Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD MIEJSKI W KRZESZOWICACH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD MIEJSKI W KRZESZOWICACH"— Zapis prezentacji:

1 URZĄD MIEJSKI W KRZESZOWICACH
OTWARTE KONKURSY OFERT NA 2012 terminy, dokumenty, oferta, umowa Krzeszowice, 4 stycznia 2012 r.

2 OTWARTE KONKURSY OFERT 2012
Upowszechnianie współzawodnictwa i szkolenia sportowego do r. Upowszechnianie kultury fizycznej do r. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji: do r. - Wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego, - Cykl publikacji poświęconych kulturze, tradycji i historii Gminy Krzeszowice. Promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia do r. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych do r. Ekologia i ochrony środowiska do r. Turystyka do r. Krzeszowice, 4 stycznia 2012 r.

3 WYMAGANE DOKUMENTY Do oferty należy dołączyć dokumenty: Statut
dokument stanowiący o podstawie działalności organizacji lub podmiotu: w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny wypis z właściwego organu rejestracyjnego (np. z Krajowego Rejestru Sądowego), w przypadku pozostałych podmiotów – innych dokumentów właściwych dla podmiotu stanowiących o podstawie działalności oferenta potwierdzające status prawny i umocowanie osób go reprezentujących, Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji/podmiotu za ostatni rok (ostatnim rokiem jest rok poprzedzający złożenie oferty) aktualne pełnomocnictwo zarządu (lub innego organu wykonawczego) dla osób składających ofertę – tylko w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej, ostatnie zeznanie podatkowe (CIT-8) z wysokości osiągniętych w danym roku dochodów składane do urzędu skarbowego Wszystkie przedkładane kopie dokumentów muszą być, na pierwszej lub ostatniej stronie odrębnego dokumentu, potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone aktualną datą, pieczęciami (pieczęć ogólna organizacji i imienne) oraz podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi to podpisują się czytelnie z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Krzeszowice, 4 stycznia 2012 r.

4 DOSTARCZENIE OFERTY Ofertę, wraz z wymaganymi dokumentami,
należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście na adres: Urząd Miejski w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, 32 – 065 Krzeszowice. (w przypadku ofert nadesłanych pocztą liczy się data i godzina wpływu do Urzędu). Krzeszowice, 28 grudnia 2009 r.

5 UZUPEŁNIENIE BRAKÓW FORMALNYCH I NIEJASNOŚCI
Jeżeli złożona w terminie oferta posiada braki formalne lub niejasności, komisja konkursowa może zwrócić się do organizacji, która złożyła ofertę, o przedłożenie stosownych wyjaśnień lub usunięcie braków formalnych w terminie 7 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu ( wykazu wnioskodawców, których oferty posiadają braki formalne bądź niejasności, z pouczeniem, że nie złożenie wyjaśnień i uzupełnień spowoduje odrzucenie oferty. Krzeszowice, 4 stycznia 2012 r.

6 KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ
Ocena projektu pkt. Zgodność oferty z celami, tematyką konkursu 0-5 pkt. Znaczenie projektu dla gminy, mieszkańców 0-10 pkt. Innowacyjność, modelowy charakter projektu – w jakim zakresie proponuje nowe metody realizacji zadania, czy upowszechnia sprawdzone standardy działania 0-5 pkt. Trwałość projektu, efekty realizacji zadania 0-10 pkt. Przydatność z punktu widzenia beneficjentów, planowane rezultaty 0-10 pkt. Krzeszowice, 4 stycznia 2012 r.

7 KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ
Możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę pkt. Liczba beneficjentów korzystających z efektu zadania 0-5 pkt. Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach 0-5 pkt. Określenie zespołu realizującego zadanie (liczba osób, wolontariuszy zaangażowanych w realizację zadania, kwalifikacje, uprawnienia, rozpisanie funkcji jego członków) 0-5 pkt Ocena realizacji zadań wnioskodawcy w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę w szczególności: rzetelność, jakość wykonania zadania, terminowość oraz sposób rozliczania dotacji 0-15 pkt. Jakość wykorzystywanego zaplecza i sprzętu (np. boisko, sala, sprzęt) oraz zapewnione warunki bezpieczeństwa przy realizacji zadania 0-5 pkt. Krzeszowice, 4 stycznia 2012 r.

8 KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ
Kalkulacja kosztów pkt. Czytelność, klarowność struktury wydatków 0-5 pkt. Rzetelność, realność, dokładność kalkulacji (czy budżet oferty uwzględnia koszty istotne, związane z realizacją zadania) 0-10 pkt. Planowany udział środków finansowych własnych lub środków finansowych z innych źródeł 0-5 pkt. Zróżnicowane źródła finansowania projektu 0-5 pkt. Krzeszowice, 4 stycznia 2012 r.

9 Suma maksymalnej liczby punktów: 100
KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ Suma maksymalnej liczby punktów: 100 Oferty, które otrzymają w ocenie merytorycznej średnią ocen poniżej 50 pkt. nie uzyskują rekomendacji do dofinansowania. Krzeszowice, 4 stycznia 2012 r.

10 PODPISANIE UMOWY W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana wnioskodawcy zobowiązani są, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do dostarczenia do Urzędu korekty kosztorysu i harmonogramu projektu. Po upływie tego terminu przyjmuje się, że wnioskodawca nie jest związany złożoną ofertą i rezygnuje z przyznanej dotacji. Wnioskodawca może również przed upływem tego terminu złożyć oświadczenie, że nie będzie związany złożoną ofertą. Krzeszowice, 4 stycznia 2012 r.

11 nie podpisze umowy na realizację zadania
PODPISANIE UMOWY Jeżeli organizacja pozarządowa lub podmiot, któremu przyznano dotację nie podpisze umowy na realizację zadania w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu przyjmuje się, że wnioskodawca nie jest związany złożoną ofertą i rezygnuje z przyznanej dotacji. Krzeszowice, 4 stycznia 2012 r.

12 OFERTA ofertę należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru ofert i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 10 stycznia 2011r. Nr 6, poz. 25). Wzór oferty jest dostępny również na stronie internetowej w zakładce Organizacje pozarządowe / Druki do pobrania; OFERTY NIE ZŁOŻONE NA W/W WZORZE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE! przed rozpoczęciem wypełniania oferty konieczne jest zapoznanie się z postanowieniami wynikającymi z ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. oferta musi być przedstawiona w formie drukowanej i w sposób czytelny (oferty wypełniane odręcznie nie będą rozpatrywane); nie należy zmieniać układu pytań oferty; oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć ( np. wpisać „nie dotyczy”), podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność ofert, zwłaszcza z zakresie sposobu realizacji celów. Krzeszowice, 4 stycznia 2012 r.

13 Całkowity koszt zadania publicznego, stanowi sumę kwot: dotacji,
ZAPISY W UMOWIE Całkowity koszt zadania publicznego, stanowi sumę kwot: dotacji, środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków). Krzeszowice, 4 stycznia 2012 r.

14 ZAPISY W UMOWIE Wysokość środków ze źródeł: środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł tj. publicznych przyznanych przez inny organ oraz środków pozostałych może się zmieniać, o ile nie zmieni się ich suma. Nie dotyczy to: wycenionego wkładu osobowego oraz wpłat i opłat adresatów zadania. Krzeszowice, 4 stycznia 2012 r.

15 WYBRANE ZAPISY UMÓW Zleceniobiorca jest zobowiązany zachować procentowy udział dotacji, w całkowitych kosztach zadania publicznego. W przypadku zwiększenia kosztów realizacji zadania w trakcie jego wykonania wysokość dotacji nie ulegnie zwiększeniu. W przypadku gdy procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego przekroczy ………..% dotacja podlega proporcjonalnemu zwrotowi jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w rozumieniu art. 252 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz z późn. zm.). Środki finansowe pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z rozliczeniem dotacji, na zasadach określonych w umowie. Krzeszowice, 4 stycznia 2012 r.

16 PRZYKŁAD PROPORCJONALNEGO ZWROTU DOTACJI
Np. dotacja zł (75 %) , wkład własny łącznie – zł (25 %) Umowa: Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej niż 75 %. W przypadku gdy procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania przekroczy 85 % dotacja podlega proporcjonalnemu zwrotowi …. Po rozliczeniu stwierdzono: dotacja – zł, wkład własny łącznie: zł Procentowy udział dotacji po rozliczenie stanowi 90 %. (przekroczenie 85%) Proporcjonalny zwrot dotacji będzie wynosił: zł (wkład własny zgodnie z umową stanowi 25 % zł - to dotacja powinna wynosić zł – 75 % – = zł) Krzeszowice, 4 stycznia 2012 r.

17 PRZYKŁAD PROPORCJONALNEGO ZWROTU DOTACJI
Np. dotacja (75 %) , wkład własny łącznie – zł (25 %) Umowa: Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej niż 75 %. W przypadku gdy procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania przekroczy 85 % dotacja podlega proporcjonalnemu zwrotowi …. Po rozliczeniu stwierdzono: dotacja – zł, wkład własny łącznie: 500 zł Procentowy udział dotacji po rozliczenie stanowi 85,71%. (przekroczenie 85%) Proporcjonalny zwrot dotacji będzie wynosił: zł (wkład własny zgodnie z umową stanowi 25 % zł - to dotacja powinna wynosić zł – 75 % – = zł) Krzeszowice, 4 stycznia 2012 r.

18 WYBRANE ZAPISY UMÓW Sprawozdania częściowe będą składane po uprzednim wezwaniu z Urzędu Miejskiego. Sprawozdanie powinno zostać dostarczone w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku niezłożenia sprawozdań, Zleceniodawca wzywa pisemnie Zleceniobiorcę(-ów) do ich złożenia. W przypadku niezastosowania się do wezwania, Zleceniobiorca(-y) zapłaci(-ą) karę umowną w wysokości ….…% kwoty określonej w § 3 ust. 1/§ 3 ust. 2.1), 10) Niezastosowanie się do wezwania może być podstawą odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę. Jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to uznaje się go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż ….. %. Krzeszowice, 4 stycznia 2012 r.

19 Ze środków dotacji nie mogą być finansowane:
BUDŻET ZADANIA Ze środków dotacji nie mogą być finansowane: - wydatki dokonane przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz po zakończeniu zadania Krzeszowice, 4 stycznia 2012 r.

20 Wydział Organizacyjny
OTWARTE KONKURSY OFERT 2012 Dziękuję za uwagę Agata Grela Wydział Organizacyjny Krzeszowice, 4 stycznia 2012 r.


Pobierz ppt "URZĄD MIEJSKI W KRZESZOWICACH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google