Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości aplikowania I. Programy Ramowe Szkolenie początkujących naukowców Sieci Marie Curie (ITN) Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery - dla doświadczonych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości aplikowania I. Programy Ramowe Szkolenie początkujących naukowców Sieci Marie Curie (ITN) Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery - dla doświadczonych."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości aplikowania I. Programy Ramowe Szkolenie początkujących naukowców Sieci Marie Curie (ITN) Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery - dla doświadczonych naukowców - Indywidualne stypendia europejskie (IEF) - Indywidualne stypendia wyjazdowe poza Europę (IOF) - Europejskie granty reintegracyjne (ERG) - Międzynarodowe granty reintegracyjne (IRG) II. Fundusze strukturalne Program Operacyjny Kapitał Ludzki – - Komponent centralny, priorytet IV - Przygotowanie, otwieranie i realizowanie nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych i doktoranckich ( w tym studia interdyscyplinarne) - Komponent regionalny, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach III. Inne programy Erasmus Mundus – międzynarodowe studia magisterskie i doktoranckie

2 - Terminy konkursów Marie Curie

3 Marie Curie Initial Training Networks (ITN) Wsparcie dla instytucji oferujących wspólne programy szkoleniowe dla początkujących naukowców (np. w formie studiów doktoranckich) Początkujący naukowiec (Early-stage researcher) posiada dyplom magistra nie ma tytułu doktora ma do 4 lat (full-time equivalent) doświadczenia w pracy badawczej po uzyskaniu tytułu magistra, nie ma znaczenia kiedy rozpoczęło się karierę naukową ani też z jakimi przerwami i gdzie się ją realizowało. Sieć składa się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE (możliwa współpraca z krajami trzecimi) Spójny system szkoleń: -odpowiadający dobrze zdefiniowanym potrzebom kadrowym w danej dziedzinie - treści kształcenia z pogranicza różnych dyscyplin naukowych lub do tworzących się nowych dziedzin nauki ( Sociolinguistics, psycholinguistics, pragmalinguistics and ethnolinguistics. Mathematical linguistics, computer linguistics, experimental linguistics and science information studies) -kompetencje szkoleniowe oferowane przez poszczególne instytucje powinny być komplementarne względem siebie Czas trwania projektu: 4 lata

4 Sieci Marie Curie (ITN) Projekt stanowi platformę szkoleniową dla początkującej kadry naukowej: - szkolenie poprzez bezpośredni udział w pracach badawczych (training-through- research) w formie indywidualnych programów szkoleniowych (Personal Career Development Plan: potrzeby szkoleniowe, cele naukowe, raport końcowy) - specjalistyczne kursy szkoleniowe dostępne w danej instytucji, bądź u innych członków Sieci - kursy szkoleniowe organizowane z myślą o całej sieci (warsztaty, szkoły letnie) zwłaszcza uwzględniające jej wielo-dyscyplinarne aspekty

5 Sieci Marie Curie (ITN) -Dodatkowe kursy szkoleniowe - zarządzanie projektami, umiejętność prezentacji, umiejętność pracy w zespole, zagadnienia etyczne, specjalistyczne kursy językowe, ochrona praw własności intelektualnej -Inne działania: - koordynacja lokalnych programów szkoleniowych pomiędzy członkami Sieci (joint syllabus), np. programów studiów doktoranckich - wizyty międzysektorowe celem wymiany wiedzy - udział w organizacji pracy Sieci - współpraca z innymi Sieciami Marie Curie pracującymi w podobnych (lub komplementarnych) obszarach badawczych -istnieje możliwość organizacji międzynarodowych spotkań/konferencji/warsztatów prezentujących wyniki pracy Sieci, otwartych także dla uczestników spoza Sieci

6

7 Przykład sieci- kalkulacja grantu

8 Stypendia indywidualne Marie Curie Intra-European Fellowships Projekt: Dowolny temat (warunek wymiar europejski) Czas trwania: 12-24 miesięcy (możliwość podzielenia na części) Praca pełnoetatowa w instytucji goszczącej stypendystę Opiekun naukowy Opracowanie planu rozwoju kariery

9 Zasady finansowe struktura świadczeń dla naukowca wynagrodzenie (monthly living allowance) Experienced researchers (4-10 years experience)- 53 000/ 26 500 Є na rok Experienced researchers (>10 years experience)- 79 500 / 39 750 Є na rok koszty związane ze zmianą miejsca pobytu (transnational mobility) - koszty podróży (travel allowance) - koszty relokacji (mobility allowance) jednorazowy dodatek "badawczy" (career exploratory allowance) struktura dofinansowania instytucji koszty szkolenia (materiały, odczynniki, drobny sprzęt), także związane z uczestnictwem w szkoleniach zewnętrznych, konferencjach, publikacje... koszty zarządzania projektem (w tym ewentualny audyt) – 3% koszty ogólne (overheads)- 10%

10 Marie Curie International Outgoing Fellowships Pozwala doświadczonym naukowcom z krajów członkowskich lub stowarzyszonych podjąć prace badawcze w instytucjach w tzw. krajach trzecich Faza pierwsza Badania wstępne prowadzone są w instytucji kraju trzeciego - 1 rok do 2 lat Faza druga - reintegracyjna Obowiązkowa, następuje bezpośrednio po fazie pierwszej i trwa połowę czasu tej fazy, w instytucji zakontraktowanej przez Komisję

11 Problemy praktyczne Pozwolenie o pracę Wiza Przepisy podatkowe Sprawy życiowe (mieszkanie, system ubezpieczeń społecznych, system edukacyjny) The European Researcher's Mobility Portal http://ec.europa.eu/eracareers/index_en.cfm Marie Curie Fellowship Association http://mcfa.eu/

12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zatrudnienie i integracja społeczna 506,2 mln EUR (w tym 430,3 mln EUR z EFS); Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 778 mln EUR (w tym 661,3 mln EUR z EFS); Wysoka jakość systemu oświaty 1.006,2 mln EUR (w tym 855,3 mln EUR z EFS); Szkolnictwo wyższe i nauka 960,4 mln EUR (w tym 816,3 mln EUR z EFS); Dobre rządzenie 610,9 mln EUR (w tym 519,2 mln EUR z EFS); Rynek pracy otwarty dla wszystkich 2.256,9 mln EUR (w tym 1.918,4 mln EUR z EFS) Promocja integracji społecznej 1.552,9 mln EUR (w tym 1.320 mln EUR z EFS); Regionalne kadry gospodarki 1.588,5 mln EUR (w tym 1.350,2 mln EUR z EFS); Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.703,4 mln EUR (w tym 1.447,9 mln EUR z EFS);

13 Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Typy projektów (projekty konkursowe): Przygotowanie, otwieranie i realizowanie nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych i doktoranckich ( w tym studia interdyscyplinarne) oraz dostosowywanie programów na istniejących kierunkach do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, Rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki oraz programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej – kształcenie ustawiczne), Opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia na odległość (studia, studia podyplomowe i kursy)

14 Instytucja Ogłaszająca Konkurs (IOK): Departament Wdrożeń i Innowacji MNSiW Kwota dofinansowania projektów: 89 257 450 PLN (w tym 75 868 833 PLN z EFS) Czas trwania projektu: min. 1 rok Wartość projektu: min. 500 000 PLN Termin składania wniosków: do 18.04.2008 r. KONKURS ZAMKNIĘTY NR 1/POKL/4.1.1/2008

15 IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć), studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia, studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej, programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych).

16 Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od dnia 4 kwietnia 2008 r. w w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków lub do 31 grudnia 2008 r. Konkurs otwarty PO KL 9.4/1/08

17 Europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus Program drugiego cyklu kształcenia (uzupełniające studia magisterskie) przygotowany i realizowany wspólnie przez grupę min. 3 uczelni z krajów UE, EEA-EFTA lub kandydujących Program studiów - już realizowany lub w pełni przygotowany w chwili aplikacji, ma spełniać standardy kształcenia każdego z krajów reprezentowanych w konsorcjum. 60 - 120 ECTS. Studenci – nabór w całej UE + pula miejsc dla krajów trzecich Mobilność - student powinien zrealizować program w co najmniej dwóch uczelniach i mieć kontakt z co najmniej dwoma językami europejskimi. Dyplom - wspólny, podwójny lub wielokrotny Projekty akceptowane na 5 lat. Koszty organizacji 15 000 Euro na rok - promocja studiów na świecie oraz koszty operacyjne związane z oferowaniem studiów obywatelom krajów trzecich.

18 Stypendia Erasmus Mundus Studenci - obywatele krajów trzecich, którzy posiadają dyplom I cyklu kształcenia. Stypendium: max. przez 2 lata: - koszty utrzymania przez 10 miesięcy x 1600 euro - koszty podróży 1000 euro - rekompensata opłaty czesnego za studia przez studenta 4000 euro. Stypendium dla nauczyciela akademickiego: koszty utrzymania 3 miesiące x 4000 euro koszty podróży 1000 euro Stypendia dla studentów europejskich: program w latach 2004-2008 (13)nie przewidywał. Zapowiedzi nowej edycji (2009-13) – studia doktoranckie i granty dla studentow i doktorantów z UE

19 Europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus Languages and philological sciences CLE - Master/Laurea Specialistica en Cultures Littéraires Européennes Crossways in European Humanities EMCL - European Master's Clinical Linguistics IM in NLP & HLT - International Masters in Natural Language Processing and Human Language Technology LCT- European Masters Program in Language and Communication Technologies

20 Kontakt Dr Katarzyna Hadaś kaha@amu.edu.pl 829 4051


Pobierz ppt "Możliwości aplikowania I. Programy Ramowe Szkolenie początkujących naukowców Sieci Marie Curie (ITN) Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery - dla doświadczonych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google