Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie"— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie Możliwości finansowania inwestycji ekologicznych ze środków WFOŚiGW w Krakowie na zadania związane z odnawialnymi źródłami energii

3 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji przez WFOŚiGW w Krakowie /wyciąg/

4 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, udziela pożyczek i dotacji na podstawie umowy zawartej z podmiotem realizującym zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, spośród określonych rodzajowo w art. 406 pkt 1-11, art.409 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska po rozpatrzeniu wniosku przedstawionego przez ten podmiot

5 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Środki WFOŚiGW przeznacza się na finansowanie następujących zadań: opracowywania i wdrażania nowych technik i technologii, w szczególności dotyczących ograniczenia emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystania paliw, wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

6 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Ze środków WFOŚiGW w Krakowie dotacja może być przyznana dla: - powiatów i gmin - na cele określone ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, realizowane w szkołach, przedszkolach, jednostkach publicznej służby zdrowia i domach pomocy społecznej (oprócz termomodernizacji), - państwowych jednostek budżetowych i jednostek budżetowych samorządu terytorialnego- na wszystkie zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, o ile inne ustawy nie stanowią inaczej

7 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Ze środków WFOŚiGW w Krakowie dotacja może być przyznana dla: organizacji społecznych (w tym stowarzyszeń) oraz fundacji, których celem statutowym jest ochrona środowiska - na konkretne zadania proekologiczne, kościelnych osób prawnych - na zadania związane z likwidacją niskiej emisji i ochrony wód w obiektach sakralnych lub w obiektach związanych z działalnością charytatywną,

8 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Ze środków WFOŚiGW w Krakowie dotacja może być przyznana dla: - wojewódzkich osób prawnych i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną,

9 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Ze środków WFOŚiGW w Krakowie dotacja może być przyznana dla: Inwestorów ( z wyjątkiem państwowych jednostek budżetowych ) realizujących zadania w zakresie: * ochrony wód: budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków o przepustowości poniżej 50 m3 / dobę, * termomodernizacji budynków (tylko ściany i stropy) o powierzchni do 600 m2, * budowy źródeł ciepła o mocy do 50kW jeżeli pochodzą one z czystych lub odnawialnych źródeł energii, poza bateriami i kolektorami słonecznymi, dla których moc nie przekracza10kW,

10 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
* utylizacji odpadów azbestowych, * zakupu i montażu w pojazdach mechanicznych instalacji na gaz ziemny (CNG) i gaz płynny (LPG), * modernizacji źródeł ciepła o mocy do 50 kW, jeżeli w jej wyniku następuje zmniejszenie zużycia energii co najmniej o 25%, którzy na ich wykonanie zaciągnęli pożyczki w bankach wytypowanych przez Fundusz, mających minimum 5 placówek na terenie województwa małopolskiego oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – na pomoc w spłacie do 75 % odsetek od takich pożyczek, dla których oprocentowanie nie przekracza 1,20 stopy redyskonta weksli,

11 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Ze środków WFOŚiGW w Krakowie dotacja może być przyznana dla: - dla jednostek publicznej służby zdrowia na cele określone ustawą - Prawo ochrony środowiska (oprócz termomodernizacji),

12 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Pożyczka ze środków Funduszu może być udzielona inwestorom realizującym zadania proekologiczne. Pożyczki udzielane ze środków Funduszu mogą dotyczyć finansowania do: 90% kosztów zadań brutto (jednostki samorządu terytorialnego lub budżetowe nie prowadzące działalności gospodarczej) 70% kosztów zadań brutto (podmioty gospodarcze, osoby fizyczne i prawne prowadzące bądź nie prowadzące działalności gospodarczej) jeżeli nie przekraczają one wskaźników stosowanych przez Fundusz.

13 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Inwestor (podmioty gospodarcze, osoby fizyczne i prawne prowadzące bądź nie prowadzące działalności gospodarczej) musi wykazać również zaangażowanie środków własnych w wysokości minimum 20% kosztów zadania (netto) przed rozpoczęciem finansowania przez Fundusz Pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udzielane są na zasadach stosowanych przez banki.

14 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Udzielając pożyczek Fundusz stosuje preferencyjne oprocentowanie ustalone w odniesieniu do zmiany stopy redyskonta weksli określonej przez Prezesa NBP – w granicach od 0,5 do 0,8 stopy redyskonta weksli: oprocentowanie 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 4% w stosunku rocznym, stosowane jest przy udzielaniu pożyczek na: zadania dotyczące likwidacji niskiej emisji, wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii

15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zabezpieczenia pożyczek udzielanych przez WFOŚiGW w Krakowie: a/hipoteka na nieruchomości o min. wartości 150% kwoty pożyczki wraz odsetkami za cały okres spłaty. Jeśli nieruchomość jest zabudowana dodatkowe zabezpieczenie stanowi cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. Nieruchomość musi być wolna od wszelkich obciążeń. b/ oprocentowana kaucja środków pieniężnych w wysokości pożyczki wraz z odsetkami min. za trzy miesiące. c/ nieodwołalna i bezwarunkowa gwarancja bankowa w wysokości pożyczki wraz z odsetkami min. za trzy miesiące. d/ zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. e/ poręczenie wg prawa cywilnego. f/ weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. g/ poręczenie wekslowe. h/ pełnomocnictwo do rachunku bankowego i/ cesja wierzytelności. Rodzaj i wielkość zabezpieczenia jest uzależniony od sytuacji ekonomiczno-finansowej i zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy

16 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
UMORZENIE POŻYCZKI Na wniosek pożyczkobiorcy, organ Funduszu, który podjął uchwałę o przyznaniu pożyczki, może ją umorzyć do wysokości: 40% kwoty uzyskanej pożyczki w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub jednostkę budżetową na zadania związane z ochroną wód, 35% kwoty uzyskanej pożyczki w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub jednostkę budżetową nie prowadzącą działalności gospodarczej (poza zadaniami związanymi z ochroną wód),

17 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
UMORZENIE POŻYCZKI Na wniosek pożyczkobiorcy, organ Funduszu, który podjął uchwałę o przyznaniu pożyczki, może ją umorzyć do wysokości: 30% kwoty uzyskanej pożyczki w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych realizowanych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne oraz pozostałych inwestorów , pod warunkiem, że: a) inwestycja została ukończona w terminie ustalonym w umowie, b) zostały osiągnięte zakładane i określone w umowie rzeczowe i ekologiczne efekty zadania, c) pożyczkobiorca spłacił co najmniej 60% pobranej pożyczki.

18 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zestawienie zmodernizowanych kotłowni w roku 2006 finansowanych przy udziale środków WFOŚiGW w Krakowie ze względu na rodzaj zastosowanego czynnika grzewczego Paliwo Liczba kotłowni gaz 17 olej opałowy 2 pompy ciepła kolektor słoneczny 9 biomasa 3 elektrownie wodne 1

19 Podział kotłowni zmodernizowanych przy udziale środków WFOŚiGW

20 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wykaz zadań finansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie odnawialnych źródeł energii w latach

21 Rodzaj odnawialnego źródła energii Ilość finansowanych zadań
Podmioty prywatne Podmioty publiczne Rok Rodzaj odnawialnego źródła energii Pożyczka Dotacja Ilość finansowanych zadań 2006 Biomasa stała (drewno) ,00  Geotermia Kolektory słoneczne 85 680,00  ,00 9 Pompy ciepła ,00 2 Energetyka wodna ,00   1

22 2005 Biomasa stała (drewno)   ,00 3 Geotermia 30 724,00 1 Kolektory słoneczne 56 700,00  ,00 ,00 10 Pompy ciepła ,00 2 Energetyka wodna ,00

23 2004 Biomasa stała (drewno) Geotermia Kolektory słoneczne ,00 11 Pompy ciepła ,00 4 Energetyka wodna

24 2003 Biomasa stała (drewno) ,00 2 Geotermia 31 111,00 6 Kolektory słoneczne ,00 ,00 4 Pompy ciepła 42 216,00 1 Energetyka wodna ,00

25 2002 Biomasa stała (drewno) ,00 97 600,00 2 Geotermia 88 500,00 7 640,00 4 Kolektory słoneczne ,00 67 825,40 Pompy ciepła ,00 1 Energetyka wodna ,00

26 2001 Biomasa stała (drewno) Geotermia 63 222,00 3 Kolektory słoneczne Pompy ciepła Energetyka wodna

27 2000 Biomasa stała (drewno) ,00 1 Geotermia 32 400,00 Kolektory słoneczne Pompy ciepła 11 000,00 Energetyka wodna

28 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie Zestawienie przykładowych zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii zrealizowanych przy udziale środków Funduszu

29 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
lokalizacja Właściciel Adres Efekt ekologiczny Elektrownie wodne 1. rzeka Raba km Myślenice Hydroelektrobud -Budowa i Eksploatacja Małych Elektrowni Wodnych - Łososina Dolna Bilsko 87 Łososina Dolna elektrownia wodna o mocy 270 kW, wyprodukowanie i przekazanie do sieci 0,6 GWh energii elektrycznej rocznie 2. Budowa małej elektrowni wodnej przy stopniu wodnym Kościuszko na Wiśle w km Fundacja – Zakład Wychowawczy im. Księdza Siemaszki Fundacja – Zakład Wychowawczy im. Księdza Siemaszki-Piekary elektrownia wodna o mocy kW

30 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Pompy Ciepła 1. Ośrodek Zdrowia w Jerzmanowicach Gmina Jerzmanowice - Przeginia Gmina Jerzmanowice-Przeginia Jerzmanowice 366 b pompa ciepła o mocy 69,8 kW

31 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
kolektory słoneczne moc instalowana kolektorów słonecznych 1. Remiza OSP w Łostówce Gmina Mszana Dolna 9 Ośrodek Zdrowia w Rabie Niżnej ul. Spadochroniarzy 6 15 Remiza OSP w Rabie Niżnej Mszana Dolna Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubomierzu 12 Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubomierzu Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubomierzu Remiza OSP i Ośrodek Zdrowia w Lubomierzu

32 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Remiza OSP w Olszówce 9 Szkoła Podstawowa w Olszówce 12 Szkoła Podstawowa nr 2 w Kasince Małej 24 Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum w Kasince Małej Remiza OSP w Kasince Małej Szkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Górnej 4,5 Ośrodek Zdrowia w Mszanie Górnej

33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Remiza OSP w Mszanie Górnej 9 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mszanie Górnej 24 Ośrodek Zdrowia w Kasinie Wielkiej 12 Remiza OSP w Kasinie Wielkiej Szkoła Podstawowa nr 2 w Kasinie Wielkiej Remiza OSP w Łętowem Łączna moc: 256,5 kw

34 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wielkość redukcji emisji zanieczyszczeń w przeliczeniu na środki Funduszu w latach przedstawia wykres:

35 Dokumentacja fotograficzna zadań zrealizowanych ze środków WFOŚiGW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Dokumentacja fotograficzna zadań zrealizowanych ze środków WFOŚiGW

36 Miechów – kotły na owies

37 Wod-Elektron – „Budowa małej elektrowni wodnej o mocy 90 kW w gminie Niedźwiedź”

38

39

40 Zwierzyniecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krakowie – kolektory słoneczne o mocy 30 kW – ul. Skarbińskiego 10

41 WFOŚiGW


Pobierz ppt "Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google