Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sześciolatek idzie do szkoły. Filozofia zmiany Wyrównywanie szans edukacyjnych upowszechnienie wychowania przedszkolnego obniżenie wieku obowiązku szkolnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sześciolatek idzie do szkoły. Filozofia zmiany Wyrównywanie szans edukacyjnych upowszechnienie wychowania przedszkolnego obniżenie wieku obowiązku szkolnego."— Zapis prezentacji:

1 Sześciolatek idzie do szkoły

2 Filozofia zmiany Wyrównywanie szans edukacyjnych upowszechnienie wychowania przedszkolnego obniżenie wieku obowiązku szkolnego Podniesienie jakości edukacji nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

3 Najważniejszy etap w życiu dziecka Kształtuje się znaczna część możliwości intelektualnych Najłatwiej wyrównywać szanse edukacyjne u najmłodszych dzieci Polska Kraje UE 60% dzieci pięcioletnich uczęszcza do przedszkola 90% dzieci pięcioletnich uczęszcza do przedszkola Znaczenie wychowania przedszkolnego

4 Gminy wiejskie w Polsce bez przedszkoli (w procentach) Źródło: Dobry Start, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego (Informator MEN 2008)

5 Upowszechnienie wychowania przedszkolnego Wychowanie przedszkolne może być realizowane w różnych formach: w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zespołach przedszkolnych punktach przedszkolnych

6 Przepisy prawne dotyczące obniżenia wieku obowiązku szkolnego Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z zm.) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z zm.) Ustawa z dnia …………… roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia …………… roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17) Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17) Rozporządzenie MEN ….. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli Rozporządzenie MEN ….. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

7 Dzieci 6-letnie obowiązkowo pójdą do szkoły 1 września 2012 roku

8 W latach 2009-2011 o wcześniejszym pójściu dziecka do szkoły zdecydują RODZICE i Dyrektor Szkoły

9 W latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2012 Dziecko sześcioletnie, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat na wniosek rodzica, ma prawo rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, może przyjąć dziecko do szkoły jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły, a dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rok szkolny

10 Ważne ! Jeżeli dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym wy- magana jest pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogi-cznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego Jeżeli dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym wy- magana jest pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogi-cznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego

11 Ważne! Jeżeli rodzice chcą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego do innej szkoły podstawowej niż w obwodzie, której dziecko mieszka, mają również zastoso-wanie powyższe uregulowania Jeżeli rodzice chcą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego do innej szkoły podstawowej niż w obwodzie, której dziecko mieszka, mają również zastoso-wanie powyższe uregulowania

12 Dziecko urodzone w 2003 roku od 1 września 2009 r. ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego na wniosek rodziców zostaje objęte obowiązkiem szkolnym jest przedszkolakiem (w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) jest uczniem lub 6-latek w szkole podstawowej jest przedszkolakiem, jeżeli chodzi do oddziału przedszkolnego jest uczniem, jeżeli chodzi do I klasy finansowanie z dochodów własnychsubwencja od 1.01.2010 r.

13 Uwaga! Od 1 września 2009 r. Dziecko pięcioletnie ma prawo do wychowania przedszkolnego w różnych formach (przedszkola, oddziały przedszkolne, zespoły wy- chowania przedszkolnego, punkty przedszkolne) Dziecko pięcioletnie ma prawo do wychowania przedszkolnego w różnych formach (przedszkola, oddziały przedszkolne, zespoły wy- chowania przedszkolnego, punkty przedszkolne)

14 U W A G A Od 1 września 2009 roku nauczyciel, w ramach obowiązkowego czasu pracy, zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Od 1 września 2009 roku nauczyciel, w ramach obowiązkowego czasu pracy, zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

15 Z dniem 1 września 2011 r. dzieci w wieku 5 lat, są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. WAŻNE !!!

16 1 września 2012 roku Wszystkie dzieci sześcioletnie obowiązkowo rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej Obowiązek dziecka pięcioletniego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w różnych formach (przedszkola, oddziały przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne)

17 Warto wiedzieć Nowa podstawa programowa dla szkół podstawowych będzie rea- lizowana w klasach pierwszych począwszy od 1 września 2009 r. Nowa podstawa programowa dla szkół podstawowych będzie rea- lizowana w klasach pierwszych począwszy od 1 września 2009 r.

18 Nową podstawę programową dla przedszkoli, innych form wycho- wania przedszkolnego oraz od- działów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizuje się od 1 września 2009 roku Nową podstawę programową dla przedszkoli, innych form wycho- wania przedszkolnego oraz od- działów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizuje się od 1 września 2009 roku Warto wiedzieć

19 Od 1 września 2009 r. uczniowie klas pierwszych wymagający opieki poza lekcjami będą mogli korzystać z opieki świetlicowej Od 1 września 2009 r. uczniowie klas pierwszych wymagający opieki poza lekcjami będą mogli korzystać z opieki świetlicowej Warto wiedzieć

20 studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Od 1 września 2009 r. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I–III szkół podstawowych posiada osoba, która ukończyła:

21


Pobierz ppt "Sześciolatek idzie do szkoły. Filozofia zmiany Wyrównywanie szans edukacyjnych upowszechnienie wychowania przedszkolnego obniżenie wieku obowiązku szkolnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google