Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁANIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁANIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA"— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁANIE 1.2.1 MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA
PRIORYTET: 1. BADANIE I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+R), INNOWACJE I PRZEDSIEBIORCZOŚĆ DZIAŁANIE 1.2.1 MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA

2 DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW KTÓRE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ I MAJĄ
DLA KOGO ???? DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW KTÓRE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ I MAJĄ SIEDZIBĘ NA TERYTORIUM RP ORAZ REALIZUJĄ PROJEKT NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO CO TO JEST MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO ??? MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO TO FIRMA: GDZIE ROCZNY OBRÓT I/LUB CAŁKOWITY BILANS ROCZNY NIE PRZEKRACZA 2 MLN. EUR ORAZ ZATRUDNIĄJACA MNIEJ NIŻ 10 PRACOWNIKÓW

3 BADANIE I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+R),
CZEGO DOTYCZY ???? BADANIE I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+R), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie: 1.2.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (MIKROPRZEDSIĘBIORSTW) TERMINY:           –         –         –        –

4 JEST TO OGÓŁ INSTYTUCJI I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRACAMI TWÓRCZYMI
CO TO JEST SEKTOR (B+R) JEST TO OGÓŁ INSTYTUCJI I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRACAMI TWÓRCZYMI PODEJMOWANYMI DLA ZWIĘKSZENIA ZASOBU WIEDZY, JAK RÓWNIEŻ ZNALEZIENIA NOWYCH ZASTOSOWAŃ DLA TEJ WIEDZY. DO SEKTORA (B+R) NALEŻĄ M.IN.: POLSKA AKADEMIA NAUK, JEDNOSTKI BADAWCZO-ROZWOJOWE, PRZEDSIĘBIORSTWA POSIADAJĄCE WŁASNE ZAPLECZE BADAWCZE, -SZKOŁY WYŻSZE PROWADZĄCE DZIAŁSLNOŚĆ W ZAKRESIE SEKTORA (B+R).

5 PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW
(LISTA ZAMKNIĘTA): Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług. Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

6 BHP ochrony środowiska.
Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP ochrony środowiska. Wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa (3-5 przedsiębiorstw), z wyjątkiem projektów polegających na wdrażaniu rozwiązań elektronicznego biznesu typu B2B.

7 Zastosowanie i wykorzystanie technologii
Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes) – dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarcza min. 12 m-cy, jeżeli działalność jest prowadzona poniżej 12 m-cy to kwota dofinansowania - poniżej 20 tys. zł. Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem (na poziomie regionalnym i lokalnym). Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.

8 GDY NOWY LUB ULEPSZONY PRODUKT ZOSTAJE WPROWADZONY NA RYNEK ALBO
CO TO JEST INNOWACJA ? INNOWACJA MA MIEJSCE: GDY NOWY LUB ULEPSZONY PRODUKT ZOSTAJE WPROWADZONY NA RYNEK ALBO NOWY LUB ULEPSZONY PROCES ZOSTAJE ZASTOSOWANY W PRODUKCJI. MODYFIKACJE PRODUKTÓW LUB PROCESÓW NIE WPŁYWAJĄCE NA OSIĄGI, KOSZTY, LUB TEŻ NA ZUŻYCIE MATERIAŁÓW, ENERGII I KOMPONENTÓW NIE SĄ TRAKTOWANE JAKO INNOWACJE TECHNICZNE !!!

9 KOSZTY KWALIFIKOWALNE
Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. Wydatki powinny być udokumentowane fakturami wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi równoważnymi dokumentami księgowymi. Za kwalifikowane mogą być uznane wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu. Za kwalifikowane uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu.

10 Kwalifikowalność wydatków w ramach 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 typu projektów:
prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym: koszty nabycia robót i materiałów budowlanych związanych z budową, rozbudową lub remontem obiektów budowlanych, budowli i lokali, pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu,

11 koszty nadzoru sprawowanego w imieniu inwestora
koszty przygotowania terenu pod budowę (w tym: prace ziemne, prace budowlano-montażowe, prace budowlane, prace rozbiórkowe, prace remontowe, prace modernizacyjne, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe, prace ziemne), koszty nadzoru sprawowanego w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji i nadzór,

12 koszt nabycia nowych środków trwałych ściśle
związanych z realizacją projektu (w tym w  szczególności maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparatura, wyposażenie biurowe, infrastruktura techniczna), koszty rat kapitałowych z tytułu leasingu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na korzystającego (Beneficjenta) do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu,

13 koszty instalacji i uruchomienia środków trwałych
koszty nabycia specjalistycznych środków transportu wyszczególnionych w rodzaju 743 oraz podgrupie 76 Klasyfikacji Środków Trwałych (Rozporządzenie RM w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych z 1999r.,Dz.U.nr 122, poz. 1317), pod warunkiem, że wnioskodawca nie należy do sektora transportowego i zagwarantuje, iż zakupiony środek transportu będzie służył wyłączenie do realizacji celu określonego w projekcie, koszty instalacji i uruchomienia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zakupionych z udziałem dofinansowania, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi,

14 koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi
koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych polegających m.in. na uzyskaniu praw patentowych,nabyciu licencji lub know-how, w tym nie opatentowanej wiedzy technicznej, koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi Przepisami Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług

15 Kwalifikowalność wydatków w ramach 8 typu projektu:
koszty udziału w międzynarodowych targach i wystawach oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą, w tym: koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej, koszty wpisu do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, koszty wstępu na targi lub wystawy, koszty projektu i zabudowy stoiska, koszty promocji integralnie związane z realizacją projektu (np. koszty reklamy w mediach targowych, koszty organizacji konferencji prasowej; do 10% wartości projektu),

16 koszty projektu i produkcji indywidualnych
materiałów promujących produkty w językach obcych, takich jak np.: katalogi, ulotki lub prezentacje na CD/DVD, koszty transportu, ubezpieczenie oraz odprawa celna eksponatów, koszt tłumaczeń, koszty podróży służbowych przedstawicieli uczestniczących w imprezach wystawienniczych (zakwaterowanie, wyżywienie, transport, diety), koszty organizacji i obsługi technicznej stoiska.

17 ILE PIENIĘDZY MOŻNA DOSTAĆ??? MAKSYMALNA KWOTA WSPARCIA:
TYP PROJEKTU 1-7: ,00 zł. – projekty indywidualne ,00 zł. – każdy podmiot związku kooperacyjnego biorący udział w projekcie w przypadku wspólnych Przedsięwzięć TYP PROJEKTU 8: ,00 zł.

18 ILE MUSZĘ MIEĆ WŁASNYCH ŚRODKÓW ???
MINIMALNY WKŁAD WŁASNY TO 40% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH INWESTYCJI MAKSYMALNY WKŁAD WŁASNY TO 80% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH INWESTYCJI

19 TO ILE W KOŃCU MOGĘ DOSTAĆ ???
OD 20% DO 60% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH (!!!) INWESTYCJI (Z WYŁĄCZENIEM PRZEDSIĘBIORSTW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W SEKTORZE TRANSPORTU)

20 MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA ubiegające się o wsparcie w RPO WSL
muszą prowadzić działalność i mieć siedzibę na terytorium RP oraz realizować projekt na terenie Województwa Śląskiego !!!

21 Zapraszamy do obejrzenia pokazów dotyczących
innych działań dla przedsiębiorstw. Są to następujące działania: 1.2.2 – MŚP 1.2.3 – MIKRO I MŚP – INFRASTRUKTURA ZAPLECZA TURYSTYCZNEGO/PRZEDSIĘBIORSTWA 3.2.1 – INFRASTRUKTURA OKOŁOTURYSTYCZNA/PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego” Działanie 4.4 „Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

22 Dziękujemy za uwagę, Kontakt: Zespół Doradców Finansowych:
Katarzyna Grossmann-Kowalska tel: mail: Grażyna Gromuł tel: mail: Katowice, ul. Baranowicza 2


Pobierz ppt "DZIAŁANIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google