Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady odbywania praktyk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady odbywania praktyk"— Zapis prezentacji:

1 Zasady odbywania praktyk

2 Praktyki – kto i kiedy? KTO? Wszyscy studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2007/08 (obecnie III rok studiów). KIEDY? Po zaliczeniu VI semestru studiów, do końca IX semestru studiów (cały IV i połowa V roku). W wyjątkowych wypadkach możliwość zaliczenia praktyk na semestrze X. Praktyki wymagane do zaliczenia IX semestru studiów.

3 Praktyki na Wydziale Biuro Organizacji Staży i Praktyk: Dr Katarzyna Walewska – pełnomocnik Dziekana ds. praktyk Mgr Magdalena Górska – sekretarz pełnomocnika Cele Biura: pomaga, pośredniczy (nie zapewnia), zajmuje się formalnym zaliczeniem. Kierownicy odpowiednich specjalizacji

4 Praktyki – formy odbywania
Praktyka zorganizowana (przez BZPA UW, przez Wydział) Praktyka indywidualna Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych Działalność na rzecz Uniwersytetu Praktyki w instytucjach zagranicznych Wszystkie formy – minimum 100 godzin przez 4 tygodnie!

5 Praktyki zorganizowane
Oferta Biura Zawodowej Promocji Absolwentów UW: Oferta praktyk w ramach specjalizacji + oferta przygotowana przez pełnomocnika Dziekana ds. praktyk

6 Praktyki w ramach specjalizacji
Specjalizacje organizujące praktyki: Psychologia organizacji i pracy (16-20 miejsc – kryteria podane przez kierownika specjalizacji) Psychologia środowiskowa (wszyscy) Psychologia wychowawcza stosowana (wszyscy) Psychologia sądowa (wszyscy) Neuropsychologia kliniczna (wszyscy)

7 Praktyki w ramach specjalizacji
Specjalizacje NIE organizujące praktyk: Wspieranie rozwoju osobowości Psychologia kliniczna dziecka Psychometria stosowana Psychologia ekonomiczna Terapia rodzin i małżeństw

8 Oferta pełnomocnika Dziekana
Umowy podpisane z kilkoma ośrodkami – wolontariat monitorowany Inicjatywa korczakowska

9 Praktyki indywidualne + Zatrudnienie
Student inicjuje podpisanie porozumienia z Instytucją, a Wydział sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyki. Praktyka może się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, kultury, instytucjach naukowo-badawczych, lub innych jednostkach organizacyjnych jeżeli charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z programem nauczania studiów na kierunku psychologia organizowanych przez Wydział Psychologii UW.

10 Działalność na rzecz Uniwersytetu
realizacja projektów w ramach działalności kół naukowych udział w realizacji prac naukowo-badawczych, udział w zleconych Uniwersytetowi projektach, np. wdrożeniowych, organizowanie spotkań z młodzieżą szkół średnich, udział w akcjach promujących Uniwersytet, organizacja życia naukowego Uniwersytetu

11 Praktyki – krok po kroku (zasady ogólne)
Student osobiście dopełnia i dopilnowuje wypełnienia formalności dotyczących tego obowiązku Ubezpieczenie: Student zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w okresie odbywania praktyki. Studenta odbywającego praktykę w terminie przewidzianym planem studiów ubezpiecza Uniwersytet. Student decydujący się na odbycie praktyki w innym terminie niż przewidziany planem studiów, musi ubezpieczyć się we własnym zakresie i udokumentować ten fakt wobec Pełnomocnika ds. praktyk przed rozpoczęciem praktyki

12 Praktyki – krok po kroku (zasady ogólne)
Wydział nie zwraca studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki Student ma prawo do odbycia praktyki nie wynikającej z planu studiów. Za organizację tych praktyk na Uniwersytecie Warszawskim odpowiada Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów. Praktyka odbywana w ramach specjalizacji (organizowana przez kierowników specjalizacji) nie jest wymagana do jej zaliczenia.

13 Praktyki – krok po kroku (specjalizacje)
Wybór specjalizacji Realizacja praktyk (wywiązanie się z zadań i programu określonej praktyki) (Ewentualnie) przedłożenie przez studenta stosownego zaświadczenia Zaliczenie praktyk przez kierownika specjalizacji

14 Praktyki – krok po kroku (oferta pełnomocnika)
Wybór instytucji, z którą Wydział ma podpisaną umowę Realizacja praktyk (wywiązanie się z zadań i programu określonej praktyki) (Ewentualnie) przedłożenie przez studenta stosownego zaświadczenia Zaliczenie praktyk przez pełnomocnika

15 Praktyki – krok po kroku (praktyka indywidualna)
Wybór instytucji (Ewentualnie) podpisanie umowy o organizacji praktyk Wskazanie osoby odpowiedzialnej za opiekę nad praktyką w danej instytucji Uzyskanie i przedłożenie przez studenta stosownego zaświadczenia Zaliczenie praktyk przez pełnomocnika

16 Wzór zaświadczenia

17 Praktyki – krok po kroku (zatrudnienie + inna działalność)
Wybór instytucji, w której realizowana będzie praktyka/ podjęcie aktywności na rzecz Uniwersytetu Uzyskanie i przedłożenie stosownego zaświadczenia Wypełnienie wniosku o uznanie praktyk Zaliczenie praktyki przez pełnomocnika ds. praktyk

18 Wzór wniosku


Pobierz ppt "Zasady odbywania praktyk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google