Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Badań Analiz i Projektów Europejskich CBAiPE Dotacje Unijne na inwestycje dla Przedsiębiorstw mgr Agnieszka Możejko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Badań Analiz i Projektów Europejskich CBAiPE Dotacje Unijne na inwestycje dla Przedsiębiorstw mgr Agnieszka Możejko."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Badań Analiz i Projektów Europejskich CBAiPE Dotacje Unijne na inwestycje dla Przedsiębiorstw mgr Agnieszka Możejko

2 Gdzie szukać informacji o dotacjach dla MŚP? Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego www.lubuskie.pl www.lrpo.lubuskie.pl www.parp.gov.pl www.mrr.gov.pl

3 Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Priorytety Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu. 2. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego. 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego. 4. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej. 5. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej. 6. Pomoc techniczna.

4 Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Ogółem na realizację LRPO zaangażowanych zostanie 516 674 234 euro. Na kwotę te składa się 439 173 096 euro z EFRR, 77 501 139 euro krajowego wkładu publicznego, który Został oszacowany na poziomie minimalnym – 15% oraz 72 466 386 euro wkładu prywatnego.

5 Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), 104 907 448 euro co stanowi 23,89 % alokacji LRPO Cel przyspieszenie rozwoju gospodarczego województwa poprzez zintegrowanie działań dla tworzenia warunków sprzyjających wzrostowi inwestycji na poziomie regionalnym i lokalnym oraz wzrostowi zatrudnienia.

6 Działania realizujące priorytet: 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa, 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, 2.3 Poprawa konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw, 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu.

7 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa Cel zwiększenie konkurencyjności lubuskich mikroprzedsiębiorstw przez zwiększenie zdolności inwestycyjnej, szczególnie w początkowym okresie ich działalności, a także unowocześnienie ich wyposażenia oraz sposobu funkcjonowania, co w konsekwencji przyczyni się do dostosowania ich działalności do wymogów JRE

8 Mikroprzedsiębiorstwa, które spełniają warunki przedsiębiorcy niezależnego, a ponadto, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczających równowartości w złotych 2 000 000 euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 000 000 euro.

9 W ramach Działania 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa: Maksymalna kwota dotacji: 2 mln PLN Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: poniżej 8 mln PLN

10 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Cel zwiększenie konkurencyjności sektora MŚP dzięki inwestycjom mającym na celu unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej, skutecznej adaptacji do zmieniających się warunków zewnętrznych, sprostania międzynarodowej konkurencji, przede wszystkim konkurencji na JRE.

11 Małe i średnie przedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

12 W ramach Działania 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje: Maksymalna wartość dofinansowania: 4 mln PLN Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 8 mln PLN

13 Warunku kwalifikowania inwestycji Wyłączone sektory: rybołówstwo i akwakultura, Wyłączone działalności związane z: produkcją pierwotną produktów rolnych, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, eksportem; Wyłączone projekty dotyczące modernizacji lub budowy zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury, handlu hurtowego produktami rolnymi

14 Warunku kwalifikowania inwestycji Wyłączeni Beneficjenci: podmioty, które w ostatnich 2 latach otrzymały dotację na rozpoczęcia działalności gospodarczej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, w wyniku decyzji KE stwierdzającej niewłaściwe wykorzystani otrzymanych środków Wnioskowana wartość wparcia nie może być wyższa niż 2 mln PLN (mikro) i 4 mln PLN (MŚP); Okres realizacji projektu z zastosowaniem leasingu nie może przekroczyć 3 lat

15 W ramach Działania 2.1 możliwe jest wsparcie rozwoju istniejących mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich polegających na dofinansowaniu projektów: dotyczących PKD niewykluczonych w Rozporządzeniu MRiRW gdy wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi powyżej 300 tys. PLN

16 W ramach Działań możliwa jest realizacja projektów o wartości poniżej 8 mln PLN W ramach Działań nie przewiduje się: instrumentu w zakresie tworzenia nowych MŚP wsparcia oraz promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia Wsparcie nie może być przyznane na inwestycje, których realizacja rozpoczęła się przed złożeniem przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie projektu.

17 Wspierane będą projekty: dla których oba warunki spełnione są jednocześnie: miejscem realizacji projektu jest województwo lubuskie, projekt jest realizowany przez Beneficjenta, którego siedziba znajduje się na terenie województwa lubuskiego powiązania kooperacyjne leżące na terenie 1 województwa; spełniające kryteria nowej inwestycji;

18 projekty związane z tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym z zakresu społeczeństwa informacyjnego, polegających na świadczeniu usług drogą elektroniczną i wytworzeniu produktów cyfrowych mikroprzedsiębiorcy działający minimum 12 miesięcy związane z tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić trwałość inwestycji minimum przez 3 lata od zakończenia realizacji projektu.

19 Typy kwalifikujących się projektów: rozbudowa przedsiębiorstwa, rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa, realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację, wprowadzanie nowych, dodatkowych produktów, inwestycje w produkty i procesy przyjazne dla środowiska, unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej,

20 Typy kwalifikujących się projektów: unowocześnienie działalności przedsiębiorstw poprzez rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (w tym usługi i aplikacje dla mikroprzedsiębiorstw, handel drogą elektroniczną, tworzenie sieci oraz inne działania służące dostępowi do TIK dla mikroprzedsiębiorstw i ich wydajnemu użytkowaniu), inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej.

21 Kwalifikowalność wydatków Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 z 30 lipca 2007 r. www.mrr.gov.pl

22 Kwalifikowalność wydatków Zasięg geograficzny kwalifikowalnosci Ocena kwalifikowalnosći projektu Trwałość projektu Ocena kwalifikowalności wydatku Dokumentowanie wydatków Zakaz podwójnego finansowania Zasada elastyczności (ang. cross-financing) Kategorie wydatków kwalifikują się do współfinansowania Wydatki niekwalifikowalne

23 Wydatki kwalifikowane - niezbędne do realizacji projektu, wydatki poniesione na: 1) nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym: a) budowli i budynków pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego pomocą, b) maszyn i urządzeń, c) narzędzi, przyrządów i aparatury, d) wyposażenia technicznego dla prac biurowych,

24 Wydatki kwalifikowane infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności drogi wewnętrznej, przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanaliza. 2) nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii w formie patentów, licencji lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania. 3) Wydatki na specjalistyczne środki transportu

25 Wydatki kwalifikowane 4) Wydatki na nabycie nieruchomości niezabudowanej do wys. 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych. 5) prace związane z przygotowaniem projektu w tym przygotowanie ekspertyz, badań, analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych, koszt nadzoru technicznego i dokumentacji technicznej biznes - planu. 6) Koszty robót budowlanych i materiałów budowlanych związanych z budową lub remontem obiektów.

26 Wydatki niekwalifikowalne a) prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe, z wyjątkiem projektów współpracy ponadnarodowej, b) odsetki od zadłużenia, koszty kredytu; c) kary i grzywny, a także wydatki poniesione w związku z procesami sądowymi (z wyjątkiem wydatków związanych z odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych po akceptacji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym) oraz z realizacją ewentualnych postanowień wydanych przez sąd

27 Wydatki niekwalifikowalne d)wydatek poniesiony na zakup gruntu przekraczający 10 % wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu w projektach współfinansowanych w ramach EFRR i Funduszu Spójności. e)wydatek poniesiony na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu.

28 Wydatki niekwalifikowalne f) wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu środka trwałego przez beneficjenta; g) podatek VAT, który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

29 Cross- financing łączna kwota wydatków objętych mechanizmem finansowania krzyżowego nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu. Wydatki objęte cross-finansingiem: Specjalistyczne usługi szkoleniowe ściśle związane z zakresem projektu oraz niezbędne do jego realizacji

30 Kryteria merytoryczne (cele strategiczne LRPO) W ramach LRPO dofinansowywane będą projekty,które: przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy, wpływają na poprawę oferty usługowej przedsiębiorstw, spowodują wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, powodują zwiększenie produkcji przedsiębiorstw, przyczynią się do rozwoju innowacyjności MŚP.

31 2.3 Poprawa konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw, poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych Kwalifikujące się projekty Typ I: Wsparcie projektów doradczych z zakresu: Wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie Opracowanie strategii rozwoju przedsiebiorstwa, Projektowanie, wdrażanie i doskonalenie nowego produktu lub usługi lub opracowania planów marketingowych Tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw Tworzenie i rozwój sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym a przedsiębiorcami

32 2.3 Poprawa konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw, poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych Typ II: Wsparcie projektów związanych z: udziałem przedsiębiorstwa w targach, udziałem w misjach gospodarczych.

33 2.3 Poprawa konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw, poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych Wielkość wsparcia na realizację indywidualnego projektu w zakresie doradztwa nie może być niższa niż 2 500,00 PLN oraz, nie może być wyższa niż 30 000,00 PLN oraz, Wielkość wsparcia projektu związanego z udziałem w targach oraz misjach gospodarczych: nie może być niższa niż 2 500,00 PLN nie może być wyższa niż 20 000,00 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania dla obu typów projektów wynosi 50% kosztów kwalifikowanych projektu.

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Centrum Badań Analiz i Projektów Europejskich CBAiPE Dotacje Unijne na inwestycje dla Przedsiębiorstw mgr Agnieszka Możejko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google