Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyczna nauka zawodu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyczna nauka zawodu"— Zapis prezentacji:

1 Praktyczna nauka zawodu
Opracowała: Grażyna Lindner-Cegieła Wojewódzki Ośrodek Metodyczny W Gorzowie Wlkp.

2 Praktyczna nauka zawodu
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz. U. Nr 244, poz.1626)

3 Praktyczna nauka zawodu
Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w: -         warsztatach szkolnych, -         pracowniach szkolnych, -         szkolnych gospodarstwach pomocniczych, -         placówkach kształcenia ustawicznego, -         placówkach kształcenia praktycznego, -         u pracodawców, - indywidualnych gospodarstwach rolniczych

4 Praktyczna nauka zawodu
Osoby objęte rozporządzeniem -  uczniowie i słuchacze oraz pracownicy młodociani publicznych szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorzy pnz. - szkoła – dla uczniów, - pracodawca – dla pracownika młodocianego.

5 Praktyczna nauka zawodu
Forma pnz: -         zajęcia praktyczne – dla uczniów i młodocianych organizowane w celu opanowania umiejętności zawodowych, -         praktyki zawodowe – pogłębienie wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy. Wymiar czasu pnz: -         zajęcia praktyczne – do 16 lat – 6 godz., powyżej 16 lat – 8 godzin, powyżej 18 lat- do 12 godz. (w szczególnych przypadkach) -         praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym ( oprócz pory nocnej), praktyczna nauka zawodu na statkach może być organizowana w formie wacht.

6 Praktyczna nauka zawodu
Sposób prowadzenia pnz - indywidualnie lub w grupach w zależności od zawodu, przepisów bhp, warunków lokalowych i technicznych.

7 Praktyczna nauka zawodu
  PNZ realizowana poza szkołą: - w oparciu o umowę zawieraną między dyrektorem szkoły a pracodawcą ( w okresie roku szkolnego) - umowa zawiera: ·        nazwę i adres podmiotu ·        nazwę i adres szkoły ·        zawód ·        nr programu nauczania ·        listę uczniów kierowanych na pnz ·        formę pnz ( zajęcia praktyczne lub praktyka zawodowa) ·        zakres ·        terminy rozpoczęcia i zakończenia ·        prawa i obowiązki stron ·        sposób ponoszenia kosztów ·        inne ustalenia.

8 Praktyczna nauka zawodu
Obowiązki szkoły kierującej uczniów na pnz: - nadzoruje realizację pnz - współpracuje z podmiotem - ubezpiecza uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków - zwraca uczniom koszty dojazdu ( jeśli odbywa się pnz poza miejscem zamieszkania)

9 Praktyczna nauka zawodu
Obowiązki pracodawcy - zapewnia warunki do realizacji pnz - wyznacza instruktorów zajęć praktycznych lub opiekunów praktyk - zapoznaje z regulaminem pracy ora przepisami bhp - nadzoruje przebieg pnz - współpracuje ze szkołą - w razie wypadku sporządza dokumentację powypadkową

10 Praktyczna nauka zawodu
Finansowanie pnz - organ prowadzący szkołę zapewnia środki finansowe na odbywanie pnz Osoby uprawnione do prowadzenia pnz - zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele - zajęcia praktyczne u pracodawców i w indywidualnych gosp. rol. mogą prowadzić instruktorzy pnz, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje.

11 Praktyczna nauka zawodu
1.      Opiekunowie praktyk zawodowych - u pracodawców lub w indywidualnych gosp. Rol. – opiekunowie wyznaczeni przez pracodawców -         - w innych podmiotach – nauczyciele.


Pobierz ppt "Praktyczna nauka zawodu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google