Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJE OGÓLNE Praktyki są obowiązkowe i stanowią integralną część procesu kształcenia Zaliczenie praktyki jest warunkiem ukończenia studiów Zaliczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJE OGÓLNE Praktyki są obowiązkowe i stanowią integralną część procesu kształcenia Zaliczenie praktyki jest warunkiem ukończenia studiów Zaliczenia."— Zapis prezentacji:

1 Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach PRAKTYKI Katowice 2009/2010

2 INFORMACJE OGÓLNE Praktyki są obowiązkowe i stanowią integralną część procesu kształcenia Zaliczenie praktyki jest warunkiem ukończenia studiów Zaliczenia dokonuje nauczyciel akademicki nadzorujący praktykę z ramienia Uczelni

3 WYMIAR CZASOWY Praktyki mogą być odbywane w okresie wakacji lub w ciągu roku akademickiego pod warunkiem, że nie będą kolidowały z godzinami zajęć dydaktycznych Praktyki należy odbywać zgodnie z harmonogramem praktyk na dany rok akademicki

4 KOSZTY Studentowi za czas pobytu w Zakładzie pracy i wykonywane czynności nie przysługuje wynagrodzenie, chyba że Zakład pracy zawrze ze studentem umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną

5 OBOWIĄZKI STUDENTA realizacja Programu praktyk
prowadzenie dzienniczka praktyk/konspektów lekcji stawiania się w miejscu praktyki o godz. wyznaczonej przez opiekuna przestrzegania przepisów w miejscu odbywania praktyki godnego reprezentowania Uczelni przestrzegania wymaganych przez Zakład pracy klauzul ochrony danych i poufności dokumentów traktowania z szacunkiem pracowników Zakładu pracy

6 ZALICZENIE Praktyka zostanie zaliczona jeśli spełnione zostaną jednocześnie następujące warunki: student odbędzie praktykę w wymiarze określonym w programie praktyk dostarczy do DPiPM: Zaświadczenie o ukończeniu praktyki Porozumienie o odbyciu praktyki Dzienniczek praktyk Student Wydziału Humanistycznego kierunek Filologia – specjalizacja nauczyciel, (zamiast dzienniczka) zobowiązany jest dostarczyć po zakończeniu praktyki arkusze obserwacyjne lub konspekty zajęć. Konspekty należy składać w formie papierowej (w białych teczkach lub w formie termobindowanej), oraz w formie elektronicznej (dyskietka lub płyta CD). Wszystkie w/w dokumenty należy dostarczyć do DPiPM w terminie ustalonym w Harmonogramie Praktyk na dany rok akademicki

7 PRAKTYKI ZAGRANICZNE Dziekan na udokumentowany wniosek studenta może zaliczyć studentowi jako praktykę wykonywaną przez studenta pracę za granicą, jeżeli jej charakter spełnia wymagania Programu praktyk Student odbywający praktykę za granicą zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywa student Studenci odbywający praktykę za granicą nie mają obowiązku zawierania porozumienia z Zakładem pracy

8 ZALICZENIE PRAKTYK ZAGRANICZNYCH
Praktykę zalicza się na podstawie: zaświadczenia wydanego przez Zakład pracy, które powinno zawierać następujące informacje: nazwa i adres zakładu pracy, w którym odbywano praktykę termin odbywania praktyki liczba odbytych godzin (tygodni) praktyki powierzone i realizowane zadania przez praktykanta opinia o studencie oraz ocena predyspozycji do wykonywania zawodu dane osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji zakładowego opiekuna praktyk Student w/w dokument ma obowiązek przedłożyć w oryginale wraz z tłumaczeniami na język polski w DPiPM w wyznaczonym terminie

9 PRAKTYKI PEDAGOGICZNE
PRAKTYKA PEDAGOGICZNA JEST OBOWIĄZKOWA I NIE PRZYSŁUGUJE OD NIEJ ZWOLNIENIE Praktyka pedagogiczna jest podzielona na dwie części: praktyka pedagogiczna BIERNA podczas, której studenci obserwują prowadzone przez nauczyciela zajęcia praktyka pedagogiczna CZYNNA podczas, której studenci sami prowadzą zajęcia przy udziale zakładowego opiekuna

10 ZWOLNIENIE Z PRAKTYK O zwolnieniu z obowiązku odbywania praktyki mogą ubiegać się studenci, którzy: są zatrudnieni (min. rok) na podstawie umowy o pracę w instytucji gwarantującej uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych są studentami lub absolwentami innych wyższych szkół wyższych w których odbyli praktykę prowadzą nie krócej niż rok, działalność gospodarczą związaną z programem praktyki uczestniczyli w stażach i praktykach w przedsiębiorstwach krajowych lub zagranicznych gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych Studenci ubiegający się o zwolnienie z praktyk winni dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu lub dokumenty poświadczające prowadzenie działalności gospodarczej Decyzję o zwolnieniu z praktyki podejmuje Dziekan

11 Najczęściej zadawane pytania

12 Czy dokumenty można wysłać pocztą?
Tak, dokumenty można wysłać pocztą, ale na własną odpowiedzialność. Doradzamy jednak sprawdzić telefonicznie czy dokumenty zostały dostarczone, a najlepiej złożyć je osobiście

13 Co zrobić jeśli pracuję?
Jeśli praca, wykonywane obowiązki są zgodne z kierunkiem studiów należy napisać podanie do Dziekana z prośbą o uznanie pracy jako praktyk oraz załączyć, zaświadczenie dla osób pracujących UWAGA: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA JEST OBOWIĄZKOWA I NIE PRZYSŁUGUJE OD NIEJ ZWOLNIENIE

14 Jak prowadzić dziennik praktyk?
Na stronie tytułowej należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko, rok studiów, kierunek, specjalność, numer albumu, data i miejsce odbywania praktyk W dzienniczku powinien być odnotowany każdy dzień praktyk: data, wykonywane czynności, pieczęć i podpis opiekuna praktyk

15 Jak powinny wyglądać konspekty?
Na każdym konspekcie musi znajdować się podpis i/lub pieczątka opiekuna W przypadku praktyk biernych – arkusz obserwacyjny sporządzony na podstawie obserwacji zajęć W przypadku praktyk czynnych – konspekty przygotowane zgodnie z zaleceniami opiekuna praktyk

16 Ile powinno być konspektów?
Konspektów powinno być tyle, ile zostało przeprowadzonych zajęć W sytuacji, gdy temat zajęć przeciąga się na dwie lekcje wystarczy sporządzić jeden konspekt zamiast dwóch Jeśli temat i schemat lekcji powtarza się wystarczy jeden konspekt

17 W jakim języku powinny być pisane konspekty?
Wszystkie konspekty należy sporządzić w języku polskim

18 Czy nauczyciel – Opiekun praktyk powinien być magistrem?
Tak, musi to być nauczyciel mianowany i osiągający wzorowe wyniki w pracy.

19 Czy praktyki nauczycielskie można odbywać w gimnazjum?
Praktyka pedagogiczna może być realizowana w różnych typach szkół i placówek a obowiązkowo w tych, do pracy, w których absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje

20 Czy praktyki są na ocenę?
Praktyki są na zaliczenie, nie na ocenę

21 Czy można przełożyć praktyki?
w wyjątkowych sytuacjach jest możliwość przełożenia praktyk w takim wypadku należy napisać pismo do Dziekana z prośbą o przełożenie praktyk pismo powinno być złożone w dziekanacie

22 Ile godzin powinna trwać tygodniowa praktyka w firmie?
liczba godzin ustalana jest przez daną firmę praktykanci powinni pracować tak jak pracownicy danej firmy, jeśli opiekun praktyk nie zadecyduje o mniejszym wymiarze godzin

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "INFORMACJE OGÓLNE Praktyki są obowiązkowe i stanowią integralną część procesu kształcenia Zaliczenie praktyki jest warunkiem ukończenia studiów Zaliczenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google