oddziały liczą od 25 do 28 uczniów (PSP – 1,5,14,15,21). Szkoły podstawowe są jednozmianowe. Dla uczniów klas I – III stworzone są warunki do bezpiecznego przebywania w szkole.

9 MODEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Uczniowie z więcej niż połowy szkół podstawowych mogą korzystać z doskonałego zaplecza sportowego. Szkoły podstawowe są dobrze wyposażone w sprzęt multimedialny. Każda szkoła posiada stanowiska z dostępem do INTERNETU. We wszystkich szkołach podstawowych funkcjonują biblioteki i czytelnie, wyposażone w komputery z dostępem do INTERNETU.

10 MODEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ
We wszystkich szkołach funkcjonują stołówki szkolne lub punkty dożywiania. Częściowo dostosowanych dla osób niepełnosprawnych jest 6 szkół podstawowych. Wszystkie obiekty szkół podstawowych spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny dla uczących się i pracujących w nich osób.

11 STANDARDY EDUKACYJNE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

12 STANDARDY EDUKACYJNE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W szkołach podstawowych rozpoznawane są i rozwijane uzdolnienia uczniów. W każdej szkole podstawowej realizowane są działania pozwalające na dostosowanie edukacji dzieci o specyficznych potrzebach. We wszystkich szkołach podstawowych zorganizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Szkoły podstawowe proponują uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. W szkołach podstawowych organizuje się zajęcia wspomagające rozwój fizyczny uczniów.

13 STANDARDY EDUKACYJNE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W każdej szkole realizowane są indywidualne i zbiorowe zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i zajęcia wyrównawcze. We wszystkich szkołach podstawowych w klasach I - III prowadzona jest nauka j. angielskiego. Dla uczniów klas młodszych, którzy uczyli się już wybranego j. obcego kontynuuje się jego naukę w klasach IV-VI. Wszystkie szkoły podstawowe uczestniczą w akcji obowiązkowej nauki pływania. Dzieci we wszystkich szkołach podstawowych mają możliwość odrabiania lekcji pod opieką nauczycieli.

14 MODEL GIMNAZJUM

15 MODEL GIMNAZJUM Większość gimnazjów mieści się w ustalonym kryterium liczebności uczniów. Wszystkie gimnazja są jednozmianowe. Tylko 2 gimnazja posiadają pełnowymiarowe własne sale gimnastyczne. Wszystkie gimnazja są dostatecznie wyposażone w sprzęt multimedialny i audiowizualny, posiadają średnio po jednej pracowni komputerowej z dostępem do Internetu.

16 MODEL GIMNAZJUM Prawie wszystkie gimnazja posiadają biblioteki z czytelniami z dostępem do Internetu. We wszystkich gimnazjach uczniowie mogą korzystać z bufetu lub stołówki. Obiekty szkolne wszystkich gimnazjów nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Obiekty szkolne spełniają wymogi bezpieczeństwa osób przebywających w placówce.

17 STANDARDY EDUKACYJNE DLA GIMNAZJÓW

18 STANDARDY EDUKACYJNE DLA GIMNAZJÓW
Wszystkie gimnazja wprowadzają różnorodne formy pracy umożliwiające dobre przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych. Gimnazja organizują indywidualne i grupowe zajęcia dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Wszystkie gimnazja opracowały i realizują własne metody rozpoznawania uzdolnień młodzieży oraz prowadzą różne formy rozwijania tych uzdolnień. Wszystkie gimnazja organizują pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

19 STANDARDY EDUKACYJNE DLA GIMNAZJÓW
We wszystkich gimnazjach prowadzone są zajęcia wyrównawcze. Dla uczniów, którzy w szkole podstawowej uczyli się więcej niż jednego języka obcego, gimnazja umożliwiają kontynuację nauki wybranego języka w formie dodatkowych zajęć. W gimnazjach podejmowane są działania na rzecz rozwijania przedsiębiorczości i kreatywności uczniów. Gimnazja zapewniają uczniom rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania technologii informacyjnych.

20 STANDARDY EDUKACYJNE DLA GIMNAZJÓW
Gimnazja organizują różnorodne zajęcia przygotowujące młodzież do kontaktów międzykulturowych w ramach współpracy zagranicznej szkół. Uczniowie wszystkich gimnazjów mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych. Od września 2007 r. wszystkie gimnazja zatrudniają doradców zawodowych, którzy organizują zajęcia z zakresu informacji i orientacji zawodowej.

21 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
MODEL SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

22 MODEL SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
Tylko 2 zespoły szkół zawodowych liczą od 350 do 800 uczniów. W liceach ogólnokształcących liczba uczniów wynosi od 418 do 1156. Więcej niż połowa szkół ponadgimnazjalnych spełnia kryterium liczebności oddziałów. W 3 zespołach szkół zawodowych występuje dwuzmianowość. Wszystkie licea ogólnokształcące, spełniają kryterium zmianowości.

23 MODEL SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
W zespołach zawodowych istniejące zaplecze sportowe nie jest dostateczne. Boiska sportowe w zespołach szkół zawodowych są wyposażone w odpowiedni sprzęt. Licea ogólnokształcące posiadają pełnowymiarowe sale gimnastyczne. Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne są dobrze wyposażone w sprzęt multimedialny i audiowizualny, posiadają pracownie komputerowe z dostępem do Internetu.

24 MODEL SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
Szkoły posiadają biblioteki z czytelniami z dostępem do Internetu. W szkołach ponadgimnazjalnych prowadzone są bufety przez podmioty zewnętrzne. Obiekty szkolne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekty szkolne spełniają wymogi bezpieczeństwa.

25 STANDARDY EDUKACYJNE DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

26 STANDARDY EDUKACYJNE DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
Wszystkie licea ogólnokształcące zapewniają uczniom warunki do wszechstronnego, intelektualnego rozwoju. Wszystkie szkoły zapewniają uczniom warunki do przygotowania do egzaminów zewnętrznych i kontynuacji nauki na wyższym szczeblu. Wszystkie szkoły prowadzą współpracę ze środowiskiem kulturalnym i naukowym.

27 STANDARDY EDUKACYJNE DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
Wszystkie licea zapewniają naukę co najmniej dwóch języków obcych. Uczniowie wszystkich liceów mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, organizowanych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami. Wszystkie licea zapewniają pomoc psychologiczno – pedagogiczną. We wszystkich liceach są zatrudnieni doradcy zawodowi.

28 STANDARDY EDUKACYJNE DLA SZKÓŁ ZAWODOWYCH

29 STANDARDY EDUKACYJNE DLA SZKÓŁ ZAWODOWYCH
Wszystkie szkoły zapewniają warunki do przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych i kontynuacji nauki na wyższym szczeblu. Uczniowie odbywają praktyki zewnętrzne u pracodawców lub w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz praktyki wewnętrzne w oparciu o pracownie szkolne. Większość szkół zawodowych współpracuje z CKP. We wszystkich szkołach zatrudnieni są doradcy zawodowi.

30 STANDARDY EDUKACYJNE DLA SZKÓŁ ZAWODOWYCH
Wszystkie szkoły zawodowe prowadzą współpracę z wyższymi szkołami technicznymi. Planowanie kierunków kształcenia odbywa się z uwzględnieniem danych WUP i PUP oraz prognozami rozwoju zatrudnienia. Wszystkie szkoły zapewniają pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Uczniowie wszystkich szkół zawodowych mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych organizowanych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami.

31 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola
przygotował: Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola


Pobierz ppt "INFORMACJA o stanie wdrożenia modeli i standardów edukacyjnych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Opole."

Podobne prezentacje


Reklamy Google