Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sześciolatek idzie do szkoły

Коpie: 3
Sześciolatek idzie do szkoły. Filozofia zmiany Wyrównywanie szans edukacyjnych upowszechnienie wychowania przedszkolnego obniżenie wieku obowiązku szkolnego.

Sześciolatek idzie do szkoły. Przepisy prawne dotyczące obniżenia wieku obowiązku szkolnego Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj.

Sześciolatek idzie do szkoły. Dzieci 6-letnie obowiązkowo pójdą do szkoły 1 września 2012 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sześciolatek idzie do szkoły"— Zapis prezentacji:

1 Sześciolatek idzie do szkoły
6 Sześciolatek idzie do szkoły

2 Przepisy prawne dotyczące obniżenia wieku obowiązku szkolnego
Ustawa z dnia 7 września roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz z zm.) Ustawa z dnia …………… roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17) Rozporządzenie MEN ….. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

3 Dzieci 6-letnie obowiązkowo pójdą do szkoły 1 września 2012 roku

4 W latach 2009-2011 o wcześniejszym pójściu
dziecka do szkoły zdecydują RODZICE i Dyrektor Szkoły

5 W latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2012 Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, może przyjąć dziecko do szkoły jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły, a dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rok szkolny Dziecko sześcioletnie, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat na wniosek rodzica, ma prawo rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej

6 Ważne ! Jeżeli dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym wy-magana jest pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogi-cznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego

7 Ważne! Jeżeli rodzice chcą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego do innej szkoły podstawowej niż w obwodzie, której dziecko mieszka, mają również zastoso-wanie powyższe uregulowania

8 Dziecko urodzone w 2003 roku od 1 września 2009 r.
ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego na wniosek rodziców zostaje objęte obowiązkiem szkolnym jest przedszkolakiem (w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) jest uczniem lub 6-latek w szkole podstawowej jest przedszkolakiem, jeżeli chodzi do oddziału przedszkolnego jest uczniem, jeżeli chodzi do I klasy finansowanie z dochodów własnych subwencja od r.

9 Uwaga! Od 1 września 2009 r. Dziecko pięcioletnie ma prawo do wychowania przedszkolnego w różnych formach (przedszkola, oddziały przedszkolne, zespoły wy-chowania przedszkolnego, punkty przedszkolne)

10 U W A G A Od 1 września 2009 roku nauczyciel, w ramach obowiązkowego czasu pracy, zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

11 WAŻNE !!! Z dniem 1 września 2011 r. dzieci w wieku 5 lat, są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

12 1 września 2012 roku Wszystkie dzieci sześcioletnie obowiązkowo rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej Obowiązek dziecka pięcioletniego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w różnych formach (przedszkola, oddziały przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne)

13 Warto wiedzieć Nowa podstawa programowa dla szkół podstawowych będzie rea-lizowana w klasach pierwszych począwszy od 1 września 2009 r.

14 Warto wiedzieć Nową podstawę programową dla przedszkoli, innych form wycho-wania przedszkolnego oraz od-działów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizuje się od 1 września 2009 roku

15 Warto wiedzieć W związku z prawem dziecka pięcioletniego do odbycia rocz-nego przygotowania przedszkol-nego, gmina zobowiązana jest do zapewnienia bezpłatnego trans-portu i opieki w czasie przewozu dziecka zamieszkałego powyżej 3 km od placówki wychowania przedszkolnego

16 Warto wiedzieć Od 1 września 2009 r. uczniowie klas pierwszych wymagający opieki poza lekcjami będą mogli korzystać z opieki świetlicowej

17 Warto wiedzieć Od 1 września 2009 r. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I–III szkół podstawowych posiada osoba, która ukończyła: studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sześciolatek idzie do szkoły"

Podobne prezentacje


Reklamy Google